Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sõng-y rapã tɩ b bao Wẽnnaam zoodo

Sõng-y rapã tɩ b bao Wẽnnaam zoodo

 Sõng-y rapã tɩ b bao Wẽnnaam zoodo

“Sẽn sɩng masã, fo na n yɩɩ mam neb baooda.”—LUK 5:10.

1, 2. a) Rap wʋsg sẽn kelg a Zezi koe-moonegã manesem yɩɩ wãna? b) Bõe yell la d na n gom sõs-kãngã pʋgẽ?

A ZEZI ne a tʋm-tʋmdbã sẽn da wa n gilgd Galile n moondẽ, daar a yembre, b kẽe koom koglg n baood zĩig neb sẽn kae n na n vʋʋse. La neb kʋʋng n babs-b ne nao. B sõorã “kolga rap tus a nu, n paas pagb la kamba.” (Mat. 14:21) Daar a to me, kʋʋng n wa a Zezi nengẽ n na n kelg a zãmsgã, la b ra rat me t’a maag b bãase. Yɩɩ “rap tus a naase, n paas pagb la kamba.” (Mat. 15:38) Vẽenega, neb nins sẽn pʋg a Zezi wã sʋka, rap wʋsg sẽn tʋlg n wʋm a zãmsgã zĩndame. Sɩd me, a Zezi ra miime tɩ rap a taab me n da na n wa lebga a karen-biisi. Bala, daar a yembre, a sẽn maan yel-solemd n sõng a karen-biisã tɩ b yõg zĩm wʋsg poore, a yeela a Sɩmo woto: “Sẽn sɩng masã, fo na n yɩɩ mam neb baooda.” (Luk 5:10) A Zezi ra rat n yeelame tɩ b koe-moonegã wõnda zĩm yẽebo, la t’a tõe n sõng-b lame tɩ b bao neb wʋsg sẽn na n sak sɩdã. Rap wʋsg ra na n zĩnda nin-kãens sʋka.

2 Rũndã-rũndã me, rap wʋsg n nong Biiblã koɛɛg ning tõnd sẽn moondã la b sakd n kelgdẽ. (Mat. 5:3, MN) La baasgo, rap wʋsg sẽn sɩngd Biiblã zãmsg pa modgd n tũud bũmb nins b sẽn zãmsdã, wall b wat n tolg n basame. Wãn to la d tõe n sõng nin-kãensã? Yaa sɩd t’a Zezi koe-moonegã sasa, a pa moon rapã ne manesem toor ye. La a goma zu-loees sẽn da pak a wakatẽ dapã yelle. Sõs-kãngã pʋgẽ, d na n gesa a Zezi sẽn sõng rapã to-to wã, la d bao n bãng wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taare. D na n goma zu-loees a tãab yelle: 1) Yaa bao n kõ noorã, 2) nebã zoeesã, la 3) tags tɩ f pa tõe n maan wa f taabã.

Sã n yaa bao n kõ noorã n pak rao n yɩɩda

3, 4. a) Ne rap wʋsgo, bõe n tar yõod n yɩɩda? b) Bõe yĩng tɩ rap kẽer getẽ tɩ paam n kõ noorã yõod yɩɩda Wẽnnaam zoodo?

3 Daar a ye, gʋlsd n yeel a Zezi woto: “Karen-saamba, mam na n tũu yãmb n kẽng y sẽn na n kẽng zĩig ning fãa.” A Zezi sẽn leok-a tɩ “Ninsaal Biigã ka tar zĩig n na n gãneg b zugã,” a toeema yam. Tõe tɩ yaa pʋgd a Zezi n pa mi a sẽn na n dɩ la a sẽn na n gãandẽ wã n pa zems ne a sẽn da tagsdã. Bala, Biiblã pa wilg nin-kãngã sã n lebga a Zezi karen-biig ye.—Mat. 8:19, 20.

4 Rapã wae n tagsdame tɩ f sã n tar ligd la tʋʋmde, a yõodã yɩɩda Biiblã zãmsg la a sẽn yetã sakre. Ne rap wʋsgo, yaa f sẽn na n karem n zãag n wa paam tʋʋmd sẽn tõe n kɩt tɩ f paam ligd wʋsg n tar yõod n yɩɩda. Sã n yaa ne bãmba, ligd sẽn yaa tɩlae ne-d daar fãa wã yĩnga, a paoong nafd-b lame n yɩɩd Biiblã zãmsg la Wẽnnaam zood baoobo. Biiblã sẽn yet bũmb ningã tõe n noom-b lame, la “yɩɩr ne dũniyã yɛl la arzɛgsã belgrã” kɩtdame tɩ b pa tõe n zãms Biiblã wall b tũ a goamã ye. (Mark 4:18, 19) Bɩ d ges a Zezi sẽn sõng a karen-biisã to-to tɩ b bãng bũmb ning sẽn segd n tall yõod ne-b n yɩɩdã.

5, 6. Bõe n sõng a Ãndere, a Pɩɛɛr ne a Zak la a Zã tɩ b bãng tʋʋmd ning sẽn segd n tall yõod ne-b n yɩɩdã?

5 A Ãnder ne a ba-biig a Sɩmopɩɛɛr ra yaa zĩm-yẽedba. A Zã ne a ba-biig a Zak n paas  b ba a Zebede me ra tʋmda tʋʋm-kãngã. Tʋʋmdã ra kẽesda b ba wã ligd sõma hal t’a ra rɩk neb tɩ b sõngd-a. (Mark 1:16-20) A Zãmbatiis sẽn wa n wilg a Ãnder ne a Zã a Zezi sẽn yaa ned ningã, b kɩsa sɩd tɩ yaa yẽ la Mesi wã. A Ãnder wa n tɩ togsa a ba-biig a Sɩmopɩɛɛre, la tõe t’a Zã me tɩ togsa a ba-biig a Zake. (Zã 1:29, 35-41) Rẽ poore, b naasã fãa yãaga a Zezi t’a gilg n moon koɛɛgã Galile, Zide la Samari. La b wa n basame n lebg n tɩ sɩng zĩmã yõgbo. B ra nonga bũmb nins a Zezi sẽn zãmsd nebã, la wakat kãng tɩ pa koɛɛgã mooneg n da pak-b n yɩɩd ye.

6 La kaoosg zugẽ, a Zezi boola a Pɩɛɛr ne a Ãnder tɩ b wa tũ yẽ n lebg ‘neb baoodba.’ B manesem yɩɩ wãna? Biiblã yeelame tɩ “tao-tao bala, bãmb basa b zĩm-gãmba n tũ a Zezi.” A sẽn bool a Zak ne a Zã wã, bãmb me maana woto. “Tao-tao bala, bãmb basa koom-koglgã ne b ba wã n tũ a Zezi.” (Mat. 4:18-22) Bõe n sõng ra-kãensã tɩ b sak n bas b tʋʋmã fãa n kẽes b mens zãng-zãng koɛɛgã mooneg pʋgẽ? Rẽ yĩnga b yãka yam-kãngã zĩig pʋgẽ bɩ? Ayo! Kiis nins b sẽn da pʋg a Zezi wã pʋsẽ, b kelga a goamã, b yãa yel-soalem nins a sẽn maanã, a sẽn da wilgd to-to t’a nonga tɩrlmã, la b yã tɩ neb wʋsg sakda a koɛɛgã. Rẽ kɩtame tɩ b ra maneg n tẽed a Zeova la b teeg-a zãng-zãnga.

7. Wãn to la d tõe n sõng neb nins d sẽn zãmsd Biiblã tɩ b teeg a Zeova?

7 Wãn to la d tõe n dɩk a Zezi togs-n-taare, n sõng neb nins d sẽn zãmsd Biiblã tɩ b teeg a Zeova? (Yel. 3:5, 6) D tõe n sõng-b-la ne d sẽn zãmsd-b to-to wã maasem. Wala makre, d tõe n maagda d yĩng n wilgd-b t’a Zeova pʋlmame t’a na n ninga neb nins sẽn lʋɩɩsd Rĩungã taoorã bark wʋsgo. (Karm-y Malaki 3:10; Matɩe 6:33.) D tõe n karma Biiblã vɛrse rãmb toor-toor n wilg-b t’a Zeova geta a nin-buiidã yell wakat fãa. La d pa segd n yĩm tɩ tõnd mengã mak-sõngã tõe n naf-a lame ye. D sã n wilgd-b a Zeova sẽn sõng-d to-to wã, tõe n sõng-b-la wʋsg tɩ bãmb me teeg a Zeova. D tõe n togs-b-la neb kibay sẽn be d sɛbã pʋsẽ me n kengd raoodo. *

8. a) Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ ned sẽn zãmsd Biiblã ‘lemb n ges t’a Zeova yaa sõma’? b) Wãn to la d tõe n sõng ned sẽn zãmsd Biiblã t’a bãng t’a Zeova yaa sõma?

8 Yɩl tɩ ned sẽn zãmsd Biiblã tõog n teeg a Zeova, Biiblã vɛrse rãmb kareng la neb sẽn paam t’a Zeova sõng-b kibay kelgr bal pa sek ye. Rẽndame t’a mengã yã t’a Zeova sɩd sõngd-a lame, n tõog n bãng a sõmblmã. Yɩɩl-gʋlsdã yeela woto: “Bɩ y lemb n ges tɩ Zusoabã yaa sõma. Bark bee ned ning sẽn baood zĩ-lilldg bãmb nengẽ wã zugu.” (Yɩɩl 34:9) Wãn to la d tõe n sõng karen-biig t’a bãng t’a Zeova sɩd yaa sõma? D rɩk makr wa Biibl karen-biig sẽn tar ligd zu-loees sẽn na n maood n dat n bas minim-wẽng wala sɩgaar yũubu, rã-tɩgr wall reem-n-bao-ligdi. (Yel. 23:20, 21; 2 Kor. 7:1; 1 Tɩm. 6:10) Rẽ yĩnga d sã n sagl-a t’a pʋʋs a Zeova n kos a sõngre, t’a tũ n tõog n bas a minim-wẽngã, kõn sõng-a t’a bãng t’a Zeova sɩd yaa sõma sɩda? Rẽ  poore, d tõe n sagl-a lame t’a lʋɩɩsd a Zeova raabã maaneg taoore, la d sõng-a t’a bãng t’a segd n baooda sẽk n zãmsd Biiblã semen fãa, n segend tigissã, la a kẽnd tigissã. Karen-biigã sã n yã t’a Zeova ningda a modgrã barka, na n kenga a tẽebã.

Rao sã n zoet nebã goama

9, 10. a) Bõe yĩng t’a Nikodɛm ne Arimate rao a Zozɛf ra pa rat tɩ nebã bãng tɩ b tẽeda a Zezi? b) Bõe n kɩt t’a Zezi tũub rabeem tar dap kẽere?

9 Rap kẽer sẽn zoet nebã sẽn na n tags bũmb ning b zug yĩng tõe n kɩtame tɩ b wa pa tõog n lebg a Zezi karen-biis ye. Wala makre, a Nikodɛm ne Arimate rao a Zozɛf ra pa rat tɩ nebã bãng tɩ b ra tẽeda a Zezi ye. B ra zoeta b zʋɩf-taasã sẽn na n yeel wall b maan bũmb ningã. (Zã 3:1, 2; 19:38) B sẽn da zoet rabeemã pa zaalem ye. Tũudmã taoor dãmb da kisa a Zezi, n da yiisd neb nins fãa sẽn da tẽed-a wã b karen-dotẽ.—Zã 9:22.

10 Rũndã-rũndã me, zĩis kẽere, rao sã n baood n na n bãng Wẽnnaam, Biiblã wall tũudmã yɛla, a tʋmd-n-taase, a zo-rãmb wall a roagdb tõe n yaand-a lame wall b namsd-a. Zĩis sãnda, ned sã n tʋlg n na n toeem tũudum, a tõe n paama yell menga. Sẽn yɩɩd fãa, rao sã n yaa sodaaga, pa rẽ bɩ a bee politikã pʋgẽ wall a yaa ned sẽn tar naam, tõe n maneg n yɩɩ toog ne-a n yɩɩda. Wala makre, rao a ye sẽn vɩ Alemayn yeela woto: “Yãmb a Zeova Kaset rãmbã sẽn wilgd nebã bũmb ning Biiblã pʋgẽ wã yaa sɩda. La mam sã n lebg a Zeova Kaset soab rũndã, beoog bala, nebã fãa na n bãngame. Mam tʋmd-n-taasã, m yagsã la m mitinsã tagsg na n yɩɩ wãna? Mam pa na n tõog yãoã ye.”

11. Wãn to la a Zezi sõng a karen-biisã tɩ b tõog n da zoe nebã?

11 Baa a Zezi tʋm-tʋmdbã sẽn da pa rabɛɛmbã, wakat ninga, b zoee nebã. (Mark 14:50, 66-72) Wãn to la a Zezi sõng-b tɩ b tõog n kell n wɩng ne Wẽnnaam sakre, baa ne neb wʋsg sẽn da weoogd-bã? A Zezi maana bũmb wʋsg sẽn na yɩl n sõng a karen-biisã tɩ b sã n wa namsd-b b tẽebã yĩng bɩ b tõog n mao. A yeel-b-la woto: “Bark bee yãmb zutu, neb sẽn na n kisg yãmb la b welg ne yãmba, la b gom yãmb wẽnga, la b kaas yãmb yʋʋr wa bõn-wẽng Ninsaal Biigã yĩnga.” (Luk 6:22) A pĩnd n wilga a karen-biisã tɩ nebã na n wa nams-b lame, la tɩ na n yɩɩ “Ninsaal Biigã yĩnga.” A tẽeg-b lame me tɩ b sã n teeg Wẽnnaam n kot a sõngre, a na n sõng-b lame. (Luk 12:4-12) Sẽn paase, a Zezi sagla sẽn nan sɩngd-b a tũubã tɩ b nong n tigimd ne a karen-biisã la b yõg zood ne-ba.—Mark 10:29, 30.

12. Wãn to la d tõe n sõng Biiblã karen-biig t’a tõog n da le zoe neba?

12 Tõnd me segd n sõnga neb nins sẽn zãmsd Biiblã tɩ b tõog n da le zoe neb ye. Naoor wʋsgo, d sã n mi yell tiiri, wat n yɩɩ nana ne-d tɩ d tõog n maoa ne-a n yɩɩda. (Zã 15:19) Wala makre, d tõe n sõnga karen-biigã t’a bãng a sẽn tõe n tik Biiblã goam to-to, n leok a tʋmd-n-taas la neb a taab sogsg la b  kɩɩsg-goama. Sẽn paase, d sẽn zoe n yõg zood ne-a wã toor sẽn ka be, d tõe n sõng-a lame t’a yõg zood ne tigingã neb a taaba. Sẽn yɩɩd fãa, neb nins yɛl sẽn wõnd a rẽndã. La sẽn tar yõod n yɩɩda, d segd n sagl-a lame t’a pelgd a pʋg n pʋʋsd a Zeova wakat fãa. Woto na n kɩtame t’a paam a Zeova zoodo, la a kɩt t’a yɩ a laafɩ zĩiga, t’a minim n teegd-a.—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 94:21-23; Zak 4:8.

Rao sã n tagsdẽ t’a pa tõe n maan wa a taabã

13. Bõe yĩng tɩ rap kẽer pa rat n kẽes b mens tigingã tʋʋm pʋgẽ?

13 Rap kẽer pa rat n kẽes b mens tigingã tʋʋm sãnda pʋgẽ, b sẽn pa tõe n karem sõma wall b sẽn pa tõe goam yĩnga, pa rẽ bɩ b sẽn zoet yãnd yĩnga. Sãnda zoeta yals neb taoor n gom b tẽebã yelle, wall togs b tagsgo. Woto kɩtame tɩ yaa toog wʋsg ne-b tɩ b zãms Biiblã, wall b kõ leoor tigissã sasa, pa rẽ bɩ b moon koɛɛgã. Saam-biig a yembr yeela woto: “Mam bi-bɩɩlmẽ, koe-moonegã sasa, mam da mi n kolga zak noor n wẽ kʋɩlengã bilf bala, la m bas n loog tao-tao n dat tɩ ned ra wʋm wall yã-m ye. . . . Mam sã n da tags m sẽn segd n moon koɛɛgã zak-zakã yell fãa, ra namsd-m-la wʋsgo.”

14. Bõe yĩng t’a Zezi tʋm-tʋmdbã pa tõog n dig zĩn t’a yi n bas bi-ribla?

14 Tags-y n ges-y-yã a Zezi tʋm-tʋmdbã tagsg sẽn yɩ to-to, b sẽn wa n mak n na n dig zĩn t’a yi n bas bi-ribl n pa tõogã. Biigã ba kolga a Zezi n yeel woto: “Kisinkĩir n tar [mam biigã], la a namsda hal wʋsgo. Naoor wʋsgo a lʋɩta bugmẽ bɩ koomẽ. Mam tall-a lame n wa yãmb karen-biisã nengẽ, la bãmb ka tõog n maag-a ye.” A Zezi riga zĩnã n yiis tɩ biigã paam laafɩ. Rẽ poor bilfu, a tʋm-tʋmdbã sok-a-la woto: “Yaa bõe tɩ tõnd ka tõog n dig zĩn-kãnga?” T’a Zezi leok-b yaa: “Yaa yãmb sẽn ka tẽebã yĩnga. Mam yeta yãmb sɩd tɩ yãmb sã n da tar tẽeb wa siil bila, yãmb sã n yeel tãn-kãngã t’a serg n kẽng ka sẽnẽ, a na serge. La bũmb kõn zĩnd yãmb sẽn kõn tõog ye.” (Mat. 17:14-20) Woto wilgdame tɩ yɩl n tõog n mao ne zu-loees nins sẽn yaa kãsems wa tãensã baooda tẽebo. La ned sã n yĩm dẽ n teeg a meng pãnga, bõe n na n maane? A pa na n tõog n maan bũmb ning a sẽn datã ye. Rẽ na n kɩtame t’a wa tagsdẽ t’a pa tol n tõe n maan a Zeova raabã ye.

15, 16. Biiblã karen-biig sã n tagsdẽ t’a pa tõe n maan a Zeova raabã wa a taabã, wãn to la d tõe n sõng-a?

15 Ned sã n tagsdẽ t’a pa tõe n maan a Zeova raabã sõma wa neb a taabã, d tõe n sagl-a lame t’a ra teeg a meng pãnga, la t’a teeg a Zeova t’a na n sõng-a lame. A Pɩɛɛr yeela woto: “Bɩ y sik yãmb mens Wẽnnaam sẽn yaa pãng soabã taoore, tɩ wakat sã n ta, bãmb na zẽk yãmba. Bɩ y bas yãmb yɩɩrã fãa ne bãmba.” (1 Pɩɛ. 5:6, 7) Woto baoodame tɩ d sõng ned ning d sẽn zãmsd Biiblã t’a nong a Zeova, la a nong n baood a sor-wilgri, rat n yeel t’a nong bũmb nins a sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã, la a baood “sɩɩg sõng biisã” sẽn yaa zʋg-sõma nins vʋʋsem sõngã sẽn kõtã. (Gal. 5:22, 23) A segd n nonga pʋʋsgã hal wʋsgo. (Fil. 4:6, 7) Sẽn paase, a segd n teega a Zeova tɩ sẽn wa n yaa zu-loɛɛg ning fãa la a seg wall tʋʋmd ning fãa la b bobl-a, bɩ a kõ-a raood la pãng ning a sẽn datã.—Karm-y 2 Tɩmote 1:7, 8.

16 Biiblã karen-biis kẽer tõe n data sõngr sẽn na yɩl n bãng kareng n paase, wall b paas b goamã minim. Sãnda sẽn da tar  minim-wẽnse, bɩ sẽn da maan yel-wẽn-kãsems tõe n tagsdame tɩ b pa tõe n ta Wẽnnaam yam ye. B zu-loɛɛgã sẽn yaa a soab fãa, d sã n wilgdẽ tɩ d nong-b lame la d tall sũ-mar ne-ba, tõe n sõng-b lame. A Zezi yeela woto: “Neb sẽn tar laafɩ ka baood tɩp ye, yaa bãad-dãmbã n baood tɩpa.”—Mat. 9:12.

Sõng-y rap wʋsg tɩ b bãng a Zeova

17, 18. a) Wãn to la d tõe n maan n paam rap wʋsg n moon koɛɛgã? b) Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

17 Tõnd tʋll n sõnga rap wʋsg tɩ b sak koɛɛg ning sẽn wat ne sũ-noog hakɩkã. Yaa Biiblã pʋgẽ bal la d yãt koe-kãngã. (2 Tɩm. 3:16, 17) La wãn to la d tõe n maan n paam rap wʋsg n moon koɛɛgã? Yaa d sẽn na n moond sasa nins rap wʋsg sẽn wat n be yirã, rat n yeel tɩ zĩ-sobdo, la zaabr-zaabr wɩkɛn dãmbã sasa, pa rẽ bɩ tʋʋmd sẽn kae raare. Yɩta sõma tɩ d sã n ta zak noor bɩ d sok zakã soab yelle. D sã n tar tʋmd-n-taas sẽn yaa rapa, bɩ d taasd-b koɛɛgã. La d tẽeg rap nins sẽn pa a Zeova Kaset rãmba, tɩ b pagbã yaool n yaa a Zeova Kaset rãmbã yelle.

18 D sã n modgd n moond neb nins fãa d sẽn segdã, d tõe n kɩsa sɩd tɩ sũ-tɩrs rãmbã na n saka sɩdã. D segd n ket n sõngda neb nins sẽn sɩd rat Wẽnnaam zoodã ne sũ-mare. La wãn to la d tõe n sõng rap nins sẽn zoe n deeg lisgã tɩ b paam minim la zʋg-sõma, tɩ b tõog n kõ-b tʋʋm tigingã pʋgẽ? Sõsg ning sẽn pʋgdã na n goma rẽ yelle.

[Tẽngr note]

^ sull 7 Ges-y Annuaire des Témoins de Jéhovah rãmbã pʋsẽ, n paas kibay nins sẽn mi n yit Gũusg Gasgã la Réveillez-vous ! wã pʋgẽ wã.

Y na n leokame tɩ bõe?

• Wãn to la d tõe n sõng rapã tɩ b bãng bũmb ning sẽn segd n tall yõod ne-b n yɩɩdã?

• Wãn to la d tõe n sõng Biiblã karen-biig t’a tõog n da le zoe neba?

• Ned sã n tagsdẽ t’a pa tõe n maan a Zeova raabã wa a taabã, wãn to la d tõe n sõng-a?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng 25]

Yãmb baooda weer n taasd rapã koe-noogã bɩ?

[Foto seb-neng 26]

Wãn to la d tõe n sõng Biiblã karen-biig t’a wa tõog n mao ne zu-loeese?