Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam yãka buud a ye n nongẽ bɩ?

Wẽnnaam yãka buud a ye n nongẽ bɩ?

 Karemdbã sogsgo . . .

Wẽnnaam yãka buud a ye n nongẽ bɩ?

▪ Ayo. Bala Biiblã pʋgẽ, b yeta woto vẽenega: “Wẽnnaam ka tũusd neb ye. La buud fãa sʋka, ned ning sẽn zoet bãmba, la sẽn maand tɩrga, yẽ soab tata bãmb yam.”—Tʋʋma 10:34, 35.

Wẽnnaam sẽn get yɛlã to-to wã sõmblem yɩɩda ninsaalbã sẽn pa zems zãngã sẽn get-b to-to wã hal zĩig sẽn zãre. Wala makre, neb wʋsg tẽedame tɩ buud n be n yɩɩd a taabã. La naoor wʋsgo, b tagsdame tɩ yaa bãmb buudã. Tagsg a woto zemsa ne a Charles Darwin tagsgã. A ra yeela woto: “Wakat n wate, tɩ buud nins yam sẽn vẽnegã na n menes buud a taabã fãa la bala, n led b zĩigẽ.” Bʋko, neb sẽn da get tɩ bãmb buudã sõmblem n yɩɩd buud a taabã sɩd yɩɩ sabab tɩ neb wʋsg namse.

Rẽ yĩnga bũmb bee ned sẽn tõe n tik n tags t’a buudã sõmblem yɩɩda buud a taabã bɩ? Wala makre, siãnsã rãmb vaeesgã tõog n wilgame tɩ buud kẽer neb sẽn naan to-to wã yaa sõma n yɩɩd buud a taabã neb bɩ? Ayo! A Bryan Sykes sẽn yaa siãnsã bãngd a ye la karen-saamb n be Ogsfoor inivɛrsite wã yeela woto: “Bũmb baa a ye kae ninsaal halhaalã pʋgẽ, d sẽn tõe n tik n yeel tɩ buud n be n yɩɩd a to ye. . . . Nebã wae n sokda maam n dat n bãng Gɛrɛs ned adeyɛn ne Itali ned zɛn sã n yaa toor-toore, la yaa vẽeneg tɩ welgr kae ye. . . . Tõnd fãa yaa bũmb a ye.”

Woto zemsa ne Biiblã sẽn yetã. Biiblã yeelame tɩ Wẽnnaam naana rao a ye la pag a yembre, la tɩ ninsaalbã fãa yaa bãmb kamba. (Sɩngre 3:20; Tʋʋma 17:26) Wẽnnaam nifẽ, d fãa yaa buud a ye neba. D yaa ninsaalb bala.

Ned yĩng kõbg bɩ a neng yalẽ pa tar yõod a Zeova nifẽ ye. A sẽn bas n getẽ wã yaa bũmb a to sẽn tar yõod hal wʋsgo. A geta d sũurã, rat n yeel tɩ d sẽn sɩd yaa ned ning buudã. Biiblã pʋgẽ, b yeela woto: “Ninsaal geta nin sẽn ne, Soaala-Wẽnd geta sũurẽ.” (1 Sãmwɛll 16:7, Sebr Sõngo) D sã n ningd woto d yamẽ, na n sõngd-d-la wʋsgo. Wãn to?

Baa d sẽn yaa buud ning neda, d wʋsg yĩnsã sẽn yaa to-to wã mi n pa noom-d zãnga, la d yaool n pa tõe n toeem dẽ fasɩ wa d sẽn datã ye. La baasgo, d tõe n toeema bũmb ning sẽn tar yõod n yɩɩdã, rat n yeel tɩ d sũurã tagsa. (Kolos rãmba 3:9-11) D sã n vaees d meng ne pʋ-peelem, tõe tɩ d na n yãame tɩ baa yaa bilfu, d tagsdame tɩ d buudã sõmblem yɩɩda buud a taabã, wall tɩ buud a taabã sõmblem n yɩɩd tõnd buudã. Sẽn mik tɩ tags-kãensã baa a ye pa zems ne Wẽnnaam tagsgã, tagsg a woto sã n wa kẽ d yamẽ, d segd n mao n yiis-a lame.—Yɩɩl Sõamyã 139:23, 24.

D sã n modgd sẽn na yɩl n tõogd n get d mens la d taabã wa a Zeova sẽn get-d to-to wã, d tõe n kɩsa sɩd t’a na n sõng-d lame. A Gomdã pʋgẽ, b yet-d-la woto: “Zusoabã nif geta dũniyã zĩiga fãa n dat n sõng neb nins sẽn dat Wẽnnaam ne b sũyã fãa wã.” (2 Kibaya 16:9) Yaa woto la a Zeova maand ne tõndo, baa d sẽn yaa buud ning fãa neda.