Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D tõog toog n zoe zoeesã n da ya ye

D tõog toog n zoe zoeesã n da ya ye

 D tõog toog n zoe zoeesã n da ya ye

“D zoe zoees ning sẽn be tõnd taoorã n da yɛ ye.”—HEB. 12:1.

1, 2. Tʋm-tʋmd a Poll maka kiris-nebã vɩɩm ne bõe?

YƲƲMD fãa, tẽns wʋsg pʋsẽ, zoees b sẽn boond tɩ maratõ la neb zoeta. Sẽn zoet-b zoe-kãensã zoet n zãagda zĩiga. Zoɛtb kẽer tõee zoeesã sõma, tɩ sẽn pak b ned kam fãa yaa a tõog n lʋɩ a taabã fãa taoore. La zoɛtb wʋsg miime tɩ b pa tõe n paam n lʋɩ b taabã taoor ye. Bãmb dãmbã sẽn baoodã yaa b we n naag n zoe, la b tõog n baas zoeesã.

2 Biiblã pʋgẽ, b maka kiris-nebã vɩɩmã ne zoeese. Tʋmd-tʋmd a Poll pipi lɛtr ning a sẽn tool a tẽed-n-taas nins sẽn da be Korẽntã pʋgẽ, a goma rẽ yelle. A yeel-b-la woto: “Yãmb ka mi tɩ neb sẽn zoet zoeese, bãmb fãa zoetame, la yaa ned a ye n deegd kũun bɩ? Bɩ yãmb zoe zoees sõma tɩ yãmb tõe n paam kũuni.”—1 Kor. 9:24.

3. A Poll sẽn yeel tɩ zoɛtbã nin-yend bal n paamd kũunã rat n yeelame tɩ bõe?

3 La rẽ yĩnga a Poll sẽn yeel tɩ nin-yɛng n paamd kũunã, rat n yeelame tɩ kiris-ned a ye bal n na n paam kũunã sẽn yaa vɩɩmã bɩ? Ayo. A ra gomda bũmb ning sẽn kɩt tɩ zoɛtbã zoetẽ wã yell bala. Korẽnt kiris-nebã ra miime tɩ zoees pʋgẽ, zoɛtbã ned kam fãa sẽn dat yaa kũunã, baa sẽn da yaa nin-yend bal n paamd-a wã. Rẽ kɩtame tɩ zoɛtbã fãa ra segend b mens sõma la b zoet b pãng tɛka. A Poll da ratame t’a tẽed-n-taasã me mao woto sẽn na yɩl n tõog n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa wã. B sã n maand woto, b tõe n basa b yam tɩ b na n wa paama kũunã. Sɩd me, kiris-nebã zoeesã pʋgẽ, sẽn tõog-a n baas fãa paamda kũun-kãngã.

4. Kiris-nebã sẽn zoet zoees ningã wɛɛngẽ, bõe la d segd n bao n bãnge?

4 Gom-kãensã kengda raoodo, la b kɩtdame me tɩ d tagsd d sẽn vɩ to-to wã zug neere. D sẽn vɩ to-to wã sã n tat a Zeova yam, d tõe n saagame tɩ d na n wa paama vɩɩm sẽn kõn sa wã, saasẽ wall tẽngã sẽn na n wa lebg arzãnã zugu. La kiris-ned vɩɩmã wõnda zoees f sẽn zoet n debd zĩ-zãrgẽ, tɩ yɛl toɛy-toɛy be sorã zugu. Sɩd me, bũmb toor-toor n be n tõe n kɩt tɩ d wa pa le maand a Zeova raabã ne d sũur fãa, wall kɩt tɩ d tolg n bas zoeesã menga. (Mat. 7:13, 14) Bʋko, a buud zoe n paama kẽere. Bẽd-bʋs la zu-loe-bʋs la d tõe n seg vɩɩmã zoeesã sor zugu? Wãn-wãn la d tõe n gil-ba? Bõe la d tõe n maan n tõog n zoe zoeesã n baase, n paam keoorã?

Yɩl n wa paam keoorã, rẽndame tɩ d tõog toogo

5. Hebre dãmb 12:1 wã pʋgẽ, a Poll goma bõe yelle?

5 Tʋm-tʋmd a Poll lɛtr ning a sẽn tool kiris-neb nins sẽn yaa hebre rãmb n da be Zerizalɛm la Zide wã pʋgẽ me, a goma zoees yelle. (Karm-y Hebre dãmb 12:1.) A tẽega kiris-nebã bũmb ning sẽn kɩt tɩ b segd n kell n zoe zoeesã võore, la b sẽn segd n maan to-to me n tõog n baas zoeesã. D na n deng n goma bũmb ning sẽn kɩt t’a Poll gʋls lɛt-kãngã yelle, la a sẽn da rat tɩ kiris-nin-kãensã maan bũmb ninga. Rẽ poore, d na n wilga sagls nins d sẽn tõe n paam a lɛtrã pʋgẽ.

6. Wãn to la tũudmã taoor dãmb nams pipi kiris-nebã?

6 Pipi kiris-nebã sega zu-loees wʋsgo. Sẽn yɩɩd fãa, sẽn da yaa-b hebre rãmb n be Zerizalɛm la Zide wã. Bala, zʋɩf rãmbã  tũudmã taoor dãmb da weoogda nin-buiidã n dat tɩ b sak bãmb daabã. Tũudmã taoor dãmb ra kɩtame tɩ zãma wã tẽ t’a Zezi kɩɩsda Rom naamã, la t’a yaa nin-wẽng n segd ne kũum. Rẽ poore, b kʋʋ a Zezi Kirist, n da rat masã n kɩt tɩ b ra le gom a yell ye. Tʋʋm sebrã pʋgẽ, b wilgda yɛlã sẽn yɩ to-to yʋʋmd 33 Pãntekotã tɛka. Zʋɩf rãmbã tũudmã taoor dãmb talla kiris-nebã namsgo, n tʋlg tɩ b bas koe-moonegã. Woto fãa kɩtame tɩ kiris-nebã vɩɩm da yaa toog wʋsgo.—Tʋʋ. 4:1-3; 5:17, 18; 6:8-12; 7:59; 8:1, 3.

7. Bõe n da kɩt tɩ Zerizalɛm la Zide kiris-nebã vɩɩm da yaa toogo?

7 Sẽn paase, kiris-nin-kãensã wakatã tɩ Zerizalɛm sãoongã ra kolgame. A Zezi ra pĩnd n togs-b lame tɩ b na n wa sãama Zerizalɛm. A wilg-b-la bũmb ning sẽn da na n zĩnd nand tɩ b sãam tẽngã, la a togs b sẽn segd n maan to-to me n põse. (Karm-y Luk 21:20-22.) Bõe la b ra segd n maane? A Zezi yeel-b-la woto: “Bɩ y gũus y mens n da sak tɩ yão-beed la rã-yũur la vɩ-kãngã yɛlã pak yãmb tɩ ra-kãng wa ling yãmb ye.”—Luk 21:34.

8. Tõe tɩ yaa bõe n da kɩt tɩ kiris-neb kẽer maag a Zeova tũudmã pʋgẽ, wall b tolg n bas a tũubu?

8 Yaa na maan yʋʋm 30 a Zezi sẽn gom gom-kãensã wã poor la a Poll gʋls hebre rãmb sebrã. La yʋʋm kãens fãa pʋsẽ, bõe n paam kiris-nin-kãensã? Tõe tɩ weoogrã wall bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-bã baoob kɩtame tɩ kẽer wa pa le baood n bãngd a Zeova la a raabã, sẽn na yɩl n paasd b tẽebã pãng ye. (Heb. 5:11-14) Wõnda b ra tagsdame tɩ b sã n sak n na n vɩɩmd wa zʋɩf rãmb a taabã, b na n tõog n gila zu-loeesã. Tõe tɩ b tagsame tɩ woto maaneg pa wẽnga, bala zʋɩf rãmbã ra ket n tẽeda Wẽnnaam la b tũud a Moiiz tõogã noy wʋsgo. Sẽn paase, kiris-nebã kẽer me ra tʋllame tɩ b taabã ket n tũud a Moiiz tõogã la zʋɩf rãmbã minimdã. Kẽer da sakda ne yamleoogo, tɩ sãnda ra sakd rabeem yĩnga. Bõe la a Poll ra tõe n yeel kiris-nin-kãensã n keng b raood tɩ b tõog toog n kell n zoe zoeesã?

9, 10. a) Hebre dãmb sak 10 soabã baasgẽ, sagl-bʋg la a Poll kõ-yã? b) Bõe yĩng t’a Poll gom pĩnd wẽndẽ neb sẽn tall tẽeb yelle?

9 A Zeova vẽnega a Poll t’a gʋls seb-kãngã n na n keng kiris-neb nins sẽn da yaa hebre rãmbã raoodo. Sebrã sak 10 soabã pʋgẽ, a Poll bilg-b lame tɩ tõogã yaa “bõn-neeb sẽn wat maasem,” la a wilg-b tɩ yaa a Zezi Kirist maoongã maasem yĩng bal la d tõe n paam d yel-wẽnã sugri. Sakã baasgẽ, a Poll yeel-b lame tɩ sẽn na yɩl n dɩ maoong kãng nafa, yaa tɩlae tɩ b tall sũ-mar bɩ tõog-toogo. A yeel-b-la woto: “Yãmb tog n paama sũ-mare, tɩ yãmb sẽn sak Wẽnnaam daabã n sɛ, yãmb na n paama bũmb ning b sẽn kãab yãmbã. ‘A sã n yɩ bilf bala, sẽn tog n wa-a wã na n waame.’”—Heb. 10:1, 36, 37.

10 Hebre dãmb sak 11 wã pʋgẽ, a Poll wilga tẽeb hakɩkã sẽn yaa a soabã vẽenega. Rẽ poore, a goma pĩnd wẽndẽ pagb la rap sẽn tall tẽeb hakɩk yelle. Bõe yĩng t’a bas n gom tẽeb yelle, n yaool n le wa gom tõog-toog yelle? A ra ratame t’a tẽed-n-taasã bãng tɩ sẽn na yɩl n tõog n wilg tɩ b tara tẽeb hakɩka, rẽndame tɩ b tall tõog-toog la raoodo. A goma pĩnd wẽndẽ neb sẽn kell n sak a Zeova baa zu-loe-kɛgems pʋsẽ yelle. Nin-kãensã sẽn kõ mak-sõng ningã ra na n sõnga kiris-neb nins sẽn da yaa hebre rãmbã tɩ b me tõog toogo. A Poll sẽn sõdg bũmb nins pĩnd wẽndẽ neb sẽn tall tẽeb ne a Zeova sẽn maanã poore, a yeela woto: “Tõnd me sẽn tar kaset dãmb wʋsg sẽn gũbg tõndã, bɩ tõnd bas zɩɩb fãa la yel-wẽnã sẽn gɩdgd tõnd naana wã, la d zoe zoees ning sẽn be tõnd taoorã n da yɛ ye.”—Heb. 12:1.

‘Kaset dãmb wʋsgo’

11. D sã n bʋgs ‘kaset dãmb wʋsgã’ mak-sõngã zugu, wãn to la na n naf-do?

11 A Poll yeelame tɩ neb nins sẽn tũ a Zeova sẽn deng kiris-nebã wakatã yaa ‘kaset dãmb wʋsg sẽn gũbg tõndo.’ B saka a Zeova hal n tãag b kũum, tɩ wilgdẽ tɩ kiris-nebã me tõe n kell n saka a Zeova baa zu-loe-kɛgems pʋgẽ. ‘Kaset dãmb wʋsgã’ yaa wa zoɛtb sẽn tõog n  zoe zoeesã n baase. B mak-sõngã tõe n kenga neb a taab me raood tɩ b tõog n da bas zoeesã ye. D sã n zoet zoeese, n miẽ tɩ neb sẽn mi zoees sõma n get-d la b kengd d raood n dat tɩ d tõog n baas zoeesã, na n kɩtame tɩ d mao d pãng tɛk n baas-a. Dẽnd kiris-neb nins sẽn da yaa hebre rãmbã sã n bʋgs ‘kaset dãmb wʋsgã’ mak-sõngã zugu, tõe n kõ-b-la raoodo, la kɩt tɩ b tẽeg tɩ bãmb me tõe n tõoga toog n ‘zoe b zoeesã n da yɛ ye.’ Yaa woto ne tõnd me.

12. Bõe yĩng t’a Poll sẽn gom neb nins yellã mak-sõngã tõe n naf tõndo?

12 D tõe n dɩka yam neb nins yell a Poll sẽn gomã kibay pʋsẽ, bala b wʋsg sẽn da segd zu-loees ninsã wõnda tõnd sẽn segd-b rãmbã. Wala makre, a Nowe vɩɩmda wakat bilf sẽn deng t’a Zeova kɩt tɩ sa-kãsengã ni n sãam dũniyã. Rũndã-rũndã me, keta bilf t’a Zeova sãam a Sʋɩtãan dũniyã. A Zeova ra yeela a Abrahaam ne a Saara tɩ b yik n bas b ba-yirã n toeem tẽnga. A ra pʋlem-b lame t’a na n kɩtame tɩ b yagensã wa lebg buud sẽn na n tũ yẽ, tɩ kɩt tɩ b ra gũud rẽ pidsgu. A Zeova yeela tõnd me tɩ d lʋɩɩs yẽ raabã maaneg taoore. A pʋlmame tɩ d sã n maan woto, a na n lebga d zoa, la t’a na n keo-d lame. Sẽn na yɩl n kẽng kãabg tẽngẽ wã, a Moiiz ra segd n toga so-wok n pɩʋʋg rasempʋɩɩg sẽn be rabeem. Tõnd me vɩɩ dũni-wẽng pʋgẽ, n gũud dũni-paalgã a Zeova sẽn pʋlem-dã waoongo. Tara yõod tɩ d bʋgsd pĩnd wẽndẽ nin-kãensã sẽn tall tẽebã mak-sõngã zug neere. D tõe n bʋgsa bũmb nins b sẽn maan n ta a Zeova yamã zugu, la pãn-komsem nins b sẽn tallã me zug n dɩk yam.—Rom 15:4; 1 Kor. 10:11.

Bõe n sõng-b tɩ b tõog n baas zoeesã?

13. Zu-loe-bʋs la a Nowe seg-yã, la bõe n sõng-a?

13 Bõe n sõng nin-kãensã fãa sẽn tũ a Zeova pĩnd wẽndẽ wã tɩ b tõog n zoe zoeesã n baase? Tẽeg-y-yã a Poll sẽn gom a Nowe yell n yeel bũmb ningã. (Karm-y Hebre dãmb 11:7.) A Nowe ra na zɩ n yã sa-kãseng sẽn ni n kʋ neb la rũms ye. (Sɩng. 6:17) Sa-kãseng ra zɩ n zĩnd ye. La ne rẽ fãa, a Nowe pa tags tɩ sa-kãseng pa tõe n zĩnd ye. Bõe yĩnga? A ra kɩsa sɩd ne a sũur fãa t’a Zeova sã n yeel t’a na n maana bũmbu, a maandame. Woto kɩtame t’a pa tags t’a Zeova sakr yaa toog tɩ loog noor ye. A pʋd n maana a Zeova sẽn yeel-a t’a maanã bal kɛpɩ. (Sɩng. 6:22) A Nowe ra segd n tʋma tʋʋm wʋsgo. A ra segd n kaa koglgã, n kẽes rũms a pʋgẽ, la a bao rɩɩb yẽ ne a zakã rãmb la rũmsã yĩng n bĩngi. A leb n da segd n keooga nebã, la a sõng a zakã rãmb me tɩ b kell n tall zood sõma ne a Zeova. Pa wakat fãa la woto maaneg yɩ nana ne a Nowe ye. La a tẽebã yĩng kɩtame t’a tõog toogo, n tʋm tʋʋm nins fãa a Zeova sẽn bobl-a wã. Woto kɩtame t’a Zeova fãag yẽ ne a zakã rãmba, la a ning-b barka.

14. Yel-bʋs pʋsẽ la a Abrahaam ne a Saara wilg b tẽebo, la rẽ wilgda tõnd bõe?

14 A Poll sõdga a Abrahaam ne a Saara n naag ‘kaset dãmb wʋsgã’ sʋka. Wẽnnaam sẽn wa n yeel-b tɩ b yik n yi Uur sẽn yaa b ba-yirã, b yɛlã toeemame. B ra pa mi bũmb ning sẽn da gũud-bã ye. La b wilgame tɩ b tẽebã tara pãnga, n sak a Zeova ne b sũur fãa, hal baa sã n da wa pa nana. A Abrahaam sẽn mong a meng wʋsg a Zeova raabã maaneg yĩnga kɩtame tɩ b boond-a Biiblã pʋgẽ tɩ neb ‘nins fãa sẽn tẽedã ba.’ (Rom 4:11) Kiris-neb nins sẽn da yaa hebre rãmbã ra zoe n mii a Abrahaam ne a zakã rãmb kibarã. Rẽ n so t’a Poll pa bao n na n gom yɛl nins b sẽn da maan n wilg b tẽebã fãa yell ye. A tẽeg-b-la kẽer bala. La a sẽn tẽeg-b yɛl ninsã seka na kɩt tɩ b sak n deeg tɩ b tẽebã sɩd talla pãnga. A Poll goma ‘kaset dãmb wʋsgã’ yell n yeel woto: “Nin-kãensã fãa, [a Abrahaam ne a zakã rãmb sẽn naag] kii ne tẽeb n ka paam bũmb nins Wẽnnaam sẽn kãab bãmbã ye, la bãmb yãa bõn-kãens n beel bãmb yɩɩga. La bãmb miime tɩ bãmb yaa sãamb la pa-wet dũniyã zugu.” (Heb. 11:13) Vẽenega, b ned kam fãa tẽeb n paas zood ning a sẽn da tar ne a Zeova wã sõng-a lame t’a tõog toog n zoe zoeesã n baase.

15. Bõe yĩng t’a Moiiz yãk yam n vɩɩmd wa a sẽn vɩɩmd to-to wã?

 15 A Moiiz me yɩɩ ned sẽn tũ a Zeova ne a sũur fãa, t’a Poll sõd-a n naag ‘kaset dãmb wʋsgã’ sʋka. Wa a Abrahaam, a Moiiz me sak n basa naare, n na n “lagem ne Wẽnnaam nebã n sak namsgo.” Bõe yĩng t’a sak n maan woto? A Poll yeelame t’a ra “geta keoor sẽn be taoore,” la t’a “talla tẽeb kãn-kãe wa a yãa nebã nin sẽn ka tõe n yã a soabã.” (Karm-y Hebre dãmb 11:24-27.) A Moiiz pa bas tɩ “sũ-noog ning yel-wẽnã sẽn kõt wakat bilf pʋgẽ wã” tiis-a ye. A ra kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam beeme, la t’a pidsda a pʋlemsã fãa. Yaa rẽ n kɩt t’a tall raood wʋsgo, la a tõog toog yɛl toor-toor pʋsẽ wã. Leb n kɩtame t’a sak n tʋm a pãng tɛk n yiis Israɛll nebã Ezipti, n na n tall-b n kẽng kãab tẽngã.

16. Bõe n kɩt tɩ d tõe n yeel tɩ baa Wẽnnaam sẽn wa n yeel a Moiiz t’a pa na n kẽ kãabg tẽngã, a pa bas Wẽnnaam sakre?

16 Wala a Abrahaam, a Moiiz me kiime n pa paam n yã Wẽnnaam sẽn da pʋlm-a bũmb ningã pidsg ye. Israɛll nebã sẽn wa n kolg kãabg tẽngã, Wẽnnaam yeela a Moiiz woto: “Fo na n yaasa yɩɩg n ges tẽng ning mam sẽn kõ Israɛll nebã, la fo ka na n kẽ be ye.” Yaa a Moiiz ne a Aarõ sẽn da beeg Wẽnnaam Meriba koomã zĩigẽ wã n kɩt tɩ b ra pa na n paam n kẽ kãabg tẽngã. B ra basame tɩ nin-buiidã yẽgengã yik b sũuri, hal tɩ kɩt tɩ b maan bũmb sẽn pa waoog Wẽnnaam. (Tõo. 32:51, 52) Rẽ yĩnga a Moiiz sẽn da pa na n paam n kẽ kãabg tẽngã yĩng kɩtame t’a bas Wẽnnaam sakre, wall a lebg sũ-to-ned bɩ? Ayo. A pʋd n kosa a Zeova t’a ning Israɛll nebã barka. A goamã baasgẽ, a yeela woto: “Israɛll neba, yãmb tara sũ-noogo. Ãnda n yaa neb wa yãmba? Zusoabã fãaga yãmb n sõng yãmb wa gãongo. Bãmb yaa wa sʋʋg yãmb sẽn tar n tõogdẽ. Yãmb bɛɛbã na n wõgemda yãmb taoor tɩ y tab b poayã.”—Tõo. 33:29.

 Kiba-kãensã sẽn kõt-d sagls ninsi

17, 18. a) Yam bʋg la d tõe n dɩk ‘kaset dãmb wʋsgã’ nengẽ? b) Bõe yell la sõsg ning sẽn pʋgdã na n gome?

17 D sẽn lebg n tẽeg “kaset dãmb wʋsg sẽn gũbg tõndã” kẽer yellã, d bãnga vẽeneg tɩ sẽn na yɩl n tõog n baas zoeesã, rẽndame tɩ d tẽ Wẽnnaam ne d sũur fãa, la d kɩs sɩd t’a pidsda a pʋlemsã. (Heb. 11:6) La tẽeb pa sũur pʋgẽ bũmb bal ye. D tog n wilgda d sẽn maandã fãa pʋgẽ tɩ d sɩd tara tẽebo. A Zeova nin-buiidã pa wõnd neb nins sẽn pa tar tẽebã ye. B miime tɩ vɩɩm sẽn tar bark n wate. Tõnd tõe n yãa “nebã nin sẽn ka tõe n yã a soabã,” tɩ rẽ sõngd tõnd tɩ d tõogd toog n zoet zoeesã.—2 Kor. 5:7.

18 Zoees ning kiris-nebã sẽn zoetã pa nana ye. La d yaool n tõe n tõog n zoee zoeesã n baase. Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n goma bũmb a taab sẽn tõe n sõng-d tɩ d zoe zoeesã n baas yelle.

Y tõe n wilga a võor bɩ?

• Bõe yĩng t’a Poll gom pĩnd wẽndẽ kaset rãmb sẽn wilg tɩ b tara tẽeb yelle?

• Wãn to la “kaset dãmb wʋsg sẽn gũbg tõndã” mak-sõngã sõngd-d tɩ d tõogd toog zoeesã pʋgẽ?

• Yam bʋg la d tõe n dɩk a Nowe, a Abrahaam, a Saara la a Moiiz fãa mak-sõngã pʋgẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng 22]

A Abrahaam ne a Saara sak n basa naar ning b sẽn da tar Uurã