Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘A Zeova yaa mam pe-kɩɩma’

‘A Zeova yaa mam pe-kɩɩma’

 Bao-y n pẽneg-y Wẽnnaam

‘A Zeova yaa mam pe-kɩɩma’

GES-Y foto wã sẽn be rɩtgã. Rẽ yĩnga yãmb tagsdame tɩ bũmb tõe n paama pe-bi-kãngã pe-kɩɩmã nugẽ bɩ? Yɩɩl Sõamyã 23 soabã pʋgẽ, b rɩka pe-kɩɩm sẽn tar manesem ning ne a piisã, n bilg a Zeova sẽn get a nin-buiidã yell ne nonglem to-to wã. A Zeova ratame tɩ d yamã gãe bãane, tɩ d me tõe n yeel wa yɩɩl-gʋlsd a Davɩɩd sẽn da yeel woto ne bas-m-yamã: “[A Zeova] yaa mam pe-kɩɩma.” *Vɛrse a 1.

A Davɩɩd sẽn yaa yɩɩn-kãngã gʋlsdã yɩɩ pe-kɩɩm a bi-bɩɩlmẽ. A ra mii bũmb ning sẽn noom pesgo, la pe-kɩɩm me sẽn segd n maanega. A sẽn yɩ ned sẽn paam tɩ Wẽnnaam ges a yellã yĩnga, a gʋlsa yɩɩn-kãngã biibl-mit a ye sẽn bool tɩ “yɩɩll sẽn kengd raoodo, bɩ sẽn wat ne bas-m-yamã.” D yãta Wẽnnaam yʋ-peellã sẽn yaa Zeova * wã yɩɩllã sɩngrẽ, la a baasgẽ wã me. (Vɛrse a 16) Vɛrse nins sẽn be sʋkã wilgda a Zeova sẽn get a nin-buiidã yell ne manesem a tã tɩ wõnd pe-kɩɩm sẽn get a piis yell to-to wã.—Yɩɩl Sõamyã 100:3.

A Zeova wilgda a piisã sore: Piis sã n pa tar kɩɩma, b tõe n menema faag-faaga. Sẽn na yɩl n bãng n vɩɩmd tɩ zemse, tõnd me rata sor-wilgri. (Yelbũna 20:24) A Davɩɩd yeelame t’a Zeova tallda a nin-buiidã n kẽngd “yam-maas” la “ko-bundum zĩigẽ.” A paasame t’a kɩtdame tɩ b ‘tũud tɩrlem sore.’ (Vɛrse a 23) Gom-kãensã sẽn tẽegd tõnd pe-kɩɩm sẽn get a piis yell to-to wã wilgdame tɩ d tõe n teega Wẽnnaam zãng-zãnga. D sã n tũud sor-wilgr ning a sẽn kõt-d Biiblã pʋgẽ ne a vʋʋsem sõngã maasmã, d vɩɩmã na n kõt-d-la sũ-noogo, laafɩ la bãane.

A Zeova kogenda a piisã: Piis sã n pa tar kɩɩma, b pa tar koglgo, tɩ kɩt tɩ bũmb fãa tõe n yaees-ba. A Zeova yeela a nin-buiidã tɩ b ra maan rabeem, baa b sã n wa “kẽnd tãng long sẽn yaa lik pʋgẽ,” rat n yeel tɩ b sã n wa tar zu-loe-kɛgemse. (Vɛrse a 4) Bala, a gũud-b lame la a sõngd-b menga. A tõe n kõ a nin-buiidã yam la pãng sẽn na yɩl tɩ b tõog n mao ne zu-loeesã.—Yɩɩl Sõamyã 121:1, 2; Zak 1:2-5.

A Zeova rɩlgda a piisã: Sẽn na yɩl n paam rɩɩbo, piis teega b pe-kɩɩma. D sẽn segd n bao n bãng Wẽnnaamã me yaa wa rɩɩb d sẽn date, la yaa Wẽnnaam bal n tõe n sõng-d rẽ wɛɛngẽ. (Matɩe 5:3, MN ) Zu-noogo, a Zeova yaa kõta, n sõngd a nin-buiidã hal tɩ b bãngd-a sõma. (Vɛrse a 5) Biiblã, n paas sɛb nins sẽn sõngd tõnd tɩ d bãngd Biiblã, wala makre, sebr ning yãmb sẽn karemdã sõngd-d lame tɩ d wʋmd vɩɩmã võore, la d bãngd raab ning Wẽnnaam sẽn tar ne tõndã.

Rabeem ra pa tar a Davɩɩde, bala a ra miime t’a sã n kell n sak a Zeova sẽn yaa a pe-kɩɩmã, a na n gesa a yell ne nonglem “hal tɩ ta [a] yõor tɛka.” (Vɛrse a 6) Rẽ yĩnga y pa rat bas-m-yam a woto buud ne y sũur fãa sɩda? Sã n yaa rẽ, bɩ y bao n bãng y sẽn tõe n paam a Zeova zood sõma to-to. Woto, y na n paama bãan pe-kɩɩm-kãsengã nugẽ, bala, a wilgda neb nins sẽn sakd-a ne b sũur fãa wã sore, n kogend-b la a rɩlgd-ba.—Ezai 40:11.

[Tẽngr not rãmba]

^ sull 3 Biibl dãmb wʋsg pʋsẽ, b lebga vɛrse kãngã woto: “Zusoabã yaa mam pe-kɩɩma.” Sẽn na yɩl n bãng bʋʋm nins Biibl kẽer lɛbgdb sẽn bao n kõ b mens n yãk Wẽnnaam yʋ-peelã b Biibl dãmbã pʋsẽ, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã neng 195-197. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãnga.

^ sull 4 Yaa “Zeova” wã la b sẽn lebg ka tɩ “Zusoabã.”