Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Leoorã bãngr tara yõod bɩ?

Leoorã bãngr tara yõod bɩ?

 Leoorã bãngr tara yõod bɩ?

“Yaa m sẽn wa n tar yʋʋm piig la m sɩng n yit ne kom-dibli. Sɩngrẽ wã, d ra gãta taab nus bal la d mi n mokd taaba. La sẽn pa yã n kaoose, d sɩngame n salemd taaba, n babend taab la d sɩɩsd d yĩnsã zĩis kẽere. Mam sẽn wa n tar yʋʋm 15 wã, m sɩnga tʋʋma, tɩ rap nins sẽn be m tʋʋmã zĩigẽ wã baood maam, n dat tɩ m kẽ ne-ba. Mam da ratame n wõneg m tʋmd-n-taasã, la m maand wa bãmba. M da pa rat tɩ b lak n bas-m ye. Woto kɩtame tɩ m sak n kẽ ne rap wʋsgo.”—A SARAH, * OSTRALI.

B SÃ N yeel-y t’a Sarah roagdbã yaa kiris-neb hakɩka, y na n tẽeme sɩda? B modgame n zãms-a Wẽnnaam noyã sõma. La a Sarah lebsa rẽ fãa kɛɛnga.

Neb wʋsg na n yeelame t’a Sarah bee bʋʋm. Nin-kãensã tagsdame tɩ rũndã-rũndã, ned pa le tõe n tũ Biiblã sẽn yet bũmb ning kãadmã la yoobã wɛɛngẽ wã ye. Neb kẽer tagsdame tɩ baa f sã n yet tɩ f tũuda Wẽnnaam, f tõe n yoodame la f maand f yam, tɩ yell kaẽ ye.

La rẽ yĩnga tara yõod tɩ y bao n bãng Biiblã sẽn yet kãadmã la yoobã wɛɛngẽ wã la y tũ bɩ? Biiblã yaa ‘Wẽnnaam n kõ tõndo. A bee bark zãmsg yĩnga.’ (2 Tɩmote 3:16) Yãmb sã n tẽedame tɩ yaa Wẽnnaam n naan ninsaalbã, la tɩ Biiblã yaa yẽ n kõ tõndo, dẽnd tara yõod tɩ y bao n bãng Biiblã sẽn yet bũmb ning rẽ wɛɛngẽ wã.

La neb wʋsg pa mi Biiblã sẽn yet kãadmã la yoobã wɛɛngẽ wã vẽeneg ye. Tũudum taoor dãmb sẽn yet tɩ b wilgda nebã Biiblã sẽn yetã gomda goam sẽn kɩɩsd taab kãadmã la yoobã wɛɛngẽ. Sɩd me, tũudum wʋsg pa zemsd taab yel-kãngã zug ye.

Ra n tẽ-y nebã sẽn yetã bal ye. Yaa sõma tɩ yãmb mengã bao n bãng Biiblã sẽn sɩd yet bũmb ningã. Sõsg ning sẽn pʋgdã leokda sogsg piig kãadmã la yoobã wɛɛngẽ. Leoor fãa tika Biiblã zugu. Sẽn pʋgd-a wã wilgda Biiblã sẽn yetã tũub yõodo.

[Tẽngr note]

^ sull 2 Pa a yʋʋr meng la woto ye.