Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bɩ y segl y mens sõma!

Bɩ y segl y mens sõma!

 Bɩ y segl y mens sõma!

“Bɩ y segl tɩ Ninsaal Biigã wata wakat ning yãmb sẽn ka tẽeda.”—MAT. 24:44.

1, 2. a) Bõe la Biiblã bãngr-goamã yet tɩ d tõe n dɩk n mak ne ãbg sẽn zabd ne neda? b) Y sã n dat n põs sãoong ning sẽn watã sasa, bõe la y segd n maane?

RAO a ye n da gʋʋnd ãbse, n tõog tɩ b minim-a hal sõma, t’a reemd ne-b tɩ nebã getẽ. A yeela woto: “F sã n paam tɩ we-rũng minim-f sõma, yaa wa f sẽn paam kũun sẽn ka to.” La yʋʋmd 2003 zĩ-likr kiuug rasem a 3 daare, yɛlã pa yɩ wa a sẽn tagsdã ye. A we-rũng a yembr sẽn yaa ãbg sẽn tar kɩlo 172 n tiig zĩig pʋgẽ n zab ne-a. Woto yɩɩ lingri, sẽn paase raoã ra pa segl a meng ye.

2 Segdame tɩ d bãng tɩ Biiblã pĩnd n goma “rũng” sẽn na n zab yelle, tɩ kɩt tɩ d segd n segl d mense. (Karm-y Wilgr 17:15-18.) Ãnd dãmb la rũn-kãng sẽn na n zab ne wã? A Sʋɩtãan dũniyã na n tiig n welgame, t’a babs toor-toorã wẽneg n zab taaba. Rũm-zẽegã makda ONU wã, tɩ “yɩɩl piigã” makd politikã pãn-soaadbã fãa. B na n naaga taab n wẽneg n zab ne Babilon Kãsengã sẽn yaa ziri tũudmã fãa sẽn naag taab tɩ b mak-a ne pʋg-yoodrã, n sãam-a zãnga. Wakat bʋg la woto fãa na n zĩndi? D pa mi a daarã la a wakatã ye. (Mat. 24:36) La d miime tɩ na n yɩɩ wakat ning d sẽn pa tẽede, la tɩ wakat ning sẽn ket tɩ b sãam-a wã lebga bilfu. (Mat. 24:44; 1 Kor. 7:29) Woto yĩnga, tara yõod wʋsg tɩ d segl d mense, sẽn na yɩl tɩ Babilon Kãsengã sãoong sasa, la Kiristã sã n wa na n sãam nin-wẽnsã, bɩ d paam t’a fãag-do. (Luk 21:28) Sẽn na yɩl n segl d mens sõma, bɩ d ges kibay sẽn gomd wẽn-sakdb sẽn wilg tɩ b segla b mense, tɩ kɩt tɩ b paam n yã Wẽnnaam kãabs pidsgu. D segd n dɩka nin-kãens togs-n-taare.

Wala a Nowe, bɩ d me segl d mense

3. A Nowe wakatẽ wã, bõe n kɩt tɩ ra pa nana ne-a t’a sak Wẽnnaam ne a sũur fãa?

3 A Nowe kell n segla a meng sõma n wa paam n yã Wẽnnaam kãabg pidsgu, baa ne wẽngã sẽn da yaa wʋsg a wakatẽ wã. Mams-y n ges-y a Nowe sẽn paam zu-loees ninsi, malɛgs sẽn wa n kɩɩs Wẽnnaam n sig tẽngã zug n maan b mens ninsaalb n dɩgs pʋg-neeb n maan b pagbã. B roga kamb sẽn yaa “gãndaado.” B kambã pãng ra yɩɩda ninsaal rẽndã, tɩ kɩt tɩ b ra maand nebã pãnga. (Sɩng. 6:4) Tags-y n ges-y nin-wob-kãensã sẽn da tʋmd nen-kɛglem tʋʋmã sẽn da wat ne zũnglg ning zĩig fãa b sẽn da kẽngdã. Woto fãa kɩtame tɩ wẽnemã piuug zĩig fãa, la kɩt tɩ ninsaalbã tagsa la b manesem fãa lebg wẽng wʋsgo. Rẽ kɩtame tɩ saasẽ pãng soab a Zeova wilg t’a na n sãama zãmaan-kãng sẽn yɩ wẽn-kɩɩsdb zãmaanã.—Karm-y Sɩngr 6:3, 5, 11, 12. *

4, 5. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ tõnd wakatã wõnda a Nowe wakatã?

4 A Zezi reng n togsame tɩ yɛl nins sẽn zĩnd a Nowe wakatẽ wã buud n na n zĩnd tõnd wakatã. (Mat. 24:37) Wala makre, tõnd me wakatã, zĩn-dãmbã sẽn yaa malɛg-wẽnsã kẽesda b toog ninsaalbã yɛlẽ. (Wil. 12:7-9, 12) A Nowe wakatẽ wã, b ra lebga ninsaalbã. La baa ne Wẽnnaam sẽn gɩdg-b tɩ b pa tõe n le lebg ninsaalb rũndã-rũndã wã, b modgdame sẽn na yɩl tɩ kom-biisã la kom-kãsemsã maan bãmb raabã. Malɛg-kãens sẽn nong yoobã yɛlã tusda neb nins b sẽn tõog tɩ b maand  bãmb raabã tɩ b tʋmd tʋʋm-wẽns la tʋʋm-dẽgd buud toor-toore, tɩ noom bãmba.—Ef. 6:11, 12.

5 Wẽnnaam Gomdã yetame t’a Sʋɩtãan yaa “nin-kʋʋda,” la t’a ‘soo kũumã pãnga.’ (Zã 8:44; Heb. 2:14) La woto pa rat n yeel t’a tõe n kʋʋ ned ning fãa a sẽn dat ye. La malɛg-kãngã sẽn lebg wẽng wʋsgã kɩtdame tɩ nebã zãmbd taab la b wẽgd taaba. A kɩtdame me tɩ nebã pa zoet taab nimbãanega, tɩ kɩt tɩ b kʋʋd taaba. Nebã sẽn tʋmd nen-kɛglem tʋʋm zĩig fãa woto wã, yãmb pa tagsd t’a Zeova nee rẽ wa a sẽn yã a Nowe wakatẽ wã sẽn da yaa to-to wã sɩda? Rẽ yĩnga a na n sĩndame n pa maan bũmb bɩ?

6, 7. Bõe la a Nowe ne a zakã rãmb maan tɩ wilgdẽ tɩ b ra tara tẽeb la b yaa wẽn-zoɛtba?

6 Wẽnnaam yeela a Nowe t’a na n kɩtame tɩ sa-kãseng ni n sãam bõn-vɩɩsã fãa. (Sɩng. 6:13, 17) A Zeova wilga a Nowe t’a ka koglg sẽn yaa kẽenga. A Nowe ne a zakã rãmb saka a Zeova sẽn yeelã, n sɩng koglgã kaabo. Bõe n sõng-b tɩ b sak a Zeova la b tõog n segl b mens n sa nand tɩ nin-wẽnsã sãoong ta?

7 A Nowe ne a zakã rãmb sẽn da tar tẽeb la b yaa wẽn-zoɛtbã yĩng kɩtame tɩ b sak Wẽnnaam noorã. (Sɩng. 6:22; Heb. 11:7) A Nowe sẽn da yaa zakã soabã kell n talla zood sõma ne a Zeova. Sẽn paase a pa rɩk a wakatẽ nebã sẽn da tʋmd tʋʋm-wẽnsã togs-n-taar ye. (Sɩng. 6:9) A ra miime t’a segd n kogla a zakã rãmba, sẽn na yɩl tɩ bãmb me ra kẽes b mens nen-kɛglem tʋʋmã la tʋʋm-dẽgd buud toor-toorã nebã sẽn da tʋmdã pʋsẽ ye. B fãa ra segd n gũusame n da wa bas tɩ bãmb mensã tʋʋm pak-b n yɩɩd ye. Bala, Wẽnnaam da kõ-b-la tʋʋmde, tɩ yaa tɩlae tɩ b zakã ned fãa lʋɩɩs tʋʋm-kãng taoor a vɩɩmã pʋgẽ.—Karm-y Sɩngr 6:14, 18.

A Nowe ne a zakã rãmb segla b mense

8. Bõe n wilgd t’a Nowe zakã rãmb yɩɩ wẽn-zoɛtba?

8 A Nowe kibarã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã gomda a Nowe yell n yɩɩda. La a pagã ne a kambã la a kambã pagb me ra tũuda a Zeova. No-rɛɛs a Ezekɩɛll sẽn yeel bũmb ningã wilgda rẽ. A yeelame t’a Nowe sã n da zĩnda yẽ wakatẽ wã, a kambã ra pa tõe n zĩ n gũudẽ tɩ b fãag-b b ba wã tɩrlem yĩng ye. A Nowe kambã ra yaa bɛda, tɩ kɩt tɩ b ra tõe n yãk yam n sak Wẽnnaam bɩ b kɩɩs-a. Dẽnd b ned kam fãa wilgame t’a nonga Wẽnnaam la a noyã. (Eze. 14:19, 20) A Nowe zakã rãmb saka a Nowe saglsã la b tall tẽeb wa yẽ. Sẽn paase, b pa bas tɩ nebã tʋʋm-beedã kɩt tɩ b pa tʋm tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn bobl-bã ye.

9. Rũndã-rũndã, bõe la kẽer maand tɩ wilgdẽ tɩ b tara tẽeb wa a Nowe?

9 D sẽn ne d saam-biis wʋsg sẽn yaa zak-soben-dãmb sẽn maand b sẽn tõe fãa n dɩkd a Nowe togs-n-taar dũniyã gill zugã, sɩd kengda raoodo. B miime tɩ b sẽn modgd sẽn na yɩl tɩ b zakã rãmb paamd rɩɩbo, futu, ro-gãaga, la b kẽesd b kambã lekollã pa seke, la tɩ b segdame me n sõng-b tɩ b bãng Wẽnnaam la a raabã sõma. B sẽn maand woto wã, b wilgdame tɩ b segenda b mens bũmb ning a  Zeova sẽn na n maan ka la bilfã yĩnga.

10, 11. a) A Nowe ne a zakã rãmb sẽn wa n be koglgã pʋgẽ wã, b tagsg ra segd n yaa wãna? b) Sok-bʋg la d segd n sok d mense?

10 Tõe t’a Nowe ne a pagã, n paas a kambã ne b pagbã rɩka na maan yʋʋm 50 n tõog n ka koglgã. B sẽn wa n kaad koglgã, b ra kẽedame la b yita. B manega a pʋgã tɩ koom pa tõe n kẽ, n bao rɩɩb n wa bĩng be la b kẽes rũms wʋsgo. Mams-y n ges-y daar ning b sẽn segd n kẽ koglgã pʋgẽ wã sẽn ta wã. Yɩɩ yʋʋmd 2370 sẽn deng a Zezi rogmã, a kiuug a yiib-n-soabã rasem 17 wã daare. Rẽ poore, a Zeova paga koglgã noore, tɩ saagã sɩng niibu. Pa yɩ tẽngã babg a yembr bal la saagã yãk n ni ye. Saasẽ kʋɩlens pagsame, tɩ koom kiigdẽ, tɩ b be koglgã pʋgẽ n wʋmd a rãamde. (Sɩng. 7:11, 16) Neb nins fãa sẽn pa be koglgã pʋgẽ wã kiime, tɩ sẽn be-b pʋgẽ wã põse. Wakat kãnga, a Nowe zakã rãmb tagsg ra segd n yaa wãna? Yaa vẽeneg tɩ b ra segd n talla mi-beoog ne Wẽnnaam. La tõe tɩ b ra tagsda woto: ‘D sũy sɩd nooma wʋsgo, d sẽn tũ Wẽnnaam hakɩkã la d segl d mensã!’ (Sɩng. 6:9) Mams-y n ges-y yãmb me sũur sẽn na n yɩ noog to-to Armagedõ poore, sã n mik tɩ y põsame.

11 Bũmb ka be n tõe n gɩdg Sẽn-tõeyã-fãa wã t’a pa sãam a Sʋɩtãan dũniyã wa a sẽn pʋlmã ye. Bɩ y sok y meng woto: ‘Rẽ yĩnga mam kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam pʋleng baa a ye pa tõe n vaale, la t’a wakatã sã n ta, b fãa na n pidsa kɛpɩ bɩ?’ Sã n yaa woto, bɩ y segl y meng la y ningd a ‘Zeova daarã’ sẽn kolgd tao-tao wã y yamẽ.—2 Pɩɛ. 3:12.

A Moiiz kell n gũume

12. Bõe n da tõe n kɩt t’a Moiiz pa tags Wẽnnaam yelle?

12 Bɩ d gom a Moiiz yelle. B ra getame t’a tara zu-noog n tõe n yɩ nin-kãseng Ezipt soolmẽ wã. A sẽn da yaa a Faraõ bi-pʋgl bi-wubdgã yĩnga, b ra waoogd-a lame. A ra tõe n paama rɩ-nood la fu-neeba, la a vɩ zĩig sẽn yaa neer wʋsg pʋgẽ. A paama zãmsg sẽn kõ-a bãngr wʋsg me. (Karm-y Tʋʋm 7:20-22.) A ra tõe n paama ziir la arzɛka.

13. Bõe n sõng a Moiiz t’a pa yĩm Wẽnnaam pʋlemsã?

13 Tõe t’a roagdbã sẽn wub-a a yãadmẽ wã sõng-a lame t’a bãng tɩ Ezipt nebã sẽn pʋʋsd bõn-naandsã pa tar yõod ye. (Yik. 32:8) Zãmsg ning b sẽn da kõt nebã Ezipt soolmẽ wã la na-yirã te-neebã pa tõog n kɩt t’a Moiiz bas tũudum hakɩkã ye. Tõe t’a ra bʋgsda bũmb nins Wẽnnaam sẽn da pʋlem a yaab rãmbã zugu, la a ra rat ne a sũur fãa n segl a meng n wa tõog n pids Wẽnnaam daabo. Sɩd me, a Moiiz wa n yeela Israɛll nebã t’a Zeova sẽn yaa a ‘Abrahaam ne a Izaak la a Zakoob Wẽnnaamã n tʋm yẽ bãmb nengẽ.’—Karm-y Yikr 3:15-17.

14. Bõe n kɩt t’a Moiiz ra segd n tall tẽeb la raoodo?

 14 Ezipt nebã bõn-naandsã b sẽn da pʋʋsdã ra pa vɩ ye. La a Moiiz yẽ ra mii vẽeneg t’a Zeova sɩd vɩɩme. A Moiiz ra vɩɩ wa a nee “nebã nin sẽn ka tõe n yã a soabã.” A ra kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam na n fãaga a nin-buiidã yembdẽ wã, la a ra pa mi rẽ sẽn na n yɩ wakat ning ye. (Heb. 11:24, 25, 27) A sẽn wa n yã tɩ b namsd Israɛll ned a ye t’a sõng-a wã wilgda vẽeneg t’a ra rata ne a sũur fãa tɩ Israɛll nebã paam b mens ne yembdã. (Yik. 2:11, 12) La rẽ t’a Zeova sẽn yãk wakat ningã nan pa ta, tɩ yɩ tɩlae t’a Moiiz zoe n tɩ vɩɩmd tẽn-zãrgẽ. Sãmbg sẽn ka be, a sẽn bas Ezipt na-yirã vɩɩm sẽn da yaa noog n tɩ vɩ rasempʋɩɩgẽ wã, pa yɩ nana ne-a ye. La ne rẽ fãa, a kell n wilgame t’a segla a meng n sa, a sẽn sak noy nins a Zeova sẽn wa n kõ-a wã. Woto kɩtame t’a sẽn zĩnd Madiã yʋʋm 40 poore, Wẽnnaam wa n tʋm-a lame t’a kẽng n tɩ fãag a saam-biisã. A Moiiz saka Wẽnnaam sẽn yeel-a bũmb ningã, n sɩd leb Ezipti. Wakat ra taame masã t’a Moiiz na n tʋm tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn bobl-a wã wa Wẽnnaam sẽn dat to-to wã. (Yik. 3:2, 7, 8, 10) A Moiiz sẽn da yaa “sik-m-meng soab wʋsg n yɩɩd nebã fãa sẽn [da] be dũniyã zugã” yĩnga, a sẽn ta Eziptã, yɩɩ tɩlae t’a paam tẽeb la raood n tõog n kẽng a Faraõ taoore. (Sõd. 12:3) Pa vugr bal la a kẽng rĩmã taoor ye. Baa a Zeova sẽn wa n kɩtdẽ tɩ tood buud toor-toorã paamd Ezipt nebã sasa, a Moiiz ra ket n kẽnda a Faraõ nengẽ. Sẽn paase, toog fãa sã n sa, nand t’a to wã sɩnge, a ra pa mi naoor a wãn la a segd n kẽng a Faraõ taoor ye.

15. Baa a Moiiz sẽn seg yɛl sẽn sãam a sũurã, bõe n sõng-a t’a kell n tũnug ne segb buud fãa n pẽg a saasẽ Ba wã?

15 Rẽ poore, yʋʋm 40 pʋgẽ Israɛll nebã sẽn yeeb rasempʋɩɩgẽ wã sasa, yɛl buud toor-toor n maan tɩ sãam a Moiiz sũuri. La baasgo, a kell n tũnuga ne segb buud fãa n pẽg a Zeova, la a sagl Israɛll neb a taabã ne a sũur fãa tɩ bãmb me maan woto. (Tõo. 31:1-8) Bõe yĩnga? Bala a ra nonga a Zeova yʋʋrã la a naamã n yɩɩd yẽ mengã. (Yik. 32:10-13; Sõd. 14:11-16) Baa tõnd me sã n tar zu-loeese, d tõe n ket n wilgdame tɩ d bee Wẽnnaam naamã poorẽ, n kɩs sɩd t’a sẽn maand bũmb ning fãa yaa ne yam la tɩrlem, la tɩ yaa sõma n yɩɩd bũmb fãa. (Ezai 55:8-11; Zer. 10:23) Yaa woto la yãmb tagsd bɩ?

Bɩ y gũ!

16, 17. Bõe yĩng tɩ goam nins sẽn be Mark 13:35-37 wã tar yõod wʋsg ne tõndo?

16 A Zezi ra yeela woto: “Gũus-y neere. Bɩ y gũ, tɩ bõe, yãmb ka mi wakat ning ra-kãng sẽn na n wa ye.” (Mark 13:33) Yɩɩ a sẽn wa n gomd bãnd ning sẽn na n wilg tɩ dũniyã saab kolgame wã yellã la a keoog-d woto. Bɩ d ges a Mark sẽn wilg a Zezi sẽn baas a bãngr-gomdã ne goam ninsã. A yeela woto: “Bɩ y gũ, tɩ bõe, yãmb ka mi wakat ning yirã soab sẽn na n wa ye: A sã n yaa zĩ-sobdo, wall yʋn-sʋka, wall no-kɛleng wakate, wall yibeoogo. Bɩ y zoe rabeem tɩ b ra wa tao-tao n mik tɩ yãmb gõeeme ye. Bũmb ning mam sẽn yet yãmbã, mam yeta nebã fãa. Bɩ y gũ.”—Mark 13:35-37.

17 A Zezi sẽn keoog-d to-to wã kɩtdame tɩ d tagse. A goma sasa toor-toor a naas yir soab sẽn tõe n tiig n wa yelle. A sẽn gom yibeoog yellã yaa yibeoog pĩnda, rat n yeel tɩ wakat a tãab n tãag wĩndgã pukri. La  yaool n yaa wakat kãng la gũub yaa toog n yɩɩda. Zabr sasa, sodaasã getame tɩ yaa wakat kãng la b tõe n paam n ling b bɛɛbã nana-nana, bala yaa sasa kãng la ‘gõeemã’ yõkd-ba. Rũndã-rũndã me, neb wʋsg sẽn maand b toor kae ne Rĩungã koɛɛgã tɩ yaa wa b gõeeme wã yĩnga, kɩtame tɩ d segd n mao ne d pãngã fãa n tõog n kell n gũ. Dẽnd yaa vẽeneg tɩ yaa tɩlae tɩ d ‘gũus neere,’ la d “gũ” dũniyã sãoong la d fãagrã b sẽn pĩnd n togsã.

18. D sẽn yaa a Zeova Kaset rãmbã, bõe la d tõe n maan tɩ yaa zu-zẽkr n kõ-do?

18 Rao ning ãbgã sẽn wẽneg n zab ne wã põsame. La Biiblã bãngr-goamã wilga vẽeneg tɩ ziri tũudmã, n paas a Sʋɩtãan dũniyã babs a taabã baa a ye pa na n põs sãoong ning sẽn watã ye. (Wil. 18:4-8) Tõnd sẽn yaa Wẽnnaam nin-buiidã, d yaa kom-bɩɩs tɩ d yaa kãsemba, segdame tɩ d bãng tɩ yaa tɩlae tɩ d maan d sẽn tõe fãa n segl d mens a Zeova daarã yĩng wa a Nowe ne a zakã rãmb sẽn maanã. D vɩɩ wẽn-kɩɩsdb dũni pʋgẽ, tɩ ziri tũudmã taoor dãmba, la sẽn yet-b tɩ Wẽnnaam toor kae ne nebã, ne sẽn yet-b tɩ Wẽnd kaeyã gomd goam sẽn yaand Naandã. D pa segd n dɩk nin-kãensã togs-n-taar abada! Bɩ d modgd n dɩkd neb nins yell d sẽn gomã togs-n-taare, la d baood segb buud toor-toor n pẽgd a Zeova la d wilgdẽ tɩ d bee a poorẽ, a sẽn yaa “wẽnnaam dãmb Wẽnnaamã,” n yaa ‘kãseng n tar pãng la a zems zoeesã’ yĩnga.—Tõo. 10:17.

[Tẽngr note]

^ sull 3 Y sã n dat n wʋm Sɩngr 6:3 sẽn gomd yʋʋm “koabg la pisi” wã yellã võor bɩ y ges yʋʋmd 2010 yʋʋm-sar kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã, a neng 30 wã.

Y tẽrame bɩ?

• Bõe yĩng tɩ ra yaa tɩlae t’a Nowe sõng a zakã rãmb tɩ b bãng Wẽnnaam la a raabã sõma?

• Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ tõnd wakatã wõnda a Nowe wakatã?

• Baa a Moiiz sẽn seg yɛl sẽn sãam a sũurã, bõe yĩng t’a tõog n gũ a Zeova pʋlemsã pidsgu?

• Biiblã bãngr-gom-bʋs n sõng yãmb tɩ y tõog n ket n gũudẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 25]

A Zeova tʋʋmdã n da pak a Nowe ne a zakã rãmb n yɩɩda

[Foto, seb-neng 26]

Wẽnnaam pʋlemsã sẽn pa vaandã sõnga a Moiiz t’a kell n gũ