Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb sak n deegame t’a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã bɩ?

Yãmb sak n deegame t’a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã bɩ?

 Yãmb sak n deegame t’a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã bɩ?

“Foo f yembr bal n ka to dũniyã tɛk fãa.”—YƖƖL 83:18, NW.

1, 2. D sã n dat n wa paam fãagre, bõe yĩng tɩ Wẽnnaam yʋʋrã sẽn yaa Zeova wã bãngr bal pa seke?

TÕE tɩ yɩɩ b sẽn wilg yãmb Yɩɩl Sõamyã 83:18 Traduction du monde nouveau wã pʋgẽ yĩng n kɩt tɩ y bãng tɩ Wẽnnaam yʋʋr la a Zeova. Tõe tɩ y sẽn karem n yã bũmb ningã ling-y lame. Be, b yeela woto: “Tɩ nebã bãng tɩ fo yʋʋr sẽn yaa a Zeova wã, foo f yembr bal n ka to dũniyã tɛk fãa.” Yaa vẽeneg tɩ rẽ tɛka, yãmb me tũnuga ne vɛrse kãng n sõng neb a taab tɩ b bãng a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam ning d sẽn nongã.—Rom 10:12, 13.

2 Baa sẽn tar yõod tɩ nebã bãng Wẽnnaam yʋʋrã sẽn yaa Zeova wã, yʋ-kãng bãngrã bal pa sek ye. Yɩɩl-gʋlsdã sẽn yeel t’a Zeova a “yembr bal n ka to dũniyã tɛk fãa” wã, a  wilga bũmb d sẽn segd n sak n deeg sẽn na yɩl n paam fãagre. Hakɩka, a Zeova n sɩd yaa a soab ning sẽn ka to ãndũniyã fãa pʋgẽ. A sẽn dat t’a bõn-naandsã fãa sakd-a zãng-zãngã zemsame. Bala yẽ la bũmbã fãa Naandã. (Wil. 4:11) Woto yĩnga, d ned kam fãa segd n soka a meng woto: ‘Mam sak n deegame t’a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã bɩ?’ Tara yõod wʋsg tɩ d ned kam fãa bao n bãng a sẽn na n leok sok-kãngã to-to wã.

Yell ning sẽn zĩnd Edɛnnã

3, 4. Bõe la a Sʋɩtãan maan n na n belg a Hawa, la baasa wãna?

3 Yell ning sẽn zĩnd Edɛnnã sɩd wilgdame tɩ sokr ning sẽn be sul ning sẽn loogã pʋgẽ wã leokr pa reem yell ye. Be, malɛg-tõat ning b sẽn wa n boond t’a Sʋɩtãanã belga d yaab a Hawa, sẽn na yɩl t’a lʋɩɩs a mengã raab taoore, n kɩɩs a Zeova n dɩ tiig ning biis a sẽn da yeel tɩ b ra rɩ wã. (Sɩng. 2:17; 2 Kor. 11:3) Pagã basame t’a Sʋɩtãan tõog n belg-a, t’a kɩɩs a Zeova naamã sẽn ka to wã. Rẽnd a pa sak n deeg t’a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã ye. La bõe la a Sʋɩtãan maan n tõog n belg a Hawa?

4 A Sʋɩtãan sẽn wa n sõsd ne a Hawa wã, a maana sɩlem toor-toore. (Karm-y Sɩngr 3:1-5. *) Pipi, a pa pʋd a Zeova yʋ-peelã ye. A yeelame bal tɩ “Wẽnnaam.” La sẽn gʋls-a Sɩngr sebrã yaool n pʋda yʋ-kãng sak a tã wã pipi vɛrse wã pʋgẽ. Yiib-n-soaba, a pa tẽeg a Hawa bũmb ning Wẽnnaam sẽn gɩdgã ye. A sokame bal n na n bãng bũmb ning Wẽnnaam sẽn da “yeelã.” (Sɩng. 2:16) A Sʋɩtãan sẽn maan woto wã, a bao n na n booga noor ning Wẽnnaam sẽn da kõ wã pãnga. Tãab-n-soaba, baa sẽn da yaa a Hawa bal la a ra gomd ne wã, a yeelame tɩ “yãmba.” Tõe tɩ yaa sẽn na yɩl n kɩt tɩ pagã wuk a menga, n tags t’a tõe n goma yẽ ne a sɩdã yʋʋr yĩnga. Woto baasa wãna? Kɩtame t’a yãk yam n na n gom yẽ ne a sɩdã yʋʋr yĩnga, n yeel waafã woto: ‘Wẽnnaam yeela tõnd tɩ d rɩ tɩɩs nins fãa sẽn be zẽedã zĩigẽ wã biisi.’

5. a) A Sʋɩtãan kɩtame t’a Hawa yam kẽ bõe? b) A Hawa sẽn kɩɩs n dɩ tɩɩg ning Wẽnnaam sẽn da gɩdg tɩ b ra rɩ a biisã, wilga bõe?

5 A Sʋɩtãan yaga ziri me. A sẽn sok tɩ ‘Wẽnnaam sɩd yeela yãmb tɩ y ra rɩ tɩɩs nins fãa sẽn be zẽedã zĩigẽ wã biis bɩ?’ wã, a wilgame tɩ Wẽnnaam sẽn yeel a Ãdem ne a Hawa woto wã pa zems ye. Rẽ poore, a Sʋɩtãan tõogame t’a Hawa tags a meng yell bala, la a sẽn tõe n maan to-to n “lebg wa Wẽnnaam” t’a vɩɩmã yɩ noog n paase. A Sʋɩtãan sẽn maan woto wã kɩtame tɩ pagã yam kẽ tɩɩgã la a biisã, t’a yĩm zood ning a sẽn tar ne a soab ning sẽn kõ-a bũmbã fãa wã yelle. (Karm-y Sɩngr 3:6.) Zu-bʋko, a Hawa rɩɩ tɩɩgã bilã. Woto wilgame t’a pa sak n deeg t’a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã ye.

Yell ning sẽn zĩnd a Zoob wakatẽ wã

6. Wãn to la a Sʋɩtãan wilg t’a Zoob pa tũud Wẽnnaam ne yam-sõngo, la woto kõo a Zoob sor t’a tõe n maan bõe?

6 Yʋʋm wʋsg poore, bũmb n paam wẽn-sakd a Zoob me tɩ kɩt t’a ra tar sor n tõe n wilg t’a sak n deegame t’a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã. A Zeova goma a Zoob burkĩndlmã yell ne a Sʋɩtãana, t’a Sʋɩtãan leok woto: “A Zoob zoeta yãmb zaalem la?” (Karm-y Zoob 1:7-10.) A Sʋɩtãan pa kɩɩs t’a Zoob sakda Wẽnnaam ye. A yeelame bal t’a Zoob ra pa tũud Wẽnnaam ne yam-sõng ye. A rõda a Zoob t’a sẽn tũud a Zeova wã yaa sẽn nafd-a wã yĩnga, pa a sẽn nong-a yĩng ye. Yaa a Zoob bal n da tõe n wilg tɩ woto yaa rõdga. La a ra paama sor me n na n wilg rẽ.

7, 8. Zu-loe-bʋs la a Zoob paam-yã, la a sẽn tõog toog n kell n sak a Zeova wã wilga bõe?

7 A Zeova basa a Sʋɩtãan t’a kɩt tɩ zu-loees toor-toor paam a Zoobe. (Zoob 1:12-19) A Zoob manesem yɩɩ wãn zu-loeesã pʋgẽ? Biiblã wilgame t’a pa tol n “yeel tɩ Wẽnnaam  ka maan-a neer ye.” (Zoob 1:22) La a Sʋɩtãan pa bas woto ye. A wa n yeelame tɩ “gãong ned gãong yĩnga. Ned na n dɩka a sẽn tar fãa n kõ a vɩɩm yĩnga.” * (Zoob 2:4) Rẽnd a Sʋɩtãan wilgame t’a Zoob mengã sã n paam toog a yĩn-gãongã pʋgẽ, a na n kɩɩsa a Zeova tɩ wilg t’a pa sak n deeg tɩ yaa yẽ la a soab ning sẽn ka to wã ye.

8 Bã-wẽng n yõk a Zoob tɩ kɩt t’a pagã yeel-a t’a tʋʋs Wẽnnaam n ki tɩ sa. Rẽ poore, neb a tãab sẽn yeel tɩ b wa n na n bels-a lame n wẽneg n yeel tɩ yaa a tʋʋm-wẽns n kɩt t’a namsdẽ. (Zoob 2:11-13; 8:2-6; 22:2, 3) La baa ne nams-kãensã fãa, a Zoob kell n talla a burkĩndã. (Karm-y Zoob 2:9, 10.) A sẽn tõog toog n kell n sak a Zeova wã, a wilgame t’a sak n deegame tɩ yaa a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã. Woto, a wilgame me tɩ ninsaal sẽn yaa koangd tõe n maana yẽ me sẽn tõe tɛka, n wilg t’a Sʋɩtãan sẽn yeel bũmb ninsã yaa ziri.—Ges-y Yelbũn 27:11.

A Zezi wilgame t’a Zeova n sɩd ka to

9. a) Bõe la a Sʋɩtãan tũnug ne n mak a Zezi? b) A Zezi manesem yɩɩ wãna?

9 A Zezi lisgã poor bilf bala, a Sʋɩtãan maka a na tõog n kɩt t’a tags a mengã nafr yell bala, tɩ kɩt t’a pa tõog n wilg t’a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã ye. A Sʋɩtãan maka a Zezi naoor a tã. Pipi, a tũnuga ne komã sẽn da tar a Zezi wã, n yeel-a t’a kɩt tɩ kug lebg buri. (Mat. 4:2, 3) A Zezi ra loee noor rasem 40, tɩ kom da tar-a wʋsgo. Rẽnd a Sʋɩtãan baoome n na n kɩt t’a tũnug ne tõog ning Wẽnnaam sẽn kõ-a wã, n kɩt tɩ kugã lebg rɩɩb t’a rɩ. Woto maaneg yaool n pa zems ye. A Zezi manesem yɩɩ wãna? A pa maan wa a Hawa ye. Zĩig pʋgẽ, a tagsa a Zeova Gomdã yelle, tɩ kɩt t’a kɩɩs a Sʋɩtãana. A yeela woto: ‘A gʋlsame: Ninsaal ka na n vɩ ne rɩɩb bal ye, la yaa ne goam nins sẽn yit [a Zeova, NW] noorẽ wã.’Mat. 4:4.

10. Bõe yĩng t’a Sʋɩtãan yeel a Zezi t’a bas a meng n yi wẽnd-doogã zug n lʋɩ?

10 A Sʋɩtãan le makame n na n kɩt t’a Zezi maan bũmb sẽn na n wilg t’a tagsda a mengã yell bala. A yeela a Zezi t’a bas a mengã n yi wẽnd-doogã zug n lʋɩ. (Mat. 4:5, 6) Bõe yĩng t’a yeel woto? Ne yẽ, a Zezi sã n maan woto n pa pogle, ra na n wilgame t’a “yaa Wẽnnaam Biiga.” Yaa vẽeneg t’a Sʋɩtãan da ratame t’a Zezi bao yʋʋr nebã taoore, tɩ kɩt t’a maan bõn-kãseng n wilg a sẽn sɩd yaa ned ningã. A Sʋɩtãan ra miime tɩ wuk-m-meng tõe n kɩtame tɩ ned sak n maan bũmb sẽn tõe n wa ne yell a meng zugu, n bao a taabã pẽgre. A golma Biiblã gomde. La a Zezi yẽ wilgame t’a mii a Zeova Gomdã sõma. (Karm-y Matɩe 4:7.) A sẽn pa sak n maan a Sʋɩtãan raabã, a leb n wilgame t’a sak n deegame t’a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã.

11. Bõe yĩng t’a Zezi zãgs dũniyã soolem fãa a Sʋɩtãan sẽn pʋlem-a wã?

11 A Sʋɩtãan sẽn wa n na n mak a Zezi yaoolem soabã, a pʋlem-a-la dũniyã soolem fãa. La rẽ me pa yãk neng ye. (Mat. 4:8, 9) A Zezi zãgsa zĩig pʋgẽ. A bãngame t’a sã n sak a Sʋɩtãan raabã, wilgdame t’a kɩɩsda a Zeova naam sẽn-ka-to wã, rat n yeel t’a pa sak n deeg tɩ yaa a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã ye. (Karm-y Matɩe 4:10.) A Sʋɩtãan makr fãa sasa, a Zezi tika Biiblã vɛrse a Zeova yʋʋrã sẽn beẽ n leoke.

12. a) Bõe yĩng t’a Zezi sũur da sãam wʋsgo? b) A manesem yɩɩ wãna, la bõe la rẽ wilgd tõndo?

12 A Zezi kũumã sẽn wa n kolgã, a ra segd n yãka yam n maan bũmb tɩ yaool n da pa nana ye. A sẽn wa n moond koɛɛgã, a wilgame t’a sak n na n kiime tɩ yɩ maoongo. (Mat. 20:17-19, 28; Luk 12:50; Zã 16:28) La a ra miime me tɩ b na n dõd-a lame, n tik zʋɩf  rãmbã tõogã n kao a bʋʋd n yeel t’a yaa wẽn-tʋʋsa, la b kɩt tɩ b kʋ-a. Woto kɩtame t’a sũurã ra saam wʋsgo. Rẽ n so t’a pʋʋs n yeel woto: “M Ba, a sã n tõe, bɩ y kɩt tɩ bõn-yũudl kãngã loog n bas maam.” La a paasa woto: “Ka sẽn zems mam daab ye, la sẽn zems yãmb daabo.” (Mat. 26:39) A Zezi sẽn kell n sak Wẽnnaam n tãag kũumã, wilga vẽeneg t’a sak n deegame tɩ yaa a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã!

Tõnd me tõe n wilgame t’a Zeova n sɩd ka to

13. Bõe la kibay nins sẽn gomd a Hawa, a Zoob la Zezi Kirist yellã wilgd tõndo?

13 Bõe la d bãng-yã? A Hawa kibarã wilgd-d lame tɩ ned sã n bas t’a mengã raab pak-a n yɩɩda, pa rẽ bɩ a sã n wukd a menga, a wilgdame t’a pa sak n deeg tɩ yaa a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã ye. A Zoob kell n talla burkĩnd zu-loees toor-toor pʋsẽ. Woto wilgdame tɩ ninsaal sẽn yaa koangd sã n wa namsdẽ, baa a sã n pa mi bũmb ning sẽn kɩt t’a namsdẽ wã, a tõe n tõoga toog n kell n sak a Zeova, tɩ wilg t’a lʋɩɩsda a raabã maaneg taoore. (Zak 5:11) Sẽn na n baase, a Zezi kibarã wilgdame tɩ d pa segd n zoe yãnd n pa maan Wẽnnaam daabã, wall d bao nebã pẽgr n yɩɩd ye. (Heb. 12:2) La wãn to la d tõe n tũ sagl-kãensã?

14, 15. Wãn to la a Zezi sẽn tall manesem ning makrã taoorã yɩ toor ne a Hawa manesmã, la wãn to la d tõe n dɩk a Zezi togs-n-taare? (Ges-y fot ning sẽn be tẽngrã.)

14 Ra tol-y n bas-y tɩ kʋɩɩbg kɩt tɩ y yĩm a Zeova ye. A Hawa basame t’a yamã kẽ bũmb ning a Sʋɩtãan sẽn tũnug ne n na n kʋɩɩb-a wã zĩig pʋgẽ. A gesame n mik tɩ tɩɩgã biis “yaa sõma tɩ rɩ, la b yaa neer tɩ gese.” (Sɩng. 3:6) A Zezi yẽ sẽn tall manesem ning a Sʋɩtãan sẽn wa n mak-a naoor a tãabã yɩɩ toor fasɩ! Makr fãa sasa, a tagsa a sẽn na n bas t’a Sʋɩtãan tõog-a wã sẽn na n wa ne yɛl ninsã. A leokr fãa pʋgẽ, a tika Wẽnnaam Gomdã la a pʋd a Zeova yʋʋrã me.

15 Bũmb sã n wa rat n kʋɩɩb tõnd tɩ d maan a Zeova sẽn kisi, bõe yell la d tagsd n yɩɩda?  D sã n tagsd bũmb ning sẽn makd tõndã yelle, d na n maneg n tʋlla bõn-kãngã. (Zak 1:14, 15) D segd n maana bũmb zĩig pʋgẽ n zãag d meng ne bũmb ning sẽn kʋɩɩbd tõndã, baa woto maaneg sã n yaa toog wa d sẽn na n feoog d nifu. (Mat. 5:29, 30) Wala a Zezi, d segd n tagsa d sẽn na n bas tɩ kʋɩɩbgã tõog-dã sẽn na n wa ne yɛl ninsã yelle. Wala makre, woto sẽn tõe n sãam zood ning d sẽn tar ne a Zeova wã. D segd n tẽegda Biiblã sẽn yaa a Gomdã sẽn yet bũmb ninsã me. D sã n maand woto, d na n tõog n wilgame tɩ d sak n deegame tɩ yaa a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã.

16-18. a) Bõe n tõe n wa kɩt tɩ d koms raoodo? b) Zu-loees sã n wa paam-do, bõe n na n sõng-d tɩ d tõog toogo?

16 Ra tol-y n bas-y tɩ zu-loees wa kɩt tɩ y sũur sãam ne a Zeova ye. (Yel. 19:3) Dũniyã saab sẽn kolgda yĩnga, zu-loees la sabaab toor-toor n paamd a Zeova nin-buiidã sʋk neb wʋsgo. D pa gũud tɩ Wẽnnaam maand yel-soalem n kogend-d ye. Woto kɩtame tɩ wa a Zoobe, tõnd me tõe n wa komsa raoodo, d ned sẽn maan kaalem wall zu-loees sẽn namsd tõnd yĩnga.

17 Wa a Zoob sẽn da pa mi bũmb ning sẽn kɩt t’a Zeova bas tɩ yɛl kẽer paam-a wã, wakat ninga, tõnd me tõeeme n wa pa mi bũmb ning sẽn kɩt tɩ yel-beedã paamd nebã ye. Tõe tɩ d wʋmame tɩ d tẽed-n-taas n maan kaalem tẽn-digimdg bɩ sabaab a to sasa. Wala makre tẽn-digimdg nins sẽn zĩnd Haiti wã sasa. Tõe me tɩ d mii ned sẽn tũud Wẽnnaam ne pʋ-peelem nin-wẽns sẽn nams wall b kʋ, pa rẽ bɩ sẽn paam sãmpogr tɩ tũ ne a yõore. Tõe tɩ yaa d mensã la zu-loees tar-yã, pa rẽ bɩ b maand-d-la pãnga. D sũur tõe n sãama wʋsgo, tɩ kɩt tɩ d sok a Zeova woto: ‘Bõe yĩng tɩ yaa maam la yel-kãensã paamda? M ya n maana bõe?’ (Hab. 1:2, 3) La bõe n tõe n sõng tõnd tɩ d tõog toog yɛl a woto taoore?

18 D segd n gũusame n da wa tags tɩ yɛl a woto sã n paam-do, wilgdame t’a Zeova sũur pa noom ne-d ye. A Zezi sẽn gom yel-beed a yiib sẽn maan a wakatẽ wã yell to-to wã wilgda rẽ vẽenega. (Karm-y Luk 13:1-5.) Naoor wʋsgo, yaa “wakat la yel-lingdem”  n kɩtd tɩ d paam zu-loeese. (Koɛ. 9:11, NW) La sẽn wa n yaa bũmb ning fãa n kɩt tɩ d namsdẽ, d sã n kos “belsg fãa Wẽnnaamã” sõngre, d na n tõoga toogo. A na n kõ-d-la raood tɩ kɩt tɩ d tõog n ket n tũud-a ne pʋ-peelem.—2 Kor. 1:3-6.

19, 20. Bõe n sõng a Zezi t’a tõog toog yaalg la zu-loees a taab taoore, la bõe n tõe n sõng tõnd me tɩ d maan woto?

19 Ra tol-y n bas-y tɩ nebã pẽgr baoob wall yãn-zoeer pak-y n yɩɩd ye. A Zezi sẽn yaa sik-m-meng soabã yĩnga, a tõog n “basa a naam n lebg wa yamba.” (Fil. 2:5-8) A sẽn teeg a Zeova wã kɩtame t’a tõog toog yaalg la zu-loees a taab sasa. (1 Pɩɛ. 2:23, 24) A Zezi sẽn maan woto wã, a wilgame t’a Zeova raabã maaneg n pak-a n yɩɩda. Kɩtame me tɩ Wẽnnaam waoog-a n kõ-a naam. (Fil. 2:9) A sagla a karen-biisã tɩ b rɩk yẽ togs-n-taare.—Mat. 23:11, 12; Luk 9:26.

20 Wakat kẽere, zu-loees nins d sẽn paamd d tẽebã yĩngã tõe n kɩtame tɩ yãnd yõk-do. La d segd n talla bas-yard wa tʋm-tʋmd a Poll sẽn da tarã. A yeela woto: “Yaa yõwã yĩng la mam sakd bõn-kãense. La yãnd ka tar maam ye. Tɩ bõe, mam mii mam sẽn tẽed a soaba, la mam miime tɩ bãmb tõe n talla bũmb ning bãmb sẽn ning mam nugẽ wã hal tɩ da-kãng ta.”—2 Tɩm. 1:12.

21. Baa neb wʋsg sẽn bas tɩ yaa b mensã yell n pak-bã, bõe la yãmb yẽ yãk yam n na n maane?

21 Biiblã pĩnd n togsame tɩ tõnd wakatã sẽn yaa yaoolem wakatã, “nebã na n yɩɩ beed dãmba.” (2 Tɩm. 3:2) Rẽnd pa lingr la neb wʋsg sẽn bas tɩ yaa bãmb mensã yell bal n pak-b n yɩɩdã ye. Bɩ d modg n da wa tall manesem a woto buud ye. D bee kʋɩɩbg taoor tɩ yaa zu-loees la d tara, pa rẽ bɩ yaa neb n yaand-do, bɩ d ned kam fãa modg n ket n sakd a Zeova, tɩ wilgdẽ t’a sak n deegame tɩ yaa a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã!

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 4 Sõs-kãngã vɛrse rãmbã pʋsẽ, Wẽnnaam yʋʋrã sẽn yaa Zeova wã la b sẽn lebg tɩ Zusoabã.

^ sull 7 Biibl-mitb kẽer tagsdame tɩ “gãong ned gãong yĩngã,” rat n yeelame t’a Zoob saka a kambã la a rũmsã gãong sãoong bɩ b sẽn na n ki, sẽn na yɩl n kogl a mengã yĩn-gãong bɩ a vɩɩmã. Sãnda yetame tɩ woto rat n yeelame tɩ ned saka a yĩngã babs kẽer sãoong n yɩɩd a sẽn na n bõn a vɩɩmã. Wala makre, b sã n dat n wẽ ned zugu, a saka a zẽk a nugã n kok wẽedã. La sẽn yaa a soab fãa, gomdã wilgda vẽeneg bal t’a Zoob na n sak n bõna a sẽn tar fãa sẽn na yɩl n fãag a vɩɩmã.

Bõe la yãmb bãng-yã?

• A Sʋɩtãan sẽn maan to-to n belg a Hawa wã zãmsda tõnd bõe?

• A Zoob sẽn tall manesem ning a zu-loeesã sasa wã zãmsda tõnd bõe?

• Bõe n da pak a Zezi n yɩɩda, la rẽ zãmsda tõnd bõe?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 21]

A Zezi kɩɩsa a Sʋɩtãan la a lʋɩɩs a Zeova raabã taoore

[Foto rãmba, seb-neng 22]

Tẽngã sẽn digimd Haiti wã poore, b moona sabaabã sẽn paam-b rãmbã

D sã n wa tar zu-loeese, d tõe n kosa “belsg fãa Wẽnnaamã” sõngre