Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Manegrã wakat ta n saame!

Manegrã wakat ta n saame!

 Manegrã wakat ta n saame!

“A keta bilf bala, tɩ nin-wẽng kõn tol n zĩnd ye. . . . La sũ-maasem dãmbã na n sooga dũniyã, n maan sũ-noog laafɩ wʋsg yĩnga.”—YƖƖL SÕAMYÃ 37:10, 11.

YÃMB rat n yãa gom-kãngã pidsg bɩ? Yaa vẽeneg tɩ y rata woto. Bãng-y tɩ kaset wʋsg n be sẽn wilgd tɩ gom-kãngã na n pidsa ka la bilfu.

Sõss nins sẽn loogã pʋgẽ, d yãa bũmb nins Biiblã sẽn deng n togs tɩ wilgd vẽeneg tɩ d vɩɩ “yaoolem wakatã” bãmb b wãn bala. (2 Tɩmote 3:1-5) Wẽnnaam vẽnega Biiblã gʋlsdb tɩ b pĩnd n togs yel-kãensã, sẽn na yɩl tɩ tõnd sã n wa yã-b bɩ d bãng tɩ manegr n wate. (Rom dãmba 15:4) Gom-kãensã pidsgã wilgdame tɩ ka la bilfu, zu-loees la yel-beed nins tõnd sẽn ne wã fãa na n saame.

Yaoolem wakatã loogr poore, bõe n na n maane? Wẽnnaam Rĩungã na n sooga dũniyã, n dɩ naam ninsaalbã zugu. (Matɩe 6:9) Ges-y Biiblã sẽn wilgd yɛlã sẽn na n yɩ to-to tẽngã zug sasa kãngã:

Komã na n saame. “Ki wʋsg na n zĩnda soolmã pʋgẽ. A na n miima tãens zutu.”—Yɩɩl Sõamyã 72:16.

Bãasã na n saame. “Tẽngã ned baa a ye ka na n le yeel t’a ka laafɩ ye.”—Ezai 33:24.

Tẽn-gãongã na n paama manegre. “Weoogã ne zĩ-koɛɛngã na n maana sũ-noogo, la rasempʋɩɩgã na n kɩdmame n ning puud wa sõs puudu.”—Ezai 35:1.

Woto yaa Biiblã sẽn kãab bõn-sõma nins tɩ na n pids ka la bilfã bãmb b wãn bala. Bõe yĩng tɩ y pa na n kos a Zeova Kaset rãmbã tɩ b wilg-y bũmb ning sẽn kɩt tɩ bãmb kɩs sɩd woto tɩ manegrã wakat ta n saame wã?