Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam wilga tõnd a nonglem

Wẽnnaam wilga tõnd a nonglem

 Wẽnnaam wilga tõnd a nonglem

“Bark me [na n] paama pãng tɩrlem yĩnga, tɩ yɩ vɩɩm sẽn ka sɛta.”—ROM 5:21.

1, 2. Kũun-bʋs a yiib yell la d gom-yã, la bʋg yõod n yɩɩda?

INIVƐRSITE karen-saamb a yembr sẽn yit Mɛlbʋrn sẽn yaa Ostrali tẽng a ye wã yeelame tɩ pĩnd wẽndẽ Rommã laloa wã yaa kũun sẽn tar yõod wʋsg ne ãdem-biisã. La Biiblã wilgame tɩ Wẽnnaam kõo tõnd bũmb yõod sẽn yɩɩd rẽ hal zĩig sẽn zãre. Kũun-kãng yaa bũmb Wẽnnaam sẽn maan tɩ kɩt tɩ d tõe n paam t’a geelg-d wa nin-tɩrse, la d wa tõog n paam fãagrã la vɩɩm sẽn kõn sa wã.

2 D tõe n yeelame tɩ Wẽnnaam sẽn maan to-to n kõ tõnd kũun-kãngã tika noy takɩ a sẽn gãneg zutu. Tʋmd-tʋmd a Poll goma rẽ yell Rom dãmb sak a 5 wã pʋgẽ, la a pa bilg yɛlã wa laloa yell bal ye. A sɩnga ne goam sẽn noogd sũuri, n yeel woto: “Tõnd sẽn zems tẽeb yĩngã, tõnd paama laafɩ ne Wẽnnaam tõnd Zusoab a Zezi Kirist maasem yĩnga.” Neb nins sẽn paam Wẽnnaam kũunã getame tɩ bãmb me segd n wilg-a-la b nonglem. A Poll bee nin-kãens sʋka. Ad a sẽn yeele: “Sɩɩg sõng ning b sẽn kõ tõndã pita tõnd sũyã ne Wẽnnaam nonglem.”—Rom 5:1, 5.

3. Sogs-bʋs la d segd n leoke?

3 La bõe yĩng tɩ kũun-kãng ra yaa tɩlae ne-do? Wãn to la Wẽnnaam tõog n kõ-a tõnd tɩ zems ne yẽ tɩrlmã? Bõe la ned kam fãa segd n maan n tõog n paam n dɩ kũunã yõodo? Bɩ d bao n leok sogs-kãensã, tɩ d na n yãame tɩ b leoorã sɩd wilgdame tɩ Wẽnnaam nonga tõndo.

 Wẽnnaam nonglmã pãng yɩɩda yel-wẽndã pãnga

4, 5. a) Ne manesem bʋg sẽn yaa kãseng la a Zeova wilg tõnd a nonglmã? b) Kiba-bʋg n tõe n sõng-d tɩ d wʋm Rom dãmb 5:12 goamã võore?

4 A Zeova wilga tõnd a nonglmã sẽn yaa kãseng to-to wã, n tʋm a Bi-ribl-yendã t’a wa sõng ãdem-biisã. A Poll goma rẽ yell n yeel woto: “Wẽnnaam wilga bãmb nonglem tõnd yĩnga, tɩ tõnd sẽn da ket n yaa yel-wẽnã rãmba, Kirist kii tõnd yĩnga.” (Rom 5:8) Tags-y-yã a Poll sẽn yeel bũmb ningã zugu. A yeelame tɩ ‘tõnd yaa yel-wẽn rãmba.’ La sɩnga wãn tɩ wa yaa woto?

5 A Poll wilga rẽ n yeele: “Rao a yembr n wa ne yel-wẽnã dũniyã tɩ kũum wa yel-wẽnã yĩnga. Rẽ n kɩt tɩ kũum yõkd nebã fãa, fãa sẽn maand yel-wẽnã yĩnga.” (Rom 5:12) D tõe n wʋma gom-kãensã võore, bala Wẽnnaam kɩtame tɩ b gʋls ãdem-biisã sɩngr sẽn yɩ to-to wã kibare. Sɩngrẽ wã, a Zeova naana neb a yiibu. Yɩɩ a Ãdem ne a Hawa. Naandã zemsa zãnga. Rẽnd a naana nin-kãensã sẽn yɩ tõnd yaab-rãmbã me tɩ b ra zems zãnga. Wẽnnaam kõ-b-la noor a ye bal b sẽn da segd n tũ, la a yeel-b tɩ b sã n kɩɩs no-kãnga, b na n kiime. (Sɩng. 2:17) La b yãka yam n kɩɩs noorã tũub sẽn da pa toogã, n bõn b mense. B sẽn maan woto wã, b wilgame tɩ b pa sak tɩ Wẽnnaam na n yɩ b Tõod-lugund la b Naab ye.—Tõo. 32:4, 5.

6. a) Bõe yĩng tɩ sẽn deng a Moiiz tõogã, la baa rẽ poore, a Ãdem yagensã kiidẽ? b) Bõe la d tõe n mak ne bãag ned sẽn dog ne, a roagdbã sẽn long-a yĩnga?

6 Yaa a Ãdem yel-wẽndã poor la a yaool n sɩng rogem, tɩ yel-wẽndã long a kambã, t’a bi-wẽnsã namsd-ba. Yaa sɩd tɩ b pa kɩɩs Wẽnnaam noor wa a Ãdem sẽn kɩɩsã ye. Rẽnd b pa tar taal yel-wẽnd ning a Ãdem sẽn maanã pʋgẽ ye. Sẽn paase, b ra pa tar noor sẽn wilgd sẽn gɩdg ye. (Sɩng. 2:17) La baasgo, b fãa rogda ne a Ãdem yel-wẽndã. Dẽnd yel-wẽnã la kũumã namsa ninsaalbã a Ãdem beegrã tɛk n tãag wakat ning Wẽnnaam sẽn kõ Israɛll nebã a tõogã. Tõ-kãng wa n wilgame tɩ b sɩd yaa yel-wẽn-maandba. (Karm-y Rom dãmb 5:13, 14.) Ãdem-biisã sẽn dogd ne yel-wẽnd ningã yaa wa bãag ned sẽn dog ne, a roagdbã sẽn long-a yĩnga. Baa bãagã sẽn longdã, a tõeeme n pa long kambã fãa ye. La yel-wẽndã nengẽ pa woto ye. A Ãdem yĩnga, d fãa rogda ne-a, tɩ kɩt tɩ d kiidẽ. La rẽ yĩnga yel-wẽndã tara tɩɩm bɩ?

Wẽnnaam sẽn maan bũmb ning a Zezi Kirist maasem yĩnga

7, 8. Bõe n kɩt tɩ d tõe n yeel tɩ rap a yiib nins sẽn zems zãngã vɩɩm sẽn yɩ to-to wã waa ne biis sẽn pa wõnd taaba?

7 A Zeova sẽn nong ãdem-biisã yĩnga, a maana bũmb sẽn na yɩl tɩ b tõog n paam b mens ne b sẽn dogd ne yel-wẽnd ningã. A Poll wilgame tɩ yaa ne rao a to maasem la a Zeova maan bõn-kãnga, rao sẽn zems zãng wa a Ãdem sẽn da yaa to-to wã. Sɩd me, a Poll bool-a lame tɩ yaoolem Ãdem. (1 Kor. 15:45) La a Ãdem sẽn vɩɩmd to-to wã sẽn wa ne biis ninsã yaa toor fasɩ ne nin-kãng vɩɩmã sẽn yɩ to-to wã biisi. Bõe yĩng tɩ d yet rẽ?—Karm-y Rom dãmb 5:15, 16.

8 A Poll yeelame tɩ “bark kũunã ka wẽnd beegrã ye.” A Ãdem beega Wẽnnaam, tɩ kɩt t’a kao a bʋʋd tɩ zems ne kũum. La pa yẽ a ye bal n da na n ki ye. Biiblã yeelame tɩ “[nin-kãng] a yembrã beegr yĩng kɩtame tɩ neb wʋsg ki.” B sẽn kao a Ãdem bʋʋd tɩ zems ne kũumã, a kambã ne a yagensã fãa sẽn pa zems zãngã, rat n yeel tɩ tõnd me sẽn naag ra segda ne kũum. La d sã n bãng tɩ rao a Zezi sẽn zems zãngã maana bũmb sẽn tõe n toeem a Ãdem beegrã biisi, na n kenga d pelse. Bũmb ning a sẽn maanã waa ne bõe? A Poll yeelame tɩ na n kɩtame tɩ neb buud toor-toor zemse, n paam “vɩɩm.”Rom 5:18.

9. Rom dãmb 5:16, 18 goamã wilgda bõe Wẽnnaam sẽn maane?

9 A Poll sẽn yeel Rom dãmb 5:16, 18 pʋgẽ tɩ “zemsg yaool n waame” la tɩ “waa ne zemsgã” fãa võor yaa bõe? Biibl lɛbgd a yembr yeela woto: “Yaa makr sẽn wilgd bũmb  b sẽn tõe n maan bʋʋd wakate. Gom-kãensã wilgda Wẽnnaam sẽn tõe n toeem a sẽn get ned to-to wã. Pa rat n yeel t’a soabã n sɩd toeem ye. . . . A Poll maka Wẽnnaam ne bʋ-kaooda, tɩ b tall ned sẽn maan kɛgr n kẽng a taoore, t’a kao bʋʋdã ne lohorem n bas a soabã taale.”

10. Bõe la a Zezi maan tɩ Wẽnnaam tõe n tik rẽ n bas ãdem-biisã yel-wẽn taale?

10 Bõe la “dũniyã fãa bʋ-kaoodã” sẽn yaa tɩrlem soabã tõe n tik n bas yel-wẽn-maand taale? (Sɩng. 18:25) Sẽn na yɩl n tõog n maan dẽ, Wẽnnaam wilga a nonglem n deng n tʋm a Bi-ribl-yendã tẽngã zugu. Baa a Zezi sẽn paam makr buud toor-toore, yaalg sẽn loog noor la namsgã, a tõog n pidsa a Ba wã raabã kɛpɩ. A kell n saka Wẽnnaam ne a sũur fãa hal n tɩ ki namsg ra-luk zugu. (Heb. 2:10) A Zezi sẽn yɩ ned sẽn zems zãngã sẽn sak n ki wã, a kũumã yɩɩ rond sẽn na n kɩt t’a Ãdem yagensã paam fãagre, rat n yeel tɩ b paam b mens ne yel-wẽndã la kũumã.—Mat. 20:28; Rom 5:6-8.

11. Bõe yĩng tɩ b bool rondã tɩ ‘rond sẽn zemse’?

11 Biiblã zĩig a to pʋgẽ, a Poll goma rondã yell n yeel t’a yaa “rond sẽn zems nebã fãa yĩnga.” (1 Tɩm. 2:6, MN ) Bõe n kɩt t’a zemse? A Ãdem yɩɩ sabab t’a yagensã milyaar dãmbã fãa lebg yel-wẽn-maandb la kiidba. Yaa sɩd t’a Zezi sẽn yɩ ned sẽn zems zãngã, a ra tõe n doga kamb milyaar dãmb sẽn zems zãnga. * Woto kɩtame tɩ d ra mi n yetẽ t’a Zezi vɩɩmã ne kom-kãens fãa vɩɩmã yɩɩ maoong sẽn tõe n dol vɩɩm ning a Ãdem ne a yagensã sẽn pa zems zãngã sẽn bõnã. La Biiblã pa yeel tɩ biig baa a yembr a Zezi sẽn da tõe n wa rog n naag rondã pʋgẽ ye. Rom dãmb 5:15-19 wã sɩd wilga rẽ vẽeneg n yeel tɩ yaa “rao a Zezi Kirist” a ye tãa kũumã n wa ne fãagrã. Yaa a Zezi vɩɩmã sẽn zems zãngã n zem a Ãdem vɩɩmã. Dẽnd rondã yaa a Zezi Kirist a ye tãa bala. A Zezi “tɩrlem tʋʋmd a yembrã,” rat n yeel t’a sẽn kell n sak Wẽnnaam ne a sũur fãa hal n tɩ ki wã kɩtame tɩ neb buud toor-toor tõe n paam “bark kũunã” la vɩɩmã. (2 Kor. 5:14, 15; 1 Pɩɛ. 3:18) Wãn to la rẽ tõog n yɩ?

Sugr sẽn tik rondã zugu

12, 13. Bõe yĩng tɩ neb nins Wẽnnaam sẽn bas taalã rat a nimbãan-zoeerã la a nonglmã?

12 Wẽnnaam a Zeova sak n deega rondã a Bi-riblã sẽn yao wã. (Heb. 9:24; 10:10, 12) La baasgo, a Zezi karen-biisã fãa sẽn be tẽngã zugã, la baa a tʋm-tʋmdbã kell n yɩɩ yel-wẽn-maandba. Baa b sẽn da maood n pa rat n maan wẽngã, b ra mi n wa tudgame. Bõe yĩnga? Bala b roga ne yel-wẽndã. (Rom 7:18-20) La Wẽnnaam tõe n maana bũmb n welg zu-loe-kãnga. A pʋd n maana bũmb me. A sak n deega ‘rondã sẽn zemsã,’ la a rat tɩ ãdem-biis nins sẽn maand a raabã rɩ a yõodã me.

13 Pa a Zezi tʋm-tʋmdbã la a karen-biis  a taabã tʋʋm-sõma yĩng la Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ b rɩt rondã yõodã ye. Yaa Wẽnnaam nimbãan-zoeerã la a nonglmã yĩnga. A yãka yam n kõ tʋm-tʋmdbã la neb a taab sugri, tɩ kɩt tɩ baa b sẽn dog ne yel-wẽndã, a pa le get-b wa neb sẽn tar taal ye. A Poll wilga rẽ vẽeneg n yeel woto: “Yaa ne bark la yãmb paam fãagr tẽeb yĩnga, la ka ne yãmb mens pãng ye, yaa Wẽnnaam kũuni.”—Ef. 2:8.

14, 15. Neb nins Wẽnnaam sẽn geelg wa nin-tɩrsã keoor na n yɩɩ bõe, la bõe la b segd n ket n maandẽ?

14 Tags-y n ges-y ned sẽn na n paam tɩ Sẽn-tõeyã-fãa wã bas yel-wẽnd ning a sẽn dog ne wã, la yel-wẽn nins a sẽn maanã fãa taale. Ad woto sɩd yaa kũun tɛkẽ! Y pa tõe n bãng yel-wẽn nins ned sẽn maan n yaool n wa lebg kiris-nedã sõor ye. La rondã maasem yĩnga, Wẽnnaam tõe n basa yel-wẽn-kãens fãa taale. A Poll yeela woto: “Beegr wʋsg zugẽ, bark kũun sẽn wat ne zemsg yaool n waame.” (Rom 5:16) Tʋm-tʋmdbã la kiris-neb a taabã paama bark kũun-kãnga, rat n yeel tɩ b paamame tɩ Wẽnnaam geelg-b wa nin-tɩrse, tɩ b tõe n ket n maand a raabã. Wãn to la rẽ na n naf-ba? Bõe n na n wa yɩ b keoore? Rom dãmb 5:17 wilgame tɩ “neb nins sẽn deeg bark wʋsg la tɩrlem kũunã na n [vɩɩmdame] n dɩ naam dao a Zezi Kirist yĩnga.” Sɩd me, bark kũunã biis yaa toor fasɩ. Kũun-kãng wata ne vɩɩm.—Karm-y Luk 22:28-30.

15 Neb nins sẽn paam kũunã, rat n yeel tɩ sẽn paam-b tɩ Wẽnnaam geelg-b wa nin-tɩrsã paama vʋʋsem sõngã zaeebo, n lebg Wẽnnaam kamba. B sẽn yaa pʋɩt-n-taas ne Kiristã, b kũum poore, b vʋʋgdame n kẽng saasẽ n tɩ lebg wa malɛgsã, n yaa Wẽnnaam kamba. B na n wa naaga a Zezi Kirist n dɩ naam.—Karm-y Rom dãmb 8:15-17, 23.

Wẽnnaam nonglmã sẽn nafd neb a taab to-to

16. Kũun-bʋg la sẽn na n wa vɩɩmd-b tẽngã zug wakat sẽn kõn sa wã zoe n paame?

16 Pa kiris-neb nins fãa sẽn tẽed Wẽnnaam la b tũud-a ne b sũy fãa wã n na n wa tɩ “rɩ naam” ne Kiristã saasẽ ye. Wʋsg keoor na n yɩɩ yembr ne wẽn-sakdb nins sẽn zĩnd nand tɩ Kiristã wa wã keoorã. Biiblã wilgame tɩ b na n wa vɩɩmda wakat sẽn kõn sa tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zugu. Rẽ yĩnga baa masã menga, b tõe n paama Wẽnnaam bark kũunã, rat n yeel tɩ b paam t’a geelg-b wa nin-tɩrs sẽn na n wa vɩɩmd tẽngã zug bɩ? Sẽn zems ne bũmb ning a Poll sẽn yeel Rom kiris-nebã, d tõe n leokame tɩ n-ye!

17, 18. a) A Abrahaam tẽebã yĩng kɩtame tɩ Wẽnnaam ra get-a wãn-wãna? b) Bõe n kɩt tɩ Wẽnnaam tõog n geelg a Abrahaam wa nin-tɩrga?

17 Wala makre, a Poll goma a Abrahaam yelle. A Abrahaam yɩɩ ned sẽn tall tẽebo, la sẽn vɩɩmd nand t’a Zeova kõ Israɛll nebã tõogã, rat n yeel tɩ sẽn kaoos wʋsg nand meng tɩ Kiristã wa pak sor tɩ kẽer na n wa paam n kẽng saasẽ wã. (Heb. 10:19, 20) A Poll yeela woto: “A Abrahaam ne a yagensã ka paam kãabg tɩ dũniyã na n yɩɩ bãmb dogem pʋɩɩr tõog yĩng ye, yaa tɩrlem ning tẽeb sẽn kõtã yĩnga.” (Rom 4:13; Zak 2:23, 24) Rẽnd Wẽnnaam geelga a Abrahaam wa nin-tɩrga, a tẽebã yĩnga.—Karm-y Rom dãmb 4:20-22.

18 Woto pa rat n yeel t’a Abrahaam sẽn tũ a Zeova yʋʋm wʋsg pʋgẽ wã, a pa tol n maan yel-wẽnd ye. B sẽn yeel t’a yɩɩ nin-tɩrgã pa rat n yeel t’a pa tall yel-wẽnd ye. (Rom 3:10, 23) La a Zeova yamã sẽn ka koakã yĩnga, a tika a Abrahaam tẽebã sẽn yɩ kãsengã, la tʋʋm nins a tẽebã sẽn kɩt t’a tʋmã n geelg-a wa nin-tɩrga. Sẽn yɩɩd fãa, a ra tẽeda yageng ning Wẽnnaam sẽn da pʋlem tɩ na n yii yẽ pendẽ wã. Yagen-kãng la Mesi wã bɩ Kiristã. (Sɩng. 15:6; 22:15-18) Woto, Wẽnnaam sẽn yaa bʋ-kaoodã tika rondã Kirist Zezi sẽn kõ wã, n bas yel-wẽn nins nebã sẽn da maan pĩndã taale. Rẽnd a Abrahaam la neb a taab sẽn tall tẽeb la sẽn vɩɩmd nand tɩ b luglg kiris-neb tigingã na n wa vʋʋgame.—Karm-y Rom dãmb 3:24, 25; Yɩɩl 32:1, 2.

 Y tõe n yɩɩ nin-tɩrg masã tɛka

19. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam sẽn geelg a Abrahaam wa nin-tɩrg to-to wã kengd neb wʋsg raood rũndã-rũndã?

19 Wẽnnaam sẽn yaa nonglem soabã sẽn geelg a Abrahaam wa nin-tɩrgã, segd n kenga kiris-neb hakɩkã raood rũndã-rũndã. A Zeova sẽn geelg-a wa nin-tɩrg to-to wã pa wõnd a sẽn geelg sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeeb me wa nin-tɩrse, tɩ b na n wa yɩ “pʋɩt-n-taas ne Kiristã” ye. Wẽnnaam yãka nin-kãensã sõor sẽn pa waoogã tɩ b na n yɩ a “meng neba,” la a “kamba.” (Rom 1:7; 8:14, 17, 33) La a Abrahaam nengẽ wã, Wẽnnaam bool-a lame t’a “zoa,” nand meng tɩ b yao rondã. (Zak 2:23; Ezai 41:8) La yaa wãn ne kiris-neb a taabã sẽn saagd n na n wa vɩɩmd tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zugã yẽ?

20. Bõe la Wẽnnaam dat tɩ neb nins a sẽn geelgd rũndã-rũndã wa nin-tɩrs wa sẽn yɩ to-to ne a Abrahaamã maane?

20 Yaa sɩd tɩ nin-kãens sẽn deeg “tɩrlem kũunã” n “zems ne fãagr Kirist Zezi maasem yĩngã” pa na n wa tɩ vɩɩmd saasẽ ye. (Rom 3:24; 5:15, 17) La baasgo, b tẽeda Wẽnnaam la bũmb nins a sẽn maan b fãagrã yĩngã ne b sũy fãa, n wilgd rẽnda ne tʋʋm-sõma maasem. Wala makre, b “moonda Wẽnnaam soolem koɛɛgã la b zãmsd nebã Zusoab a Zezi Kirist koɛɛgã.” (Tʋʋ. 28:31) Woto kɩtame t’a Zeova tõe n geelg-b wa nin-tɩrs wa sẽn yɩ to-to ne a Abrahaamã. Kũun ning nin-kãensã sẽn paamã, rat n yeel tɩ b sẽn paam n lebg Wẽnnaam zo-rãmbã yaa toor ne “bark kũun” ning sẽn paam-b zaeebã sẽn deegã. La ne rẽ fãa, yaa vẽeneg tɩ b sũy nooma wʋsg ne kũun-kãngã.

21. A Zeova nonglmã la a tɩrlmã yĩng kɩtame tɩ d tõe n paam bark bʋse?

21 Nanambsã pʋlemda ãdem-biisã bũmb toor-toore. La y sẽn saagd n na n wa vɩɩmd tẽngã zug wakat sẽn kõn sa wã ka bãmb n pʋlem-y ye. Saag-kãng zemsa ne raab ning yĩngr la tẽng Naabã sẽn yaa yam soabã sẽn da sɩng n tarẽ wã. A Zeova maana yɛl toor-toor n na n pids raab-kãnga. Bõn-kãens fãa zemsa ne a tɩrlmã sẽn ka to wã. Sẽn yɩɩd fãa, b wilgame tɩ Wẽnnaam nonglmã sɩd yaa kãsenga. Rẽ n so t’a Poll tõog n yeel woto: “Wẽnnaam wilga bãmb nonglem tõnd yĩnga, tɩ tõnd sẽn da ket n yaa yel-wẽnã rãmba, Kirist kii tõnd yĩnga.”—Rom 5:8.

[Tẽngr note]

^ sull 11 Wala makre, ges-y Étude perspicace des Écritures, volume 2 wã neng 728 sull a 2 ne a 3 wã.

Y tẽrame bɩ?

• A Ãdem kambã la a yagensã fãa roga ne bõe, la rẽ waa ne bi-bʋse?

• Wãn to la b yao rond sẽn zems tõnd yĩnga, la bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a sɩd zemsame?

• Y sẽn paam tɩ Wẽnnaam geelg-y wa nin-tɩrgã kɩtame tɩ y tõe n wa paam bõe?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 13]

A Ãdem sẽn da zems zãngã maana yel-wẽnde. Rao a Zezi sẽn zems zãngã kõo “rond sẽn zemse”

[Foto, seb-neng 15]

A Zezi yĩnga, d tõe n paamame tɩ Wẽnnaam geelg-d wa nin-tɩrse. Woto sɩd yaa koe-noogo!