Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bũmb tõe n yɩɩ a Zeova noog wall sãam a sũur bɩ?

Bũmb tõe n yɩɩ a Zeova noog wall sãam a sũur bɩ?

 Bao-y n pẽneg-y Wẽnnaam

Bũmb tõe n yɩɩ a Zeova noog wall sãam a sũur bɩ?

SOKRÃ leoor sã n yaa n-ye, a wata ne sokr a to. Sok-kãng la woto: Rẽ yĩnga tõnd manesem tõe n sãama Wẽnnaam sũur wall noog a sũur bɩ? Pĩnd wẽndẽ filozof rãmb kẽer yeelame tɩ pa tõe ye. B ra yetame tɩ ned pa tõe n maan Wẽnnaam bũmbu, la tɩ Wẽnnaam sũur pa tõe n sãam wall yɩ noog ye. La b sẽn yeelã yaa toor fasɩ ne Biiblã sẽn yetã. Biiblã pʋgẽ, b wilgdame tɩ bũmb tõe n yɩɩ a Zeova noog wall sãam a sũuri, la tɩ bũmb nins tõnd sẽn maandã pak-a lame. Sɩd yaa woto la Yɩɩl Sõamyã 78:40, 41 goamã wilgda.

Yɩɩl Sõamyã 78 soabã tẽegda yɛl kẽer pĩnd wẽndẽ Israɛllã neb sẽn maane, la Wẽnnaam manesem sẽn yɩ to-to ne-ba. A Zeova sẽn fãag-b Ezipt yembdẽ wã poore, a yeelame t’a na n maana kaool ne-ba. A pʋlem-b lame tɩ b sã n sak a noyã, b na n lebga a “neb buudã fãa sʋka,” la t’a na n tũnuga ne-b ne manesem sẽn yaa kãseng n pids a raabã. Nin-buiidã fãa sakame. La rẽ yĩnga b sɩd sak n tũu kaoolã sẽn yeelã bɩ?—Yikri 19:3-8.

Yɩɩl-gʋlsdã yeela woto: “Yaa naoor wʋsg la b tõdg bãmb weoogã pʋgẽ.” (Vɛrse 40) Vɛrse ning sẽn pʋgdã paasa woto: “Bãmb leb n maka Wẽnnaam yɛsa.” (Vɛrse 41) Yɩɩl-gʋlsdã goamã wilgdame tɩ b ra minim n kɩɩsd-a lame. B sɩnga b kɩɩsgã pĩnda. Yaa b sẽn fãag-b n yiis Eziptã bilf poor bala, b sẽn wa n be rasempʋɩɩgẽ wã. Israɛll nebã sɩnga yẽgeng ne Wẽnnaam, n sokd b mens a sã n na n tõog n gesa bãmb yelle, la a sã n pʋd n dat n gesa b yelle. (Sõdbo 14:1-4) Sebr a ye b sẽn yiis n na n sõng biibl-lɛbgdbã pʋgẽ, b yeelame tɩ gom-biis nins b sẽn lebg ka tɩ “naoor wʋsg la b tõdg bãmbã” rat n yeelame me tɩ “b kɩtame tɩ b sũyã lebg kɛgems Wẽnnaam taoore,” wall tɩ “b yeela Wẽnnaam tɩ ‘ayo.’” Baasgo, a Zeova sẽn yaa nimbãan-zoeer soabã, b sã n da mi n wa tek yam n kos sugri, a sakdame n kõ-b sugri. La rẽ poore, b wat n le rɩka b pĩnd zʋgã n le sɩng kɩɩsgo.—Yɩɩl Sõamyã 78:10-19, 38.

A Zeova manesem yɩɩ wãn a nin-buiidã sẽn da wa n kɩɩsd-a n yɩlemdẽ wã? Vɛrse 40 soabã pʋgẽ, b yeelame tɩ b ‘sãama a sũuri.’ Biibl a to pʋgẽ, b lebga vɛrse kãngã tɩ “b kõ-a-la sũ-sãoongo.” Sebr a yembr sẽn wilgd Biiblã gom-biis võor yeelame tɩ “zĩ-kãngã, gomdã rat n yeelame tɩ Hebre rãmbã manesem ra sãamda sũur wa bi-tõtr manesem sẽn sãamd sũur to-to wã.” Wa biig sẽn pa reegd a roagdb noor sẽn sãamd b sũur wʋsg to-to wã, Israɛll nebã sẽn yɩ kɩɩsdbã “beega Israɛll Sõng-soabã,” n sãama a sũur wʋsgo.—Vɛrse 41 soabã.

Sagl-bʋs la Yɩɩl Sõamyã 78:40, 41 goamã kõt tõndo? D yãame t’a Zeova nonga a nin-buiidã hal wʋsgo, la t’a pa yɩt tao-tao n bas-b sõngr ye. D bãngame me tɩ tõnd yel-manesem tõe n sãama a Zeova sũur wall noog a sũuri. Wãn to la y sẽn bãng rẽ wã nafd-yã? Rẽ pa kɩt tɩ y rat n maan sẽn yaa tɩrg sɩda?

Wall tɩ d yãk yam n maand yel-wẽn n sãamd a Zeova sũurã, d tõe n yãka yam n maand sẽn yaa tɩrga, n noogd a sũuri. Pʋd n yaa woto bal kɛpɩ la a rat t’a nin-buiidã maane. Ad a sẽn yeele: “M biiga, maan yam n kõ maam sũ-noogo, tɩ m paam n leok sẽn paoogd-a maamã.” (Yelbũna 27:11) Bũmb kae t’a yõodã ta d sẽn na n tõog tɩ d sẽn vɩ to-to wã noogd a Zeova sũur ye.

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng 32]

Bũmb kae t’a yõodã ta d sẽn na n tõog tɩ d sẽn vɩ to-to wã noogd a Zeova sũur ye