Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Naong sẽn loog noore

Naong sẽn loog noore

 Naong sẽn loog noore

NAONG sã n loog noore, yaa nimbãaneg tɛkẽ. Sẽn be-b naong a woto buud pʋgẽ wã pa paamd n dɩtẽ tɩ sekdẽ, ko-yɩlemd la ro-sõng paoong yaa toog ne-ba, b sã n lʋɩ bãaga, ligd kae n na n tɩpe, la b pa tar tõog n na n kẽes b kambã lekoll me ye. Dũniyã gill zugu, na maan neb milyaar a ye n vɩ naong a woto buud pʋgẽ. B sõorã yɩɩda Afirik tẽnsã fãa nin-buiidã sẽn naag taaba. La ne rẽ fãa, Erop deluwɛst ne Amerik dinoore, neb wʋsg zɩ n yã ned naong sẽn loog noor sẽn tar ye. Bɩ d gom naongã sẽn namsd-b rãmbã kẽer yelle.

A Mbarushimana vɩɩ Ruwãnda sẽn yaa Afirik tẽng a ye pʋgẽ ne a pag la b kamb a nu. B kambã ra yaa b yoobe, tɩ weoogã bãag kʋ a ye. Ad a sẽn yeele: “Mam ba wã pʋɩya a pʋʋgã zĩis a yoob sẽn na yɩl tɩ tõnd ned kam fãa paam zĩig n ko. La zĩig ning b sẽn kõ maamã paooda hal wʋsgo, tɩ yɩ tɩlae tɩ maam ne m zakã rãmb yik n kẽng tẽng a ye pʋgẽ. Mam ne m pagã wʋkda kug la bĩisr ne yond tɩ b yaood tõndo. D roogã pa tar fenetr ye. Tõnd tʋgd n toogda koomã bulgẽ, polɩɩs rãmbã tʋʋm zĩigẽ. Naoor wʋsgo, yaa vugr bal la d rɩt daar pʋgẽ. La d sã n pa tʋm daare, d pa tond n paam dɩɩb ye. Sã n wa yaa woto, mam yitame. M pa tõe n zĩ n get m kambã sẽn kʋmd komã ye.”

A Victor ne a pag a Carmen yaa zap-rãmba, n tar kamb a nu, n vɩ Bolivi tẽn-bil a ye pʋgẽ. B luaasa ro-pʋg a ye ro-bedr pʋgẽ. Yaa toll doogo, la saag sã n niida, yũndame. Sẽn paase, kʋʋrã kae ye. A Victor bi-puglã sẽn be lekoll ningã karen-biis yaa wʋsgo, hal tɩ kɩt tɩ yɩ tɩlae t’a maan goeel ne taabl n kõ-a sẽn na yɩl t’a tõog n paam zĩig n zĩnd n karme. A Victor ne a pagã kẽngda kɩlo piig zĩigẽ n keed raad sẽn na yɩl n paamd n segendẽ la b rʋgd b ko-yũudmã. Ad a Carmen sẽn yeele: “Tõnd pa tar ko-soalsg ye. D kẽnd n sooda bãoogẽ wã, la yaool n yaa be me la tẽngã rãmb lobd sagdã. Woto kɩtame tɩ d kambã wae n bẽedẽ.”

A Francisco ne a Ilídia vɩɩ Mozãmbik tẽn-bil a ye pʋgẽ. B ra tara kamb a nu, la a ye la weoogã bãag kʋ-yã. Biigã kii b sẽn kẽng logtor-yir n tɩ pa paam gesg poore. A Francisco ne a pagã tara pʋ-bil n kood mui la nayũ-noodo. Koodã b sẽn paamdã sekda kiis a tãab rɩɩb bala. Ad a Francisco sẽn yeele: “Wakat ninga, yaa saagã  n pa niid n taase, wall yaa wagda n zuud koodã. Woto kɩtame tɩ sẽn na yɩl n paam ligd bilfu, mam keeda tãn-wĩy n bogd n koosd ne sẽn tiid-b rotã. Sẽn paase, maam ne m pagã kẽeda weoogã n wɩɩsd raad n wat n koosdẽ. Weoogã zãrem yĩng kɩtame tɩ kẽndã rɩkd lɛɛr a yiibu. Tõnd ned kam fãa wata ne ra-killi, tɩ d yãk a ye n dɩgl d zakã semen a ye seglg yĩnga, la d rɩk a to wã n koose.”

Wʋsg getame tɩ vɩɩmã sẽn yaa to-to wã pa zems ye. Bala neb a 7 fãa sʋka, ned a 1 n vɩ naong sẽn loog noor pʋgẽ wa a Mbarushimana, a Victor la a Francisco, tɩ neb milyaar dãmb yaool n vɩ naar pʋgẽ. Sãnda mamsa yel-kãngã welgre. Sõsg ning sẽn pʋgdã wilgda modgr ning b sẽn maan n bao a welgrã.

[Foto, seb-neng a 2, 3]

A Carmen ne a kamb a yiib sẽn toogd koom bãoogẽ