Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

3. Bãasã

3. Bãasã

 3. Bãasã

“Bã-longds . . . na n zĩnda zĩig-zĩiga.”—LUK 21:11.

● A Bonzali yaa logtor sẽn be Afirik tẽng a ye nin-buiidã sẽn zabd taab pʋgẽ. A sẽn beẽ wã, bãag b sẽn boond tɩ marburg * n da kʋʋd neb sẽn da tʋmd sãnem-bok pʋgẽ. A maana a sẽn tõe fãa n na n tɩp nin-kãensã. A kosa goosneemã neb sẽn be tẽn-bedr pʋgẽ tɩ b wa sõng-a, tɩ b pa leok-a ye. Maana kiuug a naas tɩ b yaool n na n tʋm neb tɩ b wa, la b wa n mikame t’a Bonzali kiime. Yaa a sẽn da modgd n na n tɩp nebã la bãagã long-a t’a ki.

PAAMDA PÃNG N PAASDẼ: Fulfuudã bãasã, sãagã, SƖDA wã, kõs-kʋdgã la pali wã naaga bãas nins sẽn kʋʋd nebã wʋsgã. Yʋʋmd 2004 pʋgẽ, b geelame n mik tɩ bã-kãensã buudã kʋʋ neb sõor sẽn yɩɩd milyõ 10 la pʋɩ-sʋka. Woto rat n yeelame tɩ minit a 1 fãa pʋgẽ, neb 20 n da kiidi.

NEB KẼER SẼN YETE: Yaa nebã sõorã sẽn tar paasg dũniyã gill zugã n kɩt tɩ bãasã lebg wʋsgã. Kɩtame me tɩ bãasã tõe n paam neb wʋsgo.

B TARA BƲƲM BƖ? Yaa sɩd tɩ nebã sõor sɩd paasa wʋsgo. La ninsaalbã me paama bãngr n paas bãasã la tɩbsgã wɛɛngẽ. Dẽnd yaa vẽeneg tɩ bãasã ra pa segd n ket n namsd ninsaalbã woto ye. La yaool n ket n namsd-b lame.

YÃMB TAGSG YAA WÃNA? Rẽ yĩnga bã-longdsã pa namsd nebã wa Biiblã sẽn pĩnd n togsã sɩda?

Tẽn-digimdgã, komã la bãasã yaa yel-beed sẽn vargd neb wʋsg tɩ b pa tar a tɩɩm ye. La neb milyõ rãmb me la neb a taab namsda. Wakat ning mengã yaa neb nins sẽn da segd n kogl-bã n wẽneg n namsd-ba. D ges bũmb a to Biiblã sẽn pĩnd n togs tɩ na n zĩndame.

[Tẽngr note]

^ sull 3 Bã-kãngã wõnda bãag ning b sẽn boond tɩ ebola wã.

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng a 6]

“Bõn-yẽeg bɩ we-rũng a to sã n paam-f n wãbdẽ tɩ f pa tõe n põse, yaa yel-beedo. Bãag ning me sã n paam-fo, tɩ f neẽ t’a halkd-f lame tɩ f pa tar a tɩɩm, yaa yel-beed tɛkẽ.”—ÉPIDÉMIOLOGISTE MICHAEL OSTERHOLM.

[Fotã soaadba, seb-neng a 6]

© William Daniels/Panos Pictures