Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

1. Tẽn-digimdgu

1. Tẽn-digimdgu

 1. Tẽn-digimdgu

“Tẽn-digimdg kãsems na n zĩndame.”—LUK 21:11.

● Tẽn-digimdg ning sẽn zĩnd Haiti wã sasa, b vaeesa rotã sẽn sirgã n yiis biig sẽn tar yʋʋmd la pʋɩ-sʋka, t’a yʋʋr boond t’a Winnie. Kiba-kɩtb sẽn kẽng be n wʋm a sẽn da be tãn-dagã tẽngr n wõosdẽ. Biigã põsame, la a roagdbã yẽ kiime.

PAAMDA PÃNG N PAASDẼ: B wilgame tɩ tẽn-digimdg kãsengã sẽn zĩnd Haiti yʋʋmd 2010 yʋʋm-vẽkr kiuugã, sẽn yɩɩd neb 300 000 n ki, tɩ sẽn kolg neb milyõ a ye la pʋɩ-sʋk rot sãam zĩig pʋgẽ. Yaa sɩd tɩ Haiti rẽndã yɩɩ kãsenga, la a buud maana zĩis a taaba. Yʋʋmd 2009 tʋʋl-nif kiuugã n tãag yʋʋmd 2010 tʋʋl-nif kiuugã, rat n yeel tɩ yʋʋm-yɛng pʋgẽ, sẽn yɩɩd tẽn-digimdg kãsems 18 n zĩndi.

NEB KẼER SẼN YETE: Woto pa rat n yeel tɩ tẽn-digimdgã n lebg wʋsg ye. Yaa bãngrã sẽn paas kibayã yelgr wɛɛngẽ wã n kɩt tɩ d wʋmd rẽ kibay n yɩɩd pĩndã.

B TARA BƲƲM BƖ? Bãng-y tɩ pa tẽn-digimdgã sõor sẽn na n zĩnd yaoolem wakatã yell la Biiblã gomd ye. A yetame tɩ ‘tẽn-digimdg kãsems na n zĩnda zĩig-zĩiga,’ tɩ yɩ bãnd sẽn wilgd vẽeneg tɩ d bee yaoolem wakatã.—Mark 13:8; Luk 21:11.

YÃMB TAGSG YAA WÃNA? Rẽ yĩnga d pa ne tẽn-digimdg kãsems wa Biiblã sẽn da pĩnd n togsã sɩda?

Tẽn-digimdsã bal pa sek na wilg tɩ d vɩɩ yaoolem wakat ye. A naaga bãn nins Biiblã sẽn deng n wilg tɩ pidsdẽ wã. D ges bãnd a yiib-n-soaba.

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng a 4]

“Tõnd [tẽn-gãongã bãngdbã] boonda tẽn-digimdg kãensã tɩ tẽn-digimdg kãsemse. Neb a taabã yẽ yetame tɩ yel-beedo.”—KEN HUDNUT, CENTRE AMÉRICAIN D’ÉTUDES GÉOLOGIQUES.

[Fotã soaadba, seb-neng a 4]

© William Daniels/Panos Pictures