Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tood sẽn kɩt tɩ d tẽed manegre

Tood sẽn kɩt tɩ d tẽed manegre

 Tood sẽn kɩt tɩ d tẽed manegre

“Yaoolem wakate, tood na n zĩndame.”—2 TƖMOTE 3:1.

YÃMB zoe n maana kaset ne yel-beed nins sẽn pʋgdã wall y wʋm tɩ b gom b yell bɩ?

● Bã-kɛgeng sẽn yãgs neb wʋsg yõyã.

● Kom sẽn kʋ neb ka tɛka.

● Tẽn-digimdg sẽn kʋ neb tusa, la kɩt tɩ wʋsg rot sãame.

D na n goma yel-be-kãensã buudã yelle. Y na n bãngame tɩ Biiblã ra pĩnd n togsame tɩ yel-beed a woto na n zĩnda “yaoolem wakate.” *

D sẽn na n gom yel-be-kãensã yellã, pa sẽn na yɩl n wilg-y tɩ d vɩɩ dũni sẽn pid ne yel-beed pʋgẽ ye. Bala yaa vẽeneg tɩ yãmb mengã zoe n nee rẽ. D ratame tɩ y bãng tɩ manegr n wate. Na n sõnga yãmb tɩ y bãng tɩ yel-kãensã Biiblã sẽn deng n togs tɩ pidsd rũndã-rũndã wã wilgdame tɩ “yaoolem wakatã” na n taa a tɛk ka la bilfu. Y na n yãa goam neb kẽer sẽn yet rẽ wɛɛngẽ, la bʋʋm sẽn wilgd tɩ y segd n tẽeme tɩ manegrã kolgame.

[Tẽngr note]

^ sull 7 Y sã n dat n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam bas tɩ yel-beed woto maandẽ wã, bɩ y ges seb-kãngã neng 12 ne 13 wã zĩigẽ, n karem gom-zug ning sẽn yet tɩ “Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ wẽnemã la namsgã beẽ?”