Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sɩdã bãngr tõe n toeema yãmb vɩɩmã

Sɩdã bãngr tõe n toeema yãmb vɩɩmã

 Sɩdã bãngr tõe n toeema yãmb vɩɩmã

BŨMB a nu b sẽn yet Wẽnnaam zug tɩ yaa ziri la d sẽn yã wã. Tõe tɩ y zoe n wʋma baa yaa a ye, wall b zãms-y-la rẽ menga. La tõe n yɩɩ toog tɩ y sak n bas y sẽn tẽedã, sẽn yɩɩd fãa y sã n tẽeda rẽ hal daar zãra.

Sɩd tõe n yɩɩ toogo. Bala tũudum kẽer pʋgẽ, b wilgdame tɩ b pa rat tɩ nebã mak b sẽn zãmsd bũmb ninsã ne Biiblã sẽn yetã ye. Kẽer sẽn pa rat tɩ nebã bãng tɩ b sẽn yetã yaa ziri wã yĩnga, b yetame tɩ Biiblã goam võor wʋmb yaa toogo, la tɩ pa nebã fãa n tõe n wʋm a võor ye. A Zezi karen-biisã wʋsg yaool n da yaa nin-talse, neb sẽn pa karem karen-bɛda, la baasgo, b ra wʋmda bũmb nins a sẽn da zãmsd-bã võore.—Tʋʋma 4:13.

Tõe me tɩ y pa rat n vaees n ges y sẽn tẽed bũmb ninsã sã n yaa sɩda, y sẽn yɛɛsd tɩ rẽ na n wa wilg tɩ y pa tar tẽebã yĩnga. Biiblã yaa Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls ninsaalbã yĩnga. Y tagsdame tɩ y sã n karemd-a n na n bãng Wẽnnaam sẽn dat tɩ y maan bũmb ninsã, a sũur na yik ne-y sɩda? Wẽnnaam pʋd n yeta yãmb tɩ y karem a Gomdã y toore, n “bãng Wẽnnaam daab sẽn yaa sõma, la sẽn tat bãmb yam, la sẽn zems zãngã.”—Rom dãmba 12:2.

Bao n bãng sɩdã Wẽnnaam zug pa bãngr baoob bal ye. Rẽ tõe n manega y vɩɩmã. (Zã 8:32) Masã, a Deanne d sẽn gom a yell sɩngrẽ wã sẽn tẽed bũmb ninsã tika Wẽnnaam Gomdã zugu. A yeela woto: “Sã n pa m sẽn wa n sɩng Biiblã zãmsgã, m da pa mi t’a goamã võor yaa vẽenes woto ye. Masã m miime tɩ Wẽnnaam beeme, la pa rẽ bal ye. M miime t’a yʋʋr la a Zeova. A yaa m Ba sẽn be saasẽ, n nong-ma. Mam vɩɩmã tara võor masã.”

Tõe tɩ y ra zãmsda Biiblã, n wa tagsdẽ tɩ y pa ne a yõod ye. Sã n yaa woto bɩ y ra bas ye. B sã n zãmsa yãmb yɛl sẽn pa sɩd Wẽnnaam zugu, tɩ y rat n zãms Biiblã n bãng a sẽn yetã, wõnda wa y sẽn dat n tog sor n kẽng zĩig y sẽn zɩ n kẽngẽ, tɩ b sẽn bilg-y sorã to-to wã pa zems ye. Y tõe n dɩka sorã, la y sã n menem naoor ka tɛka, y sũur na n sãamame tɩ y tolg n base. Y sã n dat n ta y sẽn datẽ wã, b segd n bilg-y-la sorã sõma, tɩ y rɩk so-sõngã.

Yãmb dat n bãnga sɩdã Wẽnnaam zug bɩ? Sã n yaa woto, bɩ y yã a Zeova Kaset rãmbã, wall y ges seb-neng a 4 zĩigẽ, n yãk b adɛrs a ye n gʋls n kos tɩ b wa zãms-y Biiblã.

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng a 9]

Bao-y n bãng-y “Wẽnnaam daab sẽn yaa sõma, la sẽn tat bãmb yam, la sẽn zems zãngã.”—ROM DÃMBA 12:2