Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

6. Koɛɛg sẽn ta dũniyã gilli

6. Koɛɛg sẽn ta dũniyã gilli

 6. Koɛɛg sẽn ta dũniyã gilli

“Wẽnnaam soolem koe-no-kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa.”—MATƖE 24:14.

● A Vaiatea yaa pag sẽn vɩ Pasifik ko-sʋk tẽng a ye yʋʋr sẽn boond tɩ Tuamotu pʋgẽ. Yaa tẽn-bila, n le kẽ be n weel zĩis sẽn kolg 80. Yaa neb 16 000 bal n vɩ beenẽ. La a Zeova Kaset rãmbã moona a Vaiatea ne a yagsã fãa koɛɛgã. Bõe yĩnga? Yaa a Zeova Kaset rãmbã sẽn dat tɩ Wẽnnaam soolem koe-noogã ta nebã buud fãa, baa b sẽn beẽ zĩig ning fãa wã yĩnga.

PAAMDA PÃNG N PAASDẼ: Koɛɛgã mooneg taa dũniyã ween-vɩɩs a naasã fãa. Yʋʋmd 2010 pʋgẽ bala, a Zeova Kaset rãmbã rɩka lɛɛr dãmb sẽn yɩɩd milyaar a ye la pʋɩ-sʋk n moon koe-noogã tẽns 236 pʋsẽ. Woto rat n yeelame tɩ daar fãa, a Zeova Kaset soab fãa rɩka minit 30 n moon koɛɛgã. Yʋʋm piigã sẽn loogã pʋgẽ, b basa sɛb sõor sẽn yɩɩd milyaar 20 ne nebã.

NEB KẼER SẼN YETE: Yʋʋm tusa la woto b sẽn sɩng n moond nebã Wẽnnaam koɛɛgã.

B TARA BƲƲM BƖ? Neb wʋsg sɩd moona Wẽnnaam koeese. La naoor wʋsgo, b pa moon n kaoose, bɩ b pa tõog tɩ koɛɛgã ta zĩis wʋsg ye. La a Zeova Kaset rãmbã yẽ siglame, n moond koɛɛgã neb milyõ rãmb dũniyã gill zugu. A Zeova Kaset rãmbã ket n moonda koɛɛgã, baa ne nin-toose, sigls la tẽns taoor dãmb sẽn tar pãng wʋsg sẽn bao n na n gɩdg-bã. * (Mark 13:13) Sẽn paase, b pa yaood a Zeova Kaset rãmbã tɩ b moond koɛɛgã ye. Yaa ne yamleoog la b rɩkd b sɛkã n moondẽ, la b sɛbã me pa koosd ye. Yaa ligd ning nebã sẽn kõt ne yamleoogã n teend tʋʋmdã.

YÃMB TAGSG YAA WÃNA? Wẽnnaam soolem koe-noogã pa moond dũniyã gill zug sɩda? Yãmb pa tẽed tɩ gom-kãngã sẽn pidsdã wilgdame tɩ manegr n wat ka la bilf sɩda?

[Tẽngr note]

^ sull 6 Y sã n dat vẽnegr rẽ wɛɛngẽ n paase, bɩ y ges video kãensã a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã: “ Fidèles dans les épreuves, ” “ Les triangles violets, ” ne “ La fermeté des Témoins de Jéhovah face à la persécution nazie. ”

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng a 9]

“A Zeova sã n ket n kõt sor fãa, d na n ket n moonda koe-noogã ne yẽesem, n maand d sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ ta nebã buud fãa.”—ANNUAIRE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH, 2010.