Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sagl-sõma rakõtã la kãadmã wɛɛngẽ

Sagl-sõma rakõtã la kãadmã wɛɛngẽ

 Sagl-sõma rakõtã la kãadmã wɛɛngẽ

“Mam togsda bõn-kãens . . . tɩ sõng yãmb tɩ y maan sẽn zemse, n tũ Zusoabã, tɩ bũmb da gɩdg yãmb ye.”—1 KOR. 7:35.

1, 2. Bõe yĩng tɩ d segd n bao n bãng Biiblã sẽn yet bũmb ning rakõtã la kãadmã wɛɛngẽ wã?

MANESEM nins rapã ne pagbã sẽn mi n tar ne taabã tõe n kõ-b-la sũ-noog wʋsgo, la tõe n waa ne sũ-sãams la zu-loees buud toor-toor me. Sẽn mik tɩ yaa woto wã, d segd n baoa Wẽnnaam sor-wilgri. La bʋʋm a taab me n kɩt tɩ d rat sor-wilgri. Wala makre, kiris-neb nins sẽn pa kẽ kãadmã kẽer sũur nooma b sẽn pa kẽ kãadmã yĩnga. La b tõe n wa getame tɩ b roagdbã la b zo-rãmbã pẽdgd-b lame n dat tɩ b kẽ kãadem. Sãnda me tõe n dat n kẽe kãadem, la b nan pa paam ned sẽn zems ne-b ye. Kẽer paama neda, tɩ kɩt tɩ b rat sor-wilgr sẽn na yɩl n bãng n segl b mens sõma. Sẽn paase, kiris-nebã fãa segd n gũusa b mens n da wa yo ye.

2 Yel-kãensã fãa tõe n booga d sũ-noogã, la sẽn yɩɩda, b tõe n sãama zood ning d sẽn tar ne a Zeova wã. Pipi Korẽnt dãmb sak a 7 soabã pʋgẽ, tʋm-tʋmd a Poll kõo sagls rakõtã la kãadmã wɛɛngẽ. A maana woto sẽn na yɩl t’a tẽed-n-taasã tõog n ‘maan sẽn zemse, n tũ Zusoabã, tɩ bũmb da gɩdg-b ye.’ (1 Kor. 7:35) Sagls-nins a Poll sẽn kõ yel-kãensã sẽn tar yõodã wɛɛngẽ wã tõe n sõng-y lame. A ra ratame tɩ sẽn kẽ-b kãadmã la sẽn pa kẽ-b kãadmã fãa tõog n tũ a Zeova sõma.

Yam-yãkr sẽn pa reem yelle

3, 4. a) Ned sẽn pa kẽ kãadem zo-rãmb wall a roagdb sã n pẽdgd-a n dat t’a kẽ kãadem, tõe n waa ne zu-loe-bʋse? b) Wãn to la a Poll saglsã tõe n sõng-d tɩ d tall tagsg sẽn zems kãadmã wɛɛngẽ?

3 Pipi kiris-nebã wakatẽ zʋɩf rãmbã ra tẽedame tɩ kãadem yaa tɩlae. Rũndã-rũndã me, neb wʋsg tagsda woto. Ned yʋʋm sã n wa vẽsgdẽ t’a ket n nan pa kẽ kãadem, a zakã rãmb la a zo-rãmb tõe n wa tagsdame tɩ b segd n sõng-a lame t’a paam neda. B tõe n wilgd-a-la a sẽn segd n maan to-to n paam ned tao-tao, wall b tolg n bao ned n tees-a. B tõe n maana sɩlem meng n bao tɩ neb a yiibã pẽneg taaba. La manesem a woto tõe n sãama neb a yiibã sũy wall ning-b yãnde. Leb n tõe n sãama zood ning sẽn be bãmb ne nin-kãens sʋkã.

4 A Poll pa yeel tɩ ned segd n kẽe kãadem, wall a segd n paa rakõt ye. (1 Kor. 7:7) Yaa sɩd t’a Poll sẽn da yaa rakõor n maand a Zeova raabã ra noom-a lame. La a ra pa wɩt neb nins sẽn tʋll n kẽ kãadmã ye. Rũndã-rũndã, kiris-ned kam fãa me tara sor n tõe n yãk yam n kẽ kãadem wall zĩnd a ye. Ned pa segd n modg a to rẽ wɛɛngẽ ye.

Y sẽn tõe n dɩ y rakõtã yõod to-to

5, 6. Bõe yĩng t’a Poll yeel tɩ rakõtã yaa sõma?

5 Tʋm-tʋmd a Poll sẽn yeel Korẽnt kiris-nebã bũmb ningã sõngd-d lame tɩ d bãng tɩ kiris-neb nins sẽn pa kẽ kãadmã tõe n tũu Wẽnnaam sõma. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 7:8.) Kiris-neb ne yʋʋrã taoor dãmb kẽer sẽn pa kẽ kãadmã yĩng kɩtame tɩ b tagsdẽ tɩ bãmb yaa sõma n yɩɩd neb nins sẽn kẽ kãadmã. La baa a Poll sẽn da pa kẽ kãadmã, a ra pa tagsd woto ye. A wilgame bal tɩ Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ, tʋʋm kẽer n be sẽn pa kẽ-b kãadmã sẽn tõe n tʋme, tɩ sẽn kẽ-b kãadmã pa tõe ye. Bõe yĩnga?

 6 Bala, sẽn pa kẽ-a kãadem mi n tõe n saka tʋʋmde, tɩ ned sẽn kẽ kãadem pa tõe n sak tʋʋm-kãng ye. Wala makre, a Poll paamame tɩ b yãk-a t’a yɩ “bu-zẽmsã tʋm-tʋmda.” (Rom 11:13) Tʋʋm sak 13 n tɩ ta sak 20 wã pʋgẽ, b gomda a Poll tʋʋmdã la zu-loees nins a sẽn segã yelle. A toga soay ne a misioneer-taas n moon koɛɛgã zĩis ned sẽn da nan zɩ n moone, la a lugl tigims wʋsgo. A tʋʋmdã pʋgẽ, a sega zu-loees tõnd sʋkã neb wʋsg sẽn pa na n tol n sege. (2 Kor. 11:23-27, 32, 33) La karen-biisã maaneg sẽn da kõt a Poll sũ-noog ningã kɩtame t’a sak n mao ne zu-loe-kãens fãa. (1 Tes. 1:2-7, 9; 2:19) Rẽ yĩnga a Poll sã n da kẽe kãadem wall a ra tar kamba, a na tõog n maan bũmb nins fãa a sẽn maanã sɩda? Tõe t’a ra pa na n tõog ye.

7. Wãn to la saam-bi-pogs a yi sẽn pa kẽ kãadem moon Rĩungã koɛɛgã sõma?

7 Kiris-neb nins sẽn pa kẽ kãadmã wʋsg moonda koe-noogã wʋsgo. Wala makre, a Saara ne a Limbania yaa so-pakdb sẽn pa kẽ kãadem n be Bolivi. B tɩ moona koɛɛgã tẽn-bil a ye pʋgẽ. La ra maana yʋʋm wʋsg tɩ koe-moond baa a ye pa tɩ moon be ye. Kuurã ra pa be tẽn-kãng pʋgẽ ye. La namsa saam-bi-pogsã bɩ? Ad b sẽn yeele: “Tẽngã rãmb ra nonga sɛb karengo, bala b ra pa tõe n paam radio n kelg tɩ b gomd televiziõ gesg ye.” Kẽer da ket n tara a Zeova Kaset rãmbã sɛb-kʋd siglgã sẽn le pa yiisd meng n karemdẽ. Saam-bi-pogsã sẽn da paamd tɩ b kelgd-b zak fãa pʋgẽ la balã, kɩtame tɩ b rɩk sɛk wʋsg n yaool n tõog n moon tẽngã gilli. Pʋg-yãang a ye yeel-b-la woto: “A Zeova Kaset rãmbã sẽn moon n ta ka wã, dũniyã sɛɛb segd n kolgame.” Pa yã n kaoos la tẽngã neb kẽer sɩng tigissã kẽnd ye.

8, 9. a) Bõe n kɩt t’a Poll gom n pẽg rakõtã? b) Bark-bʋs la sẽn pa kẽ-b kãadmã tõe n paame?

8 Yaa sɩd tɩ neb sẽn kẽ kãadem me tɩ moona zĩis a woto buud tɩ wom biisi. La tʋʋm kẽer so-pakdb nins sẽn pa kẽ kãadmã sẽn tõe n tʋmã tõe n yɩɩ toog wʋsg ne ned sẽn kẽ kãadem wall sẽn tar kamba. A Poll sẽn da wa n gʋlsd tigimsã t’a ra miime tɩ koe-moonegã wɛɛngẽ, tʋʋm wʋsg n da kete. Sẽn paase, a ra ratame tɩ b fãa paam sũ-noog ning yẽ sẽn da paamdã. Rẽ n so t’a yeel tɩ f sã n yaa rakõor n tũud a Zeova, yaa sõma wã.

9 Etazĩni saam-bi-poak sẽn yaa so-pakd n  nan pa kẽ kãadem da yeela woto: “Neb kẽer tagsdame tɩ f sã n pa kẽ kãadem, f pa tõe n paam sũ-noog ye. La mam mikame tɩ yaa ned sẽn na n tar zood ne a Zeova la a tar sũ-noog hakɩka. Yaa sɩd tɩ yembr zĩndg pa nana ye. La f sã n modg n tʋm ne f rakõtã sõma, a yɩta wa kũun sẽn tar bark wʋsgo.” A paasa woto: “Yembr zĩndgã pa kɩtd tɩ ned pa tõe n paam sũ-noog ye. A pʋd n tõe n yɩɩ sabaab tɩ ned paam sũ-noogo. Mam miime t’a Zeova pa nong ned a sẽn kẽ kãadem wall a sẽn yaa rakõor yĩng ye.” Rũndã-rũndã, a bee tẽng koe-moondbã sõor sẽn paoode, n sõngd n moond koɛɛgã. Y sã n nan pa kẽ kãadem, rẽ yĩnga y maanda y sẽn tõe fãa n sõngd neb wʋsg ne koe-moonegã maasem bɩ? Y sã n maand woto, y rakõtã na n yɩɩ wa kũun sẽn tar bark a Zeova sẽn kõ-yã.

Sẽn dat-b n wa kẽ kãadmã

10, 11. Wãn to la a Zeova sõngd neb nins sẽn dat n kẽ kãadem n ket n nan pa paam ned sẽn zems ne-bã?

10 Rakõap sẽn tũ a Zeova n maan yʋʋm tõe n wa rat n kẽe kãadem. B sẽn mi tɩ b rata sor-wilgrã, b kota a Zeova sõngr sẽn na yɩl n tõog n paam ned sẽn zems ne-ba. A Poll yeela woto: “Ned sẽn pa kẽ kãadem sã n tagsdẽ t’a tara manesem sẽn pa zems rẽ wɛɛngẽ, sã n mik t’a bɩɩme n ta, la sɩd segd n yɩɩ woto, bɩ a maan a sẽn datã, t’a pa maand yel-wẽnd ye. Bɩ a kẽ kãadem.”1 Kor. 7:36, MN.

11 Sã n mik tɩ y rat n kẽe kãadem ne ned sẽn tũud a Zeova ne a sũur fãa, bɩ y ket n pʋʋsd a Zeova n kot a sõngre. (Fil. 4:6, 7) Baa sã n wa mik wõnda kaoosdame, bɩ y ra koms raood ye. A Zeova mii y sẽn datã, la y sã n teeg-a, a na n sõng-y lame tɩ y tõog n mao ne y zu-loɛɛgã.—Heb. 13:6.

12. Bõe yĩng tɩ kiris-ned sẽn dat n kẽ kãadem segd n tags neer n yaool n sak ned sẽn dood-a?

12 La ned sẽn pa tũud a Zeova ne a sũur fãa wall a pʋd n pa tũud-a sã n wa rood-y yẽ? Tõe tɩ y rata ne y sũur fãa n sɩd kẽ kãadem. La tẽeg-y tɩ y sã n pa bãng n yãk ned sẽn zemse, sũ-sãams nins y sẽn na n paamã na n yɩɩ toog n yɩɩd yembr zĩndgã sẽn da namsd-y to-to wã. Tẽeg-y me tɩ y kãadmã poore, y segd n zĩnda ne a soabã y yõor tɛka. (1 Kor. 7:27) Ra n sak-y n kẽ-y kãadem ne neda, y sẽn tagsd tɩ y sã n tõdge, y pa na n le paam ned yĩng ye. Y tõe n wa maanda y bãngẽ.—Karm-y 1 Korẽnt dãmb 7:39.

Sẽn segend-b n dat n kẽ kãadmã

13-15. Yel-bʋs wɛɛngẽ la neb sẽn dat n kẽ kãadem segd n deng n yẽs ne taaba?

13 Baa a Poll sẽn yeel tɩ f sã n yaa rakõor n tũud a Zeova yaa sõma wã, a pa paoog sẽn da yãk-b yam n na n kẽ kãadmã ye. A pʋd n kõo sẽn kẽ-b kãadmã saglse, tɩ sagl-kãens tõe n sõng sẽn dat-b n kẽ kãadmã tɩ b wa tõog n mao ne zu-loeesã, la b tõog n kell n zĩnd ne taaba.

14 Tõe tɩ kẽer sẽn nan kẽ kãadem segd n toeema b sẽn da tar tagsg ning kãadmã zugã. B sẽn da wa n dood taabã, tõe tɩ b ra tagsdame tɩ bãmb sẽn nong taab to-to wã ka to ye. B sɩnga b kãadmã ne tags-kãnga, n tẽed tɩ b sũur pa na n tol n sãam ne to lae-lae. La tagsg a woto pa zems ye. Yaa sɩd tɩ kãadmã pʋgẽ, neb a yiibã sẽn na n mi n wilgd taab b nonglmã na n kõt-b-la sũ-noogo. La rẽ bal pa sek na kɩt tɩ b tõog n mao ne kãadmã pʋgẽ zu-loeesã ye.—Karm-y 1 Korẽnt dãmb 7:28. *

15 Neb kẽer kãadem poore, b mikdame tɩ b pa wʋmd taab yɛl kẽer sẽn tar yõod wʋsg wɛɛngẽ, hal tɩ lingd-ba, wall sãamd b sũuri. Wala makre, b ligdã zãab wɛɛngẽ, pemsmã kokre, b sẽn na n tɩ vɩɩmd zĩig ningã, la b sẽn na n kẽnd n kaagd b roagdbã n pẽdemd to-to wã wɛɛngẽ. Sẽn paase, b fãa sẽn yaa koangdbã yĩnga, b tõe n tara manesem sẽn yikd taab sũuri. Neb sã n wa rood taab n dat n kẽ kãadem, b tõe n tagsame tɩ pa tɩlae tɩ b sõs  yel-kãensã sẽn tar yõodã zug ye. La b sã n pa reng n gom dẽ yelle, tõe n wa waa ne zu-loeese. Dẽnd yɩta sõma tɩ b pĩnd n wʋm taab yel-kãensã zugu.

16. Bõe yĩng tɩ neb sẽn kẽ kãadem segd n zemsd taab zu-loeesã welgr wɛɛngẽ?

16 Ned ne a pag sã n dat tɩ b kãadmã tall barka, b segd n zemsda taab zu-loeesã welgr wɛɛngẽ. Wala makre, b segd n zemsa taab kambã kiblgã wɛɛngẽ. Sã n mik tɩ b roagdbã kʋʋlame tɩ b segd n ges b yelle, togame tɩ b zems taab b sẽn na n maan dẽ to-to wã wɛɛngẽ me. Zak fãa tara a zu-loeese. La rao ne a pag pa segd n bas tɩ zu-loe-kãens welg-b ye. B sã n tũud Biiblã saglsã, b na n tõog n welga zu-loees kẽere, la b tõog n mao ne b rãmb nins welgr sẽn yaa toogã, tɩ kɩt tɩ b zemsd taab la b zĩ ne sũ-noogo.—1 Kor. 7:10, 11.

17. B sẽn yeel tɩ ned sẽn kẽ kãadem ‘geta dũniyã yellã’ rat n yeelame tɩ bõe?

17 A Poll goma bũmb a to me yell sẽn kẽ-b kãadmã sẽn pa segd n yĩmi. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 7:32-34.) A yeelame tɩ nin-kãensã “geta dũniyã yelle,” rat n yeel tɩ b maanda yɩɩr dɩɩbo, futu, ro-gãag la yɛl a taab yĩnga. Bõe yĩnga? Nand tɩ saam-biig kẽ kãadem, tõe t’a ra rɩkda sẽk wʋsg n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmã. La a kãadmã poore, yaa tɩlae t’a boog sẽk-kãng n paam n ges a pagã yelle. A pagã me segd n maana woto. A Zeova miime tɩ pag ne a sɩd fãa rat n noogda taab sũuri. A miime tɩ neb a yiibã kãadem poore, b pa le tõe n dɩk sẽk n tʋm a tʋʋmdã tɩ ta pĩndã ye. Bala b kãadmã neer yĩnga, b segd n dɩkda sẽk me n get taab yelle.

18. Ned kãadem poore, toeen-bʋs la a segd n maan sẽk ning a sẽn da rɩkd n deemdẽ wã wɛɛngẽ?

18 La sẽk ning b sẽn da rɩkd n deemdẽ wã yẽ? Sã n mik tɩ b segd n booga sẽk ning b sẽn da rɩkd n tʋmd a Zeova tʋʋmdã n paam n ges taab yelle, b segd n booga sẽk ning b sẽn da rɩkd n deemdẽ wã me. Rao sã n dɩkd sẽk wʋsg  n deemd ne a zo-rãmbã wa pĩndã, a pagã tagsg na n yɩɩ wãna? La pagã me sã n dɩkd sẽk wʋsg n be ne a zo-rãmbã wa a sẽn da nan pa kẽ kãadmã, a sɩdã tagsg yɩta wãna? B ned kam fãa sũur na n sãamda a sẽn mi n yaa a yembrã, tɩ kɩt t’a tagsdẽ t’a to wã pa nong-a ye. Pag ne a sɩd sã n modgd n paasd b kãadmã pãnga, b tõogd n gila yel-kãensã fãa.—Ef. 5:31.

A Zeova ratame tɩ d zãag d meng ne yoobo

19, 20. a) Bõe yĩng tɩ kãadem pa kogend ned ne yoob tɩlae? b) Ned sẽn kẽ kãadem sã n tog sor n bas a to wã n tɩ kaoose, tõe n waa ne zu-loe-bʋgo?

19 Neb nins sẽn maand a Zeova raabã maooda b sẽn tõe fãa sẽn na yɩl n da wa yo ye. Rẽ kɩtame tɩ kẽer yãk yam n kẽ kãadem. La kãadem pa kogend ned ne yoob tɩlae ye. Pĩnd wẽndẽ, b ra meta lal-bedr n gũbg tẽns kẽer sẽn na yɩl n kogl a nebã. Ned sã n da rat koglgo, a segd n paa tẽngã pʋgẽ. A sã n yi lalgã poore, nin-wẽns tõe n yek-a lame n deeg a paoong wall b kʋ-a. Woto me, yaa sẽn kẽ-b kãadmã sã n tũud noy nins kãadmã Lugund sẽn gãnegã bal la b tõogd n gind yoobã.

20 A Poll goma no-kãens yell 1 Korẽnt dãmb 7:2-5 wã pʋgẽ. A yeelame tɩ lagengã wɛɛngẽ, raoã segd n kẽe ne a pagã bala, la tɩ pagã me segd n kẽe ne a sɩdã bala. Wẽnnaam yeelame tɩ yel-kãngã wɛɛngẽ, b ned kam fãa segd n kõo a to wã a “rẽnda,” rat n yeel tɩ lagengã wɛɛngẽ, b ned kam fãa segd n saka a to. B ned a ye sã n bas a to wã n tog sor n tɩ kaoose, ned fãa pa le tõe n kõ a to wã a ‘rẽnd’ ye. Pagb kẽer wall pʋg-sɩdb kẽer mi n dɩka vʋʋsem n tog sor b yembre. Kẽer tʋʋm yĩng kɩtame tɩ b mi n tud n tɩ kaoose. Tags-y n ges-y wa kiris-ned sẽn kẽ kãadem sẽn na n lʋɩ makr pʋgẽ, t’a sẽn ‘ka tar pãng n na n tõog a mengã’ yĩng kɩt t’a yo. Ad woto sɩd na yɩ yel-beed tɛkẽ. A Zeova sã n ne rao sẽn get a zakã rãmb yell sõma la a modgd n pa maand bũmb sẽn tõe n wa sãam a kãadmã, a ningd-a-la barka.—Yɩɩl 37:25.

Biiblã sagls tũub tara yõodo

21. a) Bõe yĩng tɩ yãk yam n kẽ kãadem wall zĩnd f ye wã pa nana? b) Bõe yĩng tɩ 1 Korẽnt dãmb sak a 7 saglsã tar yõodo?

21 Yãk yam n kẽ kãadem wall zĩnd f ye wã yaa yam-yãkr sẽn pa nana. Bala, d fãa sẽn yaa koangdbã yĩnga, y yãka yam n na n kẽ kãadem tɩ y na n zĩnda y ye me, y pa tõe n pa seg zu-loees ye. Woto yĩnga, d kẽe kãadem tɩ d yaa rakõor me, baa d sẽn tũud a Zeova n paamd a barkã, bũmb tõe n wa maaname tɩ d sũur sãame. La sagls nins a Poll sẽn kõ 1 Korẽnt dãmb sak a 7 pʋgẽ wã tũub tõe n sõng-d lame tɩ d gil yɛl nins yell d sẽn gomã fãa la bala. A Zeova nifẽ, y kẽe kãadem tɩ y yaa rakõor me, y “maana neere.” A Poll yeela woto: “Ned sũur sã n keeme, tɩ pa tũ ne modgre, la a sã n tara tõog n na n pids a sẽn date, a sã n sɩd tagsa a sũur pʋgẽ n yãk yam n na n kell n pa n pa kẽ kãadem, a soab maana neere. Woto yĩnga, ned ning sẽn kẽ kãadem maana neere, la ned ning sẽn pa kẽ kãadem maana neer n yɩɩda.” (1 Kor. 7:37, 38, MN) Paam n tat Wẽnnaam yamã yaa bark buud sẽn ka to d sẽn tõe n paame. Y sã n tar bark-kãngã, y na n tõog n ket n tũuda Wẽnnaam, n wa paam n kẽ dũni-paalg ning a sẽn pʋlmã pʋgẽ. Dũni-paalgã pʋgẽ, zu-loees nins sẽn be rapã ne pagbã sʋk rũndã-rũndã wã fãa na n saame.

[Tẽngr note]

^ sull 14 Ges-y Zak pʋgsũ-noogã kʋɩlen-biiga sebrã sak a 2 wã sull 16-19.

Wãn to la y na n leoke?

• Bõe yĩng tɩ ned pa segd n pẽdgd a to n dat t’a kẽ kãadem?

• Y sã n yaa kiris-ned sẽn nan pa kẽ kãadem, wãn to la y tõe n tʋm ne y sẽkã sõma n yɩɩda?

• Wãn to la neb sẽn dood taab n dat n kẽ kãadem tõe n segl b mens sõma?

• Bõe yĩng tɩ kãadem pa kogend ned ne yoob tɩlae?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 16]

Kiris-neb nins sẽn pa kẽ kãadmã sã n tʋmd Rĩungã tʋʋm wʋsgo, b paamda sũ-noogo

[Foto seb-neng 18]

Kẽer kãadem poore, toeen-bʋs la b segd n maane?