Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam soolmã yaa bõe?

Wẽnnaam soolmã yaa bõe?

 Wẽnnaam soolmã yaa bõe?

“Wẽnnaam soolem koe-no-kãngã . . .”—MATƖE 24:14.

AZEZI sẽn wa n sõsd ne nebã tãngã zugã, a wilg-b-la b sẽn tõe n pʋʋs to-to. A wilgame tɩ b pʋʋsgã pʋgẽ b tõe n kosa Wẽnnaam woto: “Tɩ yãmb soolem wa.” Neb wʋsg mii pʋʋs-kãngã ne zugu, n mi n togsd-a n yɩlemdẽ. Sebr a ye pʋgẽ b wilgame tɩ “kiris-nebã fãa nong n pʋʋsda pʋʋs-kãngã.” La neb nins sẽn togsd pʋʋs-kãngã n yɩlemdẽ wã wʋsg pa mi Wẽnnaam soolmã bɩ a Rĩungã sẽn yaa bũmb ninga, bɩ a sẽn na n wa maan bũmb ning n kõ nebã ye.—Matɩe 6:9, 10.

Woto pa lingr ye. Kiris-neb ne yʋʋrã tũudmã taoor dãmb sẽn wilgd nebã Wẽnnaam Rĩungã võor to-to wã pa vẽenega, la b goamã pʋd n kɩɩsda taaba. B sʋkã ned a yembr yeelame tɩ Wẽnnaam Rĩungã yaa yel-solemde, la tɩ yaa bũmb sẽn be ninsaal pʋgẽ sẽn kɩt t’a miẽ tɩ Wẽnnaam bee ne-a. A to me yeelame tɩ Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã yaa egiliizã wɛɛngẽ yɛl zãmsgo. Sebr a ye (Catéchisme de l’Église catholique) yeelame tɩ “Wẽnnaam rĩungã yaa tɩrlem la laafɩ la sũ-noog Vʋʋsem Sõng pʋgẽ.”

B wilgda Wẽnnaam Rĩungã sẽn yaa bũmb ningã vẽeneg seb-kãngã neng a 2. Be b yeelame tɩ “Wẽnnaam Rĩungã sẽn yaa goosneem b sẽn zoe n lugl saasẽ wã na n kɩtame tɩ wẽnem buud fãa sa, la a kɩt tɩ tẽngã lebg arzãna.” D ges Biiblã sẽn sɩd wilgd rẽ to-to.

Neb nins sẽn na n dɩ naam dũniyã gill zugã

Rĩung yaa goosneema, t’a taoor soabã yaa rĩma. Yaa a Zezi Kirist sẽn vʋʋgã n yaa Wẽnnaam Rĩungã Rĩma. Wẽnnaam vẽnega no-rɛɛs a Daniɛll t’a yã b sẽn kõt a Zezi naamã saasẽ, n yeel woto: “M yʋng bõn-makrã pʋgẽ, mam yãa bũmb sẽn wẽnd ninsaal [rat n yeel t’a Zezi] n zao sawat n watẽ. Yẽ kolga wakat fãa naabã [a Zeova] tɩ b bool-a t’a kẽng b nengẽ. La b kõo yẽ soolem ne waoogr la naam, tɩ tẽnsã fãa neb sẽn yaa soolem toɛy-toɛy n gomd goam toor-toorã sak-a. A na n dɩɩ naam wakat fãa n ka bas ye, la a soolmã ka na n tol n sɛ ye.”—Daniɛll 7:13, 14.

Daniɛll sebrã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã leb n wilgdame tɩ yaa Wẽnnaam meng n na n lugl Rĩungã, la tɩ Rĩungã na n menesa ninsaalbã goosneem dãmbã fãa, la t’a na n yalsa wakat fãa. Daniɛll sebrã sak a 2 wã wilgdame tɩ Wẽnnaam kɩtame tɩ Babilon rĩmã yã bõn-naandg kãseng zãmsd pʋgẽ.  Bõn-naandgã makda dũniyã pãn-soaadb sẽn na n pʋgl taab n dɩ naam. No-rɛɛs a Daniɛll wilga zãmsdã võore, n yeel tɩ yaa “bũmb nins sẽn na n wa zĩnd yaoolem wakatã.” A paasame tɩ “Wẽnnaam sẽn be yĩngrã na n kɩtame tɩ soolem sẽn ka tõe n sãam la buud a taab sẽn ka tõe n deeg zĩndi. A na n wãa soolem kãens fãa tɩ b menem n bas-a t’a yaas wakat fãa.”—Daniɛll 2:28, 44.

Wẽnnaam Rĩungã Rĩmã pa rɩt naamã a yembr ye. A Zezi sẽn wa n be tẽngã zugã, a wilga a tʋm-tʋmdbã tɩ bãmb ne neb a taab sẽn yaa wẽn-sakdb na n vʋʋgame n kẽng saasẽ n tɩ zĩnd naam gɛy zutu. (Luk 22:28-30) Ra pa naam gɛy sɩd-sɩd ye. Bala a Zezi wilgame tɩ Rĩungã na n zĩnda saasẽ. Biiblã yeelame tɩ neb nins sẽn na n naag a Zezi n dɩ naamã na n yii “buud sẽn yaa toor-toore,” la “soolem sẽn yaa toor-toor” pʋgẽ. B na n yɩɩ “rĩm dãmb la maan–kʋʋdb tõnd Wẽnnaam yĩnga, la bãmb na n dɩɩ naam dũniyã zugu.”—Wilgri 5:9, 10.

Bũmb ning sẽn kɩt tɩ Rĩungã koɛɛg yaa noogã

Bãng-y tɩ b kõo a Zezi Kirist naam “tẽnsã fãa neb sẽn yaa soolem toɛy-toɛy n gomd goam toor-toorã” zugu, la tɩ neb nins sẽn na n naag-a wã “na n dɩɩ naam dũniyã zugu.” Neb nins zug b sẽn na n dɩ naamã yaa ãnd dãmb takɩ? Yaa neb nins sẽn na n sak n kelg koe-noogã b sẽn moond rũndã-rũndã wã. La neb nins sẽn na n vʋʋg tẽng zug n wa paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa wã me naagame.

Biiblã wilgda bark nins nebã sẽn na n paam Rĩungã naam sasa wã vẽenega. Bark kãens kẽer la woto:

“Bãmb kɩtdame tɩ zabr sɛ hal dũniyã tɛk fãa. Bãmb kaooda tãbdo, la b kʋʋsda kãna la b yõogda saar dãmb bugum.”Yɩɩl Sõamyã 46:10.

“B na n mee zags n zĩnd b pʋsẽ. Bãmb na n sela tɩɩs n dɩ b biisã. Bãmb ka na n me yir tɩ ned a to reeg n kẽ ye. Bãmb ka na n sel tɩɩs tɩ ned a to reeg n wob ye.”Ezai 65:21, 22.

[Wẽnnaam] na n yẽesa nintãmã fãa t’a ra le zĩnd bãmb ninẽ ye, la kũum ka na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbr walla toog kõn le zĩnd yɛs ye, tɩ bõe, dẽenem bũmb fãa loogame.”Wilgri 21:3, 4.

“Dẽ, zoens nin na n pukame la wʋms tʋb na n yoosame. Dẽ, wobs na n yɩkame n tĩims wa yãgse la mugs zɛlma na n laka ne sũ-noog yɩɩla.”Ezai 35:5, 6.

“Wakat watame tɩ [neb nins] fãa sẽn be yaad pʋsẽ na n wʋm bãmb [a Zezi] koɛɛg n yi. Neb nins sẽn da maan neerã na n vʋʋg n paama vɩɩm.”Zã 5:28, 29.

“Sũ-maasem dãmbã na n sooga dũniyã, n maan sũ-noog laafɩ wʋsg yĩnga.”Yɩɩl Sõamyã 37:11.

Ad woto sɩd yaa koe-noogo! Sẽn paase, Biiblã bãngr-goam sẽn pidsdã wilgdame tɩ wakat ning Rĩungã sẽn na n soog tẽngã tɩ tɩrlem zĩnd a zugã ta n saame.