Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Arzãn ning yell Biiblã sẽn gomdã bee yɛ?

Arzãn ning yell Biiblã sẽn gomdã bee yɛ?

 Karemdbã Sogsgo . . .

Arzãn ning yell Biiblã sẽn gomdã bee yɛ?

▪ A Zezi ra yeela rao ning b sẽn ka n yɛgl yẽ t’a rat n ki wã woto: “Fo na n zĩnda ne maam paradis [bɩ arzãnã pʋgẽ, NW].” (Luk 23:43) Ra-​kãngã na n wa zĩnda yɛ? Arzãnã bee saasẽ bɩ, bɩ tẽngã zugu, bɩ yaa zĩig a to ninsaalbã sẽn tɩ be n gũud bʋʋdo?

Tõnd yaab a Ãdem ne a Hawa ra vɩɩ arzãn pʋgẽ. Biiblã yetame tɩ “Zusoab a Wẽnnaam sela tɩɩs Edɛn sẽn be yaanga, n ning ninsaal bãmb sẽn da naanã beenẽ. Zusoab a Wẽnnaam talla ninsaal n tɩ zĩndg Edɛn zẽedã zĩigẽ t’a ko la a gũ.” (Sɩngre 2:8, 15) B sẽn wa n na n lebg gom-​kãensã ne gɛrkã, b lebga ‘zẽedã zĩigã’ tɩ paradéïsos, sẽn yaa paradis ne farendã, tɩ ne moore yaa arzãna.

Rao ne a pag sã n yã tɩ b kamb sõor fɩɩgdame, b meta b zakã n yalgdẽ. Woto, a Ãdem ne a Hawa me sã n da wa yã b kambã sẽn fɩɩgde, b ra segd n yalgda arzãnã tɩ zʋʋg Edɛn soolmã. Wẽnnaam ra yeel-b lame tɩ b “rog kamb n pid dũniyã la b tõog-a.”​—Sɩngre 1:28.

Dẽnd tõnd Naandã raabã ra yaa tɩ ninsaalbã vɩɩmd arzãn pʋgẽ tẽng zug ka, la b rog kamba. B ra tog n vɩɩmda arzãnã pʋgẽ tẽng zug ka wakat fãa yĩnga, la yaad ra pa na n zĩnd ye. Dẽnd ninsaalbã fãa ra tog n vɩɩmda tẽng zug wakat fãa yĩnga. Pa zaalem yĩng la bõn-​neebã sẽn be tẽng zugã sẽn noom tõnd wʋsgã ye! Wẽnnaam naana tõnd tɩ d vɩɩmd tẽng sẽn be rasãnd wʋsg zugu.

La Wẽnnaam daabã toeemame bɩ? Ayo. Bala yẽ meng yeta tõnd woto: “Gomd ning sẽn yit mam noorẽ wã ka na n le wa mam nengẽ zaalem ye. A na n maana bũmb ning mam sẽn datã.” (Ezai 55:11) Sẽn yɩɩd yʋʋm 3 000 ninsaal naanegã poore, Biiblã yeelame tɩ Wẽnnaam sẽn “naan dũniyã,” a pa “naan-a t’a lebg zaalem ye.” La t’a “naan-a lame tɩ neb zĩnd a zugu.” (Ezai 45:18) Wẽnnaam daabã pa toeem ye. Tẽngã na n wa lebga arzãna.

Biiblã vɛrse rãmb wʋsg sẽn gomd arzãnã yell bilgda yɛl b sẽn maand tẽngã zugu. Wala makre, a Ezai bãngr gomdã yeta woto: “B na n mee zags n zĩnd b pʋsẽ. Bãmb na n sela tɩɩs n dɩ b biisã.” (Ezai 65:21) Yɛ la b met rot la b send tɩɩse? Yɛ la b rɩt tɩɩs biisi? Yaa tẽngã zug bala. Yelbũn 2:21 yeta vẽeneg woto: “Nin-​tɩrsã na n zĩnda tẽngã pʋgẽ.”

A Zezi ra gomda tẽng zug arzãn yelle. Yaa sɩd t’a yeelame tɩ neb n na n kẽng saasẽ, la yaa neb bilf bala. (Luk 12:32) Nin-​kãensã kũum poore, b vʋʋgdame n tɩ bʋʋg Kirist saasẽ, n na n naag-a n dɩ naam neb nins sẽn be tẽng zug arzãnã pʋgẽ wã zugu. (Wilgri 5:10; 14:1-3) Sẽn na n kẽng-b saasẽ wã na n kɩtame tɩ neb nins sẽn be tẽngã zugã ges tɩ bũmba fãa yɩ sõma wa Wẽnnaam sẽn datã.

A Zezi ra miime tɩ yaa woto la Wẽnnaam da rat ne tẽngã. D tẽeg t’a ra bee saasẽ ne a Ba wã, a Ba wã sẽn wa n naand Edɛn zẽedã zĩigã. Neb nins fãa sẽn na n tall tẽeb ne a Zezi rũndã-rũndã wã tõe n wa paam n vɩɩmda tẽng zug arzãnã pʋgẽ. (Zã 3:16) A Zezi kãabda nin-​kãensã ned kam fãa woto: “Fo na n zĩnda ne maam paradis [bɩ arzãnã pʋgẽ, NW].”​—Luk 23:43.

[Fotã soaadba, seb-neng 10]

© FORGET Patrick/SAGAPHOTO.COM/Alamy