Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

2. Komã

2. Komã

 2. Komã

“Kom na n zĩndame.”—MARK 13:8.

● Kom n kɩt tɩ rao a ye yik n kẽng Nizɛɛr tẽn-bil a ye sẽn boond tɩ Quaratadji. Komã kɩtame t’a yaopa, kom-pugli la kom-dibli me yik n babs-a. Yellã sẽn sãag-a wã kɩtame t’a bao pĩir n leb kɛɛng n gãeyã. Bõe yĩnga? A Sidi sẽn yaa tẽng-kãng naabã yeelame tɩ “yaa raoã sẽn pa tõe n paam dɩɩb n kõ a nebã n kɩt t’a leb kɛɛnga, n pa rat n zĩ n get-b ye.”

PAAMDA PÃNG N PAASDẼ: Daar fãa, dũniyã gill zugu, neb a 7 sʋka, ned a 1 n pa paamd rɩɩb tɩ seke. Afirik tẽns kẽer pʋsẽ, yellã wẽnem yɩɩda woto. Neb wʋsg n gãe pʋ-sãoogo. D rɩk makr ne pag ne a sɩd sẽn na n tar biiga. Rɩɩbã b sẽn tarã sekda neb a yiib bala. B na n kɩtame tɩ biigã rɩ n tɩge, la bãmb b yɩɩbã na n pʋɩya sẽn ketã. La yaa vẽeneg tɩ pa na n sek-b ye. Zags wʋsg pʋsẽ, yaa woto daar fãa.

NEB KẼER SẼN YETE: Tẽngã sẽn kõt kood ningã sekda nebã fãa. B sã n bas wẽgbã la b pʋɩ tɩ zemse, kom ra pa na n zĩnd ye.

B TARA BƲƲM BƖ? Yaa sɩd tɩ rũndã-rũndã, ka-koaadbã tõe n ko n paama rɩɩb n yɩɩd pĩndã. Sẽn yaa sõma yaa goosneema rãmbã sẽn da na n tõog n pʋɩ koodã tɩ zemse, sẽn na yɩl tɩ kom ra zĩnd ye. La b makda rẽ maaneg yʋʋm ka tɛka, la b pa tõogd ye.

YÃMB TAGSG YAA WÃNA? Mark 13:8 goamã pa pidsd sɩda? Baa ne bãngrã la tʋʋmã teed sẽn tar paasgã, komã pa ket n namsd nebã dũniyã gill zug sɩdã?

Naoor wʋsgo, tẽn-digimdgã la komã wata ne yel-beed a to sẽn naag bãnd ning sẽn wilgd tɩ d vɩɩ yaoolem wakatã.

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng a 5]

“Kamb nins fõosrã, sãagã la bãas a taabã sẽn kʋʋdã sʋka, bãmb b tãab fãa sʋka, biig a ye n da na n põse, a sã n da paamd n dɩt n tɩgda.”—ANN M. VENEMAN, ANCIEN DIRECTEUR DE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE.

[Fotã soaadba, seb-neng a 5]

© Paul Lowe/Panos Pictures