Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

4. Nonglmã kaalem

4. Nonglmã kaalem

 4. Nonglmã kaalem

“Neb wʋsg nonglem na n lebga maasga.”—MATƖE 24:12.

● A Chris yaa rao sẽn tʋmd ne nord du pays de Galles sull ning sẽn sõngd neb nins b sẽn namsd zagsã pʋsẽ wã. A yeela woto: “Daar a ye, pag m sẽn da mi n wa tõnd tʋʋmã zĩigẽ. M sẽn yã-a wã, m pa bãng meng tɩ yaa yẽ ye. Bala b pãb-a lame hal t’a pogl wʋsgo.” A paasa woto: “Pãbrã la namsgã sẽn loog nugã mi n kɩtame tɩ pagb kẽer meng sã n wa bɩ b pa rat n zẽk b neng n ges ned ye.”

PAAMDA PÃNG N PAASDẼ: Afirik tẽng a ye pʋgẽ, b geelame n mik tɩ pagb a 3 fãa sʋka, a 1 la b yõg a sẽn wa n yaa biiga. Tẽng-kãng pʋgẽ, b sogsa rapã n mik tɩ rap a 3 fãa sʋka, a 1 n tagsd tɩ pagbã pãbrã pa bũmb sẽn yaa wẽng ye. Pa pagbã bal la b pãbd bɩ n namsdẽ ye. Wala makre, Kanada, b geelame n mik tɩ rap 10 sʋka, sẽn na ta rap a 3 la b pagb nams wall b pãbe.

NEB KẼER SẼN YETE: A buudã ra sɩng n beeme. Yaa b sẽn gomd rẽ yell rũndã-rũndã n yɩɩd pĩndã n kɩt tɩ yaa wa kengame wã.

B TARA BƲƲM BƖ? B sɩd gomda rẽ yell wʋsg rũndã-rũndã n yɩɩd pĩndã. La rẽ yĩnga woto kɩtame tɩ yel-kãngã boog sɩda? A ka boog baa bilf ye. Nonglmã kaalmã maneg n yãngame.

YÃMB TAGSG YAA WÃNA? Goam nins sẽn be Matɩe 24:12 pʋgẽ wã pa pidsd sɩda? Rẽ yĩnga d pa ne tɩ baa nonglem ning sẽn da segd n zĩnd zagsã rãmb sʋkã kae sɩda?

Yell a nu soabã Biiblã sẽn pĩnd n togs tɩ pidsd rũndã-rũndã yaa tẽngã sãoongã. D ges Biiblã sẽn yet bũmb ning rẽ wɛɛngẽ.

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng a 7]

“B sẽn namsd nebã zagsã pʋsẽ wã bee wẽnem nins sẽn tar pãng n yɩɩdã sʋka. B wilgame tɩ naoor wʋsgo, pag sã n wa sek a na n tɩ yã polɩɩs rãmb n togse, rẽ t’a sɩdã zoe n pãb-a-la sẽn na ta naoor 35.”—UNE PORTE-PAROLE DU SERVICE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE AUX VICTIMES DE VIOLENCES DOMESTIQUES, PAYS DE GALLES.