Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ãnd n sɩd yaa dũniyã naaba?

Ãnd n sɩd yaa dũniyã naaba?

 Ãnd n sɩd yaa dũniyã naaba?

TÕE tɩ y zɩ n seg bi-bees naab ye. La rẽ yĩnga woto rat n yeelame tɩ bi-bees naab kae sɩda? Bi-beesã taoor dãmb mi b sẽn na n maan to-to tɩ nebã ra bãng b sẽn sɩd yaa neb ninsã ye. B tõe n bee bãens roog meng la b ket n tʋmd b tʋʋmã. La zʋrno rãmbã pʋsẽ, b wae n gomda dorgã poorẽ zab yelle, neb sẽn modgd pagb tɩ b koosd b mense, wall neb sẽn koosd b taaba, la yɛl sẽn wõnd woto yelle. Kiba-kãensã fãa wilgdame tɩ bi-beesã taoor dãmb sɩd beeme, tɩ b tʋʋmã yaa wẽnse, n namsd neb wʋsgo. Rẽnd yaa b tʋʋmã sẽn wat ne namsg ningã n kɩt tɩ d mi vẽeneg tɩ b sɩd beeme.

Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã wilga vẽeneg t’a Sʋɩtãan sɩd beeme, la t’a tʋmda wa bi-bees taoor soaba, n tũnugd ne “ziri bõn-bãn” la “ne belgr buud fãa sẽn yaa wẽng” n pidsd a raabã. Sɩd me, Biiblã paasame t’a “toeemda a meng n lebgd vẽenem malɛka.” (2 Tesalonik rãmba 2:9, 10; 2 Korẽnt dãmba 11:14) Rẽnd yaa a Sʋɩtãan me tʋʋmã sẽn namsd nebã to-to wã n kɩt tɩ d miẽ t’a sɩd beeme. La d sẽn pa tõe n yã a Sʋɩtãanã yĩng kɩtame tɩ wʋsg pa rat n sak n deeg t’a beeme ye. D na n wilga Biiblã sẽn yet bũmb ning a Sʋɩtãan zugã. La d na n deng n goma yɛl kẽer nebã sẽn tẽed tɩ yaool n pa sɩd yelle, bala, yaa bõn-kãens n kɩt tɩ wʋsg pa rat n sak n deeg t’a Sʋɩtãan sɩd beeme wã.

“Yaa Wẽnnaam sẽn yaa nonglem soabã n naan Sʋɩtãanã bɩ?” Biiblã sẽn yeel tɩ Wẽnnaam yaa sõma zãnga, la t’a pa maand wẽngã yĩnga, d pa segd n tẽ tɩ yaa yẽ n naan a Sʋɩtãan sẽn yaa wẽnem soabã ye. Sɩd me, Biiblã pa yeel tɩ Wẽnnaam n naan-a ye. A pʋd n goma Wẽnnaam yell n yeel woto: “Bãmb yaa kugri. Bãmb tʋʋmã zemsa zãnga. Bãmb soayã fãa yaa tɩrse. Bãmb yaa Wẽnnaam sẽn maand sɩda, n ka maand wẽng ye. Bãmb yaa sõngo, la tɩrga.”—Tõodo 32:4; Yɩɩl Sõamyã 5:5.

La rẽ yĩnga, ned wall malɛk Wẽnnaam sẽn naan t’a zems zãng tõe n basa tɩrg maaneg n maan wẽng bɩ? Wẽnnaam pa naan malɛgsã la ninsaalbã wa robo rãmb ye. A pʋd n kõo b fãa tõog tɩ b tõe n yãk b sẽn date. Dẽnd malɛk wall ninsaal sẽn zems zãng tõe n yãka yam n maan tɩrg wall wẽnga. Sɩd me, yɩl tɩ b tõog n ning malɛk wall ninsaal taal bũmb a sẽn maan yĩnga, rẽndame tɩ yɩ bũmb a sẽn yãk a toorẽ yam n maane.

Wẽnnaam sẽn kõ malɛgsã la ninsaalbã tõog tɩ b tõe n yãk b sẽn datã yĩnga, b sã n yãk yam n dat n maan bũmbu, a pa gɩdgd-b ye. Wala makre, a Zezi wilgame t’a Sʋɩtãan pa tʋm ne tõ-kãng sõma ye. Bala, a goma a yell n yeel t’a ‘ka pa sɩdã pʋgẽ ye.’ (Zã 8:44) Woto wilgda vẽeneg tɩ malɛk ning sẽn wa n lebg Sʋɩtãanã ra yaa malɛk sẽn zems zãnga, la sẽn da be “sɩdã pʋgẽ.” * A Zeova sẽn kõ malɛgsã la ninsaalbã tõog tɩ b tõe n yãk b toorẽ yamã yaa a sẽn nong-ba, la a kɩs-b sɩdã yĩnga.—Ges-y  seb-neng a 6 zĩ-gũbrã gom-zug sẽn yaa: “Malɛk wall ninsaal sẽn zems zãng tõe n maana yel-wẽnd bɩ?” wã.

 “A Sʋɩtãan tʋmda Wẽnnaam yĩng bɩ?” Sã n yaa ne neb kẽere, wõnda Biiblã sẽn bilg a Zoob kibarã to-to wã wilgdame tɩ sok-kãngã leoorã yaa “n-ye.” Biibl-vaeesd a ye yeelame t’a Sʋɩtãan sẽn yeel t’a “saadame n gõod dũniyã zugã,” a tʋmda wa pĩnd wẽndẽ Pɛrs rãmbã tẽn-gũusdbã sẽn da gilgd soolmã n getẽ, n wat n togsd naabã b sẽn yã bũmb ninsã. (Zoob 1:7) La sã n da yaa Wẽnnaam n tʋm a Sʋɩtãana, bõe yĩng tɩ yɩ tɩlae ne a Sʋɩtãan t’a wilg Wẽnnaam a sẽn da be zĩig ninga, n leok t’a ra “saadame n gõod dũniyã zugu”? Kibarã pa wilgd t’a Sʋɩtãan tʋmda Wẽnnaam yĩng ye. B pʋd n bool-a-la be t’a Sʋɩtãana. “Sʋɩtãanã” rat n yeelame tɩ “kɩɩsda.” Dẽnd kibarã wilgdame tɩ yaa yẽ la Wẽnnaam bɛ-kãsengã. (Zoob 1:6) La sɩnga wãn masã tɩ neb kẽer wa yetẽ t’a Sʋɩtãan tʋmda Wẽnnaam yĩnga?

Sẽn deng pipi kiris-nebã wakat menga, sɛb sẽn pa Wẽnnaam n vẽneg tɩ b gʋls pʋsẽ, b wilgame t’a Sʋɩtãan mi n kɩɩsda Wẽnnaam, la tɩ baasgo, a sakda Wẽnnaam daabã. Wala makre, “ Livre des Jubilés ” wã ne “ Règle de la communauté ” wã sẽn yaa sɛb tũudum will ning b sẽn da boond tɩ Kʋmrannã neb n yiisã yeta woto. A Jeffrey Burton Russell sẽn yaa kʋdemd yɛl-mitã wilga a sebr (Mephistopheles) pʋgẽ t’a Martin Luther sẽn da yaa portɛstã rãmbã nin-kãsengã ra tagsdame t’a Sʋɩtãan yaa wa tʋʋm-teoog Wẽnnaam nugẽ, wala “sʋʋg bɩ  wãk a sẽn tar n manegd a pʋʋgo.” A paasame tɩ “wãkã sũur yaa noog a sẽn sãamd moodã,” la tɩ baasgo, a ket n bee Wẽnnaam sẽn tõe fãa wã nugẽ, n maand a raabo. Tũudum yɛl-vaeesd a Jean Calvin sẽn da yit Fãrensã me wa n saka a Luther goamã. La gom-kãensã sãama tẽedb wʋsg sũyã, b sẽn nong tɩrlmã yĩnga. Sɩd me, Wẽnnaam sẽn yaa nonglem soabã yĩnga, baa a sẽn sak n bas tɩ wẽnemã beẽ wã, a yɩta wãn n tolg n dat t’a zĩndi? (Zak 1:13) Tags-kãngã n paas tʋʋm-beed nins ãdem-biisã sẽn tʋm yʋʋmd 1900 soabã tɛkã fãa kɩtame tɩ wʋsg tolg n yetẽ tɩ Wẽnnaam la a Sʋɩtãan fãa kae ye.

“A Sʋɩtãan yaa wẽngã tʋlsem sẽn be d sũyẽ wã bal bɩ?” D sã n tẽed t’a Sʋɩtãan yaa wẽngã tʋlsem sẽn be d sũyẽ wã bala, na n yɩɩ toog tɩ d tõog n wʋm Biiblã goam kẽer võore. Wala makre, Zoob 2:3-6 pʋgẽ wã, yaa ne ãnda la Wẽnnaam sẽn gomã? A ra gomda ne wẽngã tʋlsem sẽn be a Zoob sũurẽ wã bɩ, bɩ a ra wẽneg n gomda ne a menga? Sẽn paase, rẽ yĩnga Wẽnnaam na pẽg a Zoob a zʋg-sõma toor-toorã yĩnga, n le wẽneg n bas tɩ wẽng tʋlsem sẽn be a Zoob sũurẽ wã mak-a sɩda? F sã n tagsdẽ tɩ Wẽnnaam maana woto, yaa wa f sẽn tagsd t’a yaa wẽnem soaba. La Biiblã yaool n yeelame tɩ “wẽng ka be [Wẽnnaam] pʋgẽ ye.” (Yɩɩl Sõamyã 92:16) Sɩd me, Wẽnnaam zãgsame t’a kõn ‘tẽeg a nug n sɩɩs’ a Zoob n maan-a wẽng ye. Dẽnd vẽenega, Sʋɩtãanã pa wẽngã tʋlsem sẽn be ninsaal sũurẽ wã, wall Wẽnnaam mengã n mi n wẽneg n namsd ninsaalbã ye. A yaa malɛk sẽn yãk yam n lebg Wẽnnaam bɛ.

Ãnda n sɩd yaa dũniyã naaba?

Rũndã-rũndã, neb wʋsg tagsdame tɩ d pa segd n le tẽ t’a Sʋɩtãan beeme ye. La d sã n tẽed t’a Sʋɩtãan kae, yɩta toog tɩ d wʋm wẽnemã sẽn be zĩig zãngã võore. Sɩd me, a Sʋɩtãan sẽn modgd n dat tɩ nebã ra le tẽ t’a beeme wã, a kɩtame tɩ wʋsg pa le tẽed Wẽnnaam, la b tolg n maand sẽn noom-b bala.

Fãrens seb-gʋnd a Charles-Pierre Baudelaire ra yeela woto: “Sʋɩtãanã sɩlem ning sẽn tar pãng n yɩɩd yaa a tõog n kɩt tɩ d tagsdẽ t’a kae ye.” Sɩd me, a sẽn solg n pa rat tɩ d bãng-a wã, a kɩtame tɩ neb wʋsg sãmbdẽ tɩ Wẽnnaam kae ye. Sẽn paase, sã n mik t’a Sʋɩtãan kae, kõn kɩt tɩ d tags tɩ yaa Wẽnnaam n kɩt tɩ wẽnemã beẽ wã sɩda? Pʋd n yaa rẽ la a Sʋɩtãan data.

A Sʋɩtãan maanda wa bi-bees taoor soab sẽn pa rat tɩ b bãng a sẽn yaa ned ningã, n tõogd n pidsd a raabã. La a raabã la bʋgo? Biiblã yeelame tɩ ‘dũni-kãngã wẽnnaamã luda [sẽn pa tẽed-bã] yam tɩ b ra yã koe-noogã vẽenem sẽn pukd Kirist ziirã sẽn yaa Wẽnnaam wẽnegã ye.’—2 Korẽnt dãmba 4:4.

La sokr a ye sẽn tar yõod n kete. Bõe la Wẽnnaam na n wa maan a Sʋɩtãan sẽn yaa sabab tɩ wẽnemã la namsgã buud toor-toorã beẽ wã? Sõsg ning sẽn pʋgdã leokda sok-kãngã.

[Tẽngr note]

^ sull 6 Y sã n dat n bãng Wẽnnaam sẽn pa sãam a Sʋɩtãan zĩig pʋgẽ a kɩɩsgã poorã võore, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak 11 wã. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãnga.

[Foto, seb-neng a 5]

A Sʋɩtãan tʋmda Wẽnnaam yĩng bɩ, bɩ a yaa Wẽnnaam bɛ?

[Zĩ-gũbri/Foto, seb-​neng a 6]

 Malɛk wall ninsaal sẽn zems zãng tõe n maana yel-wẽnd bɩ?

Wẽnnaam sẽn naan malɛgsã la ninsaalbã fãa tɩ b ra zems zãngã pa rat n yeel tɩ bũmb pa tõe n maan-b ye. Wala makre, baa a Ãdem sẽn da zems zãngã, yɛl n be a sẽn da pa segd n maane. Yaa vẽeneg t’a ra pa tõe n mog tom wall a vol kuga, pa rẽ bɩ a wãb raad tɩ bũmb pa maan-a ye. Yaa vẽeneg me t’a ra pa tõe n dʋ zĩig sẽn zãnt wʋsg n bas a meng n lʋɩ tẽng n pa pogl wall a ki ye.

Woto me, malɛk wall ninsaal pa tõe n kɩɩs Wẽnnaam noy a taabã tɩ bũmb pa maan-a ye. Dẽnd malɛk wall ninsaal sã n pa tʋm ne tõog ning Wẽnnaam sẽn kõ-a yam-yãkrã wɛɛngẽ wã tɩ zemse, a tõe n maana yel-wẽnde.—Sɩngre 1:29; Matɩe 4:4.