Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Koe-noog nebã fãa sẽn segd n wʋme

Koe-noog nebã fãa sẽn segd n wʋme

 Koe-noog nebã fãa sẽn segd n wʋme

“Koe-noogã . . . yaa Wẽnnaam pãnga, n kõt ned ning fãa sẽn tẽed-a fãagre.”—ROM 1:16.

1, 2. Bõe yĩng tɩ y moond “Wẽnnaam soolem koe-noogã,” la bõe ne bõe yell la y wae n gomda?

TÕE tɩ y zoe n tagsa y sũurẽ, wall y zoe n yeela woto: ‘M sẽn paam n moond koe-noogã daar fãa wã, m sũur nooma wʋsgo!’ Y sẽn yaa a Zeova Kaset soabã, y miime tɩ tara yõod wʋsg tɩ y moon “Wẽnnaam soolem koe-no-kãngã.” Tõe tɩ y mii a Zezi bãngr-gomd ning sẽn da wilgd tɩ d na n wa maana rẽ wã ne zugu.—Mat. 24:14.

2 Y sã n moond “Wẽnnaam soolem koe-noogã,” yaa tʋmd ning a Zezi sẽn sɩngã la y tʋmda. (Karm-y Luk 4:43.) Sãmbg sẽn ka be, y sã n wa moond koɛɛgã, bũmb y sẽn wilgd nebã yaa tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam na n kẽesa a toog ãdem-biisã yɛlẽ. A na n tũnuga ne “to-kãsengã” n menes ziri tũudum toor-toorã la wẽnemã fãa fasɩ tẽngã zugu. (Mat. 24:21) Tõe me tɩ y mi n wilgda nebã tɩ Wẽnnaam Rĩungã na n kɩtame tɩ tẽngã lebg arzãna, tɩ laafɩ la sũ-noog hakɩk zĩndi. Sɩd me, “Wẽnnaam soolem koe-noogã” naaga “koe-noog ning [Wẽnnaam] sẽn deng n togs a Abrahaam n yeele: ‘Fo maasem yĩnga, dũniyã buud fãa na paam barka.’ ”—Gal. 3:8.

3. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Poll goma koe-noogã yell wʋsg Rom dãmb sebrã pʋgẽ?

3 La rẽ yĩnga, tõe tɩ bũmb nebã sẽn segd n wʋme, bũmb sẽn tar yõod wʋsg koe-noogã pʋgẽ yell la d pa wae n gomd bɩ? Tʋm-tʋmd a Poll lɛtr ning a sẽn tool Rom kiris-nebã pʋgẽ, a pʋda gom-bil ning b sẽn lebg tɩ “Rĩungã” vugr bala. La a yaool n goma “koe-noogã” yell naoor 12. (Karm-y Rom dãmb 14:17.) Yaa koe-noogã nen-bʋg yell la a Poll gom n yɩlemd woto? Bõe yĩng tɩ koe-no-kãng tar yõod wʋsgo? D sã n wa taasd nebã “Wẽnnaam koe-noogã,” bõe yĩng tɩ d segd n gomd bõn-kãng yelle?—Mark 1:14; Rom 15:16; 1 Tes. 2:2.

Rom kiris-nebã sẽn da segd n bãnge

4. B sẽn wa n pag a Poll bi-bees roog Rom pipi wã, bõe ne bõe yell la a ra gomd ne nebã?

4 D sã n lebg n tẽeg bũmb ning yell a Poll sẽn gom ne nebã b sẽn da wa n kẽes-a bi-bees roog Rom pipi wã, na n sõng-d lame. Biiblã wilgame tɩ zʋɩf rãmb wʋsg sẽn wa n na n kaag-a wã, a goma yɛl a yiib yelle. 1) A moona ‘Wẽnnaam soolem koɛɛgã,’ n wilg-b tɩ yaa sɩda. 2) A goma ne-b a Zezi yell sõma. Nebã sẽn kelgã, b manesem yɩɩ wãna? Kibarã wilgame tɩ “kẽer deega bũmb nins yẽ sẽn togsã, la kẽer ka reeg ye.” Rẽ poore, a Poll kell n ‘deega neb nins fãa sẽn da wat a nengẽ wã, 1) n moond-b Wẽnnaam soolem koɛɛgã, la 2) n zãmsd-b Zusoab a Zezi Kirist koɛɛgã.’ (Tʋʋ. 28:17, 23-31) Yaa vẽeneg t’a Poll da gomda Wẽnnaam Rĩungã yelle. La bõe yell me la a ra gomda? A ra tẽegda nebã bũmb sẽn tar yõod wʋsg Rĩungã wɛɛngẽ. Yaa tʋʋmd ning a Zezi sẽn tar Wẽnnaam daabã pidsg pʋgẽ wã.

5. Bõe yell nebã sẽn segd n bãng la a Poll gomd Rom dãmb sebrã pʋgẽ?

5 Nebã fãa segd n bãnga a Zezi la b tall tẽeb ne-a. A Poll wilga rẽ vẽeneg Rom dãmb sebrã pʋgẽ. A sebrã sɩngrẽ, a goma a Zeova yell n yeel t’a yaa ‘Wẽnnaam ning yẽ sẽn sakd ne a sũur fãa n moond a Biigã  koe-noogã.’ A wa n paasa woto: “Mam ka zoet yãnd ne koe-noogã ye. A yaa Wẽnnaam pãnga, n kõt ned ning fãa sẽn tẽed-a fãagre.” Taoor bilfu, a wa n yeelame tɩ wakat n wat tɩ ‘Wẽnnaam na n kɩt t’a Zezi Kirist kao nebã yel-solgds bʋʋd tɩ zems koe-noog ning yẽ sẽn moondã.’ A leb n wa yeela woto: ‘Sẽn sɩng ne Zerizalɛm la tẽn-kɩremsã tɩ ta Iliri soolem, mam saagame n moon Kirist koe-noogã zĩig fãa.’ * (Rom 1:9, 16; 2:16; 15:19) Bõe n kɩt t’a Poll gom a Zezi Kirist yell wʋsg woto ne Rom nebã?

6, 7. Rom tigingã sɩnga wãn to, la nin-bʋs buud n da be a pʋgẽ?

6 D pa mi Rom tigingã sɩngr sẽn yɩ to-to ye. Tõe tɩ yɩɩ zʋɩf rãmb wall neb sẽn da tuub n sakd zʋɩf rãmbã tũudum sẽn da kẽng Zerizalɛm yʋʋmd 33 Pãntekotã n lebg kiris-neba, n leb Rom. (Tʋʋ. 2:10) Tõe me tɩ yɩɩ kiris-neb sẽn da yaa lɛɛbdb bɩ so-toagdb n moon koɛɛgã Rom. Sẽn yaa a soab me, yʋʋmd 56 soabã sẽnes a Poll sẽn wa n gʋlsd Rom dãmb sebrã, rẽ tɩ tigingã luglg yʋʋm da vẽsgame. (Rom 1:8) La nin-bʋs buud n da be tiging kãng pʋgẽ?

7 Kẽer da yaa zʋɩf rãmba. Wala makre, a Poll toola a pʋʋsem a Ãndronikus la a Zunias n bool-b t’a “roagdba,” tɩ wõnd b ra yaa zʋɩf rãmb wa yẽ. A Akila sẽn da be Rommã ne a pag a Pirsill me ra yaa zʋɩf rãmba. (Rom 4:1; 9:3, 4; 16:3, 7; Tʋʋ. 18:2) La wõnda saam-biis la saam-bi-pogs wʋsg a Poll sẽn tool pʋʋsem da yaa bu-zẽms neba. Kẽer da ‘bee a Sezaar zakẽ wã,’ n tõe n da yaa a yembs wall a tʋm-tʋmdb a taaba.—Fil. 4:22; Rom 1:6; 11:13.

8. Zu-loe-bʋg la Rom kiris-nebã ra tara?

8 Rom kiris-nebã fãa ra tara zu-loɛɛga, zu-loɛɛg tõnd ned kam fãa me sẽn tare. A Poll goma rẽ yell n yeel woto: “Fãa maana yel-wẽn n kong Wẽnnaam waoogre.” (Rom 3:23) Yaa vẽeneg tɩ neb nins a Poll sẽn gʋlsã ra segd n sak n deegame tɩ b yaa yel-wẽn-maandba, la tɩ b segd n talla tẽeb ne bũmb ning Wẽnnaam sẽn maan n na n yiis-b zu-loe-kãng pʋgẽ wã.

Nebã segd n sak n deegame tɩ b yaa yel-wẽn-maandba

9. A Poll yeelame tɩ koe-noogã tõe n waa ne bõe?

9 Rom dãmb sebrã sɩngrẽ, a Poll wilga koe-noogã sẽn tõe n wa ne bark ningã, n yeel woto: ‘Mam ka zoet yãnd ne koe-noogã ye. A yaa Wẽnnaam pãnga, n kõt ned ning fãa sẽn tẽed-a fãagre, pipi yaa zʋɩf, la yaoolem yaa gɛrk.’ Ninsaalbã sɩd tõe n paama fãagre. La yaa tɩlae tɩ b paam tẽebo, bala a Poll lebg  n togsa Habakuk 2:4 goamã, n yeel woto: “Tɩrlem soab na vɩ ne tẽebo.” (Hab. 2:4; Rom 1:16, 17; Gal. 3:11; Heb. 10:38) La wãn to la koe-no-kãng sẽn tõe n wa ne fãagrã tar loees ne b sẽn yeel tɩ “fãa maana yel-wẽnã”?

10, 11. Bõe yĩng tɩ goam nins sẽn be Rom dãmb 3:23 wã võor wʋmb pa toog ne kẽer n yaool n yaa toog ne sãnda?

10 Nand tɩ ned paam tẽeb sẽn tõe n fãag-a, a segd n sak n deegame t’a yaa yel-wẽn-maanda. Rẽ sakr pa toog ne neb nins sẽn tẽed Wẽnnaam la b mi Biiblã sẽn yet bũmb ningã ye. (Karm-y Koɛɛg Soab 7:20.) B sak n deega woto tɩ b maanda sãmb-sãmb me, b wʋmda a Poll sẽn yeel tɩ “fãa maana yel-wẽnã” võor bilfu. (Rom 3:23) La d sã n wa moond koɛɛgã, d tõe n sega neb sẽn pa wʋmd gom-kãngã võor baa bilf ye.

11 Tẽns kẽer pʋsẽ, neb wʋsg pa tẽed tɩ d rogda ne yel-wẽnd ye. Yaa sɩd tɩ b tõe n sak n deegame tɩ b tudgdame, tɩ b tara zʋg-wẽnse, la tɩ b mi n tʋmda tʋʋm-kɛga. B neeme tɩ neb a taabã me yaa wa bãmba. La b pa mi bũmb ning sẽn kɩt tɩ yaa woto wã ye. Sɩd me, buud-goam kẽer pʋsẽ, f sã n yeel tɩ ned yaa yel-wẽn-maanda, nebã tõe n tagsame t’a yaa nin-kʋʋd bɩ ned sẽn kɩɩs noy kẽere. Yaa vẽeneg tɩ ned sẽn vɩ ne neb a woto pa na n sak n deeg nana-nana t’a yaa yel-wẽn-maand wa a Poll sẽn wilgã ye.

12. Bõe yĩng tɩ wʋsg pa tẽed tɩ nebã fãa yaa yel-wẽn-maandba?

12 Baa tẽns nins pʋsẽ nebã sẽn yet tɩ b yaa kiris-nebã, wʋsg pa sak n deeg tɩ ninsaal yaa yel-wẽn-maand ye. Bõe yĩnga? Baa b sã n mi n kẽnd wẽnd-dotẽ me, b tagsdame t’a Ãdem ne a Hawa kibarã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã yaa solemde. Sãnda me bɩɩ wẽn-kɩɩsdb sʋka. Woto kɩtame tɩ b maand sãmb-sãmb ne Wẽnnaam sã n sɩd beeme. Rẽnd ned sã n yeel-b tɩ Wẽnnaam lugla noy ninsaalbã sẽn segd n tũ, tɩ f sã n pa tõog n tũ bɩ yaa yel-wẽnde, b pa wʋmd-a võor ye. Woto, b wõnda pipi kiris-nebã wakatẽ neb nins a Poll sẽn yeel tɩ b ra “ka tar tẽebo,” la tɩ b ra pa tar “Wẽnnaam dũniyã pʋgẽ” wã.—Ef. 2:12.

13, 14. a) Bõe n kɩt tɩ neb nins sẽn pa tẽed tɩ Wẽnnaam beeme la b pa tẽed me tɩ ninsaal yaa yel-wẽn-maandã ka bʋʋm? b) Kɩɩsgã kɩtame tɩ neb wʋsg maand bõe?

13 A Poll lɛtr ning a sẽn tool Rom kiris-nebã pʋgẽ, a wilga bũmb a yiib sẽn kɩt tɩ ned pa tõe n tik yel-kãensã zug n kõ a meng bʋʋm n tẽ tɩ Wẽnnaam kaeyã. Pipi, a yeelame tɩ bũmb nins fãa sẽn be wã wilgda vẽeneg tɩ Naand n be. (Karm-y Rom dãmb 1:19, 20.) Woto zemsa ne gomd a sẽn yeel lɛtr ning a sẽn zĩnd Rom n gʋls Hebre rãmbã pʋgẽ. Be, a yeela woto: “Roog fãa yaa ned n me, la yaa Wẽnnaam n me bũmb fãa.” (Heb. 3:4) Woto wilgdame tɩ Naand n be, la tɩ yaa yẽ n naan ãndũniyã fãa.

14 Dẽnd a Poll ra bee bʋʋm a sẽn gʋls Rom kiris-nebã n yeel-b tɩ ned ning fãa sẽn pʋʋsd bõn-naandga, la baa pĩnd wẽndẽ zʋɩf rãmb nins sẽn maan woto wã “ka tõe n yã bũmb n dõd n yi” wã. Neb nins sẽn yood la b tʋmd raglem buud toor-toorã me ka bʋʋm ye. (Rom 1:22-27) Yaa rẽ n kɩt t’a Poll wa yeel tɩ “zʋɩf rãmbã ne gɛrk rãmbã fãa bee yel-wẽnã yembd pʋgẽ” wã.—Rom 3:9.

 Bũmb sẽn kɩtd tɩ d miẽ tɩ d yaa yel-wẽn-maandba

15. Ãnd dãmb me n tar sũur-kaseto, la rẽ kɩtame tɩ b maand bõe?

15 Rom dãmb sebrã wilgda bʋʋm a to sẽn kɩt tɩ ãdem-biisã segd n sak n deeg tɩ b yaa yel-wẽn-maandba, n dat fãagre. A Poll goma tõog ning Wẽnnaam sẽn da kõ Israɛll nebã yell n yeel woto: “Neb nins sẽn maan yel-wẽnã tõog pʋgẽ, tõog na n kaoo bãmb bʋʋdo.” (Rom 2:12) A paasame tɩ bu-zẽmsã neb sẽn pa mi Wẽnnaam tõogã mi n “sakda tõogã sẽn yeel bũmb ninsã.” Wala makre, nin-kãensã miime tɩ ned pa segd n wẽneg n kẽ ne a roagd ye. B kisa nin-kʋʋr la wagdem me. Bõe yĩnga? A Poll yeelame tɩ yaa b sẽn tar sũur-kasetã.—Karm-y Rom dãmb 2:14, 15.

16. Bõe yĩng tɩ nebã sẽn tar sũur-kasetã pa rat n yeel tɩ b ginda yel-wẽnã tɩlae?

16 La baasgo, tõe tɩ y miime tɩ ned sã n tara sũur-kaset sẽn keoogd-a me, pa rat n yeel t’a soab sakd n tũuda a sũur-kasetã tɩlae ye. Pĩnd wẽndẽ Israɛll nebã manesem sẽn yɩ to-to wã wilgda rẽ. Baa b ned kam fãa sẽn da tar sũur-kaset la tõogã a Zeova sẽn kõ tɩ gɩdgd wagdem la yoobã, b ra wae n maanda yel-kãensã n kɩɩsd b sũur-kasetã la tõogã. (Rom 2:21-23) B sɩd ra tara taale, tɩ wilgd vẽeneg tɩ b ra yaa yel-wẽn-maandba, n pa tõe n tũ Wẽnnaam noyã la a raabã ye. Woto sãama zood ning b sẽn da tar ne b Naandã.—Maan. 19:11; 20:10; Rom 3:20.

17. Bõe la b yet Rom dãmb sebrã pʋgẽ tɩ kengd raoodo?

17 Tõe tɩ bũmb nins d sẽn yã Rom dãmb sebrã pʋgẽ wã kɩtame tɩ y tagsdẽ tɩ Sẽn-tõeyã-fãa wã nifẽ, tõnd ne ãdem-biis a taabã fãa yellã sãama wʋsgo. La a Poll pa gom rẽ yell bal ye. A tẽega a Davɩɩd goam nins sẽn be Yɩɩl Sõamyã 32:1, 2 pʋgẽ wã n yeel woto: “Bark bee neb nins sẽn paam b yel-wẽnã sugrã zutu, la neb nins b yel-wẽnã sẽn ludã. Bark bee ned ning zugu, Zusoabã sẽn ka geelgd a yel-wẽnã ye.” (Rom 4:7, 8) Gom-kãensã wilgdame tɩ Wẽnnaam maana bũmb sẽn na n kɩt t’a tõog n kõ ãdem-biisã yel-wẽn sugr tɩ zems ne a tɩrlmã.

Koe-noogã sẽn yet bũmb ning a Zezi zugu

18, 19. a) Koe-noogã nen-bʋg yell la a Poll gom Rom dãmb sebrã pʋgẽ n yɩɩda? b) Sẽn na yɩl n wa paam bark nins Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa ne wã, bõe la d segd n sak n deege?

18 Y sẽn bãng woto wã, tõe tɩ y yeel tɩ ad yaa koe-noogo! Sɩd me, yaa koe-noog sẽn tẽegd tõnd koe-noogã neng ning a Poll sẽn gom Rom dãmb sebrã pʋgẽ wã yelle. Wa d sẽn zoe n yã wã, a Poll yeela woto: “Mam ka zoet yãnd ne koe-noogã ye. A yaa Wẽnnaam pãng n kõt ned ning fãa sẽn tẽed-a fãagre.”—Rom 1:15, 16.

19 Koe-no-kãng gomda tʋʋmd ning a Zezi sẽn tar Wẽnnaam daabã pidsg pʋgẽ wã yell n yɩɩda. Rẽ n so t’a Poll yeel tɩ daar n wat tɩ Wẽnnaam “na n kɩt t’a Zezi Kirist kao nebã yel-solgds bʋʋd tɩ zems koe-noogã.” (Rom 2:16) A sẽn yeel woto wã, a pa faag “Kirist ne Wẽnnaam soolmã,” rat n yeel tɩ bũmb nins Wẽnnaam sẽn na n tũnug ne Rĩungã n maanã ye. (Ef. 5:5) A wilgame bal tɩ sẽn na yɩl tɩ d wa paam n vɩɩmd la d yã bark nins Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa ne wã, d segd n sak n deegame tɩ 1) d yaa yel-wẽn-maandb Wẽnnaam nifẽ, la 2) tɩ d segd n talla tẽeb ne a Zezi Kirist sẽn na yɩl n paam d yel-wẽnã sugri. Ned sã n wʋm yel-kãensã sẽn naag Wẽnnaam daabã pʋgẽ wã n sak n deeg la a bãng rẽ sẽn tõe n kõ-a bark ning beoog daarã, a sɩd tõe n yeelame tɩ yaa koe-noog tɛkẽ!

20, 21. Koe-moonegã sasa, bõe yĩng tɩ d segd n ningd koe-noog ning yell b sẽn gomd Rom dãmb sebrã pʋgẽ wã d yamẽ, la rẽ tõe n woma bi-bʋse?

 20 Segdame tɩ d sã n wa yi koɛɛgã mooneg fãa bɩ d ningd koe-noogã nen-kãngã d yamẽ. A Poll sẽn wa n gomd a Zezi yelle, a lebs n dɩka a Ezai gomd n yeel woto: “Ned ning fãa sẽn tẽed bãmb kõn paam yãnd ye.” (Rom 10:11; Ezai 28:16) Koe-noogã sẽn gomd a Zezi yell to-to wã tõeeme n pa lingd neb nins sẽn mi Biiblã sẽn yet bũmb ning yel-wẽndã zugã ye. La ne neb kẽere, woto yaa bõn-sãanga, bũmb b babgẽ nebã sẽn pa wae n tẽeda. Nin-kãensã sã n wa tẽed Wẽnnaam la Biiblã, na n yɩɩ tɩlae tɩ d wilg-b tʋʋmd ning a Zezi sẽn tar Wẽnnaam daabã pidsg pʋgẽ wã. Sõsg ning sẽn pʋgdã na n wilga Rom dãmb sak a 5 soabã sẽn wɛgsd koe-noogã nen-kãngã to-to. Yaa vẽeneg tɩ rẽ na n sõng-y-la wʋsg koe-moonegã pʋgẽ.

21 Ad sɩd yaa bark tɛkẽ n kõ-do, d sẽn paam n sõngd pʋ-peelem dãmbã tɩ b bãngd koe-noog ning yell b sẽn gomd Rom dãmb sebrã pʋgẽ n yɩlemdẽ wã. Koe-no-kãng sɩd “yaa Wẽnnaam pãnga, n kõt ned ning fãa sẽn tẽed-a fãagre.” (Rom 1:16) Rẽ sẽn nafd tõndã toor sẽn ka be, d na n wa yãa neb sẽn sak n deeg goam nins a Poll sẽn lebs n togs Rom dãmb 10:15 pʋgẽ wã. A yeela woto: “Neb nins sẽn moond laafɩ koɛɛgã ne neb nins sẽn moond koe-noogã nao tara dasãnde!”—Ezai 52:7.

[Tẽngr note]

^ sull 5 Biiblã sɛb a taab pʋsẽ, b goma goam sẽn wõnd woto.—Mark 1:1; Tʋʋ. 5:42; 1 Kor. 9:12; Fil. 1:27.

Y tẽrame bɩ?

• Rom dãmb sebrã gomda koe-noogã nen-bʋg yelle?

• Bõe la d segd n sõng nebã tɩ b bãnge?

• Wãn to la “Kirist koe-noogã” nafd tõnd la neb a taaba?

[Zãmsgã sogsgã]

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng 16]

Rom dãmb sebrã pʋgẽ koe-noogã gomda tʋʋmd ning a Zezi sẽn tar Wẽnnaam daabã pidsg pʋgẽ wã yell me

[Foto, seb-neng 17]

Tõnd fãa rogda ne yel-wẽndã