Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ wẽnemã la namsgã beẽ?

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ wẽnemã la namsgã beẽ?

 Wẽnnaam gomdã sẽn yete

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ wẽnemã la namsgã beẽ?

Sõs-kãngã pʋgẽ, b leokda sogsg nebã sẽn mi n sokd b mense, la b wilgd Biiblã zĩis nins d sẽn tõe n yã b leoorã. Y sã n dat t’a Zeova Kaset soab wa tɩ y sõs rẽ zugu, a na n saka ne yamleoogo.

1. Sɩnga wãn tɩ wẽnemã wa beẽ?

A Sʋɩtãan n yɩ pipi n yag ziri. Yaa rẽ tɛk la wẽnemã sɩng-yã. Wẽnnaam sẽn wa n naan-a wã t’a ra pa Sʋɩtãan ye. A ra yaa malɛk sẽn zems zãnga, la “a ka pa sɩd pʋgẽ ye.” (Zã 8:44, Sebr Sõngo) A wa n yik n datame tɩ b waoog-a wa Wẽnnaam, tɩ yaool n yaa Wẽnnaam a ye bal n tog ne rẽ. A Sʋɩtãan belga d yaab a Hawa, n kɩt t’a bas Wẽnnaam sakr n sak yẽ. A Ãdem me sak n kɩɩsa Wẽnnaam. A sẽn yãk yam n maan woto wã kɩtame tɩ ninsaalbã namsdẽ la b kiidẽ.—Karm-y Sɩngr 3:1-6, 17-19.

A Sʋɩtãan sẽn wa n belgd a Hawa t’a kɩɩs Wẽnnaamã, yaa Wẽnnaam naam sẽn ka to wã la a Sʋɩtãan sẽn da kɩɩsdã. Ninsaalbã fãa la bal kẽe a Sʋɩtãana, n tõdg tɩ Wẽnnaam kõn yɩ b naab ye. Woto kɩtame t’a Sʋɩtãan lebg “dũniyã naaba.”—Karm-y Zã 14:30; Wilgr 12:9.

2. Yaa ninsaalbã la malɛgsã naaneg n pa yɩ sõma bɩ?

Ninsaalbã la malɛgsã fãa Wẽnnaam sẽn naanã ra tõe n sak-a-la zãng-zãng wa a sẽn datã. (Tõodo 32:5) Wẽnnaam naana tõnd n kõ-d tõog tɩ d tõe n yãk yam n maan sẽn yaa sõma wall d maan sẽn yaa wẽnga. Woto kɩtame tɩ d tõe n wilg Wẽnnaam d nonglem.—Karm-y Zak 1:13-15; 1 Zã 5:3.

3. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ nebã namsdẽ?

A Zeova kell n basame tɩ b kɩɩs a naam sẽn ka to wã wakat bilf yĩnga. Bõe yĩnga? Yaa sẽn na yɩl tɩ ninsaalbã bãng tɩ b pa tõe n soog b mens tɩ naf-b ye. (Yelbũna 20:24) Ninsaalbã sẽn be tẽngã zug sẽn yɩɩd yʋʋm 6 000 masã tɩ b yɛlã yaa to-to wã wilgda rẽ vẽenega. Nanambsã pa tol n tõog tɩ zabã, nin-kʋʋrã, wẽgbã, la bãasã sa ye.—Karm-y Koɛɛg Soab 7:29; 8:9; Rom dãmb 9:17.

La neb nins sẽn sakd Wẽnnaam naamã yẽ nafdame. (Ezai 48:17, 18) Ka la bilfu, a Zeova na n sãama ninsaalbã goosneema rãmbã fãa. Yaa neb nins sẽn na n sak tɩ Wẽnnaam yɩ b naabã bal n na n vɩɩmd tẽngã zugu.—Ezai 2:3, 4; 11:9; karm-y Daniɛll 2:44.

  4. Wẽnnaam sẽn maan sũ-marã kɩtame tɩ d tõe n maan bõe?

A Sʋɩtãan yeelame t’a Zeova pa tõe n paam tɩ ned baa a ye sak-a ne yamleoog ye. Wẽnnaam sẽn maan sũ-marã kɩtame tɩ tõnd ned kam fãa tõe n wilg sã n yaa Wẽnnaam naamã la a rata, bɩ a sã n data ninsaalbã naam. Yaa tõnd sẽn vɩ to-to wã n wilgd naam ning tõnd sẽn yãkã.—Karm-y Zoob 1:8-11; Yelbũn 27:11.

5. Wãn to la d wilgd tɩ d saka Wẽnnaam naamã?

D wilgdame tɩ d saka Wẽnnaam naamã, d sã n vaeesd Biiblã sẽn yaa a Gomdã, n bãngd a sẽn dat tɩ d tũ-a to-to wã, la d sakd rẽ. (Zã 4:23) Sẽn paase, wa a Zezi, d segd n lakda d mens ne dũniyã politikã la a zabã.—Karm-y Zã 17:14.

A Sʋɩtãan kɩtdame tɩ nebã tʋmd tʋʋm-beed buud toor-toore. D sã n tõdg tʋʋm-beedã maanego, d zo-rãmb la d roagdb kẽer tõe n yaand-d lame, wall b namsd-do. (1 Pɩɛɛr 4:3, 4) Rẽnd d segd n yãka d sẽn na n maanega. Rẽ yĩnga d na n baoa neb nins sẽn nong Wẽnnaamã tũud-n-taar bɩ? D na n saka Wẽnnaam noyã sẽn yaa sõma wʋsg la wilgdẽ t’a nong-d lame wã bɩ? D sã n maan woto, d wilgdame t’a Sʋɩtãan sẽn da yeel tɩ ned baa a ye pa na n sak Wẽnnaamã yaa ziri fasɩ.—Karm-y 1 Korẽnt dãmb 6:9, 10; 15:33.

Y sã n dat vẽnegr n paase, bɩ y karem Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak 11 wã. A Zeova Kaset rãmbã n yiis-a.

[Foto, seb-neng 12]

A Ãdem maana yam-yãkr sẽn pa sõma

[Foto, seb-neng 13]

D yam-yãkr toor-toorã wilgda d sã n sakame tɩ Wẽnnaam yɩ d naaba