Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D maand yam-yãkr sẽn waoogd Wẽnnaam

D maand yam-yãkr sẽn waoogd Wẽnnaam

 D maand yam-yãkr sẽn waoogd Wẽnnaam

“Nin-yẽeseng gũusda ne a sẽn maand bũmb ningã.”—YEL. 14:15.

1, 2. a) D yam-yãkr fãa pʋgẽ, bõe n segd n pak tõnd n yɩɩda? b) Sogs-bʋs la d na n leoke?

BEOOG sẽn vẽeg fãa, d maanda yam-yãkr toor-toore. Kẽer yõodã pa waoog ye. La sãnda yẽ tõe n toeema d vɩɩmã tõre. Sẽn yaa bũmb ning fãa la d rat n yãk yam n maane, sẽn pak tõnd yaa d maan dẽ Wẽnnaam waoogr yĩnga.—Karm-y 1 Korẽnt dãmb 10:31.

2 Rẽ yĩnga yaa nana ne yãmb tɩ y yãk yam n maan bũmb bɩ, bɩ y getame tɩ yaa toogo? D sã n dat n bɩ tẽebã wɛɛngẽ, d segd n bãnga sõma ne wẽng n bake, tɩ kɩt tɩ d tõe n maan yam-yãkr sẽn zems ne tõnd mengã raab la pa ne ned a to rẽnd ye. (Rom 12:1, 2; Heb. 5:14) Bʋʋm bʋs me n kɩt tɩ d segd n mao n wa tõe n maand yam-yãkr sẽn yaa sõma? La bõe yĩng tɩ mi n yaa toog tɩ d bãng n yãk yam tɩ zemse? Bõe la d tõe n maan tɩ sõng-d tɩ d bãng d yam-yãkr fãa sã n waoogda Wẽnnaam?

Bõe yĩng tɩ yaa tɩlae tɩ d maan yam-yãkre?

3. D sã n wa rat n yãk yam n maan bũmbu, bõe la d pa segd n bas tɩ tiis-du?

3 D sã n maand sãmb-sãmb Biiblã noyã tũub wɛɛngẽ, d karen-bi-taasã wall d tʋmd-n-taasã tõe n wa tagsdame tɩ d pa tolg n kɩs sɩd ne d sẽn tẽed bũmb ninsã, tɩ tõe n yɩ nana ne-b tɩ b tõog tɩ d maan b raabã. B tõe n yagdame, n zuuda, wall b maand zãmb lekollẽ wã, n pẽdgd tõnd n dat tɩ d maan wa bãmba, ‘b sẽn yaa wʋsg n maand dẽ wã yĩnga,’ pa rẽ bɩ b rat tɩ d lud b bãongo. (Yik. 23:2) La ned sẽn mi a sẽn tõe n yãk yam to-to tɩ waoog Wẽnnaam pa na n maan woto ye. A pa na n bas tɩ rabeem bɩ nebã na pẽg-a yĩng kɩt t’a maan bũmb sẽn na n kɩt t’a  sũur-kasetã sẽn yaa sõma wã wa ning-a taal ye.—Rom 13:5.

4. Bõe yĩng tɩ neb a taab tõe n mi n dat n wilg tõnd d sẽn segd n maan bũmb ningã?

4 La bãng-y tɩ pa neb nins fãa sẽn dat n wilg tõnd d sẽn segd n maan bũmb ningã n dat-d ne wẽng ye. D zo-rãmb kẽer tõe n pẽdgd-d lame n dat tɩ d tũ b saglse, b sẽn tẽed tɩ rẽ la sõma ne-dã yĩnga. Baa d sã n wa pa le be ne d roagdbã, b tõe n ket n maanda yɩɩr wʋsg tõnd yĩnga, tɩ kɩt tɩ b tagsdẽ tɩ yaa tɩlae tɩ b ket n wilgd tõnd d sẽn segd n maanegã. Wala makre, tɩbsgã wɛɛngẽ. Biiblã wilga vẽeneg tɩ d pa segd n dɩ zɩɩm wall d tall-a n tɩp d meng ye. (Tʋʋ. 15:28, 29) La yɛl kẽer pʋsẽ, Biiblã pa wilg d sẽn segd n maanegã vẽenega, tɩ kɩt tɩ yaa tõnd ned kam fãa n segd n yãk a sẽn na n sak tɩbsg ningã. * Tõnd roagdb wall d zo-rãmb tõe n tara b sẽn tagsd to-to yel-kãens wɛɛngẽ. La rẽ wɛɛngẽ, yaa kiris-ned kam fãa n segd n ‘tʋk a meng zɩɩbo.’ (Gal. 6:4, 5) Bũmb ning sẽn pak tõnd n yɩɩd pa nebã na pẽg-d ye. Yaa d we n tall sũur-kaset sẽn yaa sõma Wẽnnaam taoore.—1 Tɩm. 1:5.

5. Bõe la d tõe n maan tɩ sõng-d tɩ d ra wa maan bũmb n sãam zood ning d sẽn tar ne Wẽnnaamã?

5 Ned sã n segd n yãk yam n maan bũmb n yaool n maand sãmb-sãmbe, tõe n wãa-a lame. Karen-biig a Zak yeelame tɩ ned a woto “yuusda ne a yɛlã fãa.” (Zak 1:8) Ned sã n tar koglg n be mogr sẽn gudg zug la a yaool n pa tar bũmb a sẽn tõe n tall n gõdg-a, a na n kẽnda yaare. Woto me, ninsaalbã tagsa sẽn toeemdã na n tara ned sẽn maand sãmb-sãmb n lengdẽ. Ned a woto tõe n wa maana bũmb n sãam zood ning a sẽn tar ne Wẽnnaamã, n bas n ningd neb a taab taale. (1 Tɩm. 1:19) Bõe la d tõe n maan tɩ yell a woto buud ra paam-do? D segd n modg n paama ‘tẽeb sẽn yaa kãn-kãe.’ (Karm-y Kolos rãmb 2:6, 7.) Sẽn na yɩl n paam tẽeb a woto, d segd n maoome n wa tõog tɩ d yam-yãkr buud fãa wilg tɩ d tẽeda Wẽnnaam Gomdã. (2 Tɩm. 3:14-17) La bõe n tõe n kɩt tɩ yɩ tõog ne-d tɩ d bãng n yãk yam tɩ zemse?

Bõe yĩng tɩ mi n yaa toog tɩ d bãng n yãk yam tɩ zemse?

6. Rabeem tõe n kɩtame tɩ d bas bõe maanego?

6 D sã n zoet d na wa n yãk yam n maan bũmb tɩ pa zemse, pa rẽ bɩ d pa tõog n pids d sẽn dat bũmb ningã, wall d yɛɛsd nebã na n wa tagsdẽ tɩ d ka yam, tõe n kɩtame tɩ d tolg n base. Sã n yaa woto ne yãmba, y bee bʋʋm. Ned baa a ye pa rat n yãk yam n maan bũmb tɩ pa zemse, tɩ kɩt t’a paam zu-loees bɩ yãnd ye. La d sã n nong Wẽnnaam la a Gomdã, tõe n kɩtame tɩ d rabeemã booge. Wãn to? Na n kɩtame tɩ d sã n wa rat n yãk yam n maan bũmb sẽn tar yood fãa, bɩ d reng n bao n bãng a Gomdã, la sɛb nins tʋm-tʋmdã sẽn yiisdã sẽn yet bũmb ningã. Woto na n kɩtame tɩ d ra wae n tudgdẽ ye. Bõe yĩnga? Bala Biiblã tõe n ‘kõo zɩtb yẽesem, la a kõ kamb bãngr ne yam.’—Yel. 1:4.

7. Rĩm a Davɩɩd kibarã wilgda tõnd bõe?

7 Rẽ yĩnga yaa wakat fãa la d na n tõog n yãk yam n maan bũmb tɩ zems bɩ? Ayo. Bala, d fãa yaa koangdba. (Rom 3:23) Wala makre, rĩm a Davɩɩd ra sakda Wẽnnaam ne a sũur fãa, la a ra tar yam me. La baasgo, a wa n yãka yam n maan bũmb sẽn pa zemse, tɩ kɩt tɩ yẽ mengã la neb a taab paam zu-loeese. (2 Sãm. 12:9-12) La a Davɩɩd pa sak t’a kongrã kɩt t’a pa le yãkd yam n maand bũmb sẽn na n kɩt t’a ta Wẽnnaam yam ye. (1 Rĩm 15:4, 5) Baa tõnd sã n da maana yel-wẽn pĩndã, wala a Davɩɩde, tõnd me sã n tẽeg t’a Zeova pa get d pãn-komsmã, la t’a kõta tõnd d yel-wẽnã sugri, d pa na n maand sãmb-sãmb ne yãk yam n maan sẽn tat a yam ye. A Zeova na n  ket n sõngda neb nins sẽn nong-a la b sakd-a wã.—Yɩɩl 51:3-6, 9-12.

8. Tʋm-tʋmd a Poll sẽn yeel bũmb ning kãadmã kõom wɛɛngẽ wã zãmsda tõnd bõe?

8 D sã n zoet rabeem ne yãk yam n maan bũmbu, d tõe n booga rabeemã. Wãn to? Yaa d sẽn na n bãng tɩ sasa ninga, yɛl toor-toor n be d sẽn tõe n yãk yam n maan tɩ fãa yaool n yaa sõma. Wala makre, ges-y-yã a Poll sẽn gom kãadmã kõom yell n yeel bũmb ningã. Wẽnnaam vẽneg-a lame t’a yeel woto: “Mam yeta neb nins sẽn nan ka maan kãadmã ne pʋg-kõapã tɩ yaa neer tɩ b kell n yɩ wa maam. La bãmb sã n ka tõe n tõog b mense, bɩ b kẽ kãadem. Y sã n maan kãadem n são yãmb sẽn na n bas tɩ bõn-kãng ratem wɩng yãmb wa bugum.” (1 Kor. 7:8, 9) A Poll wilgame tɩ ned sã n pa n ka kẽ kãadem, yaa sõma wʋsgo. La a pa yeel tɩ rẽ bal la sõma ye.

9. D segd n maana yɩɩr neb a taabã sẽn tagsd bũmb ning d yam-yãkr toor-toorã zug yĩng bɩ? Wilg-y y leoorã võore.

9 Rẽ yĩnga d segd n maana yɩɩr ne neb a taabã sẽn tagsd to-to bũmb nins d sẽn yãkd yam n maandẽ wã zug bɩ? N-ye. La pa wakat fãa ye. A Poll dɩka makr ne nemd f sẽn na n wãbe, tɩ tõe n yaa maoong nemdo, b sẽn kʋ n kõ bõn-naandse. A wilgame tɩ nemd a woto wãbr pa wẽng ye. La baasgo, tõe n komsa kẽer tẽebo. Rẽ n so t’a yeel woto: “Nemd sã n na n lub m ba-biiga, mam kõn le wãb nemd abada ye, n da wa lub m ba-biig ye.” (1 Kor. 8:4-13) Tõnd me sã n yãk yam n na n maan bũmbu, d segd n bao n bãnga rẽ sã n pa na n koms d taabã tẽebo. La sẽn pak tõnd n yɩɩd yaa d yam-yãkrã sẽn na n maan tõnd ne a Zeova zoodã bũmb ningã. (Karm-y Rom dãmb 14:1-4.) Biiblã no-bʋs n tõe n sõng tõnd tɩ d tõog tɩ d yam-yãkr fãa waoog Wẽnnaam?

Bũmb a yoob sẽn tõe n sõng-d tɩ d bãng n yãk yam tɩ zemse

10, 11. a) Zakã pʋgẽ, wãn to la d tõe n wilg tɩ d pa tɩta-neda? b) Tigingã kãsem dãmb sã n wa rat n yãk yam n maan bũmb nebã fãa yĩnga, bõe la b pa segd n yĩmi?

10 Da yɩ tɩta-ned ye. Nand tɩ d yãk yam n maan bũmbu, d segd n soka d meng woto: ‘Yel-kãngã wɛɛngẽ, mam tara sor n tõe n yãk m sẽn dat bɩ?’ Rĩm a Salomo ra yeela woto: “Tɩtaam sã n wa, yãnd n pʋgda. La sik-m-mens rãmb tara yam.”—Yel. 11:2.

11 Roagdbã tõe n kõo b kambã sor tɩ b maan b toorẽ yam-yãkr yɛl kẽer pʋsẽ, la pa kambã n segd n kõ b mens sor rẽ wɛɛngẽ ye. (Kol. 3:20) Zakã pʋgẽ, pagbã la ma-rãmbã tara sor n tõe n yãk yam n maan yɛl kẽere, la segdame tɩ b bãng tɩ yaa b sɩdbã la b zu-soben-dãmba. (Yel. 1:8; 31:10-18; Ef. 5:23) Sɩdbã me segd n bãngame tɩ yɛl kẽer pʋsẽ, b pa tar sor n tõe n yãk b sẽn dat n maane, la tɩ b taoor soab yaa Kiristã. (1 Kor. 11:3) Tigingã pʋgẽ, kãsem dãmbã mi n yãka yam n maan bũmb nebã fãa yĩnga. La b modgdame n pa maand “tɩ yõsg bũmb ning sẽn gʋls” Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã ye. (1 Kor. 4:6, Kãab-paalgã Koe-noogo) B tũuda tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã sor-wilgrã me. (Mat. 24:45-47) D sã n sikd d meng n maand  yam-yãkr yɛl nins pʋsẽ d sẽn tar sorã bala, tõe n kɩtame tɩ tõnd ne neb a taab gil zu-loeese.

12. a) Nand tɩ d maan bũmbu, bõe yĩng tɩ d segd n maan vaeesgo? b) Wãn to la d tõe n maan dẽ?

12 D maan vaeesgo. A Salomo yeela woto: “Nin-tɩrg paamda yõod ne a sẽn maand bũmb ninsã fãa. La neb nins sẽn yãgd n ka yaasd n tagsdẽ wã paamda naongo.” (Yel. 21:5) Wala makre, ned sã n dat tɩ y kẽes y ligd a tʋmd pʋgẽ n paam yõodo, y manesem yɩta wãna? Ra tũ-y y sũurã sẽn datã ye. Bao-y n bãng-y y ligdã kẽesg sẽn na n wa ne bũmb ningã. Kos-y neb nins sẽn tar minim rẽ wɛɛngẽ wã sõngre, la y bao n bãng Biiblã sẽn yet bũmb ninga. (Yel. 20:18) Nand tɩ y sɩng vaeesgã, bao-y sebr n gʋls yõod ning y sẽn tõe n paamã, la y gʋls tʋʋmdã sẽn tõe n wa ne yɛl ninsã. Nand tɩ y yãk yam, y segd n ‘tagsa a ligdã yelle.’ (Luk 14:28) Rẽ baoodame tɩ y tags y yam-yãkrã sẽn tõe n wa ne bũmb ning y tarmã, la zood ning y sẽn tar ne Wẽnnaamã zugã. Vaeesg baooda modgre, la rɩkd sẽk me. La na n kɩtame tɩ d ra yɩ yãg-yãg n yãk yam n maan bũmb n wa paam zu-loees ye.

13. a) Bõe la Zak 1:5 wã yet tɩ kengd raoodo? b) D sã n pʋʋs n kos yam, wãn to la rẽ tõe n sõng-do?

13 D pʋʋs n kos yam. D sã n dat n maan yam-yãkr sẽn waoogd Wẽnnaam, d segd n kos-a-la sõngre. Karen-biig a Zak yeela woto: “Ned sã n be yãmb sʋk t’a yam paoodẽ, bɩ a kos Wẽnnaam sẽn kõt nebã fãa ne yamleoog n ka lengdẽ wã, la a na paame.” (Zak 1:5) D pa segd n zoe yãnd ne d sak n deeg tɩ d rata Wẽnnaam yamã sẽn na yɩl n tõog n maan yam-yãkr tɩ zems ye. (Yel. 3:5, 6) D sã n teeg d meng bãngre, d pʋd n tõe n tudga nana-nana. D sã n pʋʋsd Wẽnnaam n kot yam la d baood n bãngd Biiblã sẽn yet bũmb ningã, d kɩtdame tɩ vʋʋsem sõngã sõngd-d tɩ d bãngd bũmb ning sẽn kɩt tɩ d rat n yãk yam n maan yɛl kẽerã.—Heb. 4:12; karm-y Zak 1:22-25.

14. Bõe yĩng tɩ d pa segd n basdẽ tɩ kaoosdẽ tɩ d yaoond n yãkd bũmb ning d sẽn na n maane?

14 D yãk d sẽn na n maanã. D ra yɩ tao-tao n maan woto n pa reng n maan vaeesg la d pʋʋs n kos yam ye. Ned sẽn tar yam “gũusda ne a sẽn maand bũmb ningã.” (Yel. 14:15) La pa rat n yeel tɩ d segd n basame tɩ kaoos wʋsg tɩ d yaool n yãk bũmb ning d sẽn na n maanã ye. Ned sẽn maand woto tõe n baooda padems sẽn na yɩl n da maan yam-yãkr ye. (Yel. 22:13) La a yaool n maana yam-yãkre. A yãka yam n na n bas neb a taabã tɩ b wilg-a a sẽn segd n maanegã.

15, 16. Bõe la d segd n maan n tõog n pids d yam-yãkre?

15 D pids d sẽn yãk n na n maanã. D sã n pa pids d sẽn yãk yam n na n maan bũmb ningã, modgr ning d sẽn maan n tõog n yãk yamã na n yɩɩ zaalem. A Salomo yeela woto: “Bũmb ning fo nug sẽn tõe n maan ne fo pãngã, bɩ f maan-a.” (Koɛ. 9:10) Sẽn na yɩl n tõog n pids d yam-yãkrã, d segd n sak n maana bũmb nins fãa sẽn yaa tɩlaeyã. Wala makre, koe- moond tõe n yãka yam n dat n yɩ so-pakda. A na n tõogame bɩ? A sã n pa bas t’a tʋʋmã la pemsmã kokr kõt-a yaams la rɩt sẽk ning a sẽn segd n dɩk n moon koɛɛgã, a na n tõogame.

16 Yam-yãkr sẽn yaa sõma pidsg pa wae n yaa nana ye. Bõe yĩnga? Bala, “dũniyã fãa bee wẽng soabã nugẽ.” (1 Zã 5:19) D segd n maoa ne “sɩ-wẽns buud fãa sẽn be yĩngri, la bãmb dĩm dãmba, la pãens rãmba, la lik soaadbã sẽn so pãng masã.” (Ef. 6:12) Tʋm-tʋmd a Poll ne karen-biig a Ziid fãa wilgame tɩ neb nins sẽn yãk yam n dat n waoogd Wẽnnaam b sẽn maand fãa pʋgẽ wã segd n maoome.—1 Tɩm. 6:12; Ziid 3.

17. D yam-yãkr toor-toorã pidsg wɛɛngẽ, bõe la a Zeova rat tɩ d maane?

17 D lebg n ges d yam-yãkrã, tɩ sã n yaa tɩlae bɩ d remse. D sẽn pa mi beoog yellã yĩng kɩtame tɩ pa wakat fãa la d sɩd tõe n maan bũmb nins d sẽn yãk yam n na n maanã wa d sẽn magã ye. (Zak 4:13, 14) La baasgo, a Zeova ratame tɩ baa d sã n wa segd zu-loees d yam-yãkr kẽer pidsg pʋgẽ bɩ d kell n tõog toogo. Ned sã n yãk yam n dɩk a meng kõ a Zeova, pa reem bũmb ye. Yaa woto me ne f sã n yãk yam n kẽ kãadem. Wẽnnaam datame tɩ d vɩɩmd tɩ zems ne pʋlem-kãensã. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 15:1, 2, 4.) La pa yam-yãkr nins fãa d sẽn maandã n pa reem yell ye. Ned sẽn tar yam mi n lebgd n tagsda a yam-yãkr fãa zug n getẽ. A pa basd tɩ wuk-m-meng wall tɩtaam kɩt t’a pa rems yɛl kẽer wall a tolg n toeem yam ye. (Yel. 16:18) Sẽn pak-a n yɩɩd yaa a we n bãng t’a sẽn vɩ to-to wã ket n waoogda Wẽnnaam.

D sõng d taabã tɩ b tõogd n waoogd Wẽnnaam b yam-yãkr fãa pʋgẽ

18. Wãn to la roagdbã tõe n sõng b kambã tɩ b wa tõe n maand yam-yãkr sẽn yaa sõma?

18 Roagdbã segd n modg n sõnga b kambã tɩ b wa tõe n waoogd Wẽnnaam b yam-yãkr fãa pʋgẽ. Rẽ wɛɛngẽ, yaa roagdbã mak-sõngã n nafd kambã n yɩɩda. (Luk 6:40) Sã n wa mik tɩ segdame, roagdbã tõe n wilga b kambã bãmb mengã sẽn maan to-to n tõog n yãk yam n maan yɛl kẽere. B tõeeme me n bas b kambã tɩ b maan yam-yãkr kẽer b toore, tɩ b sã n tõog n maan bũmb tɩ yaa sõma bɩ b pẽg-ba. La biig sã n wa yãk yam n maan bũmb sẽn pa sõma yẽ? Roagdbã tõe n dat n sõng-a lame t’a gil a yam-yãkrã sẽn wa ne zu-loees ninsã. La pa wakat fãa la woto maaneg nafd biigã ye. Wala makre, roagdb tõe n daa montɛɛr n kõ b biiga. La biigã sã n pa kẽn sõma tɩ polɩɩs rãmbã yõk-a n deeg a montɛɛrã, bõe la a roagdbã segd n maane? B tõe n tɩ yaoome n deeg montɛɛrã. La b sã n yeel biigã t’a modg n paam ligd n yao, na n sõngame t’a bãng t’a sã n dat n gil zu-loeese, a segd n gũusa ne a manesmã.—Rom 13:4.

19. Bõe la d segd n zãms Biibl karen-biisã, la wãn to la d tõe n maan dẽ?

19 A Zezi yeela a karen-biisã tɩ b zams neb a taaba. (Mat. 28:20) Zãms Biiblã karen-biisã tɩ b wa tõe n maand yam-yãkr sẽn yaa sõma wã naaga bũmb nins sẽn tar yõod tɩ d segd n zams nebã. Sẽn na yɩl n maan dẽ tɩ zemse, d segd n gũusame n da wilgd-b b sẽn segd n maaneg ye. Sẽn são yaa d sẽn na n zãms-b tɩ b wa tõe n tik Biiblã noy zut n bãng b sẽn segd n maanegã b toore. Sɩd me, yaa ‘tõnd ned kam fãa n na n togs a meng yell Wẽnnaam taoore.’ (Rom 14:12) Bʋʋm kãngã seka tõnd ned kam fãa na mao t’a yam-yãkr fãa waoog Wẽnnaam.

[Tẽngr note]

^ sull 4 Y tõe n gesa vẽnegr ning sẽn yet tɩ: “Zɩɩmã pʋgẽ bõn-kɩdsã, la woperasɩõ rãmbã” sẽn be Wẽnnaam nonglmã sebrã neng 215-218 pʋgẽ wã, la yʋʋmd 2006 sɩpaolg kiuug Rĩungã Tʋʋmd sõsg ning sẽn yet tɩ: “Wãn to la mam tagsd ne tɩbsg buud toɛy-toɛy nins sẽn tũud ne m zɩɩmã, bɩ ne bõn-kɩds nins b sẽn yãkd zɩɩmã pʋgẽ wã?” seb-neng a 3-6 pʋgẽ wã.

Y na n leokame tɩ bõe?

• Bõe yĩng tɩ d segd n mao n wa tõe n maand yam-yãkr sẽn yaa sõma?

• Rabeem tõe n kɩtame tɩ d bas bõe maanego, la wãn to la d tõe n boog d rabeemã?

• Bũmb a yoob bʋs la d tõe n maan tɩ sõng-d tɩ d bãng d yam-yãkr sã n waoogda Wẽnnaam?

[Zãmsgã sogsgã]

[Zĩ-gũbri/Foto, seb-​neng 20]

D sẽn tõe n yãk yam to-to tɩ zemse

1 D ra yɩ tɩta-ned ye

2 D maan vaeesgo

3 D pʋʋs n kos yam

4 D yãk d sẽn na n maanã

5 D pids d sẽn yãk n na n maanã

6 D lebg n ges d yam-yãkrã, tɩ sã n yaa tɩlae bɩ d remse

[Foto, seb-​neng 19]

Ned yam sẽn yuusd yaa wa ned sẽn tar koom koglg n be mogr sẽn gudg zug n yaool n pa tar bũmb a sẽn tõe n tall n gõdg-a