Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Koe-noogã yaa bõe?

Koe-noogã yaa bõe?

 Koe-noogã yaa bõe?

“Koe-no-kãngã . . .”—MATƖE 24:14.

KIRIS-NEBÃ segd n moona Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã n wilg nebã tɩ Rĩungã yaa goosneem sẽn na n soog dũniyã tɩ tɩrlem zĩnd a zugu. B gomda koe-noog yell Biiblã zĩis a taaba. Wala makre, Ezai 52:7 pʋgẽ b gomda “koe-noog” yelle. Rom dãmb 15:16 pʋgẽ, b gomda “Wẽnd koe-noog” yelle. Vɛrse a to me gomda “koe-noog ning sẽn togsd a Zezi Kirist yɛlã” yelle.—Mark 1:1.

Koɛɛg-koɛɛga, koe-noogã yaa koɛɛg ning a Zezi sẽn moon t’a karen-biisã gʋls Biiblã pʋgẽ wã. Nand t’a Zezi rʋ saasẽ, a yeela a karen-biisã woto: “Bɩ y kẽng n maan nebã buud fãa tɩ b yɩ mam karen-biisi n lis bãmb ne Ba la Biigã la Sɩɩg Sõng yʋʋre. La y zãms bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn da togs yãmbã.” (Matɩe 28:19, 20) Dẽnd kiris-neb hakɩkã tʋʋmdã pa gom Rĩungã yell ne nebã bal ye. B segd n modgame me n maan karen-biisi.

Bõe la egiliiz rãmbã taoor dãmb maand rẽ wɛɛngẽ? B wʋsg pa mi Rĩungã sẽn yaa bũmb ninga, la rẽ kɩtame tɩ b pa tõe n zãms neb a taabã bũmb rẽ wɛɛngẽ ye. B sẽn moond bal yaa yel-wẽnã sugr kũuni, la tẽeb ne a Zezi sẽn na yɩl n noog nebã sũyã. B meta logto-yiya, lekoll dãmba, la rot naong rãmb yĩnga. B sẽn maand woto wã kɩtame tɩ b paamd neb wʋsgo, la nin-kãens pa kiris-neb hakɩka, sẽn sɩd rat n tũ bũmb nins a Zezi sẽn zãms nebã ye.

Tũudum taoor soab a ye yeela woto: “Tũudmã taoor dãmb wʋsg sak n deegame tɩ kiris-nebã segd n maana karen-biis la b zãms-b tɩ b maan bũmb nins a Zezi sẽn yeelã. . . . A Zezi sẽn yeel bũmb ning rẽ wɛɛngẽ wã yaa vẽeneg fasɩ. Yellã yaa tɩ tõnd pa maand a sẽn yeelã ye. D pa makd rẽ maaneg meng ye. D pʋd n pa mi d sẽn tog n maan rẽ to-to ye.”

Etazĩni, b soka katolik rãmb n gese, n mik tɩ bãmb 100 zugu, 95 wã sak n deegame tɩ koe-noogã mooneg yaa tɩlae ne kiris-ned fãa. La b fãa la bal tagsdame tɩ f sã n tar manesem sõngo sekame, tɩ pa tɩlae tɩ f gom ye. B sẽn sok-b rãmbã ned a ye wilgame tɩ koe-noogã mooneg pa goam woo goam ye. La tɩ yaa ne d manesem sõngã la d moonda. Zʋrnall ning (U.S. Catholic) neb sẽn sok nebã n gesã yeelame tɩ neb wʋsg pa sakd n gom b tẽebã yell ne neb a taabã ye. Bala b egiliizã taoor dãmb yʋʋr sãamame, b sẽn yõg kamb tɩ yellã puk sẽn nan pa kaoosã yĩnga. Sẽn paase, b pa wʋmd b taoor dãmbã zãmsgã võor ye.

Egiliiz metodist evɛk a ye me yeela ne sũ-sãoong tɩ yẽ egiliizã neb pa zemsd taab zãmsgã wɛɛngẽ ye. La tɩ rẽ kɩtame tɩ b pa tar raood n na n moon koɛɛgã, la tɩ b manesmã pa toor ne neb a taabã rẽnd ye. A soka ne sũ-sãoong woto: “Ãnd dãmb n segd n yɩ Rĩungã koe-noogã moondba?”

Evɛkã pa leok a sokrã ye. La a sokrã leoor yaool n beeme. Bee sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng a 6]

Koe-noogã tika Wẽnnaam Rĩungã yell zugu, la fãagrã sẽn tũud ne a Zezi Kirist tẽebã