Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D yɩɩl n pẽg a Zeova!

D yɩɩl n pẽg a Zeova!

 D yɩɩl n pẽg a Zeova!

“Mam na n yɩɩl n pẽga m Wẽnnaam m sẽn ket n vɩ wakate.”—YƖƖL 146:2.

1. Bõe n kɩt tɩ bi-bɩɩg a Davɩɩd yãk yam n na n yɩɩl n pẽg Wẽnnaam?

ADAVƖƖD bi-bɩɩlem wakate, a ra nong n bee Betlehɛm noorẽ weoogã n gũud a ba wã piisi. Wakat kãense, a ra paamd n bʋgsda bũmb nins a Zeova sẽn naan tɩ be yamleoog wʋsgã zugu. Wala makre, ãdsã sẽn be saasẽ wã, “we-rũmsã” la “bõn-yɩgdsã.” Bũmb nins a sẽn da ne wã fãa ra noogda a sũur wʋsgo, tɩ kɩt t’a yɩɩl yɩɩn-nood n pẽg sẽn naan-a bõn-kãensã fãa wã. A Davɩɩd yɩɩlã wʋsg bee Yɩɩl Sõamyã sebrã pʋgẽ. *Karm-y Yɩɩl Sõamyã 8:4, 5, 8-10.

2. a) Wãn to la mizik tõe n naf neda? Rɩk-y makre. b) Yɩɩl Sõamyã 34:8, 9, la 139:2-8 wã wilgd-d-la bõe a Davɩɩd ne a Zeova zoodã wɛɛngẽ?

2 Wõnda yɩɩ wakat kãng la a Davɩɩd paam minim la bãngr wʋsg yɩɩlã wɛɛngẽ. A wa n tolg n mii yʋʋmb teoog wẽeb sõma, hal tɩ kɩt tɩ b tall-a n kẽng rĩm a Sayull nengẽ, t’a na n tɩ wẽedẽ tɩ rĩmã kelgdẽ. (Yel. 22:29) A Davɩɩd kʋndã ra nooma rĩmã, t’a sã n kelgdẽ bɩ boogd a sũ-sãamsã, wala mizik kẽer sẽn noom nebã to-to rũndã-rũndã wã. A sã n da rɩk a kʋndã n sɩng wẽebo, a Sayull paamda laafɩ. (1 Sãm. 16:23) Hal ne rũndã, wẽn-zoɛt a Davɩɩd yɩɩlã ket n nafda neb wʋsgo. Yãmb we n tags n gese! A Davɩɩd rogmã yɩɩda yʋʋm 3 000 masã. La dũniyã gill zugu, neb milyõ rãmb nong n karemda a yɩɩlã, tɩ belsd-b la kengd b raoodo.—2 Kib. 7:6; karm-y Yɩɩl Sõamyã 34:8, 9; 139:2-8; Amos 6:5.

Yɩɩlã tara yõod tũudum hakɩkã pʋgẽ

3, 4. A Davɩɩd wakatẽ wã, bõe la b maan tũudum hakɩkã pʋgẽ yɩɩlã wɛɛngẽ?

3 A Davɩɩd sɩd ra mii yɩɩla, la a tʋma ne tõog kãng sõma. A rɩk-a lame n pẽg a Zeova. A sẽn wa n lebg Israɛll rĩmã poore, a gesame n kɩt tɩ b naag yɩɩn-nood bũmb nins b sẽn da maand sɛk-roogã pʋgẽ wã sʋka. Levi buudã neb nins sẽn da tʋmd Wẽnnaam doogã pʋgẽ wã bãmb piig sʋk fãa, nin-yend la b ra yãk t’a yaa yɩɩn-yɩɩnda. B sʋkã, neb 4 000 la b ra yãk tɩ b yɩɩnd n ‘pẽgd a Zeova’ ne yʋʋmb teedo, tɩ neb nins sẽn da ‘zãms n bãng a Zeova waoogr yɩɩlã’ yaa bãmb 288.—1 Kib. 23:3, 5; 25:7.

 4 Yɩɩl nins Levi buudã neb sẽn da yɩɩnd ne yʋʋmb teedã wʋsg yaa a Davɩɩd n gʋlse. Israɛll ned sã n da wa wʋm b sẽn yɩɩnd a Davɩɩd yɩɩll wẽnd-doogẽ wã, tog n da kẽeda a sũur wʋsgo. Kaoosg zugẽ, b sẽn wa n tall kãabg koglgã n wa Zerizalɛmmã, “a Davɩɩd yeela Levi nebã kãsem dãmbã tɩ b yãk b saam-biis kẽer tɩ yɩ yɩɩn-yɩɩndba. La b yãk kẽer tɩ b maan deem wʋsg ne pends la koala, la kɛma.”—1 Kib. 15:16.

5, 6. a) A Davɩɩd wakatẽ wã, bõe yĩng tɩ b ra nong n yɩɩnd n pẽgd Wẽnnaam? b) Bõe n kɩt tɩ d tõe n yeel tɩ Israɛlle, yɩɩlã ra tara yõod wʋsg tũudum hakɩkã pʋgẽ?

5 A Davɩɩd wakatẽ wã, bõe yĩng tɩ b ra nong n yɩɩnd n pẽgd Wẽnnaam? Yaa rĩm a Davɩɩd meng sẽn da mi yɩɩlã yĩng bal bɩ? Ayo, bʋʋm a to n da be. D sã n ges bũmb ning rĩm-sõng a Ezekɩas sẽn maan yʋʋm wʋsg loogr poor a sẽn wa n kɩt tɩ b lebs n sigl wẽnd-doogã tʋʋmã, d bãngda bʋʋm-kãnga. B yeela 2 Kibay 29:25 wã pʋgẽ t’a Ezekɩas ‘kɩtame tɩ Levi nebã zã kɛm la koal ne pends n yaas Zusoabã roogã pʋgẽ wa rĩm a Davɩɩd ne a bãngd a Gaad la Wẽnnaam no-rɛɛs a Natã sẽn da yeelã. Yaa Zusoabã n yeel ne b no-rɛɛsdbã noyã.’

6 Sɩd yaa vẽeneg tɩ yaa a Zeova meng n yeel a no-rɛɛsdbã tɩ b kɩt tɩ neb nins sẽn tũud-a wã yɩɩnd n pẽgd-a. B pʋd n da kɩtame tɩ Levi neb nins sẽn da yɩɩndã bas tʋʋm kẽer b sẽn da segd n tʋme. Woto kɩtame tɩ b ra tõe n dɩk b sẽkã fãa la bal n zãmsd yɩɩlã la b yɩɩndẽ.—1 Kib. 9:33.

7, 8. Yɩɩl n pẽg a Zeova wã wɛɛngẽ, bõe n noom-a n yɩɩda?

7 Tõe tɩ y na n yeelame tɩ y sã n da zĩndẽ be, y ra pa tõe n paam n naag yɩɩn-mitbã sẽn da zãms n bãng Wẽnnaam waoogr yɩɩlã ye. La bãng-y tɩ pa Levi buudã nebã fãa n da mi yɩɩl sõma ye. Sã n yaa ne pipi Kibay 25:8 wã, b sʋkã neb kẽer n da yaa “karen-biisi,” n da nan zãmsd yɩɩlã. Sẽn paase, tõeeme meng tɩ Israɛll buud a taabã pʋgẽ, neb n da be n mi yɩɩl sõma. La yaa Levi buudã neb sʋk bal la a Zeova yãk yɩɩn-yɩɩndbã. B ra yaa yɩɩn-mitb tɩ b ra nan zãmsdame me, d tõe n kɩsa sɩd tɩ b ra yɩɩnda ne b sũy fãa n pẽgd a Zeova.

8 A Davɩɩd ra nonga yɩɩla, la a ra yaa yɩɩn-mit me. La rẽ yĩnga yaa a sẽn da yaa yɩɩn-mitã bal n da noom Wẽnnaam bɩ? Yɩɩl Sõamyã 33:3 wã pʋgẽ, a Davɩɩd yeela woto: ‘Bɩ y yɩɩl yɩɩn-paalg bãmb yĩnga, la ne yãmb kaasgo, bɩ y maan yʋʋmb tɩ yɩ noogo.’ A gomdã võor yaa vẽenega. Sẽn noom a Zeova yaa d sẽn na n yɩɩnd ne d sũy fãa n pẽgd-a tɩ yaa noogo.

Yɩɩlã kell n zĩnda tũudum hakɩkã pʋgẽ a Davɩɩd kũumã poore

9. A Salomo wakatẽ wã, y sã n da zĩndẽ wẽnd-doogẽ wã a pakrã sasa, tõe tɩ bõe la y ra na n yã la y wʋme?

9 Rĩm a Salomo naamã sasa me, yɩɩlã kell n talla yõod wʋsg tũudum hakɩkã pʋgẽ. Wẽnd-doogã pakr sasa, yɩɩn-yɩɩndb sẽn yɩɩnd ne yʋʋmb teed toɛy-toɛy zĩndame, tɩ sẽn da peebd-b bardã yen-yen sõor da yaa neb 120. (Karm-y 2 Kibay 5:12.) Kibarã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã wilgame tɩ maan-kʋʋdb n da “peebd tãntãad n yɩɩnd wa nin-yend n pẽgd [a Zeova] n pʋʋsd bark . . . n yetẽ tɩ Zusoabã yaa sõngo, la b nonglem bee wakat fãa.” B sẽn sɩng yɩɩlã bala, “sawadg n sig n pid Zusoabã roogã,” tɩ wilgdẽ tɩ nooma a Zeova. Y sã n da zĩndẽ be n wʋmd bardã rãamd la kʋʋngã sẽn naag taab n yɩɩnd wa nin-yendã, yaa vẽeneg tɩ y sũur da na n yɩɩ noog wʋsgo.—2 Kib. 5:13.

10, 11. Bõe n wilgd tɩ pipi kiris-nebã ra yɩɩndame n pẽgd Wẽnnaam?

10 Pipi kiris-nebã me ra yɩɩndame n pẽgd a Zeova. B ra pa tigimd taab sɛk rotẽ bɩ wẽnd-dotẽ ye. Ra yaa zags pʋsẽ. La baa ne b sẽn da tar zu-loeese, tɩ b leb n da namsd-b b tũudmã yĩngã, b ra ket n yɩɩndame n pẽgd Wẽnnaam.

11 Tʋm-tʋmd a Poll sagla a tẽed-n-taas  nins sẽn da be Kolosã woto: “Bɩ y sagl taab . . . ne yɩɩl sõamyã, la ne Wẽnnaam yɩɩla, la ne sɩɩg sõng yɩɩla, la y yɩɩl n pẽg Wẽnnaam.” (Kol. 3:16) B sẽn wa n yõk a Poll ne a Sɩlas n kẽes bãens roogã, baa b sẽn da pa tar yɩɩl-sɛb n na n get n yɩɩndẽ wã, Biiblã yeelame tɩ b ra “pʋʋsdame la b yɩɩndẽ n pẽgd Wẽnnaam.” (Tʋʋ. 16:25) La b sã n kẽes yãmb bãens roogẽ, tõnd yɩɩlã sebr yɩɩl a wãn la y tõe n yɩɩl ne zugu?

12. Wãn to la d tõe n wilg tɩ yɩɩl nins d sẽn yɩɩnd n pẽgd a Zeova wã tara yõod wʋsgo?

12 Sẽn mik tɩ yɩɩlã tara yõod wʋsg d tũudmã pʋgẽ wã yĩnga, d segd n soka d mens woto: ‘Rẽ yĩnga mam wilgda ne m sẽn yɩɩnd to-to wã tɩ yɩɩlã sɩd tara yõod bɩ? Yaa tigsg tɩ yaa tigs-kãseng me, mam maanda m sẽn tõe fãa n wat pĩnda, sẽn na yɩl n naag m saam-biisã n yɩɩl tigisgã sɩngr yɩɩllã bɩ? Yɩɩllã sasa mam yɩɩnda ne m sũur fãa bɩ?’ Tigissã sasa, d sã n sa Wẽnnaam tʋʋmdã lekoll n na n sɩng Tʋʋmdã tigisgã, wall d sã n sa zamã taoor sõsgã n na n sɩng Gũusg Gasgã zãmsgo, d yɩɩndame. La roagdbã segd n soka b mens woto: ‘Rẽ yĩnga, mam wilgda m kambã tɩ sasa kãens pa vʋʋsg wakat tɩ b tõe n yik n gilgdẽ bɩ?’ Yɩɩlã naaga bũmb nins tõnd sẽn maand n waoogd a Zeova wã sʋka. D mii d yɩɩlã tɩ d nan zãmsdame me, d fãa tõeeme la d pʋd n segdame meng n naag taab n zẽk d koees n yɩɩl n pẽg a Zeova.—Ges-y 2 Korẽnt dãmb 8:12.

Yɛlã toeemdame

13, 14. Tigissã sasa, d sã n yɩɩnd ne d sũur fãa, a yõodã la bʋgo? Rɩk-y makre.

13 Sẽn yɩɩd yʋʋm 100 woto, Le Phare de la Tour de Sion wã wilga bʋʋm a ye sẽn kɩt tɩ d yɩɩlã tar yõod wʋsgã. Sebrã pʋgẽ b yeela woto: “Wẽnnaam nebã sã n yɩɩnd yɩɩl sẽn gomd sɩdã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã yelle, sõngdame tɩ sɩdã paad b yamẽ wã la b sũyã pʋsẽ.” D yɩɩlã goam wʋsg yita Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ. Woto yĩnga, d sã n modg n zãms baa yaa yɩɩl kẽer ne zugu, sõngd-d-la wʋsg tɩ sɩd nins sẽn be Biiblã pʋgẽ wã kẽed d sũyã sõma. Neb wʋsg sẽn wa tõnd tigissã pipi, n kelg nebã sẽn da yɩɩnd ne b sũy fãa wã, yɩ-b-la noog wʋsgo.

14 Yʋʋmd 1869 soabã pʋgẽ, a Charles Russell sẽn wa n sig tʋʋm daar a ye zaabr n kuusẽ, a wʋma neb sẽn da be roog pʋgẽ n yɩɩndẽ. Wakat kãng t’a ra tagsdame t’a pa tol n tõe n bãng Wẽnnaam sõma, tɩ kɩt t’a ra yãk yam n wɩngd ne ligdã baoobo, n tagsdẽ tɩ baa a pa tõog n sõng nebã tɩ b bãng Wẽnnaam me, a na tõog n sõng-b ne a ligdã tɩ b welg b zu-loeesã. La saam-biig a Russell sẽn wʋm yɩɩllã, a kẽe roogã pʋgẽ. Roogã ra yaa rẽgd la wubsgu, n da yaa libsg me. La a mikame tɩ yaa tũudum neb n tigimd taab beenẽ n pʋʋsdẽ. A zĩndame n kelge. Rẽ poore a gʋlsame n wilg tɩ “ne Wẽnnaam sõngre,” bũmb ning a sẽn kelg baraarã “yɩɩ bũmb sẽn sek na kɩt t’a lebs n tẽ tɩ Biiblã sɩd yaa Wẽnnaam n vẽneg tɩ b gʋlse.” Dẽnd d tõe n yeelame tɩ yɩɩ yɩɩllã n kɩt tɩ saam-biig a Russell kẽng n tɩ kelg tigisgã.

15. Bõe n wa n kɩt tɩ yaa tɩlae tɩ b yiis yɩɩl seb-paalle?

15 Wakat fãa d paamda vẽenem Biiblã goamã võor wʋmb wɛɛngẽ n paasdẽ.  Yelbũn 4:18 yetame tɩ “nin-sõng sor yaa wa sõ-pukri, n paasd vẽenem hal tɩ ta sõ-bɩɩmde.” Vẽenemã sẽn paasdã kɩtame tɩ yaa tɩlae me tɩ b toeem d yɩɩlã goam kẽere. Sẽn na maan yʋʋm 25, d talla yɩɩl sebr ning gom-zug sẽn yaa Louons Jéhovah par nos chants wã n da yɩɩndẽ. * Yɩɩl seb-kãng yiibã tɛkã, d paama vẽenem yɛl kẽer zug n paase, tɩ kɩt tɩ gom-biis kẽer sẽn be a pʋgẽ wã baood toeengo. Woto yĩnga, yɩɩ tɩlae tɩ b yiis yɩɩl seb-paalle.

16. Wãn to la yɩɩl seb-paallã na n sõng-d tɩ d tũ a Poll saglg ning sẽn be Efɛɛz rãmb 5:19 wã?

16 Bʋʋm kãngã la bʋʋm a taab yĩnga, Siglgã taoor lʋɩtb Sull kõo sor tɩ b yiis yɩɩl seb-paall gom-zug sẽn yet tɩ Chantons à Jéhovah. Seb-kãng pʋgẽ, yaa yɩɩl 135 n be be. Sẽn mik tɩ yɩɩlã sõor pa ta pĩndã, d na n tõog n zamsã b kẽer goamã, n yɩɩnd ne zugu. Woto zemsa ne a Poll saglg ning sẽn be Efɛɛz rãmb 5:19 wã.—Karm-y.

Yãmb me tõe n wilgame tɩ d yɩɩlã tara yõod wʋsgo

17. Tags-bʋs n tõe n sõng tõnd tɩ d ra bas tɩ bũmb kɩt tɩ d pa zẽkd d koɛɛg n yɩɩnd tigissã sasa?

17 Tigissã sasa, d pa segd n bas tɩ d sẽn zoet d na n wa yɩɩl n tudgi, pa rẽ bɩ bũmb a to kɩt tɩ d pa rat n zẽk d koɛɛg n yɩɩl ye. Tags-y n ges-y-yã: D sã n gomda, d pa mi n tudgdẽ sɩda? (Zak 3:2) La d pa yet tɩ d sẽn tudgd goamã pʋgẽ wã yĩnga, d pa na n yi koɛɛgã mooneg ye. Bõe yĩng masã tɩ d sẽn tudgd yɩɩlã pʋgẽ wã na n kɩt tɩ d bas n pa yɩɩl n pẽg Wẽnnaam? A Zeova sẽn “naan ninsaal noorã” sã n kelgd d sẽn zẽkd d koees n yɩɩnd n pẽgd-a wã, a sũur noomame.—Yik. 4:11.

18. Wilg-y bũmb toɛy-toɛy d sẽn tõe n maan n tõog n bãng d yɩɩn-paalã goam sõma?

18 Yɩɩl nins b sẽn kɩt tɩ neb yɩɩl tɩ b rɩk ne CD t’a gom-zugã yaa Chantons à Jéhovah — Version chantée wã bee ne buud goam wʋsgo. Neb n zẽk b koees n yɩɩl n tũ yʋʋmb teed rãamd hal tɩ yaa noog wʋsgo. B manesa yɩɩn-kãens hal tɩ b kelgr be yamleoogo. Wɩng-y ne rẽ kelgre. Woto, pa na n kaoos la y bãng yɩɩlã kẽer goam ne zug ye. B sẽn manes yɩɩlã goam to-to wã kɩtame tɩ f sã n yɩɩl rulg a yembr n sa, pa toog tɩ f bãng sẽn pʋgdã ye. Yãmb sã n wa kelgd CD wã, bɩ y tũud n yɩɩndẽ. Y sã n deng n zãms yɩɩlã yir n bãng b goamã la b yɩɩlg sõma, yaa vẽeneg tɩ y sã n wa be Rĩungã Roogẽ, y na n tõogd n yɩɩndame n pa yɛɛsdẽ ye.

19. Sẽn na yɩl n maan mizik nins d sẽn kelgd tigs-kãsemsẽ wã, bõe la b rengd n maane?

19 D sã n pa gũusi, d wat n tagsdame tɩ mizik nins d sẽn kelgd nand tɩ tigs-kãsemsã sõssã sɩngã yõod pa waoog ye. La b sẽn maan to-to t’a kelgr wa tar yamleoogã pa yɩ nana ye. B tʋma wʋsgo. B rengd n baoo yɩɩll ning b sẽn na n yɩɩlã. Rẽ poore, b gʋlsda sebr sẽn wilgd neb nins sẽn na n deem ne yʋʋmbã  teedã sẽn segd n wẽ to-to wã, n kõ siglgã orkɛstrã neb 64. Nin-kãensã na n deng n dɩka sẽk wʋsg n zãms b sẽn segd n maan bũmb ningã, n segl b mens sõma. Rẽ poore, b wat n sega taab Patɛrsonne, siglgã roog ning pʋgẽ b sẽn dɩkd yɩɩlã, n wẽ la b yɩɩl tɩ b rɩk ne CD. Orkɛstrã neb piig n ka be Etazĩni, la b fãa getame tɩ b sẽn paam n naagd n maand mizik a Zeova siglgã yĩngã yaa zu-zẽkr bũmbu. D segd n wilga d mi-beoog ne modgr nins nin-kãensã sẽn maand ne yamleoogã. Tigs-kãseng sasa, taoor-lʋɩtã sã n wa yeel tɩ d zĩnd tɩ mizikã na n sɩngame, bɩ d yɩ tao-tao n tɩ zĩnd d zĩisẽ wã, la d maag d yĩng n kelg mizikã b sẽn segl sõma tõnd yĩnga.

20. Bõe la yãmb yãk yam n na n maandẽ?

20 A Zeova sũur nooma ne tõnd sẽn yɩɩnd n pẽgd-a wã. D yɩɩlã waoogd-a lame. Woto yĩnga, tigissã la tigs-kãsemsẽ wã, d fãa sã n zẽkd d koees n yɩɩnd ne d sũur fãa, na n nooga a Zeova sũuri. D mii yɩɩlã sõma wall d nan zãmsdame me, bɩ d fãa ‘yɩɩl n pẽg a Zeova’!—Yɩɩl 104:33.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 1 Yʋʋm wʋsg a Davɩɩd kũumã poore, malɛgs n wa n togs pe-kɩɩmb tɩ b roga Mesi wã. Wakat kãng tɩ pe-kɩɩm-kãens ra bee Betlehɛm noorẽ weoogã n gũud b piisi.—Luk 2:4, 8, 13, 14.

^ sull 15 Yɩɩl seb-kãngã yɩɩl 225 wã fãa ra bee sẽn yɩɩd buud-goam 100 pʋgẽ.

Y na n leokame tɩ bõe?

• Kiba-bʋs n be Biiblã pʋgẽ n wilgd tɩ yɩɩlã tara yõod wʋsg d tũudmã pʋgẽ?

• Bõe yĩng tɩ d sã n dat n wilg tɩ d tũuda bũmb ning a Zezi sẽn yeel Matɩe 22:37 pʋgẽ wã, bɩ d segd n yɩɩnd ne d sũur fãa tigissã sasa?

• Bõe ne bõe la d tõe n maan n wilg tɩ yɩɩl nins d sẽn yɩɩnd n pẽgd a Zeova wã tara yõod wʋsgo?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 31]

Yãmb wilgda y kambã tɩ tigissã yɩɩl sasa pa wakat b sẽn segd n yikd n gilgd zaalem yĩng bɩ?