Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

5. Tẽngã sãoongã

5. Tẽngã sãoongã

 5. Tẽngã sãoongã

“[Wẽnnaam na n] sãama neb nins sẽn sãamd tẽngã.”—WILGRI 11:18, Kãab-paalgã Koe-noogo.

● A Pirri yaa Nizeria rao sẽn maand bãngi. B raaga ka-yook kʋɩlg ning b sẽn boond tɩ Dɛlta du Nizɛɛrã pʋgẽ, tɩ kʋ a tɩɩsã, tɩ kɩt t’a tʋʋmã sãame. A yeela woto: “Sãamda tõnd kʋɩlgã koom, n kʋʋd zĩmã, la sãamd d yĩnsã. M pa le tar tʋʋmd m sẽn na n tʋm n tõog n ges m zakã rãmb yell ye.”

PAAMDA PÃNG N PAASDẼ: Bãngdbã wilgame tɩ yʋʋmd fãa, sagd sẽn kẽed mogrã la kʋɩlsã pʋsẽ wã taa ton milyõ a 6 la pʋɩ-sʋka. B geelame n mik tɩ pʋɩ-sʋkã fãa yaa sũudu, sẽn na n kaoos yʋʋm wʋsg n yaool n põog n menem. Rẽ sẽn yãk a toogo, nebã sẽn yãkd bũmb nins tẽn-gãongã pʋgẽ wã looga noor hal tɩ sãamd tẽngã. Sẽn na yɩl tɩ b sẽn yãkd bũmb ning yʋʋmdã pʋgẽ wã le leb a zĩigẽ, rẽndame tɩ b bas tẽn-gãongã t’a vʋʋs yʋʋmd la kiuug a nu. Ostrali zʋrnall a ye (Sydney Morning Herald) wilgame tɩ nebã sõorã sã n ket n paasdẽ, tɩ b yãkd bũmb ning sẽn be tẽn-gãongã pʋgẽ wã n paasdẽ, ka ne yʋʋmd 2035 wã tɩ yaa tɩlae tɩ d paam tẽn-gãong a to n paase.

NEB KẼER SẼN YETE: Ninsaalbã tara yam la bãngre. D tõe n paama yel-kãngã tɩɩm.

B TARA BƲƲM BƖ? Neb la sigls n be, n tʋmd wʋsg sẽn na yɩl tɩ nebã bãng tɩ tẽn-gãongã la pemsmã rẽgengã, la tɩɩsã keeb ne weoogã sãoongã yaa zu-loe-kãsenga. Baa ne rẽ, yel-kãngã sẽn keng n ta zĩig ningã buud zɩ n zĩnd ye.

YÃMB TAGSG YAA WÃNA? Yãmb pa tagsd tɩ Wẽnnaam sɩd segd n maana bũmb sẽn na yɩl tɩ tẽn-gãongã sãoong sa sɩda?

Yel-kãensã a nu wã Biiblã sẽn pĩnd n togsã sẽn yãk a toogo, a wilgdame me tɩ bũmb toor-toor la b na n maan yaoolem wakatã sasa nebã neer yĩnga. D na n goma bũmb a yembr yelle.

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng a 8]

“Ne mam tagsgo, yaa wa m da bee arzãn pʋgẽ, n wa be bõn-põos la sagd b sẽn yõogd sʋka.”—ERIN TAMBER, UNE HABITANTE DE LA CÔTE DU GOLFE DU MEXIQUE, AUX ÉTATS-UNIS, COMMENTANT LES EFFETS DE LA MARÉE NOIRE DE 2010.

[Zĩ-gũbri, seb-​neng a 8]

Yaa Wẽnnaam yell bɩ?

Sẽn mik tɩ Biiblã pĩnd n togsame tɩ yel-beed nins tõnd sẽn ne rũndã-rũndã wã na n wa zĩndame wã, rat n yeelame tɩ yaa Wẽnnaam n wat ne yel-be-kãensã bɩ? Yaa Wẽnnaam n kɩtd tɩ d namsdẽ wã bɩ? Y sã n karem Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã sak 11 wã, y na n yãa sogs-kãensã leoore.

[Fotã soaadba, seb-neng a 8]

U.S. Coast Guard photo