Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Teeg-y-yã a Zeova sẽn yaa ‘belsg fãa Wẽnnaamã’

Teeg-y-yã a Zeova sẽn yaa ‘belsg fãa Wẽnnaamã’

 Teeg-y-yã a Zeova sẽn yaa ‘belsg fãa Wẽnnaamã’

“Pẽgr Wẽnnaam tõnd Zusoab a Zezi Kirist Ba, sẽn yaa nimbãan-zoeer Ba, la belsg fãa Wẽnnaam.”—2 KOR. 1:3.

1. Bõe la nebã fãa rata?

HAL d rogmã tɛka, d rata belsgo. Wala makre, bi-pɛɛlg sã n wa yãbda, a rata belsgo. Tõe tɩ yaa kom n tar-a, wall a ratame tɩ b rɩk-a bala. Baa d sã n wa lebg kãsma, d mi n ket n data belsgo, sẽn yɩɩd fãa, d sã n wa tar zu-loeese.

2. Bõe la a Zeova pʋlem neb nins sẽn teeg yẽ wã?

2 D roagdb la d zo-rãmb mi n tõe n bels-d lame. La yɛl kẽer n be tɩ b sã n paam-do, ned pa tõe n bels-d ye. Sɩd me, yaa Wẽnnaam a ye bal n tõe n bels tõnd d zu-loeesã fãa pʋgẽ. A Gomdã yet-d-la woto: “Zusoabã pẽnegda neb nins sẽn boond bãmbã. . . . La bãmb wʋmda bãmb kɛlenga.” (Yɩɩl 145:18, 19) B paasa woto: “Zusoabã geta nin-tɩrse, la bãmb tʋb wʋmda bãmb kelems b sẽn dat sõngr wakate.” (Yɩɩl 34:16) La d sã n dat tɩ Wẽnnaam sõngd-d la a belsd-do, d segd n teeg-a-la ne d sũur fãa. Yɩɩl-gʋlsd a Davɩɩd wilga rẽ vẽeneg n yeel woto: “Zusoabã yaa tãn-luglug neb nins sẽn namsdã yĩnga. Bãmb yaa tãn-luglug namsg wakate. Neb nins sẽn mi yãmb yʋʋrã dellda yãmba. Zusoaba, yãmb ka basd neb nins sẽn baood yãmbã ye.”—Yɩɩl 9:10,11.

3. Bõe la a Zezi yeel n na n sõng-d tɩ d bãng a Zeova sẽn nong tõnd to-to wã?

3 A Zeova nin-buiidã tara yõod wʋsg a nifẽ. A Zezi wilga rẽ vẽeneg n yeel woto: “Yirs a nu ka koosd ligd a yiib bal la? Baasgo, Wẽnnaam ka yĩmd bãmb baa a yembr yell ye. Baa yãmb zoobdã fãa sõdame. Dẽ yĩnga, ra zoe-y rabeem ye, yãmb bee yõod n yɩɩd yirs wʋsgo.” (Luk 12:6, 7) Pĩnd wẽndẽ, a Zeova tũnuga ne no-rɛɛs a Zeremi n yeel a nin-buiidã woto: “Mam nonga yãmb wakat fãa n ka basdẽ ye. Woto yĩnga, mam kell n boonda yãmb ne m nonglmã.”—Zer. 31:3.

4. Bõe yĩng tɩ d tõe n tẽ a Zeova pʋlemsã?

4 Toog wakate, d sã n teeg a Zeova la d tẽed t’a pʋlemsã sɩd na n pidsame, na n bels-d lame. Rẽ n so tɩ d segd n kɩs sɩd ne Wẽnnaam wa a Zozue. A ra yeela woto: “Zusoab a Wẽnnaam sẽn da yeel tɩ b na n maana bũmb nins fãa n kõ yãmbã, b maaname n ka tol n bas baa a ye tɩ vaal ye. Bãmb maana fãa, baa a ye ka pa ye.” (Zoz. 23:14) Sẽn paase, baa d sã n tara zu-loees tɩ kɩt tɩ d namsdẽ, d tõe n kɩsa sɩd tɩ “Wẽnnaam sẽn yaa sɩd soabã” pa na n tol n bas neb nins sẽn tũud-a ne pʋ-peelmã ye.—Karm-y 1 Korẽnt dãmb 10:13.

5. Bõe n kɩt tɩ d tõe n bels d taabã?

5 Tʋm-tʋmd a Poll yeelame t’a Zeova yaa “belsg fãa Wẽnnaam.” Woto rat n yeelame t’a Zeova belsda sũ-sãams rãmbã. (Karm-y 2 Korẽnt dãmb 1:3, 4.) Baa fʋɩ pa tõe n kɩt tɩ tõnd saasẽ Ba wã pa tõog n maan bũmb a sẽn dat ye. Rẽnd a tõe n maana bũmb ning fãa sẽn yaa tɩlae sẽn na yɩl n keng neb nins sẽn nong-a wã raoodo. Wẽnnaam sẽn belsd tõnd “d toog fãa pʋgẽ” wã, kɩtame tɩ tõnd me tõe n bels d tẽed-n-taasã ‘ne belsg  ning Wẽnnaam sẽn belsd tõndã.’ Vẽenega, ned kae n sɩd tõe n bels tõnd sõma n ta a Zeova ye!

Bũmb nins sẽn namsd tõndã

6. Sõdg-y yɛl kẽer sẽn tõe n sãam d sũuri.

6 Yɛl toor-toor pʋsẽ, d rata belsgo. Bũmb sẽn sãamd sũur n yɩɩd yaa d ned kaalem. Sẽn yɩɩd fãa, d pag wall d sɩda, pa rẽ bɩ d biiga. Sãnda me tõe n data belsg neb sẽn kis-b wall b sẽn wẽgd-b yĩnga. Sẽn paase, laafɩ kaalem, kʋʋlem, naongo, kãadem pʋgẽ zu-loeese, wall yel-beed nins sẽn maand dũniyã zugã tõe n sãamda d sũuri.

7. a) Toog wakate, bõe la d rata? b) Bõe la a Zeova tõe n maan n bels neb sũy sẽn sãame?

7 Toog wakate, d rata belsg sẽn na n naf-d ne manesem toor-toore, bala, toogã tõe n sãama d sũurã, d yamã, d yĩnsã laafɩ, pa rẽ bɩ d tẽebã menga, wall koms d pɛlgã. Wala makre, d gom sũurã yelle. Wẽnnaam Gomdã yeelame tɩ tõnd sũyã sɩd tõe n ‘sãamame.’ (Yɩɩl 34:19) A buud sã n wa paam-do, yaa vẽeneg t’a Zeova tõe n bels-d lame. Bala, a “maagda neb nins sẽn tar sũ-sãoongã, n tɩpd bãmb toodo.” (Yɩɩl 147:3) Baa zu-loe-kɛgeng sẽn sãam d sũur to-to fãa, d sã n pʋʋs Wẽnnaam ne tẽeb la d sakd-a, a na n bels-d lame.—Karm-y 1 Zã 3:19-22; 5:14, 15.

8. D yamã sã n wa pa gãe bãane, wãn to la a Zeova tõe n sõng-do?

8 D sẽn segd zu-loees toor-toorã mi n kɩtame tɩ d yamã pa gãe bãane, tɩ kɩt tɩ d rat belsgo. Tõe tɩ d sã n teeg d meng pãnga, d pa tõe n mao ne zu-loe-kãens ye. La yɩɩl-gʋlsdã yeela woto: “Wakat ning tagsg sẽn yaa toog sẽn yaa wʋsg ne maamã, yãmb belsgã kõta maam sũ-noogo.” (Yɩɩl 94:19) Sẽn paase, a Poll yeelame: “Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa a yembr ye. La ne pʋʋsgo, la ne bark pʋʋsgo, bɩ y wilg Wẽnnaam yãmb sẽn dat bũmb ninsi. La Wẽnnaam laafɩ sẽn yɩɩd nebã bãngr fãa na gũ yãmb sũyã la yãmb tagsg Kirist Zezi maasem yĩnga.” (Fil. 4:6, 7) D yamã sã n wa pa gãe bãane, d sã n karem Biiblã la d bʋgs a goamã zugu, belsd-d-la wʋsgo.—2 Tɩm. 3:15-17.

9. Wãn to la d tõe n mao ne pelen-yɩka?

9 Wakat ninga, d mi n tõe n wa komsa raood hal tɩ kɩt tɩ d pɛlgã pa le kɛgmẽ ye. Wala makre, d tõe n wa tagsdame tɩ d pa na n tõog n maan bũmb Biiblã sẽn wilg tɩ yaa tõnd n segd n maane, wall tɩ d pa na n tõog tʋʋmd b sẽn bobl-d tigingã pʋgẽ ye. Yell a woto taoor me, a Zeova tõe n bels-d lame la a sõng-do. Ad makr sẽn wilgd rẽ. A Zeova sẽn wa n yãk a Zozue t’a na n lʋɩ Israɛll nebã taoor tɩ b zab ne bɛɛb sẽn tar pãngã, a kɩtame t’a Moiiz yeel nin-buiidã woto: “Nang-y pãnga. Keng-y y sũyã. Ra zoe-y rabeem ye, ra sak-y tɩ y sũyã kiuus bãmb taoor ye. Tɩ bõe, Zusoab a Wẽnnaam yãagda yãmba. Bãmb sõngrã ka na n vaal ye. B ka na n bas yãmb ye.” (Tõo. 31:6) Ne a Zeova sõngre, a Zozue tõog n talla nin-buiidã n tɩ kẽes kãabg tẽngã pʋgẽ, la a tõog b bɛɛbã fãa. Sẽn deng rẽ, mog-miuugẽ wã, a Moiiz me paamame tɩ Wẽnnaam sõng-a woto.—Yik. 14:13, 14, 29-31.

10. Zu-loees sã n wa boog d laafɩ wã, bõe n tõe n sõng-do?

10 Zu-loɛɛg tõe n wa booga d yĩnsã laafɩ. Yaa sɩd tɩ d sã n dɩt rɩ-sõma, n vʋʋsdẽ tɩ sekdẽ, n maand ɛspoor la d modgdẽ tɩ d zakã la d mengã yaa yɩlma, tõe n naf-d lame. La d sã n bʋgsd bõn-sõma nins Biiblã sẽn wilg tɩ watame wã zugu, tõe n paasa d laafɩ wã me. Dẽnd d sã n wa maood ne zu-loɛɛga, segdame tɩ d tẽeg t’a Poll me namsame. Segdame me tɩ d tẽeg goam nins a sẽn togs tɩ kengd raoodã. A yeela woto: “Yɛl gũbgda tõndo, la b ka sẽbgd tõnd ye, toog wʋmda tõndo, la tõnd  yam ka yood ye, neb namsda tõndo, la Wẽnnaam ka bas tõnd ye, neb pãbda tõnd n lubdẽ, la b ka sãamd tõnd ye.”—2 Kor. 4:8, 9.

11. D sã n wa neẽ tɩ d tẽebã pãng boogdame, bõe la d segd n maane?

11 Zu-loees kẽer tõe n komsa d tẽebã. Zu-loe-kãens buudã pʋgẽ me, a Zeova tõe n sõng-d lame. Sɩd me, a Gomdã pʋgẽ, b yeta woto: “Zusoabã kokda neb nins fãa sẽn dat n lʋɩ wã, la bãmb doosda neb nins fãa sẽn kɩllã.” (Yɩɩl 145:14) D sã n wa neẽ tɩ d tẽebã pãng boogdame, yɩta sõma tɩ d kos kãsem dãmbã sõngre. (Zak 5:14, 15) Sẽn paase, d sã n tagsd vɩɩm sẽn pa satã Wẽnnaam sẽn pʋlem-dã yelle, tõe n paasa d tẽebã pãnga.—Zã 17:3.

Neb sẽn paam tɩ Wẽnnaam bels-ba

12. Wãn to la a Zeova bels a Abrahaam?

12 Yɩɩl-gʋlsd a yembr da yeela a Zeova woto: “Bɩ y tẽeg y sẽn da gom ne y tʋm-tʋmdã n kɩt tɩ m maan tẽeb ne-a wã. Yãoã yaa mam belsg m toogã pʋgẽ, tɩ bõe, yãmb kãab-noodã kõta maam vɩɩm.” (Yɩɩl 119:49, 50) Rũndã-rũndã, tõnd tara Biiblã sẽn yaa a Zeova Gomdã, tɩ kibay be be n gomd a Zeova sẽn da bels neb to-to yelle. Wala makre, a Abrahaam sẽn da wa n bãng tɩ Wẽnnaam na n sãama Sodom ne Gomoorã, a sũur sãama wʋsgo. A soka Wẽnnaam woto: “Yãmb na n lagma nin-tɩrsã ne nin-wẽnsã n sãam bɩ?” A Zeova kenga a Abrahaam daoodo, n yeel-a tɩ baa sã n yaa nin-tɩrs 50 la a yã Sodomme, a pa na n sãam tẽngã ye. Ne rẽ fãa, a Abrahaam kell n soka a Zeova sogsg a nu. A bao n na n bãnga a sã n na n sãama Sodomme, sã n mik tɩ yaa nin-tɩrs 45, 40, 30, 20, bɩ 10 bal n be be. La a Zeova bʋka a meng n leok-a tɩ baa yaa nin-tɩrs 10 la a yã be, a pa na n sãam tẽngã ye. Baa a Zeova sẽn pa yã nin-tɩrs piig beenẽ wã, a fãaga a Lot ne a kom-pugli wã.—Sɩng. 18:22-32; 19:15, 16, 26.

13. Wãn to la a Ann wilg t’a teega a Zeova?

13 A Ɛlkana pag a Ann da rata biig ne a sũur fãa n pa tõe n paame, bala, a ra yaa kiri, tɩ ra namsd-a wʋsgo. A pʋʋsa a Zeova yellã poorẽ, tɩ maan-kʋʋdb kãsem a Eli yeel-a woto: ‘Bɩ Israɛll Wẽnnaamã kõ foom f sẽn kot bãmb bũmb ningã.’ Woto kenga a Ann raoodo, t’a “ka le gãnem a neng ye.” (1 Sãm. 1:8, 17, 18) A Ann teega a Zeova ne a sũur fãa, n bas a yellã ne-a. Baa a sẽn da pa mi sẽn na n baas to-to wã, a yam gãanda  bãane. A Zeova wa n leoka a pʋʋsgã. A Ann dɩka pʋg n dog bi-ribla, n pʋd a yʋʋr t’a Sãmwɛlle.—1 Sãm. 1:20.

14. Bõe yĩng t’a Davɩɩd ra rat belsgo, la ãnd n bels-a?

14 Pĩnd wẽndẽ Israɛllã rĩm a Davɩɩd me yɩɩ ned sẽn paam tɩ Wẽnnaam bels-a. Wẽnnaam a Zeova “geta sũuri.” Dẽnd a sẽn wa n na n yãk a Davɩɩd t’a wa yɩ rĩmã, a ra miime t’a yaa pʋ-peelem soab la ned sẽn nong tũudum hakɩkã. (1 Sãm. 16:7; 2 Sãm. 5:10) La kaoosg zugẽ, a Davɩɩd yoo ne a Batseba, la a mak yellã solgr n maan sɩlem tɩ b kʋ a sɩdã. B sẽn wa n sõng a Davɩɩd t’a bãng yell ning a sẽn maanã wẽnem sẽn ta zĩig ningã, a pʋʋsa a Zeova n yeel woto: “A wa sẽn zems yãmb nimbãan-zoeerã sẽn yaa kãsengã, bɩ y yẽes mam kɩɩsgã. Pek-y maam n yiis m yel-wẽndã zãnga. Yiis-y mam kongrã tɩ m yɩ yɩlemde. Tɩ bõe, mam mii m kɩɩsgã, la mam kongrã bee m taoor wakat fãa.” (Yɩɩl 51:3-5) A Davɩɩd teka yam n kos sugr ne a sũur fãa, t’a Zeova sak n kõ-a sugri. Ne rẽ fãa, a yeela a Davɩɩd t’a pa na n põs a yel-wẽndã biis ye. (2 Sãm. 12:9-12) La baasgo, a Zeova sẽn zoe a nimbãaneg woto wã, bels-a lame.

15. Nand tɩ b kʋ a Zezi, wãn to la a Zeova sõng-a?

15 A Zezi sẽn da wa n be tẽngã zugã, Wẽnnaam basame t’a seg zu-loees toor-toore. La baasgo, a kell n yɩɩ sakda. A ra yaa ned sẽn zems zãnga, n da teeg a Zeova, la a teend a naamã. Nand tɩ b zãmb-a n kʋ wã, a pʋʋsa a Zeova n yeel woto: “Bɩ y maan yãmb daabo, ka mam dẽnd ye.” Rẽ poore, malɛk n wa n keng a raoodo. (Luk 22:42, 43) Wẽnnaam belsa a Zezi, n keng a raoodo, la a kõ-a pãng ning a sẽn da ratã.

16. B sã n wa namsd tõnd d tẽebã yĩnga, wãn to la a Zeova tõe n sõng-do?

16 A Zeova tõe n kõo tõnd ned kam fãa pãng tɩ d tõog n sak-a, baa b sã n wa rat n kʋ-d d tẽebã yĩnga, la a pʋd n na n sõng-d lame. Sẽn paase, d sẽn tẽed kũum vʋʋgrã kengda d raoodo. Sɩd me, d gũuda daar ning kũum sẽn yaa yaoolem bɛyã “sẽn na n sãamã” ne yãgbo! (1 Kor. 15:26) Wẽnnaam pʋ-tẽerã sẽn ka koakã yĩnga, a tẽra neb nins sẽn tũ-a ne pʋ-peelem n wa maan kaalmã la neb a taab yelle. A na n wa vʋʋg-b lame. (Zã 5:28, 29, MN; Tʋʋm 24:15, MN) B sã n wa namsd tõnd d tẽebã yĩnga, d sẽn kɩs sɩd ne d sũy fãa t’a Zeova na n vʋʋga kũumã kõt-d-la belsg la raoodo.

17. D ned sã n maan kaalem, wãn to la a Zeova belsd tõndo?

17 D sẽn mi tɩ d neb nins sẽn ki wã na n wa vʋʋgame n vɩɩmd dũni-paalg sõmblem sẽn ka to pʋgẽ wã sɩd kengda raood wʋsgo. Bũmb nins sẽn kɩt tɩ d namsdẽ wã fãa na n saame. Sẽn paase, ‘kʋʋn-kãsengã,’ rat n yeel tɩ sẽn tũud-b a Zeova wã sʋk neb nins sẽn na n põs dũniyã saab sasa wã na n paam n beela sẽn na n vʋʋg-bã fãa ne b waoongo, la b sõng-b tɩ b bãng Wẽnnaam. Ad woto sɩd na n yɩɩ zu-zẽkr tɛk n kõ-ba!—Wil. 7:9, 10.

Wẽnnaam nusã sẽn be wakat fãa wã zãada yãmba

18, 19. Wãn to la Wẽnnaam bels a neba, b sẽn da namsd b tẽebã yĩnga?

18 A Moiiz taasa Israɛll nin-buiidã goam sẽn be yamleoog la sẽn kengd raoodo. A wa n yeel-b-la woto: “Wẽnnaam sẽn-ka-sɛɛbã yaa yãmb zĩ-kẽedga, la b nusã sẽn be wakat fãa wã zãada yãmba.” (Tõo. 33:27) Kaoosg  zugẽ, no-rɛɛs a Sãmwɛll me wa n yeela Israɛll nebã woto: “Bɩ y tũ Zusoabã n da bas ye, la y sak bãmb ne y sũyã fãa. . . . Yaa bãmb yʋ-kãsengã yĩng la Zusoabã ka na n bas bãmb nebã.” (1 Sãm. 12:20-22) Dẽnd d sã n ket n sakd a Zeova, a pa na n tol n bas-d ye. A na n ket n sõngd-d-la wakat ning fãa d sẽn dat sõngre.

19 Wẽnnaam sõngda a nin-buiidã la a belsd-b yaoolem da-kãensã sẽn yaa toog wakatã. Hal sẽn yɩɩd yʋʋm koabg pʋgẽ, tõnd tẽed-n-taas tusa la b nams dũniyã gill zug la b kẽes-b bãens rotẽ b sẽn tũud a Zeova wã yĩng bala. B zu-loeesã sẽn baas to-to wã wilgdame tɩ toog wakate, a Zeova sɩd kengda a nin-buiidã raoodo. Wala makre, b kaoa tõnd saam-biig a ye sẽn da be Iniyõ Sovietik soolmẽ wã bʋʋdo, n pag-a bãens roog yʋʋm 23. La baa a sẽn da wa n be bãensã roogẽ wã, saam-biisã maana b sẽn tõe fãa t’a ra ket n paamd tõnd sɛbã n karemdẽ tɩ kengd a raood la belsd-a. Ad a sẽn yeele: “Yʋʋm kãensã fãa pʋsẽ, mam bãnga a Zeova teegr sẽn dat n yɛɛlga, la a sɩd kõ-m-la pãng me.”—Karm-y 1 Pɩɛɛr 5:6, 7.

20. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Zeova pa na n tol n bas-do?

20 Sẽn yaa yell ning fãa n wa n paam-do, yɩta sõma tɩ d tẽeg yɩɩl-gʋlsdã gom-kãensã sẽn kengd raoodã. A yeela woto: “Zusoabã ka basd b nebã ye.” (Yɩɩl 94:14) La baa ne d sẽn dat belsgã, tõnd me segd n belsda d taabã. Sõsg ning sẽn pʋgdã na n wilga d sẽn tõe n bels sũ-sãams rãmbã to-to.

Y na n leokame tɩ bõe?

• Yel-bʋs n tõe n sãam d sũuri?

• Wãn to la a Zeova belsd a nin-buiidã?

• D sã n wa maood ne zu-loɛɛg sẽn tõe n tũ ne d yõore, bõe n tõe n bels-do?

[Zãmsgã sogsgã]

[Zĩ-gũbri/Foto rãmba, seb-​neng 23]

Vɛrse rãmb sẽn tõe n bels-do, zu-loɛɛg sã n wa sãam d . . .

sũurã Yɩɩl 147:3; 1 Zã 3:19-22; 5:14, 15

yamã Yɩɩl 94:19; Fil. 4:6, 7

pɛlgã Yik. 14:13, 14; Tõo. 31:6

yĩnsã laafɩ 2 Kor. 4:8, 9

tẽebã Yɩɩl 145:14; Zak 5:14, 15