Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Waoog-y neb nins sẽn tʋmd wʋsg yãmb sʋkã”

“Waoog-y neb nins sẽn tʋmd wʋsg yãmb sʋkã”

 “Waoog-y neb nins sẽn tʋmd wʋsg yãmb sʋkã”

“Waoog-y neb nins sẽn tʋmd wʋsg yãmb sʋkã, la sẽn lʋɩt yãmb taoor Soaalã pʋgẽ la sẽn sagend yãmbã.”—1 TES. 5:12MN.

1, 2. a) A Poll sẽn wa n tool a dẽenem lɛtrã Tesalonik rãmbã, rẽ tɩ b tigingã yɛl ra yaa wãna? b) Bõe la a Poll sagl Tesalonik kiris-nebã tɩ b maane?

TAGS-Y n ges-y wa yãmb sẽn da na n zĩndẽ pipi kiris-nebã wakate, n yaa Tesalonik tigingã sẽn naag Erop pipi tigimsã sʋkã neda. Tʋm-tʋmd a Poll zĩnda tẽn-kãng pʋgẽ n kaoose, n keng a tẽed-n-taasã raoodo. Tõe t’a yãka saam-biis beenẽ tɩ b yɩ kãsem dãmb n lʋɩ tigingã taoore, wa a sẽn maan to-to tigims a taab pʋsẽ wã. (Tʋʋ. 14:23) La tigingã luglg poore, zʋɩf rãmbã tigma kʋʋng n dãmb tẽngã, tɩ kɩt t’a Poll ne a Sɩlas zoe. Tõe tɩ kiris-neb nins sẽn pa be wã tagsame tɩ b yĩma b yelle, wall tõe meng tɩ rabeem ra tar-b lame.

2 Yaa vẽeneg t’a Poll sẽn yi Tesalonikã poore, tiging kãngã sẽn da nan lugl paalmã yell ra ket n pak-a lame. A makame n na n lebg n kẽnge, la ‘Sʋɩtãanã gɩdg-a lame.’ Rẽ kɩtame t’a tʋm a Tɩmote t’a na n tɩ keng b raoodo. (1 Tes. 2:18; 3:2) A Tɩmote sẽn lebg n wa ne kiba-noodã kɩtame t’a Poll yãk yam n na n gʋls-b lɛtre. Sagls nins a sẽn kõ-bã sʋka, a yeel-b lame tɩ b ‘waoog neb nins sẽn so-bã,’ rat n yeel tɩ sẽn lʋɩt bãmb taoorã.—Karm-y 1 Tesalonik rãmb 5:12, 13.

3. Bʋʋm bʋs yĩng n kɩt tɩ Tesalonik kiris-nebã ra segd n waoog b kãsem dãmbã wʋsgo?

3 Saam-biis nins sẽn da yaa Tesalonik kiris-nebã taoor-lʋɩtbã ra pa tar minim wa a Poll ne a tũud-n-taasã ye. B leb n da nan pa kaoos sɩdã pʋgẽ me wa Zerizalɛm kãsem dãmbã ye. Sɩd me, tigingã luglg ra nan pa ta yʋʋmd ye! Baasgo, saam-biisã ra bee bʋʋm n na n tall mi-beoog ne b kãsem dãmbã, b sẽn  da tʋmd wʋsg b yĩnga, n lʋɩt b taoor la b sagend-bã yĩnga. B sɩd ra bee bʋʋm n na n ‘nong kãsem dãmbã wʋsgo.’ A Poll sẽn yeel woto wã poore, a sagl-b lame tɩ b “zĩnd ne taab ne laafɩ.” Yãmb sã n da beẽ Tesalonik wakat kãnga, y ra kõn wilg tɩ y nanda kãsem dãmbã sẽn tʋmd tʋʋm ninsã sɩda? La y tagsg yaa wãn yẽ ne “kũun sẽn yaa nebã” Wẽnnaam sẽn kõ yãmb tigingã Kiristã maasem yĩngã?—Ef. 4:8MN.

B tʋmda wʋsgo

4, 5. Bõe yĩng tɩ tigingã neb zãmsg ra yaa tʋʋm-toog ne a Poll wakatẽ kãsem dãmbã, la bõe yĩng tɩ ket n yaa woto rũndã-rũndã?

4 A Poll ne a Sɩlas sẽn wa n zoe n kẽng Beere wã, wãn to la Tesalonik kãsem dãmbã yõd n tʋm wʋsgo? B sẽn da rɩkd a Poll togs-n-taarã yĩnga, yaa vẽeneg tɩ b ra zãmsda tigingã neb Gʋlsg Sõamyã. La tõe tɩ y sokda y meng Tesalonik kiris-nebã sã n da nanda Wẽnnaam Gomdã. Sɩd me, Biiblã yeelame tɩ Beere nebã ra “yaa sõma n yɩɩd sẽn be-b Tesalonikã,” bala b ra vaeesda ‘Gʋlsg Sõamyã daar fãa.’ (Tʋʋ. 17:11) Yaa zʋɩf rãmb nins sẽn da be Tesalonikã yell la b sẽn gomã, pa tẽn-kãng kiris-nebã ye. Sẽn lebg-b kiris-nebã sẽn wʋm Wẽnnaam goamã, b “ka reeg-a wa ninsaal koɛɛg ye, [b] reeg-a-la wa Wẽnnaam koɛɛga.” (1 Tes. 2:13) Rẽnd Tesalonik kãsem dãmbã tʋma wʋsg tigingã neb zãmsg yĩnga.

5 Rũndã-rũndã, tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã rɩlgda Wẽnnaam nin-buiidã “wakat sẽn zems pʋgẽ.” (Mat. 24:45, MN ) Tigimsã kãsem dãmb tũuda tʋm-tʋmdã sor-wilgri, n tʋmd wʋsg n sõngd b tẽed-n-taasã tɩ b bãngd Wẽnnaam la a raabã n paasdẽ. Tigingã neb fãa tara sɛb buud toor-toor sẽn tik Biiblã zugu. Buud-goam kẽer pʋsẽ, b tara Index des Publications Watch Tower ne Watchtower Library wã. Sẽn na yɩl n sõng b tẽed-n-taasã tɩ b tũ Wẽnnaam sõma, kãsem dãmbã rɩkda lɛɛr dãmb n segend tigissã, n tõogd n wɛgsd sõss nins b sẽn tarã tɩ kɛlgdbã wʋmd b võor sõma. Yãmb zoe n tagsa sẽk ning kãsem dãmbã sẽn dɩkd n segend sõss nins b sẽn wɛgsd tigissã la tigis-kãsemsã sasa wã yell bɩ?

6, 7. a) Mak-sõng bʋg la a Poll kõ Tesalonik tigingã kãsem dãmbã? b) Bõe yĩng t’a Poll mak-sõngã rɩkr tõe n yɩ toog ne kãsem dãmbã rũndã-rũndã?

6 Tesalonik tigingã kãsem dãmb ra ket n tẽra mak-sõng ning a Poll sẽn kõ-b tigingã neb yell gesg wɛɛngẽ wã. A ra pa tʋmd a tʋʋmdã rok-m-zugẽ ye. Wala d sẽn yã sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã, a Poll “maana sũ-bʋgsem wʋsg . . . wa kom-bõoneg wubd sẽn gũud bãmb ne nonglmã.” (Karm-y 1 Tesalonik rãmb 2:7, 8.) A pʋd n sak n ‘kõo a mengã,’ rat n yeel t’a sak n gẽnega a yõor b yĩnga. Tesalonik kãsem dãmbã ra rɩkda a Poll togs-n-taare.

7 Rũndã-rũndã me, tigimsã kãsem dãmb rɩkda a Poll togs-n-taare, n get b tẽed-n-taasã yell ne nonglem. Yaa sɩd tɩ saam-biis kẽer bʋgsem zemsa a bala. La ne rẽ fãa, kãsem dãmbã modgd n geta b zʋg-sõmã wã. Kãsem dãmbã me sẽn yaa koangdbã yĩnga, b maooda sẽn na yɩl n tall tagsg sẽn zems ned kam fãa zugu. La rẽ yĩnga b sẽn modgd n bʋkd b mens ne tigingã neb n tʋll n yɩ pe-kɩɩm sõma Kiristã nifẽ wã, d pa segd n pẽg-b sɩda?

8, 9. Yɛl kẽer kãsem dãmbã sẽn maand tɩ wilgdẽ tɩ b sɩd ‘gũuda tõnd sɩɩsã’ la bʋse?

8 D fãa tara bʋʋm n na n “sak” d kãsem dãmbã. Bala wa a Poll sẽn yeelã, ‘b gũuda tõnd sɩɩse.’ (Heb. 13:17) Gom-kãensã tẽegda tõnd pe-kɩɩm sẽn basd gõeem sẽn na yɩl n tõog n kogl a piisã yelle. Woto me, rũndã-rũndã, kãsem dãmbã mi n basa gõeem n na n sõng saam-biis tẽeb sẽn komse, sẽn ka laafɩ, wall sẽn tar zu-loees a taaba. Wala makre, kãsem dãmb nins sẽn tʋmd sull ning sẽn get logtor yirẽ tɩbsg  zu-loees yellã pʋgẽ wã mi n basa gõeem n sõng b tẽed-n-taag sẽn ka laafɩ. La ad d sã n wa tar zu-loees a woto buud tɩ b sõng-do, d sũur nooma wʋsgo!

9 Sull ning sẽn get Rĩungã Roog yellã, la sull ning sẽn sõngd neb nins sabaab toor-toor sẽn paamã neb tʋmdã wʋsg n sõngd b tẽed-n-taasã. Sul-kãensã neb sɩd segda ne teelgo! Wala makre, tẽeg-y seb-kãseng ning sẽn sãam teed wʋsg Birmani tẽngã yʋʋmd 2008 soabã pʋgẽ wã. Sull a ye n kẽng n tɩ sõng Bothingone tigingã sẽn da be zĩig ning sãoongã sẽn yɩ wʋsgã. Yɩɩ toog ne sul-kãng nebã tɩ b tõog n ta be. Sorã zugu, b yãa teed wʋsg sebgã sẽn sãame, la neb sẽn ki n dɩga. Bothingone saam-biisã sẽn yã pipi sullã tɩ saam-biig a ye sẽn da yɩ b tigims sull yel-gɛt be ne-bã, b kɩdmame n yeel woto: “Ges-y-yã! Ad yaa tõnd tigims sull yel-gɛtã! A Zeova fãaga tõndo!” Rẽ yĩnga yãmb nanda tʋʋm-toog ning kãsem dãmbã sẽn tʋmd wĩndg la yʋngã bɩ? D tẽed-n-taag sã n wa maan yel-wẽn-kãsenga, b yãkda kãsem dãmb kẽer tɩ b naag taab n kao a bʋʋdo. Kãsem dãmb kãensã pa wukd b mens b sẽn tõog n maan bũmb ninsã yĩng ye. La b tʋʋmdã sẽn naf-b rãmbã sũy yaa noog wʋsg ne-ba.—Mat. 6:2-4.

10. Tʋʋm bʋs me la kãsem dãmbã tʋmda?

10 Kãsem dãmb wʋsg me tara tʋʋm a taaba. Wala makre, kãsem dãmbã sull yel-gɛtã pʋɩta sõss nins b sẽn maand tigissẽ wã n kõ sõsdbã, tɩ sekertɛɛrã me maand koe-moonegã rapoor kiuug fãa la yʋʋmd fãa. Lekollã yel-gɛt getame tɩ karen-biig fãa paamd sõsga. Kiuug a tãab fãa, b lebgd n vaeesa tigingã ligdã gɛɛl sɛba. B karemda sɛb Betɛllã sẽn toole, la b tũud b sẽn wilgã tɩ sõngdẽ tɩ d fãa talld tẽeb a yembre. (Ef. 4:3, 13) Kãsem dãmbã sẽn modgd n tʋmd tʋʋm ninsã kɩtame tɩ “bũmba fãa maand wa sẽn segde, la ra yɩ yaar ye.”—1 Kor. 14:40, Sebr Sõngo.

‘B lʋɩta yãmb taoore’

11, 12. Ãnd dãmb n lʋɩt tigingã taoore, la lʋɩ tigingã taoorã baooda bõe maanego?

11 A Poll goma Tesalonik kãsem dãmbã tʋʋmd yelle, n yeel tɩ b ‘lʋɩta tigingã taoore.’ (1 Tes. 5:12, MN ) A yeelame me tɩ kãsem dãmb kãensã tʋmda wʋsgo. Dẽnd yaa b fãa yell la a sẽn da gomdã, pa nin-yend yell ye. Rũndã-rũndã, kãsem dãmbã fãa la bal lʋɩta tigingã taoor tigissã sasa. B sẽn yeel masã tɩ d boond kãsem soab ning sẽn lʋɩt kãsem dãmb a taabã taoorã tɩ kãsem dãmbã sull yel-gɛtã, sõng-d lame tɩ d bãng tɩ kãsem dãmbã fãa yaa sull a ye neba.

12 ‘Lʋɩ tigingã taoorã’ pa zãms a nebã bal ye. Pipi Tɩmote 3:4 pʋgẽ wã, gom-bil ning b sẽn lebg tɩ ‘gesã’ ne ‘lʋɩ taoorã’ fãa yaa a yembre. Be, a Poll yeelame tɩ yel-gɛt “tog n gesa a meng yir dãmb yell tɩ zemse, la a kɩt t’a kambã yɩ kom-sakdse, n maan sẽn zems waoogre.” Vẽenega, ‘ges a meng yir dãmb yell’ ka wã pa zãms a kambã bal ye. Yaa lʋɩ zakã taoore, n sõng kambã tɩ b “yɩ kom-sakdse.” Sɩd me, kãsem dãmbã lʋɩta tigingã neb taoore, n sõngd b fãa tɩ b sakd a Zeova.—1 Tɩm. 3:5.

13. Bõe yĩng tɩ kãsem dãmbã sã n mi n tigim taab n na n dɩk sard bɩ tõe n dɩk sẽka?

13 Sẽn na yɩl n tõog n lʋɩ tigingã neb taoor n ges b yell sõma, kãsem dãmbã yẽsda ne taaba, n bãngd bũmb nins fãa sẽn segd ne-ba. Wõnda sã n da yaẽ-la kãsem soab a ye bal n wilgd bũmb nins b sẽn na n maanã, yɩta nana. La kãsem dãmbã sẽn tũud pipi kiris-nebã taoor lʋɩtb sull mak-sõngã yĩnga, b yẽsda ne taab bũmba fãa zugu, n bao n bãng Biiblã sẽn yete. B raabã yaa tũ Biiblã noy n tõog n sõng saam-biisã. Kãsem soab fãa sã n deng n segl a meng bũmb ning b sẽn na n seg taab n yẽsã zugu, n bao n bãng Biiblã la tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã sẽn wilgi, nafda b fãa. Yaa vẽeneg tɩ woto rɩkda sẽka. B sã n wa pa tar  tags-yɛng yell ning zug wa sẽn da yɩ to-to pipi kiris-nebã taoor lʋɩtb sull sẽn wa n tigim taab n na n welg bãongã kõom yellã, b segd n dɩka sẽk n maan vaeesg n bãng Biiblã sẽn yet rẽ wɛɛngẽ wã vẽenega.—Tʋʋ. 15:2, 6, 7, 12-14, 28.

14. Kãsem dãmbã sẽn zemsd taab n tʋmdẽ wã nooma yãmb bɩ? Bõe yĩng tɩ y yet woto?

14 La kãsem soab ning sã n wa rat n wilg tɩ yaa yẽ sẽn yetã bal n zemse, wall a sã n dat t’a taabã tũ yẽ raabã, yɩta wãna? Pa rẽ bɩ kãsem soab a ye sã n wa maand wa a Diotrɛf sẽn zĩnd pipi kiris-nebã wakatẽ wã, n wat ne no-koɛɛma? (3 Zã 9, 10) Yaa vẽeneg tɩ na n namsa tigingã neb fãa. A Sʋɩtãan sẽn bao n na n welg pipi kiris-nebã ne taabã, d tõe n kɩsa sɩd t’a baood n na n sãama zems-n-taar ning sẽn be d sʋk rũndã-rũndã wã me. A tõe n tũnuga ne ninsaal sẽn mi n nong n baood a meng nafr balã, wala makre, d sẽn mi n dat n lʋɩ d taabã taoorã. Woto kɩtame tɩ kãsem dãmbã segd n mao n tall sik-m-menga, la b tʋmd ne taab zems-n-taar pʋgẽ. Ad d sẽn paam tɩ kãsem dãmbã yaa sik-m-mens rãmb la b zemsd taab b tʋʋmdã pʋgẽ wã, noom-d-la wʋsgo!

‘B sagenda yãmba’

15. Bõe yĩng tɩ kãsem dãmbã mi n sagl saam-biig wall saam-bi-poaka?

15 Rẽ poore, a Poll goma tʋʋmd sẽn yaa toog la sẽn tar yõod wʋsg kãsem dãmbã sẽn tʋmd yelle. A yeelame tɩ b sagenda tigingã nebã. Biiblã babg ning b sẽn gʋls ne gɛrkã pʋgẽ, yaa a Poll bal n pʋd gom-bil ning b sẽn lebg tɩ “saglã” a goam pʋgẽ. Gom-bi-kãngã gomda sagls sẽn tar pãng yelle, la pa wilgd tɩ sagendã kisa ned ning a sẽn sagendã ye.  (Tʋʋ. 20:31; 2 Tes. 3:15) Wala makre, a Poll da yeela Korẽnt kiris-nebã woto: “Mam ka gʋls bõn-kãens n na n ning yãmb yãnd ye, la mam sagenda yãmba, yãmb sẽn yaa mam kom-nongdsã yĩnga.” (1 Kor. 4:14) Dẽnd yaa a sẽn da nong a taabã hal tɩ b yell pak-a wã yĩng n kɩt t’a sagl-bã.

16. Kãsem dãmbã sã n wa sagend neda, bõe la b pa segd n yĩmi?

16 Kãsem dãmbã sã n wa sagend neda, b ningda b yamẽ tɩ b sẽn maand rẽ to-to wã tara yõod wʋsgo. B modgd n dɩkda a Poll togs-n-taare, n wilgdẽ tɩ b nonga b saam-biisã, n bʋkd b mens ne-b la b sõngd-ba. (Karm-y 1 Tesalonik rãmb 2:11, 12.) Sɩd me, kãsem dãmbã tallda sɩd koɛɛg ning b sẽn zãmsã kãn-kãe, n tõogd n zãmsd neb a taab sɩdã, la b kõt-b sagl-tɩrse.—Tɩt 1:5-9.

17, 18. Kãsem soab sã n wa sagend-yã, bõe la y pa segd n yĩmi?

17 Yaa sɩd tɩ kãsem dãmbã yaa koangdba, n tõe n yeel bũmb n wa maand b bãngẽ. (1 Rĩm 8:46; Zak 3:8) Sẽn paase, kãsem dãmbã miime tɩ b sã n wa sagend saam-biig wall saam-bi-poaka, tõe n yɩɩ “toog la sũ-sãoong” n kõ-a. (Heb. 12:11) Rẽnd kãsem soab sã n wa sagend neda, tõe t’a reng n tagsa yellã zug sõma la a pʋʋse. Kãsem soab sã n wa sagl-yã, y sũur yaa noog a sẽn wilg t’a nong-y lame la t’a rata y neerã bɩ?

18 D rɩk makr wa y sẽn na n ka laafɩ, tɩ logtoɛɛmbã pa mi y bãagã takɩ ye. La logtor a ye n wa n bãng bãagã, la a mikame tɩ yaa bã-kɛgenga. Rẽ yĩnga y na n ninga logtorã taal bɩ? Ayo! Baa a sã n yeel tɩ b segd n wopeera yãmba, tõe tɩ y na n sakame, bala y miime tɩ yaa y neer yĩnga. Logtorã sẽn na n togs-y bãagã sẽn yaa a soab la b sẽn tog n tɩp-a to-to wã tõe n yɛɛs-y lame. La rẽ yĩnga y na bas tɩ rẽ kɩt tɩ y pa sak t’a tɩbs-y sɩda? Yaa vẽeneg tɩ ayo. Bɩ y ra bas tɩ b sẽn kõt yãmb saglgã to-to wã kɩt tɩ y pa sak-a ye. Bala tõe t’a Zeova ne a Zezi tũnuga ne nin-kãensã n na n sõng-y tɩ y tõog n maan b raabã sõma, wall y paas zood ning y sẽn tar ne-bã pãnga.

Tall-y mi-beoog ne a Zeova, a sẽn kɩt tɩ kãsem dãmb get y yellã yĩnga

19, 20. Wãn to la y tõe n wilg tɩ y sũur yaa noog ne “kũun sẽn yaa nebã”?

19 Ned sã n tags yãmb yell n kõ-y kũuni, y manesem yɩta wãna? Rẽ yĩnga y kõn dɩ kũunã yõod n wilg tɩ y sũur yaa noog sɩda? “Kũun sẽn yaa nebã” yaa kũun a Zeova sẽn kõ yãmba, a Zezi Kirist maasem yĩnga. Bũmb a ye y sẽn tõe n maan n wilg y mi-beoog rẽ yĩnga, yaa y sẽn na n kelgd kãsem dãmbã sõssã neere, n modgd n tũud saglsã. Y leb n tõe n wilga y mi-beoogo, y sẽn na n modgd n leokd sõma n kengd y taabã raood tigissã sasa. Teend-y tʋʋm nins kãsem dãmbã sẽn lʋɩt taoor n getẽ tɩ d tʋmdẽ wã. Wala makre, koe-noogã moonegã. Kãsem soab ning sã n kõ-y saglg tɩ naf-yã, y tõe n togs-a lame. Sẽn paase, y tõe n wilgda kãsem dãmbã zags rãmb tɩ y sũur nooma ne-ba. Tẽeg-y tɩ sẽn na yɩl tɩ kãsem soab tõogd n tʋmd tigingã tʋʋm sõma, a zakã rãmb sakdame t’a rɩkd sẽk a sẽn da tõe n dɩk n zĩnd ne-ba, n maand rẽ.

20 Hakɩka, d tara bʋʋm wʋsg n na n wilg kãsem dãmbã d mi-beoogo, b sẽn tʋmd wʋsg tõnd sʋkã, n lʋɩt d taoor la b sagend-dã yĩnga. Nin-kãensã a Zeova sẽn kõ tõndã sɩd yaa kaset sẽn wilgd t’a nong-d lame!

Y tẽrame bɩ?

• Bʋʋm bʋs n kɩt tɩ Tesalonik kiris-nebã ra segd n waoogd b taoor lʋɩtbã?

• Wãn to la yãmb tigingã kãsem dãmb tʋmd wʋsg y yĩnga?

• Kãsem dãmbã sẽn lʋɩt yãmb taoorã, nafd-y-la wãn-wãna?

• Kãsem soab sã n wa sagend-yã, bõe la y pa segd n yĩmi?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 31]

Y sũur nooma kãsem dãmbã sẽn maand bũmb toor-toor n get tigingã neb yellã bɩ?