Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Rẽ yĩnga vɩɩmã pʋd n tara võor bɩ?

Rẽ yĩnga vɩɩmã pʋd n tara võor bɩ?

 Rẽ yĩnga vɩɩmã pʋd n tara võor bɩ?

“RẼ YĨNGA vɩɩmã pʋd n tara võor bɩ?” Bʋko, neb sõor sẽn waoog zoe n soka b mens sok-kãngã. Sɩd-sɩda, baa wʋsg sẽn tar tagsg ning vɩɩmã zug me, b pa põsd bũmb ning Otiris logto-kãseng a Viktor Frankl sẽn bool tɩ “vɩɩm sẽn pa tar yõodo, la sẽn ka võorã” ye.

Bõe yĩng tɩ neb wʋsg tagsd woto? Bʋʋm a yembr yaa tɩ dũniyã gill zugu, neb milyõ rãmb n vɩ nimbãaneg la sũ-sãams sẽn loog noor pʋgẽ. Daar fãa, b segd n maoa ne naongã, bãasã, wẽnemã la nen-kɛglmã buud toor-toore. B vɩɩmã sɩd yaa “toogo,” tɩ yaa wa nin-tɩrg a Zoob sẽn da bilg ãdem-biisã vɩɩm sẽn yaa to-to wã bal kɛpɩ. (Zoob 14:1) Daar fãa, sẽn pak-bã yaa b we n tõog n ket n vɩ bala.

Neb milyõ rãmb me yaool n yidgame, tɩ wõnd b tara bũmb nins fãa sẽn yaa tɩlae ne-b sẽn na yɩl tɩ b vɩɩmã tall barkã. La baasgo, b wʋsg pa tar sũ-noog ye. Bõe yĩnga? Bala, laog zu-loees wall sũ-saams mi n tiig n paam-b lame. Wala makre, b biig tõe n maana kaalem. Rẽnd bãmb me pa põsd “toog ne sũ-sãoong” ye.—Yɩɩl Sõamyã 90:10.

Bũmb a to me n kɩt tɩ wʋsg maneg n tagsdẽ tɩ vɩɩmã pa ‘tar yõodo, la t’a ka võorã.’ Bõe la rẽ? Yaa ninsaal vɩɩmã sẽn yaa koɛɛgã. Wʋsg sã n get ninsaal sẽn tõe n maan bũmb ninsã fãa la a yaool n pa tõe n vɩɩmd n kaoosã, b pa wʋmd a võor ye. B pa wʋmd ninsaal vɩɩmã sẽn yaa to-to wã võor ye. Bala, baa d sã n pa paam zu-loe-kɛgems d vɩɩmã tõr me, d wat n baas n kiime.—Koɛɛg Soaba 3:19, 20.

Vɩɩmã na n kell n yɩɩ woto bal bɩ?

Pĩnd wẽndẽ Israɛllã rĩm a Salomo ra kʋmsa vɩɩmã sẽn yaa to-to wã tɩ zems kɛpɩ. A ra nee a wakatẽ nebã sẽn tʋmd wʋsgo, n dɩkd b pãngã la b bãngrã n send tɩɩse, n kooda, n met roto, la b get b zagsã rãmb yelle. Yaa woto la tõnd me maand rũndã-rũndã. La a sẽn wa n baas n yeel bũmb ningã yaa wa a sẽn da na n sok woto bala: ‘Rẽ fãa  yõod yaa bõe?’ Bala, a Salomo yeelame tɩ nebã sẽn maand bũmb ninsã “fãa yaa zaalem,” la tɩ “wẽnda ned sẽn digd sobgo.”—Koɛɛg Soaba 2:17.

La rẽ yĩnga woto wilgdame tɩ rĩm a Salomo ra tẽedame tɩ wakat fãa, bũmb nins ninsaalbã sẽn maandã fãa na n yɩɩ ‘zaalem, n wõnd ned sẽn digd sobg’ bɩ? Ayo. A wilga ninsaal vɩɩm sẽn yaa to-to dũni-kãngã pʋgẽ wã bala. La Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam n vẽneg tɩ b gʋlsã tõe n sõng-y lame tɩ y kɩs sɩd tɩ yɛlã pa na n kell n pa woto ye!

Bõe la y tõe n maan n wa tõog n kɩs sɩd ne rẽ? Y sã n dat n bãnge, bɩ y karem sõss a yiibã sẽn pʋgdã. B tõe n sõng-y lame tɩ y bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ vɩɩmã yaa woto wã, yɛlã sẽn na n maneg to-to, la bũmb ning y sẽn tõe n maan tɩ kɩt tɩ y vɩɩmã tall võor masã menga.