Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kẽn-y ne vʋʋsem sõngã, n paam vɩɩm la laafɩ

Kẽn-y ne vʋʋsem sõngã, n paam vɩɩm la laafɩ

 Kẽn-y ne vʋʋsem sõngã, n paam vɩɩm la laafɩ

‘Kẽn-y wa sẽn zems sɩɩgã raabo, la ka wa yĩngã rẽnd ye.’—ROM 8:4, KÃAB-PAALGÃ KOE-NOOGO.

1, 2. a) Ned sẽn kẽnd sor zug sã n bas tɩ bũmb tiis-a, bõe n tõe n maane? b) A Zeova tũudmã pʋgẽ, d sã n bas tɩ bũmb tiis-du, bõe n tõe n maane?

ETAZĨNI goosneema wã ned a ye yeela woto: “Neb wʋsg sẽn kẽnd ne mobila sẽn wae n wẽndẽ la b maand bũmb a taabã yaa zu-loɛɛga. Sẽn paase, sẽn maand-b woto wã sõor paasda yʋʋmd fãa.” Wala makre, b nong n kẽndame la b gomd telefõnnẽ. Neb wʋsg yeelame tɩ bãmb sẽn fão wall b sẽn da na n fão ned sor zugu, mikame tɩ yaa ned sẽn da kẽnd la a gomd telefõnnẽ. Kẽer tõe n tagsdame tɩ b sã n kẽnd la b maand bũmbu, b paamda sẽka. La rẽ maaneg tõe n waa ne sabaabo.

2 Ned sẽn kẽnd ne mobill sã n bas tɩ bũmb tiis-a, a tõeeme n wa pa yã yell sẽn be sorã zug ye. A Zeova tũudmã pʋgẽ me, d sã n bas tɩ bũmb tiis-du, tõe n sãama zood ning d sẽn tar ne-a wã. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ woto tõe n sãama d tẽebã. (1 Tɩm. 1:18, 19) A goma rẽ yelle, a sẽn wa n keoogd a tẽed-n-taas nins sẽn da be Rommã. A yeel-b-la woto: “Yĩngã ratem sakr wata ne kũum, la sɩɩg sõng ratem  sakr wata ne vɩɩm la laafɩ.” (Rom 8:6) A Poll gomdã võor yaa bõe? Wãn to la d tõe n gil ‘yĩngã ratem sakre,’ la d wɩng ne ‘sɩɩg sõng ratem sakre’?

“Bʋʋd ka be” bãmb zug ye

3, 4. a) Mao-bʋg a Poll sẽn da maood yell la a gom-yã? b) Bõe yĩng t’a Poll sẽn yeel bũmb ningã pak tõndo?

3 A Poll lɛtr ning a sẽn tool Rom kiris-nebã pʋgẽ, a goma maoor yẽ sẽn maood yelle. A yeelame tɩ yaa wa yẽ yamã ne a yĩngã wil maooda ne taaba. (Karm-y Rom dãmb 7:21-23.) A Poll pa gom woto n na n bao bʋʋm n kõ a menga, pa rẽ bɩ a sũur sẽn sãam ne a meng yĩng ye. A pa rat n yeel me t’a pa tol n tõe n maan sẽn yaa tɩrg ye. A ra yaa kiris-ned tẽeb sẽn bɩ, n da paam vʋʋsem sõngã zaeeb me. A leb n da paamame tɩ b yãk-a t’a yaa “bu-zẽmsã tʋm-tʋmda.” (Rom 1:1; 11:13) La bõe yĩng masã t’a wa gomd maoor yelle?

4 A Poll da rat n wilgame bal t’a pa tõe n maan Wẽnnaam daabã ne a meng pãng wa yẽ sẽn datã ye. Bõe yĩnga? A yeela woto: “Fãa maana yel-wẽn n kong Wẽnnaam waoogre.” (Rom 3:23) A Poll sẽn yaa a Ãdem yagengã, a me ra yaa koangda, n da mi n tar tʋls-wẽnse. D tõe n bãnga rẽ sẽn da namsd-a to-to wã, bala tõnd me sẽn yaa koangdbã yĩnga, daar fãa, d maooda ne tʋls-wẽnse. Sẽn paase, bũmb toor-toor n be n tõe n tiis tõnd Wẽnnaam tũudmã pʋgẽ, n kɩt tɩ d bas ‘so-bãanegã sẽn debd vɩɩm zĩigẽ’ wã tũubu. (Mat. 7:14) La tõnd ne a Poll fãa zu-loɛɛgã tara tɩɩm.

5. Yɛ la a Poll paam sõngr la yolsgo?

5 A Poll yeela woto: “Ãnda n na n fãag maam . . . ? Bark Wẽnnaam tõnd Zusoab a Zezi Kirist maasem yĩnga”! (Rom 7:24, 25) Rẽ poore, a goma ne kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã, n bool-b tɩ “neb nins sẽn tũud Kirist Zezi wã.” (Karm-y Rom dãmb 8:1, 2.) Ne vʋʋsem sõngã maasem, a Zeova kɩtame tɩ nin-kãensã lebg a kamba, n yaa “pʋɩt-n-taas ne Kirist.” (Rom 8:14-17) B sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã n paas b sẽn tẽed a Zezi kũumã sẽn yaa rondã kɩtame tɩ b tõog maoor ning yell a Poll sẽn gomã. Woto kɩtame tɩ “bʋʋd ka be” b zug ye. B paama b mens ne “yel-wẽnã la kũumã tõogo.”

6. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam nin-buiidã ned kam fãa segd n bao n wʋm a Poll gomdã võore?

6 Baa sẽn da yaa ne kiris-neb nins sẽn paam zaeebã la a Poll sẽn da gomdã, a sẽn yeel bũmb ning Wẽnnaam vʋʋsem sõngã la a Zezi kũumã sẽn yaa maoongã zugã tõe n nafa a Zeova nin-buiidã fãa, sẽn saagd-b n na n wa tɩ vɩɩmd saasẽ la sẽn na n wa vɩɩmd-b tẽngã zugã me. Baa sẽn yaa sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã la Wẽnnaam vẽneg a Poll t’a kõ sagl-kãnga wã, tara yõod tɩ Wẽnnaam nin-buiidã ned kam fãa bãng a gomdã võore, la a mao n tũ saglgã.

Wẽnnaam sẽn “kao yel-wẽnã bʋʋd yĩngã pʋgẽ” to-to

7, 8. a) Biiblã sẽn yeel tɩ tõogã ‘ka pãng yĩngã ratem yĩngã’ võor yaa bõe? b) Bõe la Wẽnnaam tũnug ne a vʋʋsem sõngã la ne rondã n maane?

7 Rom dãmb sak a 7 soabã pʋgẽ, a Poll wilgame tɩ yel-wẽnã tara pãng ninsaal sẽn yaa koangdã zugu. Sak a 8 soabã pʋgẽ, a goma pãng ning vʋʋsem sõngã sẽn kõtã yelle. A wilgame t’a tõe n sõnga kiris-nebã tɩ b tõog n mao ne yel-wẽnã tõogo, n sak a Zeova raabã n paam n ta a yam. A Poll wilgame tɩ Wẽnnaam tũnuga ne a vʋʋsem sõngã la ne a Zezi maoongã sẽn yaa rondã n maan bũmb a Moiiz tõogã sẽn da pa tõe n maane.

8 Tõogã ra ningda yel-wẽn-maandbã  taale, bala ned baa a ye pa tol n tõog n tũ tõogã noy zãng ye. Sẽn paase, Israɛll maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã da pa zems zãngã, n da pa tõe n kõ maand sẽn tõe n yiis yel-wẽnã zãng ye. Dẽnd tõogã sɩd ra ‘ka pãng yĩngã ratem yĩng’ ye. La Wẽnnaam sẽn tʋm a Bi-riblã tẽngã zug “yĩng pʋgẽ sẽn wẽnd yel-wẽnã rẽndã,” n paas a sẽn kɩt t’a ki n yao rondã yĩnga, a ‘kaoa yel-wẽnã bʋʋd yĩngã pʋgẽ.’ Dẽnd a pidsa “tõogã sẽn ka tõog n maan bũmb ningã.” Rẽ kɩtame t’a geelgd kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã wa nin-tɩrse, b sẽn tẽed a Zezi maoongã sẽn yaa rondã yĩnga. A Poll sagla kiris-nin-kãens tɩ b tũ vʋʋsem sõngã ratem, la b ra tũ yĩngã ratem ye. (Karm-y Rom dãmb 8:3, 4.) B segd n kell n tũu sagl-kãngã ne b sũy fãa b yõor tɛka, n yaool n paam “vɩɩm maanfã.”—Wil. 2:10.

9. Rom dãmb 8:2 wã pʋgẽ, gom-bil ning b sẽn lebg tɩ “tõogã” võor yaa bõe?

9 A Poll goma “sɩɩgã tõog” yelle, la “yel-wẽnã la kũumã tõog” me yelle. (Rom 8:2) Tõ-kãens yaa bõe? A Poll sẽn pʋd gom-bil ning vɛrse kãngã pʋgẽ tɩ b lebg-a tɩ “tõogã” pa gomd noy wa a Moiiz tõogã noyã yell ye. Ad sebr a ye sẽn yeele: “Gɛrkã gom-bil ning b sẽn lebg ka tɩ tõogã rat n yeelame tɩ bõn-sõma wall bõn-wẽns nebã sẽn minim n maandẽ, tɩ lebg wa noy b sẽn tũudi. A leb n tõe n gomda ned sẽn yãk n na n vɩɩmd a vɩɩm to-to wã yelle.”

10. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ d fãa bee yel-wẽnã la kũumã tõog yembdẽ?

10 Tʋm-tʋmd a Poll yeela woto: “Rao a yembr n wa ne yel-wẽnã dũniyã, tɩ kũum wa yel-wẽnã yĩnga. Rẽ n kɩt tɩ kũum yõkd nebã fãa, fãa sẽn maand yel-wẽnã yĩnga.” (Rom 5:12) Tõnd sẽn yaa a Ãdem yagensã yĩnga, d bee yel-wẽnã la kũumã tõog yembdẽ. Rẽ kɩtame tɩ d yamã wae n be yɛl sẽn pa tat Wẽnnaam yam maanego. La yel-kãens yaool n wata ne kũum. A Poll lɛtr ning a sẽn tool Galat kiris-nebã pʋgẽ, a goma rẽ yell n yeel tɩ yaa “yĩngã ratem biisi,” la a paas tɩ “neb nins sẽn maand bõn-kãensã ka na n paam Wẽnnaam soolem ye.” (Gal. 5:19-21) Dẽnd sẽn maand-b woto wã ‘tũuda yĩngã ratem,’ rat n yeel tɩ b sakda b tʋls-wẽnsã. (Rom 8:4) B basame tɩ b yĩngã ratem soog-ba. La rẽ yĩnga yaa neb  nins sẽn yoodã, sẽn pʋʋsd bõn-naands wall b maand zĩn-dãmb yɛla, pa rẽ bɩ b maand yel-wẽn-kãsems a taabã bal n tũud yĩngã ratem bɩ? Ayo. Bala, a Poll sõdga zʋg-wẽns toor-toor me yĩngã ratem biisã sʋka. Sãnda tõe n tagsdame tɩ zʋg-kãens yaa pãn-komsem bala. Wala makre, a sõdga sũ-kiiri, sũ-yikri, no-koɛɛm la yão-beedo. Rẽ yĩnga, ned beeme n tõe n yeel t’a tõog n basa yĩngã ratem tũub fasɩ sɩdã?

11, 12. Bõe la Wẽnnaam maan sẽn na yɩl tɩ d paam d meng ne yel-wẽnã la kũumã tõogo, la bõe la tõnd me segd n maane?

11 Ad d sũur yaa noog a Zeova sẽn kɩt tɩ d tõe n paam d meng ne yel-wẽnã la kũumã tõogã! A Zezi yeela woto: “Wẽnnaam nonga dũniyã, hal tɩ b kõ b Biigã sẽn ka to, tɩ ned ning fãa sẽn tẽed bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn ka sɛta.” D sẽn vɩ to-to wã sã n wilgdẽ tɩ d nonga Wẽnnaam, la tɩ d tẽeda a Zezi kũumã sẽn yaa rondã, d tõe n paama d meng ne yel-wẽndã sẽn wat ne bʋʋd ningã. (Zã 3:16-18) Rẽnd wa a Polle, tõnd me tõe n yeela woto: “Bark Wẽnnaam tõnd Zusoab a Zezi Kirist maasem yĩnga”!

12 D yaa wa ned sẽn bẽed bã-kɛgeng tɩ b tɩpd-a. D sã n dat tɩ d yĩnsã sig fasɩ, d segd n tũu logtorã sẽn yet-d bũmb ninsã. Yaa sɩd tɩ d sẽn tẽed rondã tõe n kɩtame tɩ d paam d meng ne yel-wẽnã la kũumã tõogo. La baasgo, d ket n yaa koangdba. Rẽnd tẽebã bal pa tõe n sõng ned t’a kell n tall zood sõma ne a Zeova la a tat a yam ye. A Poll wilga d sẽn segd n maan to-to n wa paam d meng zãng ne yel-wẽndã sẽn yaa wa bãagã, n yeel tɩ d segd n sakda vʋʋsem sõngã ratem.

Wãn to la d tõe n sak vʋʋsem sõngã ratem?

13. Sak vʋʋsem sõngã ratem dat n yeelame tɩ bõe?

13 Biig bɩta bilf-bilf n debda. Vʋʋsem sõngã ratem sakr me baoodame tɩ d pẽnegd a Zeova n paasdẽ. (1 Tɩm. 4:15) Baa d sẽn pa tõe n sak vʋʋsem sõngã ratem tɩ zems zãngã, daar ne a to fãa, d maooda d pãng tɛk n tũud a sor-wilgrã. D sã n ‘kẽnd ne sɩɩg sõngo,’ d paamd n taa Wẽnnaam yam.—Gal. 5:16.

14. Bõe yell la neb nins ‘sẽn sakd yĩngã ratmã’ tagsda?

14 A Poll lɛtr ning a sẽn tool Rom kiris-nebã pʋgẽ, a goma neb sul a yiib  manesem sẽn pa yembr yell me. (Karm-y Rom dãmb 8:5.) Biiblã pʋgẽ, b sã n mi n gomd “yĩng” yelle, pa ninsaal yĩngã yell bal ye, tõe n yaa d pãn-komsmã yell la b gomda. Yaa d pãn-komsmã n kɩt tɩ d yĩngã wil maood ne d yamã wa a Poll sẽn yeelã. A Poll ra pa sakd a yĩngã ratem ye. La rũndã-rũndã, neb wʋsg pa mamsd n na n mao ne b tʋls-wẽnsã meng ye. Woto kɩtame tɩ b ‘sakd yĩngã ratem.’ B zãgsa b na bao n bãng Wẽnnaam sẽn dat tɩ b maanã, la b kos-a t’a sõng-b tɩ b tõog n kɩɩs b tʋls-wẽnsã, n maand sẽn noom-b bala. B wae n tagsda rẽ maanego, tɩ b tʋls-wẽnsã so-ba. La neb nins ‘sẽn sakd sɩɩg sõngã’ basdame t’a Zeova wilgd-b sore.

15, 16. a) Ned sã n tagsd yĩngã ratem yelle, bõe n wat n pak-a n yɩɩda? b) Rũndã-rũndã, bõe la nebã nong n yɩɩda?

15 Karm-y Rom dãmb 8:6. Nand tɩ ned maan sõma wall wẽnga, a rengd n tagsa bũmb ning a sẽn dat n maanã yelle. Ned sã n tagsd yĩngã ratem yelle, pa yãt n kaoos la a yamã kẽ yĩngã ratem sakr ye. Wat n lebga rẽ n pak-a n yɩɩda.

16 Rũndã-rũndã, yaa bõe n pak neb wʋsg n yɩɩda? Tʋm-tʋmd a Zã yeela woto: “Bũmb nins fãa sẽn be dũniyã n yaa yĩng ratem wẽnga, la nin datem wẽng ne tɩtaamã ka yit tõnd Ba nengẽ ye. Bãmb yaa dũniyã rẽnda.” (1 Zã 2:16) A Zã sẽn gom tʋls-wẽns nins yellã yaa wala yoobã, yʋ-baoorã la arzɛgsã nonglmã. Sɛbã, zʋrno rãmbã, filim dãmbã, televiziõ wã la ẽntɛrnetã pʋgẽ, b wae n gomd n pẽgda bõn-kãensã, bala, yaa rẽ la nebã nong n yɩɩda. A Poll yeelame tɩ “yĩngã ratem sakr wata ne kũum.” Tõe n kɩtame tɩ d bõn zood ning d sẽn tar ne Wẽnnaamã, la d wa bõn d vɩɩmã beoog-daar me. Bõe yĩnga? Bala, “yĩngã ratem sakr yaa beem ne Wẽnnaam, a sẽn ka sakd Wẽnnaam tõogã yĩnga, la a ka tõe n sak-a me ye. La neb nins sẽn sakd yĩngã ratmã ka tõe n ta Wẽnnaam yam ye.”—Rom 8:7, 8.

17, 18. Wãn to la d tõe n wilg tɩ d sakda vʋʋsem sõngã ratem, la rẽ wata ne bõe?

17 La “sɩɩg sõng ratem sakr wata ne vɩɩm la laafɩ,” rat n yeel tɩ vɩɩm sẽn ka sɛt beoog-daare, la sũur pʋgẽ bãan n paas laafɩ ne Wẽnnaam masã tɛka. La wãn to la d tõe n wilg tɩ d sakda vʋʋsem sõngã ratem? Yaa d sẽn na n tũud vʋʋsem sõngã sor-wilgr wakat fãa la d modgdẽ tɩ d yam-tagsa wã la d yel-manesmã zemsd ne Wẽnnaam daabã. D sã n maand woto, d tagsa wã na n wilgdame tɩ d ‘sakda Wẽnnaam tõogã,’ tɩ rẽ zemsd ne a tagsa wã. Woto, d sã n wa be kʋɩɩbg taoore, d na n mii d sẽn segd n maanega. D na n tʋll n maana sẽn segde, rat n yeel tɩ d na n tũu Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sor-wilgri.

18 Dẽnd tara yõod tɩ d sakd vʋʋsem sõngã ratem. Woto baoodame tɩ d lʋɩɩsd d tũudmã yɛl taoore. Yel-kãens sʋka, d tõe n sõdga pʋʋsgã, Biiblã kareng la a zamsgã, tigissã kẽnd la koe-moonegã. (1 Pɩɛ. 1:13) Wall tɩ d bas tɩ yĩngã ratem tiis-dã, d segd n sakda vʋʋsem sõngã ratem. D sã n maand woto, d na n paama bark buud toor-toore, bala, vʋʋsem sõngã sakr wata ne vɩɩm la laafɩ.—Gal. 6:7, 8.

Y tõe n wilga a võor bɩ?

• Bõe la a Moiiz ‘tõogã ka tõog n maane,’ la wãn to la Wẽnnaam maan dẽ?

• “Yel-wẽnã la kũumã tõog” yaa bõe, la wãn to la d tõe n paam d meng ne-a?

• Wãn to la d tõe n wilg tɩ d ‘sakda vʋʋsem sõngã ratem’?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 16, 17]

Yãmb sakda yĩngã ratem bɩ, bɩ y sakda vʋʋsem sõngã ratem?