Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kell-y n yɩ-y gũudb wa a zeremi

Kell-y n yɩ-y gũudb wa a zeremi

 Kell-y n yɩ-y gũudb wa a zeremi

“Mam [a Zeova] gũuda m goamã n na n pids-a.”—ZER. 1:12.

1, 2. Bõe n kɩt tɩ b tõe n mak a Zeova manesmã ne a nin-buiidã ne amand tɩɩga?

LIBÃ la Israɛll soolmẽ wã, amand tɩɩgã naaga tãensã zut tɩɩs nins sẽn dengd b taabã n ningd puudã sʋka. Yaa yʋʋm-vẽkr kiuugã baasgẽ bɩ wao-fugdg kiuugã sɩngrẽ la b yãt a puudã sẽn yaa neerã. B sã n na n lebg tɩ-kãngã yʋʋrã ne hebre wã ne moore, yaa “sẽn nekd-a soabã.”

2 A Zeova sẽn wa n yãk a Zeremi t’a na n yɩ a no-rɛɛsã, a rɩka makr ne amand tɩɩgã, n bilg bũmb sẽn tar yõod wʋsgo. Wẽnnaam vẽneg-a lame t’a yã amand tɩɩg willi. Bõe yĩnga? A Zeova meng wilga a võor n yeel woto: “Mam gũuda m goamã n na n pids-a.” (Zer. 1:11, 12) Wa amand tɩɩgã sẽn dengd a taabã n ‘nekdẽ’ wã, a Zeova wilgda a nin-buiidã bũmb ning a sẽn na n wa maanã pĩnd-pĩnda, rat n yeel t’a keoogd-b lame tɩ nan ket n zãra. Sẽn paase, a Zeova ‘gũuda a goamã,’ rat n yeel t’a getame tɩ b sɩd pids wa a sẽn datã. A maana woto ne Zida nebã. A tʋma a no-rɛɛsdbã tɩ b tɩ wilg-b kɩɩsg sẽn wat ne bũmb ningã. (Zer. 7:25) A kell n gesame t’a gom-kãensã pidsi. Sɩd me, a sẽn da yãk wakat ningã sẽn wa n ta, rat n yeel tɩ yʋʋmd 607 sẽn deng a Zezi rogmã, a sɩbga Zida nebã sẽn da yaa kɩɩsdbã.

3. D kɩsa sɩd t’a Zeova na n maana bõe?

3 Rũndã-rũndã me, a Zeova ket n geta sẽn na yɩl t’a raabã pidsi. A pa tol n tõe n bas a  goamã tɩ vaal ye. Woto kɩtame tɩ y manesem segd n yɩ wãna? Rẽ yĩnga, y kɩsa sɩd tɩ rõandã, rat n yeel tɩ yʋʋmd 2011 soabã pʋgẽ me, a Zeova ket n ‘gũuda a goamã’ sẽn na yɩl tɩ b pids bɩ? D yam sã n yooda ne a Zeova pʋlemsã pidsgu, bɩ d bãng tɩ yaa masã la d segd n nek n bas gõeem, n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã n da maan kʋɩɩng ye. (Rom 13:11) A Zeremi basa gõeem la kʋɩɩng n tʋm a tʋʋmdã. D sã n maag d yĩng n bao n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ d yet woto wã, la a sẽn maan rẽ wã võore, na n sõng-d lame tɩ d bãng tõnd me sẽn tõe n wɩng ne tʋʋmd ning a Zeova sẽn bobl-dã to-to.

A Zeremi koɛɛgã ra tara yõod wʋsgo

4. Bõe n kɩt tɩ koɛɛgã taasg ra yaa toog ne a Zeremi, la bõe yĩng tɩ ra yaa koɛɛg sẽn tar yõodo?

4 Tõe t’a Zeova sẽn wa n na n yãk a Zeremi t’a yɩ a no-rɛɛsã t’a yʋʋm da kolga 25. (Zer. 1:1, 2) La a Zeremi tagsame t’a nan yaa biig bala, n pa tõe n tɩ gom ne tẽngã kãsem dãmb yʋʋm sẽn vẽsge, la sẽn yaa zu-soben-dãmbã ye. (Zer. 1:6) Koɛɛg ning a sẽn da segd n taasã ra pukda nebã bãongo, la wilgd sɩbgr ning b sẽn na n paamã, sẽn yɩɩd fãa, maan-kʋʋdbã, ziri no-rɛɛsdbã, nanambsã la neb nins sẽn da ‘maand b sẽn date,’ n pa rat n ‘tek yamã.’ (Zer. 6:13; 8:5, 6) A Zeremi ra segd n wilga nin-buiidã tɩ b na n sãama wẽnd-doog ning a Salomo sẽn me tɩ ra tar ziir wʋsgo, n da yaa tũudum hakɩkã nif hal na maan yʋʋm kobs-naasã. A ra segd n togs-b-lame me tɩ Zerizalɛm ne Zida na n lebga raboodo, la tɩ nin-buiidã na n kẽnga yembdo. Hakɩka, koɛɛg ning a Zeremi sẽn da segd n taasã ra tara yõod wʋsgo!

5, 6. a) Bõe la a Zeova kɩt t’a Zeremi sullã neb maand rũndã-rũndã? b) Bõe yell la sõs-kãngã na n gome?

5 Rũndã-rũndã me, a Zeova yãka neb sull a sẽn zae ne a vʋʋsem sõngã tɩ d tõe n mak-b ne gũudba, bala, a kɩtame tɩ b keoogd nebã tɩ dũni kãngã bʋʋdã kolgdame. Hal na maan yʋʋma, nin-kãensã sullã b sẽn boond me t’a Zeremi sullã sɩng n sagenda nebã tɩ b bãng tɩ tõnd wakatã yaa gũusg wakate. (Zer. 6:17) Biiblã wilgdame t’a Zeova pa kaoosd n pids a gomde, la t’a maanda bũmb fãa a wakate. Raar ning a sẽn yãkã pa na n viigi, la a na n linga nebã me.—Sof. 3:8; Mark 13:33; 2 Pɩɛ. 3:9, 10.

6 A Zeova nin-buiidã fãa pa segd n yĩm t’a na n lugla a dũni-paalgã ka la bilf ye. Rẽ segd n kɩtame tɩ b wɩng ne gũubu, bala koɛɛg ning b sẽn moondã pidsg tara kolgre. Y sẽn mi rẽ wã yĩnga, y manesem yaa wãna? A Zezi yeelame tɩ d fãa segd n wilga vẽeneg tɩ d teenda Wẽnnaam Rĩungã. Bɩ d ges zʋg-sõma a tã sẽn sõng a Zeremi t’a tʋm a tʋʋmdã ne yẽesem, tɩ sõng tõnd me tɩ d rɩk a togs-n-taar n wɩng ne gũubu.

A Zeremi ra nonga nebã

7. Wãn to la a Zeremi sẽn da nong nebã kɩt t’a tõog n kell n moon koɛɛgã baa ne zu-loeesã?

7 Bõe n kɩt t’a Zeremi sak n moon koɛɛgã baa sẽn da pa nana ne-a wã? Yaa a sẽn da nong nebã yĩnga. A ra miime tɩ yaa a wakatẽ taoor dãmbã sẽn da segd n vẽneg nin-buiidã n wẽneg n kɩt tɩ zu-loees toor-toor namsd-bã. (Zer. 23:1, 2) Rẽ kɩtame t’a tʋm a tʋʋmdã ne nonglem la nimbãan-zoeere. A ra ratame t’a tẽngã neb wʋm Wẽnnaam goamã la b sake, n paam n vɩɩmde. Yell ning sẽn da na n paam-bã ra reeg n namsd-a lame hal tɩ kɩt t’a sũur sãam t’a yãbe. (Karm-y Zeremi 8:21, 23.) D sã n karemd Wiisg sebrã, d sɩd nee nonglem ning a sẽn da tar ne nin-buiidã, la a Zeova yʋʋrã sãoong sẽn da sãamd a sũur to-to wã. (Wiis. 4:6, 9) Rẽ yĩnga y sã n yã neb ‘sũy sẽn sãam wʋsg tɩ b pãngã fãa sɛ, tɩ b yaa wa piis sẽn ka tar kɩɩmã,’ pa kɩtd tɩ y rat n taas-b Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã sẽn kõt yolsgã sɩda?—Mat. 9:36.

8. Bõe n wilgd tɩ namsgã pa kɩt t’a Zeremi lebg sũ-to-neda?

8 Neb nins a Zeremi sẽn da tʋll n sõng ne a sũur fãa wã wẽneg n nams-a lame, la baasgo, a pa lebs-b wẽnga, wall a lebg sũ-to-ned ye. A kell n talla sũ-mare, n bʋk a meng ne nin-buiidã la ne rĩm a Sedesias meng sẽn yɩ rĩm-wẽngã. Hal baa a Sedesias sẽn wa n bas a  Zeremi nin-buiidã nugẽ tɩ b na n kʋ-a wã, a kell n sagla rĩmã t’a segd n saka a Zeova koɛɛgã. (Zer. 38:4, 5, 19, 20) Rẽ yĩnga tõnd me nonga nebã wʋsg woto bɩ?

A raoodã ra yita Wẽnnaam nengẽ

9. Bõe n wilgd t’a Zeremi raoodã ra yita Wẽnnaam nengẽ?

9 A Zeova sẽn wa n na n tʋm a Zeremi sɩngrẽ wã, a ra pa rat n sak ye. Woto kɩtame tɩ d miẽ tɩ raood la yẽesem ning a sẽn tall a tʋʋmdã pʋgẽ wã pa yit a meng nengẽ ye. Ayo! Yaa a Zeremi sẽn teeg Wẽnnaam zãng-zãngã yĩng n kɩt t’a tall yẽesem la raood wʋsg woto wã. Hakɩka, a Zeova teela no-rɛɛsã. A yɩɩ “wa gãndaoog sẽn tar pãnga,” n sõng a Zeremi n kõ-a pãng t’a tõog n tʋm a tʋʋmdã. (Zer. 20:11) A Zeremi yʋʋrã ra yii zĩig zãng a yẽesmã la a raoodã yĩnga, hal tɩ kɩt t’a Zezi sẽn wa n moond koɛɛgã, neb kẽer tags tɩ yaa a Zeremi n vʋʋge!—Mat. 16:13, 14.

10. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zeova tʋma sẽn paam-b zaeeb n nan ket tẽngã zugã “buud wʋsg ne rĩm dãmb soolmẽ”?

10 A Zeova sẽn yaa “buudã fãa rĩmã” ra tʋma a Zeremi t’a tɩ taas buud toor-toorã la soolem toɛy-toɛyã a bʋ-kaoor koeese. (Zer. 10:6, 7) Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zeova tʋma kiris-neb nins sẽn paam zaeeb n nan ket tẽngã zugã “buud wʋsg ne rĩm dãmb soolmẽ”? (Zer. 1:10) Wa yĩngr la tẽng naabã sẽn da bobl no-rɛɛs a Zeremi tʋʋmdã, a bobla a Zeremi sullã neb me tʋʋmde. Wẽnnaam kõ-b-la sor tɩ b moon dũniyã gill zugu, n wilg buud wʋsg ne rĩm dãmb soolem toɛy-toɛyã a bʋ-kaoor koeese. Wẽnnaam Sẽn-tõe-a fãa wã a toor sẽn bobl nin-kãensã tʋʋm kãngã wã, b tʋmda ne a Gomdã a sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã, n wilgd nebã tɩ Wẽnnaam yãka wakat n na n võ la a sãam buud toor-toorã la rĩm dãmbã soolem toɛy-toɛyã sẽn be rũndã-rũndã wã, la t’a yãka a sẽn na n maan dẽ to-to wã me. (Zer. 18:7-10; Wil. 11:18) A Zeremi sullã pa na n tol n maan laas-laas ne tʋʋmdã Wẽnnaam sẽn bobl-b tɩ b segd n taas a bʋ-kaoorã koees dũniyã gill zugã ye.

11. Baa zu-loeesã sã n wa yaa wʋsgo, bõe n na n sõng-d tɩ d ket n wɩngd ne koɛɛgã moonego?

11 Wakat ninga, nebã sã n wa namsd tõndo, n pa kelgd koɛɛgã wall d sã n wa tar zu-loees a taaba, yaa toog tɩ d tõog n da koms raood ye. (2 Kor. 1:8) La wa a Zeremi, d me kell n wɩng ne d tʋʋmdã. Ra n koms-y raood ye. Bɩ tõnd ned kam fãa ket n kot Wẽnnaam sõngr la d teegd-a, n paamd “raoodo.” (1 Tes. 2:2) D sẽn yaa tũudum hakɩkã nebã yĩnga, d segd n ket n tʋmda tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn bobl-dã ne yẽesem n da maand kʋɩɩng ye. Segdame tɩ d wɩngd ne koɛɛgã moonego, n da tol n bas tɩ bũmb kɩt tɩ d pa wilg nebã tɩ Wẽnnaam na n sãama kiris-neb ne yʋʋrã ye. D kɩt tɩ b bãng t’a sẽn da sãam Zerizalɛm nin-buiidã sẽn da pa tũud-a ne pʋ-peelmã makda rẽ. A Zeremi sullã pa wilgd nebã “Zusoabã bark koɛɛgã” bal ye, b wilgd-b-la “Wẽnnaam sũ-dokr daar koɛɛgã” me.—Ezai 61:1, 2; 2 Kor. 6:2.

A Zeremi tʋʋmdã ra kõt-a-la sũ-noogo

12. Bõe yĩng tɩ d yetẽ t’a Zeremi kell n talla sũ-noog a tʋʋmdã pʋgẽ, la sẽn yɩɩd fãa, bõe n sõng-a?

12 Tʋʋmdã ra kõta a Zeremi sũ-noogo. A yeela a Zeova woto: “Mam sẽn wʋm y goamã, mam deegame. Saasẽ-pãng-soab a Wẽnnaam, yaa yãmb n so maam, la y goamã kõo maam sũ-noog n kɩt tɩ m kɩdem.” (Zer. 15:16) A Zeremi ra getame t’a sẽn paam tɩ Wẽnnaam yãk-a t’a moond a koɛɛgã yaa zu-zẽkr bũmbu. La bãng-y tɩ wakat ninga, a sã n da tags nin-buiidã sẽn yaand-a wã yell wʋsgo, a sũ-noogã boogdame. La a sã n tags koɛɛgã sõmblem la a yõodã sẽn ta zĩig ningã yelle, a sũur le lebgda noogo.—Zer. 20:8, 9.

13. Yɩl n tall d sũ-noogã, bõe yĩng tɩ d segd n dɩlgd d meng ne Wẽnnaam Gomdã yel-zulumsã?

13 Rũndã-rũndã, tõnd me sã n dat tɩ koɛɛgã mooneg ket n kõt-d sũ-noogo, d segd n dɩlgda d meng ne “rɩɩb sẽn yaa taoko,” rat n yeel tɩ yel-zulums nins sẽn be Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã. (Heb. 5:14) D sã n zulgd bãngr ning d sẽn tar Wẽnnaam Gomdã zugã, paasda d tẽebã pãnga. (Kol. 2:6, 7) Kɩtdame tɩ d neẽ tɩ d  sẽn maand bũmb ninsã tõe n nooga a Zeova sũur wʋsgo, wa sẽn tõe n sãam a sũur wʋsgã. Sã n yaa toog ne-d tɩ d yãt sẽk n karemd Biiblã la d zãmsd-a, segdame tɩ d le maag d yĩng n sigl d tʋʋmã. Baa yaa minit a wãn bal la d paamd daar fãa n zãmsd Biiblã la d bʋgsdẽ, na n paasa zood ning d sẽn tar ne a Zeova wã, n ‘kõt-d sũ-noogo, n kɩtdẽ tɩ d kɩdemd’ wa a Zeremi.

14, 15. a) A Zeremi sẽn tʋm a tʋʋmdã ne a sũur fãa wã woma bi-bʋse? b) A Zeova Kaset rãmbã mii bõe koɛɛgã moonegã wɛɛngẽ?

14 Yaa sɩd t’a Zeremi ra segd n moona keoogr la a bʋ-kaoor koees n pa base, la a tʋma tʋʋmd ning a Zeova sẽn bobl-a n yeel t’a ‘lebs n me la a bʋdã’ ne a sũurã fãa me. (Zer. 1:10) Tʋʋm kãng me, woma biisi. Bala yʋʋmd 607 sẽn deng a Zezi rogmã b sẽn wa n na n sãam Zerizalɛmmã, zʋɩf rãmb kẽer la bu-zẽms neb n paam n põse. Wala makre, a Rekaab yagense, a Ebɛd-Melɛk la a Baruki. (Zer. 35:19; 39:15-18; 43:5-7) Nin-kãensã yɩɩ wẽn-zoɛtb la a Zeremi zo-rãmba. B makda rũndã-rũndã neb nins sẽn yõg zood ne a Zeremi sullã nebã, rat n yeel tɩ neb nins sẽn na n wa vɩɩmd tẽngã zugã. A Zeremi sullã neb sũur yaa noog hal wʋsgo, b sẽn paam n sõngd b zo-kãensã sẽn yaa “kʋʋn-kãsengã” tɩ b tẽebã pãng paasdẽ wã. (Wil. 7:9) La nin-kãensã sẽn yaa b zo-rãmbã me sẽn paam n sõngd  pʋ-peelem dãmbã tɩ b bãngd Wẽnnaam la a raabã, b sũy nooma hal wʋsgo.

15 Wẽnnaam nin-buiidã miime tɩ koe-moonegã pa neb nins sẽn sakd n kelgdẽ wã sõngr yĩng bal ye, a naaga bũmb nins b sẽn maand n waoogd Wẽnnaamã sʋka. Nebã kelgda koɛɛgã tɩ b pa kelgd me, d sẽn sakd a Zeova ne d sũur fãa n moond koɛɛgã tɩ waoogd-a wã, kõt-d-la sũ-noog wʋsgo.—Yɩɩl 71:23; karm-y Rom dãmb 1:9.

Kell-y n wɩng-y ne Wẽnnaam tʋʋmdã!

16, 17. Wãn to la Wilgr 17:10 la Habakuk 2:3 wã wilgd tɩ tõnd wakatã yaa gũusg wakate?

16 D sã n karemd gomd ning b sẽn pĩnd n togs tɩ be Wilgr 17:10, d sɩd nee vẽeneg tɩ d sẽn vɩ wakat ningã yaa gũub wakate. Rũndã-rũndã, yaa rĩm a yopoe soabã n dɩt naam. Yaa Amerik ne Ãngeletɛɛr sẽn naag taab n so pãng dũniyã gill zugã n yaa rĩm-kãnga. Biiblã goma a yell n yeel woto: “A sã n wa, [rat n yeel tɩ rĩm a yopoe soabã,] a na n dɩɩ naam wakat bilfu.” “Wakat bilf” kãng segd n kolga saab masã. No-rɛɛs a Habakuk goma dũni kãngã sãoongã yell n yeel woto vẽenega: “A wakatã nan ka ta ye . . . bɩ f gũ-a. A na n maaname n ka vaal ye.”—Hab. 2:3.

17 Bɩ y sok y meng woto: ‘Rẽ yĩnga mam wilgda ne m sẽn vɩ to-to wã tɩ m miime tɩ masã yaa gũusg wakat bɩ? Mam vɩɩmã wilgdame tɩ m miime tɩ dũniyã na n saa ka la bilf bɩ? Bɩ m yam-yãkr toor-toorã la bũmb nins m sẽn lʋɩɩsd taoorã wilgdame tɩ m pa tagsd tɩ dũni kãngã na n saa ka la bilfu, wall m tagsdame tɩ pa wõnd a pʋd n na n saame?’

18, 19. Bõe yĩng tɩ pa masã la d segd n maag Rĩungã tʋʋmdã pʋgẽ?

18 Gũusdbã sull tʋʋmd ket n nan pa sa ye. (Karm-y Zeremi 1:17-19.) Sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeeb n ket tẽngã zugã ket n tʋmda ne b sũy fãa n vigl wa “kut ra-lugundga,” la “tẽng sẽn tar lalga.” Ad woto sɩd noogda d sũuri! Nin-kãensã ‘sẽbga sɩdã tɩ yaa b sẽbdga,’ rat n yeel tɩ b teega Wẽnnaam Gomdã n paamd pãng tɩ sõngd-b tɩ b tʋmd b tʋʋmdã n na n tãag a tɛka. (Ef. 6:14) Kʋʋn-kãsengã neb me tʋmda ne b sũy fãa, n teend a Zeremi sullã neb tʋʋm kãngã Wẽnnaam sẽn bobl-bã pʋgẽ.

19 Masã pa wakat d sẽn segd n maag Rĩungã tʋʋmdã pʋgẽ ye. D pʋd n segd n tẽega Zeremi 12:5 goamã. (Karm-y-yã.) Tõnd fãa tara zu-loeese. D tõe n maka zu-loe-kãens sẽn dat n koms d tẽebã ne “neb” sẽn zoete, tɩ d segd n naag-b n zoe. La d miime tɩ “to-kãsengã” sẽn kolgdã, zu-loeesã wẽnem na n paasame. (Mat. 24:21) Dẽnd d tõe n yeelame tɩ d sẽn na n mao ne zu-loees nins sẽn watã sẽn toe wʋsgã, na n yɩɩ wa d sẽn naag “wiid” n zoetẽ. Ned sã n segd n naag wed-moos n zoe, rẽ sẽn baood modgr ningã yɩɩda ned sẽn zoet ne a taab sẽn segd n mao to-to wã. Rẽnd tara yõod tɩ d modg n tõog n mao ne rũndã-rũndã zu-loeesã, tɩ sõng-d tɩ d wa tõog n mao ne sẽn wat-bã.

20. Bõe la yãmb yãk yam n na n ket n maandẽ?

20 Tõnd fãa tõe n dɩka a Zeremi togs-n-taare, n moond koe-noogã b sẽn bobl-dã ne d sũur fãa. Yɩɩ nonglmã, raoodã la sũ-noogã n sõng a Zeremi t’a tõog n moon koɛɛgã ne a sũur fãa n kaoos yʋʋm 67 wã. Amand tɩɩgã puudã tẽegd-d lame t’a Zeova ket n ‘gũuda a goamã’ sẽn na yɩl tɩ b pidsi. Dẽnd segdame tɩ d me ket n gũudẽ la d moond Wẽnnaam koɛɛgã. A Zeremi maana woto. Tõnd me tõe n maana rẽ.

Y tẽrame bɩ?

• Wãn to la a Zeremi sẽn da nong nebã sõng-a t’a kell n tʋm a tʋʋmdã?

• Bõe n kɩt tɩ d rat raood ning sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã?

• Bõe n sõng a Zeremi t’a kell n tall sũ-noog a tʋʋmdã pʋgẽ?

• Bõe yĩng tɩ y segd n ket n gũudẽ la y moond Wẽnnaam koɛɛgã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 31]

Baa b sã n namsd-y koe-moonegã poorẽ, y na n ket n moondame bɩ?