Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wãn to la Wẽnnaam noyã nafd tõndo?

Wãn to la Wẽnnaam noyã nafd tõndo?

 Wẽnnaam Gomdã sẽn yete

Wãn to la Wẽnnaam noyã nafd tõndo?

Sõs-kãngã pʋgẽ, b leokda sogsg nebã sẽn mi n sokd b mense, la b wilgd Biiblã zĩis nins d sẽn tõe n yã b leoorã. Y sã n dat t’a Zeova Kaset soab wa tɩ y sõs rẽ zugu, a na n saka ne yamleoogo.

1. Bõe yĩng tɩ d segd n sak Wẽnnaam?

Segdame tɩ d sak Wẽnnaam, bala yaa yẽ n naan tõndo. A Zezi meng saka Wẽnnaam wakat fãa. (Zã 6:38; Wilgri 4:11) D sã n sakd Wẽnnaam noyã, d wilgdame tɩ d nong-a lame.—Karm-y 1 Zã 5:3.

Wẽnnaam a Zeova noyã fãa yaa tõnd sõngr yĩnga. B tũub sõngdame tɩ d vɩɩmã tall bark masã menga, la d tõe n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa ka la bilfu.—Karm-y Ezai 48:17, 18; Yɩɩl Sõamyã 19:8, 12.

2. Wãn to la Wẽnnaam noyã tũub sõngd tõnd tɩ d paam laafɩ?

D sã n tũud Wẽnnaam noorã rãamã yũub wɛɛngẽ, kogenda tõnd ne bã-kʋʋds la sãmpoaga. Ned sã n yũud rãam tɩ loog noore, a wat n lebga rãamã yamba, la a tʋmd yalem tʋʋma. (Yelbũna 23:20, 29, 30) A Zeova pa gɩdg rãam yũub ye. La a ratame tɩ d yũ n zemse.—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 104:15; 1 Korẽnt dãmb 6:10.

A Zeova leb n keoogda tõnd tɩ d zãag d mens ne sũ-kiiri, sũur sẽn yikd n pa sigd tao-tao, la manesem a taab sẽn sãamd neda. D sã n tũud Wẽnnaam noyã, na n sõngd-d lame tɩ d paam laafɩ.—Karm-y Yelbũn 14:30; 22:24, 25.

3. Wãn to la Wẽnnaam noyã tũub kogend tõndo?

Wẽnnaam gɩdga yoobo. (Hebre dãmba 13:4) Pag ne a sɩd sã n tũud Wẽnnaam no-kãngã, b yam gãeya bãane, tɩ b kambã me sũur noom ne b zakã pʋgẽ vɩɩmã. Naoor wʋsgo, no-kãngã kɩɩsg wata ne bãase, kãadem kaoobo, zaba, la sũ-sãamse. Tõe n kɩtame me tɩ ned wa wubd a kamb a yembre.—Karm-y Yelbũn 5:1-9.

Ned sã n lakd a meng ne bũmb sẽn tõe n wa kɩt t’a yo, a kogenda zood ning a sẽn tar ne Wẽnnaamã. Sẽn paase, sõngdame t’a ra wa bao yell n kõ neb a taab ye.—Karm-y 1 Tesalonik rãmb 4:3-6.

  4. D sã n nand vɩɩmã, wãn to la nafd tõndo?

Neb nins sẽn nand vɩɩmã Wẽnnaam sẽn kõ-dã sẽn bas minim wẽns wala sɩgaar la doroog yũubã, sõng-b lame tɩ b paam laafɩ. (2 Korẽnt dãmba 7:1) Baa biig sẽn ket n be a ma pʋgẽ yaa yõor Wẽnnaam nifẽ. (Yikri 21:22, 23, Sebr Sõngo) Woto yĩnga, d pa segd n yiis pʋg ye. Sẽn paase, neb nins sẽn nand vɩɩmã wa Wẽnnaam sẽn nand-a wã maanda gũusg b tʋʋmã zĩigẽ ne b zakẽ. B maanda gũusg me ne b mobilã bɩ b montɛyã, sẽn na yɩl tɩ ra wa ne yell ye. (Tõodo 22:8) B leb n pa maand ɛspoor sẽn tõe n tũ ne b yõore, b sẽn mi tɩ vɩɩmã yaa Wẽnnaam kũunã yĩnga.—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 36:10.

5. Zɩɩmã sẽn yaa sõngã nafda tõnd wãn-wãna?

Zɩɩmã yaa sõng Wẽnnaam nifẽ, bala a makda bõn-vɩɩg fãa vɩɩm. (Sɩngre 9:3, 4) Wẽnnaam noorã sẽn wilgd tɩ zɩɩmã zema vɩɩmã nafda tõndo. Wãn to? Bala a kɩtdame tɩ d tõe n paam d yel-wẽnã sugri.—Karm-y Maankʋʋr 17:11-13; Hebre dãmb 9:22.

A Zezi sẽn da yaa ninsaal sẽn zems zãngã yĩnga, a zɩɩmã ra yaa sõng wʋsg Wẽnnaam nifẽ. A sẽn kõ a vɩɩmã tɩ yɩ maoongã poore, a tɩ wilga Wẽnnaam a zɩɩmã yõodo, rat n yeel t’a vɩɩmã yõodo. (Hebre dãmba 9:12) A maoongã kɩtame tɩ d tõe n wa paam n vɩɩmd wakat sẽn pa sate.—Karm-y Matɩe 26:28; Zã 3:16.

Y sã n dat vẽnegr n paase, bɩ y karem Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak 12 ne 13 soabã. A Zeova Kaset rãmbã n yiis-a.