Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Rẽ yĩnga kiris-nebã fãa rebda saasẽ b kũum poor bɩ?

Rẽ yĩnga kiris-nebã fãa rebda saasẽ b kũum poor bɩ?

 Karemdbã Sogsgo . . .

Rẽ yĩnga kiris-nebã fãa rebda saasẽ b kũum poor bɩ?

▪ Neb wʋsg zoe n karma a Zezi gom-kãensã sẽn kengd raoodã. A ra yeela woto: ‘Wẽnnaam nonga dũniyã hal tɩ b kõ b Biigã sẽn ka to, tɩ ned ning fãa sẽn tẽed bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn ka sɛta.’ (Zã 3:16) La rẽ yĩnga a Zezi gomdã rat n yeelame tɩ neb nins sẽn tũud Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa a Ba wã fãa na n wa kẽnga saasẽ n tɩ vɩɩmd sũ-noog pʋgẽ wakat sẽn kõn sa yĩng bɩ?

Yɩta sõma tɩ y tẽeg a Zezi gom-kãensã me: “Sã n ka Ninsaal Biigã sẽn yi [saasẽ] n sigã, ned nan ka rʋ [saasẽ] ye.” (Zã 3:13) Woto rat n yeelame tɩ pĩnd wẽndẽ neb wala a Nowe, a Abrahaam, a Moiiz la a Davɩɩd sẽn tũ Wẽnnaam ne pʋ-peelmã pa kẽng saasẽ b kũumã poor ye. (Tʋʋma 2:34) La yɛ la nin-kãensã kẽng-yã? Koɛɛg-koɛɛga, b keta b yaadẽ wã n pa le mi bũmbu, n na n pa be n tãag kũum vʋʋgrã wakate.—Koɛɛg Soaba 9:5, 6; Tʋʋma 24:15.

Yaa a Zezi n yɩ pipi n wilg tɩ neb n na n wa tɩ vɩɩmd saasẽ. A ra yeela a tʋm-tʋmdbã t’a na n kẽnga saasẽ n tɩ maneg zĩig n bĩng-ba. (Zã 14:2, 3) Woto yɩɩ koe-sãang ne Wẽnnaam nin-buiidã. Kaoosg zugẽ, tʋm-tʋmd a Poll wa n wilgame t’a Zezi sẽn ki n vʋʋg n kẽng saasẽ wã tɛka, a ‘paka vɩɩm so-paalg n kõ a karen-biisã,’ sor ned a to sẽn da na zɩ n tũ.—Hebre dãmba 10:19, 20.

La rẽ yĩnga woto rat n yeelame tɩ rẽ tɛka, wẽn-tũudbã fãa rebda saasẽ bɩ? Ayo. Bala, sẽn na n vʋʋg-b n kẽng saasẽ wã paamame tɩ b bobl-b tʋmde, sẽn yaa neb kẽer bal n na n tʋme. Yʋng ning b sẽn yõk a Zezi wã, a yeela a tʋm-tʋmdbã tɩ b na n wa zĩnda ne yẽ saasẽ Rĩungã pʋgẽ, n ‘zaoond gɛya, n kao bʋʋdo.’ Woto wilgdame tɩ b ra na n wa tɩ rɩɩ naam ne a Zezi saasẽ.—Luk 22:28-30.

Tʋm-tʋmdbã toor sẽn ka be, neb a taab me n na n paam tɩ b bobl-b tʋʋm-kãngã. Wẽnnaam da vẽnega tʋm-tʋmd a Zã t’a yã a Zezi ne neb sẽn vʋʋg n be saasẽ. A Zã yeelame tɩ b yaa ‘rĩm dãmb la maan-kʋʋdba, la tɩ b na n dɩɩ naam dũniyã zugu.’ (Wilgri 3:21; 5:10) Neb a wãn la a yã saasẽ? Tẽng fãa pʋgẽ, neb nins sẽn be goosneema wã pʋgẽ wã sõor paoodame. Yaa woto me ne saasẽ Rĩungã. A Zezi b sẽn boond tɩ Wẽnnaam Pe-bilã na n dɩɩ naam ne neb 144000 sẽn ‘paam fãagr nebã sʋka.’—Wilgri 14:1, 4, 5.

Yaa sɩd tɩ d sã n na n mak neb 144000 ne pĩnd wẽndẽ la rũndã-rũndã wẽn-tũudbã fãa sẽn naag taaba, b sõorã paoodame. La d wʋmda rẽ võore, bala neb 144000 sẽn na n tɩ vɩɩmd saasẽ wã rebd n na n tɩ tʋma tʋʋmd takɩ. D rɩk makre. Yãmb sã n dat n me roogo, rẽ yĩnga y na n boola neb nins fãa sẽn be yãmb tẽngã n mi roog meebã sɩda? Ayo. Y na n baoa neb sõor sẽn zems ne tʋʋmdã bala. Woto me, Wẽnnaam pa bool wẽn-tũudbã fãa saasẽ tɩ b na n naag Kiristã n dɩ naam ye.

Goosneema kãngã sẽn na n zĩnd saasẽ wã na n pidsa raab ning Wẽnnaam sẽn sɩng n tar ne ninsaalbã. A Zezi ne neb 144000 sẽn na n naag-a n dɩ naamã na n lʋɩɩ taoore, n ges tɩ tẽngã lebg arzãna, tɩ wẽn-sakdb sõor b sẽn pa wilg vɩɩmd a zug ne sũ-noog wakat sẽn kõn sa yĩnga. (Ezai 45:18; Wilgri 21:3, 4) Neb nins fãa sẽn ki tɩ Wẽnnaam tẽr b yellã me na n vʋʋgame n zĩnd b sʋka.—Zã 5:28, 29.

A Zeova nin-buiidã fãa, rat n yeel tɩ sẽn zĩnd-b pĩnd wẽndẽ la sẽn be-b rũndã-rũndã wã tõe n paama vɩɩm sẽn kõn sa wã sẽn yaa kũun-kãsengã. (Rom dãmba 6:23) Neb sõor bilf n na n kẽng saasẽ n tɩ tʋm tʋʋmd b sẽn bobl-ba, tɩ neb sõor ka tɛk na n wa paam n vɩɩmd tẽngã sẽn na n lebg arzãna zugu.