Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Sɛɛbã’ võor yaa bõe?

‘Sɛɛbã’ võor yaa bõe?

 ‘Sɛɛbã’ võor yaa bõe?

“. . . dẽ, dũniyã sɛɛb na yaool n ta.”—MATƖE 24:14.

NEBÃ nong n gomda dũniyã saab yelle. Sɛb la filim dãmb pʋsẽ, b tũnugda ne yɛl sẽn maand laado, bɩ bãngdbã sẽn yet bũmb nins n wilgd dũniyã saab sẽn tõe n yɩ to-to. B yetame tɩ na n tũu ne zab-te-bɛda, bũmb sẽn na n yi yĩngr n wa wẽ tẽngã, bã-longdem, waood bɩ tʋʋlg sẽn loog noore, bɩ bõn-bãn sẽn na n yi zĩig a to n wa sãam tẽngã.

Tũudmã taoor dãmb me tagsg yaa toor-toor rẽ wɛɛngẽ. Bãmb wʋsg yetame tɩ saabã sasa, vɩɩm buud fãa na n menema tẽng zugu. Tũudum taoor soab a ye yeela Matɩe 24:14 wɛɛngẽ woto: “Vɛrse kãngã bee Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ vɛrse nins sẽn tar yõod wʋsg n yɩɩdã sʋka. . . . Tõnd zãmaanã sẽn na n paam sãoong ningã na n yɩɩ kãsenga, hal tɩ ned pa rat n mams sãoongã sẽn na n yɩ to-to wã ye.”

Neb nins sẽn tagsd woto wã yĩma bũmb a yembre: Wẽnnaam a Zeova sẽn “yẽbg” tẽngã, a “ka naan-a t’a lebg zaalem ye. [A] naan-a lame tɩ neb zĩnd a zugu.” (Ezai 45:18) Dẽnd a Zezi sẽn gom saabã yellã, a ra pa rat n yeel tɩ tẽngã meng na n sãamame ye. A ra pa rat n yeel me tɩ ninsaalbã fãa na n menemame ye. A ra rat n yeelame tɩ yaa nin-wẽnsã, rat n yeel tɩ neb nins sẽn na n kell n zãgs tɩ b kõn tũ a Zeova noyã la b na n sãame.

D rɩk makre. Wala yãmb sẽn na n tar zag-neere, n dɩk n kõ neb tɩ b zĩnd a pʋgẽ zaalem. Neb kẽer zãada zakã sõma, n pa namsd b taabã ye. La neb a taab n be beenẽ n baood yɛla, n zabd taaba, n namsd neb a taabã sẽn be zakã pʋgẽ wã, la b sãamd zakã. Yamb sagl-b lame, la b zãgsame tɩ b kõn kelg ye.

 Bõe la y na n maan sẽn na yɩl n welg yellã? Yãmb na n pãba y zakã n wã bɩ? Ayo. Tõe tɩ y na n diga nin-wẽnsã n yiisi, la y maneg y zakã.

A Zeova me na n maana bũmb sẽn wõnd woto. A vẽnega yɩɩl-gʋlsdã t’a yeel woto: “Tʋʋm-wẽns maandbã na n sãamame la neb nins sẽn tẽed Zusoabã na n sooga dũniyã. A keta bilf bala tɩ nin-wẽng kõn tol n zĩnd ye. Yãmb na bao tɩ bãng a zĩiga, la a ka be ye. La sũ-maasem dãmbã na n sooga dũniyã, n maan sũ-noog laafɩ wʋsg yĩnga.”—Yɩɩl Sõamyã 37:9-11.

Rẽ wɛɛngẽ, Wẽnnaam vẽnega tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr me t’a yeel woto: “Yaa ne Wẽnnaam goamã la yĩngr be hal pĩnda, la koom kɩtame tɩ tẽng puk yẽ pʋgẽ, la ne ko-kãngã dũniyã sẽn da be pĩndã sãama koom sẽn lim-a wã yĩnga.” (2 Pɩɛɛr 3:5, 6) Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr ra gomda a Nowe wakatẽ sa-kãsengã yelle. Wakat kãngã, yɩɩ wẽn-kɩɩsdbã la b sãam-yã, lakae pa tẽngã ye. Sa-kãsengã sẽn zĩnd dũniyã gill zugã yɩɩ “mamsg wẽn-kɩɩsdbã sẽn na n yaool n zĩndã yĩnga.”—2 Pɩɛɛr 2:6.

A Pɩɛɛr paasa woto: “Yĩngr la dũniyã sẽn be masã wã bĩnga bugum yĩnga.” D sã n karem n tek ka bala, d pa na n wʋm a gomdã võor ye. La bãng-y tɩ vɛrse wã paasame tɩ “la wẽn-kɩɩsdbã sãoong daare.” Yaa wẽn-kɩɩsdbã la b na n sãame, lakae pa tẽngã ye. Bõe n na n pʋgle? A Pɩɛɛr yeelame tɩ “wa sẽn zems bãmb kãabgo, tõnd gũuda yĩngr paalga [rat n yeel tɩ Wẽnnaam Rĩungã a sẽn bobl Mesi wã] la tẽn-paalga, [rat n yeel tɩ nin-tɩrs zãmaana] tɩrlem sẽn na n zĩnd b pʋsẽ.”—2 Pɩɛɛr 3:7, 13.

Biiblã bãngr-goamã wilgdame me tɩ saabã kolgame. Sẽn na yɩl n bãng yɛl kẽer sẽn wilgd rẽ, bɩ y karem Matɩe 24:3-14 la 2 Tɩmote 3:1-5. *

Matɩe 24:14 goamã yaa vẽeneg tɩ bi-bilf meng tõe n wʋm a võore. Bõe yĩng masã tɩ neb wʋsg sã n dat n wilg a võorã bɩ b kẽed moogo? Yaa a Sʋɩtãan n lud nebã yam sẽn na yɩl tɩ b ra wʋm bũmb ning sẽn be Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã võor ye. (2 Korẽnt dãmba 4:4) Sẽn paase, Wẽnnaam solga wuk-m-mens rãmbã a raabã, n yaool n vẽneg-a sik-m-mens rãmbã. Rẽ wɛɛngẽ a Zezi yeela woto: “Mam pẽgda yãmba, yãmb sẽn solg bõn-kãens ne yẽesem dãmbã la ne yam dãmbã, n yaool n vẽneg kom-bõoneg ne bõn-kãensã yĩnga.” (Matɩe 11:25) D sẽn be sik-m-mens rãmbã sʋk n mi Wẽnnaam Rĩungã sẽn yaa bũmb ningã, la d gũud bark nins a sẽn na n wa kõ neb nins sẽn be a poorẽ wã, sɩd yaa zu-zẽkr bũmb n kõ-do!

[Tẽngr note]

^ sull 11 Y sã n dat vẽnegr n paase, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak a 9. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

[Foto, seb-neng a 9]

Wẽnnaam Rĩungã na n wa yiisa wẽng buud fãa tẽngã zugu