Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Y na n nonga maam”

“Y na n nonga maam”

 Bao-y n pẽneg-y Wẽnnaam

“Y na n nonga maam”

D NED sã n nams ne bãag n wa maan kaalem, sɩd zab-d-la wʋsgo. A kũumã sɩd sãamda d sũuri. La d sẽn mi tɩ Wẽnnaam a Zeova miime tɩ namsd-d lame wã, kõt-d-la belsgo. Sẽn paase, a pʋd n data ne a sũur fãa n tũnug ne a pãng sẽn ka to wã n vʋʋg sẽn ki-bã. Ges-y a Zoob sẽn yeel bũmb ning Zoob 14:13-15 pʋgẽ wã rẽ wɛɛngẽ.

D ges bũmb ning sẽn kɩt t’a Zoob wa yet woto wã. A Zoob yɩɩ wẽn-sakd hakɩka, la a wa n tara toog wʋsgo: A paoongã tiig n sãama zĩig pʋgẽ, a kambã fãa kiime, tɩ bã-toaag tar yẽ mengã. A toogã sẽn wa n be a zug tẽn-sʋka, a pʋʋsa Wẽnnaam n yeel woto: “Mam datame tɩ y solg maam kɩɩm-kulg [bɩ yaoogã] pʋgẽ.” (Vɛrse 13) A Zoob ra geta yaoogã wa vʋʋsg zĩiga, a sẽn na n paamẽ a mengã. *

Rẽ yĩnga a Zoob na n kell n paa seollã bɩ yaoogã pʋgẽ bɩ? A ra miime tɩ pa na n yɩ woto ye. A pʋʋsgã pʋgẽ, a paasa woto: “La y yãk wakat n kõ maam t’a sã n wa ta bɩ y tẽeg m yelle.” A Zoob ra kɩsa sɩd t’a pa na n kell n pa yaoogã pʋgẽ, la t’a Zeova pa na n yĩm a yell ye. A Zoob maka wakat ning a sẽn na n zĩnd yaoogã pʋgẽ wã ne “toog” wakat bɩ gũub sẽn yaa tɩlae wakate. La rẽ na n kaoosa wakat a wãna? A meng yeela woto: “Hal tɩ m toogã sɛ.” (Vɛrse 14) Toogã sɛɛbã yaa yaoogẽ wã yiibu, bɩ vʋʋgrã!

Bõe n kɩt t’a Zoob kɩs sɩd woto t’a na n vʋʋgame? Yaa a sẽn mi d Naandã sẽn tar nonglem ning ne wẽn-sakdb nins sẽn ki wã yĩnga. A Zoob yeela woto: “Yãmb sã n bool maam, mam na n sakame. La y na n nonga maam tɩ m yaa y nug-tʋʋmde.” (Vɛrse 15) A Zoob ra miime t’a yaa Wẽnnaam nug-tʋʋmde. Sẽn yaa vɩɩm kõtã n naan a Zoob hal sẽn sɩng a ma pʋgẽ wã yĩnga, sãmbg sẽn ka be, a sã n ki a tõe n lebs n vʋʋg-a lame.—Zoob 10:8, 9; 31:15.

A Zoob goamã wilgdame t’a Zeova sɩd nonga tõndo. Sẽn yɩɩd fãa a nonga neb nins sẽn teeg yẽ wa a Zoobã, n sakdẽ t’a remsd-b sẽn na yɩl tɩ b lebg neb sẽn tat a yamã. (Ezai 64:8) A Zeova nonga neb nins sẽn tũud-a ne b sũy fãa wã wʋsgo. A ket n nonga wẽn-sakdb nins sẽn ki wã. Bãngd a yembr yeelame tɩ hebre gom-bil ning b sẽn lebg ka tɩ “nonga” yaa gomd sẽn sɩd tar pãnga, sẽn wilgd ned sẽn nong a to n dat n yã-a ne a sũur fãa. N-ye, a Zeova tẽra sẽn tũud-b yẽ wã yelle, la a rata ne a sũur fãa n vʋʋg-ba.

Tõnd sũur yaa noogo, a Zeova sẽn kɩt tɩ b gʋls Zoob sebrã pʋgẽ hal pĩnda, n wilg tõnd t’a yãka wakat n na n vʋʋg sẽn ki-bã. * A ratame tɩ y paam n yã y neb nins sẽn maan kaalmã. Woto kɩtame tɩ d ned sã n maan kaalem bɩ d sũur da saam tɩ loog noor ye. Bɩ y modg n bao n bãng Wẽnnaam sẽn nong tõnd woto wã, la y sak t’a rems-y tɩ y ta a yam, n wa paam n yã sẽn ki-bã vʋʋgrã.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 4 Sebr a ye wilgame t’a Zoob sẽn yeel tɩ “solg maamã” rat n yeelame tɩ “bĩng [maam] sõma wa bũmb sẽn tar yõodo.” Sebr a to yeelame t’a goamã rat n yeelame tɩ solg maam wa sãnem.

^ sull 8 Y sã n dat n bãng Biiblã sẽn yet bũmb ning dũni paalgã pʋgẽ vʋʋgrã wɛɛngẽ wã, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak a 7. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.