Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Vɩɩm sẽn kõn sa wã na n waa ne yam-yiisg bɩ?

Vɩɩm sẽn kõn sa wã na n waa ne yam-yiisg bɩ?

 Karemdbã sogsgo . . .

Vɩɩm sẽn kõn sa wã na n waa ne yam-yiisg bɩ?

▪ Biiblã wilgame tɩ d tõe n wa paam n vɩɩmda tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zug wakat sẽn kõn sa. (Yɩɩl Sõamyã 37:29; Luk 23:43, MN ) Rẽ yĩnga vɩ-kãng na n waa ne yam-yiisg bɩ?

Ned sã n sokd woto, a bee bʋʋm. Bala, bãngdbã wilgame tɩ ned sũur sã n wa pa le noom ne bũmb baa a yembre, wata ne sũ-sãams la yam-yiisgu, n tõe n kɩt t’a soabã wa sak n maan bũmb sẽn tõe n wa ne yelle. Neb nins sẽn get tɩ b vɩɩmã pa tar võore, wall yam sẽn yi ne tʋʋm nins b sẽn tʋmd daar fãa wã yam tõe n wa tolg n yii ne b vɩɩmã. Rẽ yĩnga neb nins sẽn na n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ wã vɩɩm tõeeme n wa pa tall võor bɩ? B yam tõe n wa yii ne tʋʋm nins b sẽn na n tʋm be wã bɩ?

Pipi, tẽeg-y tɩ yaa Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa Biiblã soabã n na n kõ-d vɩɩm sẽn kõn sa wã. (Zã 3:16; 2 Tɩmote 3:16) Wẽnnaam yaa nonglem. (1 Zã 4:8) A Zeova nong-d-la wʋsgo. Sẽn paase, a kõ-d-la bõn-sõma wʋsg sẽn nafd-d masã menga.—Zak 1:17.

Naandã miime tɩ sẽn na yɩl tɩ d tall sũ-noogo, rẽndame tɩ d paam tʋʋmd sẽn tar barka. (Yɩɩl Sõamyã 139:14-16; Koɛɛg Soaba 3:12) Arzãnã pʋgẽ, ned baa a ye pa na n getẽ t’a tʋʋmd pa tar yõod ye. A tʋʋmdã na n nafda yẽ mengã la a nebã. (Ezai 65:22-24) Y sã n tar tʋʋmd sẽn yaa sõma, sẽn noom-y la sẽn kõt-y sũ-noog n tʋmd wakat fãa, rẽ yĩnga y yam na yi vɩɩmã sɩda?

Tẽeg-y me tɩ Wẽnnaam a Zeova pa na n sak tɩ ned yaar vɩɩmd arzãnã pʋgẽ ye. A yeelame tɩ yaa neb nins sẽn dɩkd a Biig a Zezi togs-n-taarã bal n na n paam vɩɩm sẽn ka sɛtã. (Zã 17:3) A Zezi sẽn wa n be tẽngã zugã, a ra maanda a Ba wã raab ne yamleoogo. Ne a no-goam la ne a tʋʋma, a wilga a karen-biisã tɩ yaa kũun n kõt sũ-noog hakɩk lakae pa reegr ye. (Tʋʋma 20:35, Sebr Sõngo) Tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zugu, nebã fãa na n sakda noy a yiib nins sẽn yaa kãsems n yɩɩdã, rat n yeel tɩ b na n nonga Wẽnnaam la b nong b taabã. (Matɩe 22:36-40) Tags-y n ges-y wa yãmb sẽn na n vɩ ne neb sẽn pa baood b mens nafr bala, sẽn nong-yã, la sẽn nong b tʋʋmã! Rẽ yĩnga y yam na wa n yi neb a woto buud sʋk vɩɩmdg sɩda?

Bõe me la d na n maan arzãnã pʋgẽ? Daar fãa, d na n tõogd n bãngda bũmb d sẽn da nan pa mi d Naandã zugu. Yaa sɩd tɩ bãngdbã zoe n vaeesa bũmb nins a Zeova sẽn naanã, n bãng yɛl wʋsgo. (Rom dãmba 1:20) La yɛl wʋsg tõnd sẽn nan pa mi n kete. Na maan yʋʋm tusa woto, nin-tɩrg a Zoob bʋgsa bũmb nins a sẽn mi Wẽnnaam bõn-naandsã zugu, n wa baas n yeel gomd sẽn ket n yaa sɩd hal ne rũndã. A yeela woto: “Bõn-bãmbã wilgda bãmb pãng bilf bala. Tõnd sẽn wʋmd a rãamdã yaa wa waleng bala. Ãnd n tõe n bãng bãmb tʋʋm-kãsengã bʋrgo?”—Zoob 26:14.

Baa d sẽn na n vɩɩmd n kaoos to-to fãa, d pa na n tol n tõog n bãng bũmba fãa Wẽnnaam a Zeova zugu, la a tʋʋmã fãa zãng ye. Bala, Biiblã yeelame tɩ Wẽnnaam ninga vɩɩm sẽn ka sɛtã tʋlsem tõnd sũurẽ, la a paas tɩ tõnd “ka tõe n tags n bãng tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn maan hal sɩngr tɩ ta sɛɛbã” ye. (Koɛɛg Soaba 3:10, 11) Rẽnd d na n baood n bãngda d Naandã wakat fãa. Y yam na yi ne rẽ sɩda?

Baa masã menga, neb nins sẽn tʋmd tʋʋm sẽn nafd b taabã la waoogd Wẽnnaamã yam pa wae n yit ne vɩɩmã ye. D tõe n kɩsa sɩd tɩ d sã n tʋmd tʋʋm a woto buudu, baa sã n yaa wakat sẽn kõn sa yĩnga, d yam pa na n tol n yi ne d vɩɩmã ye.

[Foto rãmbã sẽn yitẽ, seb-neng 15]

Earth: Image Science and Analysis Laboratory, NASA-Johnson Space Center; Galaxy: The Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA)