Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova yaa tõnd Zusoab la d Soaala!

A Zeova yaa tõnd Zusoab la d Soaala!

 A Zeova yaa tõnd Zusoab la d Soaala!

“Mam geta Zusoabã sẽn yaa Soaalã tɩ b yɩ m zĩ-lilldga.”—YƖƖL 73:28.

1. Wõnda wa a Poll goam nins sẽn be 1 Korẽnt dãmb 7:31 wã gomda bõe yelle?

TƲM-TƲMD a Poll ra yeelame tɩ “dũni-kãngã yɛlã tara toeengo.” (1 Kor. 7:31, NW ) A sẽn yeel tɩ dũniyã yɛl tara toeengã, wõnda wa a maka dũniyã ne teyatr zĩig reem-dɛɛmdb sẽn kẽed n deemdẽ, tɩ reemã pʋgẽ, kẽer yaa nin-sõma, tɩ sãnda yaa nin-yoodo. B ned kam fãa reemda a reem, hal tɩ b wa toeem reem-dɛɛmdbã.

2, 3. a) D tõe n maka b sẽn kɩɩs a Zeova naamã ne bõe? b) Sogs-bʋs la d na n leoke?

2 Rũndã-rũndã, yell d sẽn tõe n mak ne teyatr n be, la a yaool n pa reem bũmb ye. Yaa yell sẽn pak ãdem-biisã fãa. A tara loees ne Wẽnnaam a Zeova sẽn na n wa wilg tɩ yẽ n segd n yɩ yĩngr la tẽng naabã. D tõe n mak-a-la ne yell sẽn tõe n zĩnd tẽng ning pʋgẽ. Yaa wa tẽng rãmb sẽn na n tar goosneema b sẽn lugl tɩ na n ges b yelle, tɩ sull yik n kɩɩsd goosneema wã, n dãmbd tẽngã, hal n kʋʋd nin-buiidã. Kɩɩsdbã sull yetame tɩ goosneema wã pa tar sor n na n soog nin-buiidã, la tɩ tẽngã neb me pa sakd goosneema wã ne yamleoog ye.

3 Yell a woto buud n be, n pak ãndũniyã tõre, yĩngr la tẽng rãmbã fãa. A Zeova sẽn yaa ‘Zusoab la Soaalã’ tara goosneema sẽn segd n dɩ naam yĩngr la tẽng zugu. (Yɩɩl 71:5) La rũndã-rũndã, kɩɩsdb sulli, “wẽng soabã” sẽn so n be, n namsd ãdem-biisã. (1 Zã 5:19) Nin-kãensã yetame tɩ Wẽnnaam goosneema wã pa segd n dɩ naam yĩngr la tẽnga, la tɩ ãdem-biisã me pa sakd Wẽnnaam ne b raab ye. Yel-kãngã sɩnga wãn-wãna? Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ yaa woto? Bõe la tõnd ned kam fãa tõe n maane?

Bũmb nins a Sʋɩtãan sẽn kɩɩsã

4. Yell ning sẽn pak ãndũni gillã nens la bʋse?

4 Yell ning sẽn pak ãndũniyã gillã tara nens a yiib sẽn tũud taaba: Yaa a Zeova naamã sẽn ka to wã, la ãdem-biisã wẽn-sakrã. Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ, b wae n boonda a Zeova tɩ ‘Zusoaba, la Soaala.’ Wala makre, yɩɩl-gʋlsdã sẽn da teeg Wẽnnaam zãng-zãngã yeela woto: “Mam geta Zusoabã sẽn yaa Soaalã tɩ b yɩ m zĩ-lilldga.” (Yɩɩl 73:28) D sɩd bee bʋʋm n na n bool a Zeova tɩ Wẽnnaam sẽn ka to.—Dan. 7:22.

5. Bõe yĩng tɩ d segd n ges tɩ yaa tɩlae tɩ d sak a Zeova naamã?

5 A Zeova sẽn yaa tõnd Naandã yĩnga, yaa yẽ n segd n dɩ naam tẽngã zugu, la ãndũniyã fãa pʋgẽ. (Karm-y Wilgr 4:11.) A Zeova leb n yaa tõnd bʋ-kaooda, d tõod-lugund la d rĩma. Bala goosneema ninga sẽn segd n soog ãndũniyã gillã pʋgẽ, yẽ n kaood bʋʋdo, yẽ n lugund noyã la a getẽ t’a raabã fãa pidsdẽ. (Ezai 33:22) Sẽn yaa Wẽnnaam n kõ tõnd vɩɩmã la a getẽ tɩ d paamd bũmba fãa wã yĩnga, d segd n sak n deegame tɩ yaa yẽ la d Zusoab la d Soaala. D sã n ningd d yamẽ wakat fãa t’a Zeova ‘yẽbga a naamã geer saasẽ, la tɩ bũmb fãa yaa yẽ naamã n so,’ na n kɩtame tɩ d sak-a la d pẽg-a a sẽn ka to wã yĩnga.—Yɩɩl 103:19; Tʋʋ. 4:24.

6. Yɩ burkĩn rat n yeelame tɩ bõe?

6 D sã n dat n wilg tɩ d bee a Zeova naamã poorẽ, d segd n yɩɩ burkĩmb a nifẽ wakat fãa. “Burkĩn” yaa ned sẽn tũud noy sẽn yaa sõma a vɩɩmã nens fãa pʋgẽ. A yaa pʋ-peelem soaba, la nin-tɩrga. A Zoob yɩɩ ned a woto buudu.—Zoob 1:1.

 Yellã sẽn sɩng to-to

7, 8. Wãn to la a Sʋɩtãan kɩɩs t’a Zeova pa segd n yɩ yĩngr la tẽng naaba?

7 Na maan yʋʋm 6 000 woto, malɛk a ye n kɩɩs t’a Zeova pa segd n yɩ yĩngr la tẽng naab ye. Yaa a sẽn da rat tɩ b waoog-a wa Wẽnnaamã yĩng n kɩt t’a maan woto wã. A belga d yaab a Ãdem ne a Hawa tɩ b tõdg tɩ Wẽnnaam kõn soog-ba, la a mak n na n sãam a Zeova yʋʋrã, n yeel t’a yaga ziri. (Karm-y Sɩngr 3:1-5.) Yaa malɛg-kãng n wa n lebg bɛ-kãsengã, b sẽn boond t’a Sʋɩtãanã, (kɩɩsda,) la Diaable, (munaafɩɩka,) la waafo, (zãmb soaba,) la dragõ wã, (sãamda).—Wil. 12:9.

8 A Sʋɩtãan sẽn maan woto wã, a lebga Wẽnnaam naamã bɛ. Yel-kãngã taoore, bõe la a Zeova sẽn yaa Zusoab la Soaalã ra na n maane? Rẽ yĩnga, a ra na n sãama kɩɩsdb a tãabã, rat n yeel t’a Sʋɩtãan ne a Ãdem la a Hawa zĩig pʋgẽ bɩ? Vẽenega, a ra tara pãng n tõe n maan dẽ, la woto ra na n wilgame t’a pãngã ka koak ye. Ra na n wilgame me t’a Zeova sẽn yeel tɩ b sã n kɩɩs a noorã b na n kiime wã yaa sɩda. La bõe yĩng t’a pa sãam-ba?

9. Bõe ne bõe la a Sʋɩtãan sẽn kɩɩsã?

9 A Sʋɩtãan sẽn yag ziri n kɩt t’a Ãdem ne a Hawa bas Wẽnnaam a Zeova sakrã, a baoome n na n wilg t’a Zeova sẽn dat tɩ ninsaalbã sak-a wã pa segd ye. Sẽn paase, a sẽn belg a Ãdem ne a Hawa tɩ b kɩɩs Wẽnnaamã, a baoome n na n wilg tɩ malɛgsã ne ninsaalbã fãa pa sakd Wẽnnaam ne yamleoog ye. A Sʋɩtãan sẽn maan to-to ne a Zoob sẽn yɩ wẽn-sakdã wilgda vẽeneg t’a yeelame t’a tõe n kɩtame tɩ ãdem-biisã fãa bas Wẽnnaam sakre.—Zoob 2:1-5.

10. Wẽnnaam sẽn pa wilg zĩig pʋgẽ tɩ yẽ n segd n yɩ yĩngr la tẽng naaba, a basa weer sẽn na yɩl tɩ bõe maane?

10 A Zeova sẽn pa sãam a Sʋɩtãan zĩig pʋgẽ n wilg tɩ yẽ n segd n yɩ yĩngr la tẽng naabã, a kõo a Sʋɩtãan weer t’a wilg a sẽn yeelã sã n yaa sɩda. Wẽnnaam kõo ninsaalbã me weer sẽn na yɩl tɩ b tõog n wilg tɩ b sakd-a-la ne yamleoogo. Kaoosg zugẽ, bõe n maane? A Sʋɩtãan lugla siglg sẽn tar pãng la sẽn yaa wẽng wʋsgo. A Zeova na n wa sãama sigl-kãng ne a Sʋɩtãan fãa, n wilg vẽeneg tɩ yẽ n segd n yɩ yĩngr la tẽng naaba. Wẽnnaam a Zeova ra sɩng n miime tɩ yellã na n baasa neere, tɩ kɩt tɩ b sẽn wa n kɩɩs-a Edɛnnã bala, a togs bãngr-gomd sẽn wilgd rẽ.—Sɩng. 3:15.

11. Bõe la neb wʋsg maan n wilg t’a Zeova n segd n yɩ yĩngr la tẽng naaba?

11 Ãdem-biis wʋsg n tẽ Wẽnnaam a Zeova la b kell n sak-a ne b sũy fãa n wilg tɩ yaa yẽ n segd n yɩ yĩngr la tẽng naaba, la t’a yʋʋrã segda ne waoogre. Nin-kãens sʋka, d tõe n sõdga a Abɛlle, a Enoke, a Nowe, a Abrahaam, a Saara, a Moiizi, a Ruti, a Davɩɩde, a Zezi, pipi kiris-nebã, la rũndã-rũndã neb milyõ rãmb sẽn yaa wẽn-sakdba. Nin-kãensã sẽn sak Wẽnnaamã, b sõng n wilgame t’a Sʋɩtãan yaa ziri yagda, la b sõng n maneg Wẽnnaam yʋʋrã a Sʋɩtãan sẽn sãame, a sẽn yeel t’a tõe n kɩtame tɩ ãdem-biisã fãa bas Wẽnnaam sakrã.—Yel. 27:11.

D mii yellã sẽn na n baas to-to wã vẽenega

12. Bõe n kɩt tɩ d miẽ tɩ Wẽnnaam pa na n bas tɩ wẽnemã zĩnd wakat fãa yĩnga?

12 D tõe n kɩsa sɩd tɩ ka la bilfu, a Zeova na n wilgame tɩ yẽ n segd n yɩ yĩngr la tẽng naaba. A pa na n bas tɩ wẽnemã zĩnd wakat fãa yĩng ye. Sẽn paase, d miime tɩ d vɩɩ yaoolem wakatã sasa. A Zeova sãama nin-wẽnsã sa-kãsengã sasa. A sãama Sodom la Gomoore, n paas a Faraõ ne a sodaasã. A Sizera ne a sodaasã la a Senakeriib ne Asiri sodaasã pa tõog n yaas Sẽn-ka-to soabã taoor ye. (Sɩng. 7:1, 23; 19:24, 25; Yik. 14:30, 31; Bʋk. 4:15, 16; 2 Rĩm 19:35, 36) Rẽnd d tõe n kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam a Zeova pa na n bas tɩ b paoogd a yʋʋrã la b namsd a kaset rãmbã wakat fãa yĩng ye. Sẽn paase, rũndã-rũndã, d nee bãnd ning sẽn wilgd t’a Zezi sɩnga a  naamã rɩɩb saasẽ, la tɩ dũni-kãngã bee a yaoolem wakatã.—Mat. 24:3.

13. Bõe la d tõe n maan n wa paam n põs a Zeova bɛɛbã sãoong sasa?

13 Sẽn na yɩl n wa paam n põs Wẽnnaam a Zeova bɛɛbã sãoong sasa, d segd n saka a naamã. Wãn to la d tõe n maan dẽ? Yaa d sẽn na n lak d meng ne a Sʋɩtãan dũniyã sẽn yaa wẽngã n da bas t’a soog-do, la d ra bas t’a poorẽ dãmbã kɩt tɩ d bas Wẽnnaam sakre. (Ezai 52:11; Zã 17:16; Tʋʋ. 5:29) D sã n maand woto, d wilgdame tɩ yaa d saasẽ Ba wã n segd n yɩ yĩngr la tẽng naaba. Rẽ me la d na n wa paam n põs wakat ning a Zeova sẽn na n yɩlg a yʋʋrã b sẽn sãamã la a wilg tɩ yẽ n segd n yɩ yĩngr la tẽng naabã.

14. Biiblã pʋgẽ, bõe ne bõe la b wilgd vẽenega?

14 Biiblã tõr pʋgẽ, b gomda ninsaalbã yɛl sẽn sɩng to-to la sẽn na n baas to-to wã yelle, la a Zeova naamã me yelle. A pipi sags a tãabã pʋgẽ, b gomda ãndũniyã ne ninsaalbã naaneg yelle, la sẽn sɩng to-to tɩ ninsaal wa bas Wẽnnaam sakrã yelle. La yaoolem sags a tãabã gomda Wẽnnaam sẽn na n maan to-to tɩ ninsaalbã wa paam a meng ne yel-wẽndã la ne a biisã yelle. Sags a taabã wilgda a Zeova sẽn yaa Zusoab la Soaalã sẽn maand bũmb nins n na n pids a raabã ne ninsaalbã, ne tẽngã, la ne ãndũniyã gillã. Sɩngr sebrã wilgda sẽn yɩ to-to t’a Sʋɩtãan wa beẽ wã, la wẽnemã sɩngre. La Wilgr sebrã yaoolem babgã wilgda b sẽn na n menes wẽnemã la b sãam a Sʋɩtãan to-to wã, la a wilgdẽ me tɩ Wẽnnaam daabã na n maana tẽngã zug wa sẽn maand saasẽ wã. Sɩd me, Biiblã wilgda bũmb ning sẽn wa ne yel-wẽndã la kũumã, la a wilgd b sẽn na n menes-b tẽngã zug to-to, tɩ wẽn-sakdbã tõog n paam sũ-noog hakɩk la b vɩɩmd wakat sẽn kõn sa.

15. Bõe la tõnd ned kam fãa tõe n maan tɩ naamã poorẽ kɩɩsgã sẽn na n baas to-to wã naf-a?

15 Ka la bilfu, yɛlã sẽn yaa to-to dũniyã zugã na n toeema zãnga. Yĩngr la tẽng naamã poorẽ kɩɩsgã na n saame. A Sʋɩtãan pa na n le soog dũniyã, la b na n wa sãam-a-la wakat fãa yĩng me. Wakat kãnga, yaa vẽeneg tɩ Wẽnnaam daabã bal n na n maane. La d sã n dat n wa paam bark nins Wẽnnaam Gomdã sẽn togs tɩ watame wã, d segd n saka a Zeova naamã masã tɛka. D bãng tɩ d pa tõe n pa yãk zĩig n beẽ ye. Ned sã n dat n tõog n yeel t’a ‘Zeova bee ne yẽ,’ rẽnda a zĩnd a poorẽ.—Yɩɩl 118:6, 7.

D tõe n kell n saka Wẽnnaam ne d sũur fãa!

16. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ ninsaal tõe n kell n saka Wẽnnaam ne a sũur fãa?

16 D tõe n zĩnda a Zeova naamã poorẽ, la d sak-a ne d sũur fãa, bala tʋm-tʋmd a Poll yeela woto: “Yãmb nan ka paam makr baa a yembr sẽn nan ka mak ninsaal ye. La Wẽnnaam sẽn yaa sɩd soabã, bãmb ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd yãmb pãng ye. La ne makre, bãmb na n maana sor tɩ yãmb tõe n yi, la tɩ yãmb tõe n paam pãng makrã pʋgẽ n da lʋɩ ye.” (1 Kor. 10:13) Makr ning yell a Poll sẽn gomã tõe n yɩɩ bõe, la wãn to la Wẽnnaam maand sor sẽn na yɩl tɩ d tõog n yi?

17-19. a) Mak-bʋg n kɩt tɩ Israɛll nebã kɩɩs Wẽnnaam rasempʋɩɩgẽ wã? b) Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ d tõe n kell n saka a Zeova ne d sũurã fãa?

17 Wa Israɛll nebã yɛl sẽn yɩ to-to rasempʋɩɩgẽ wã sẽn wilgdã, “makrã” tõe n tũu ne yɛl kẽer sẽn tõe n wa kɩt tɩ d kɩɩs Wẽnnaam. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 10:6-10.) Wala makre, nand t’a Zeova maan yel-solemd n kõ Israɛll nebã kodens b sẽn da tõe n wãb kiuug tõrã, b ra tõeeme n modg tɩ makrã ra kɩt tɩ b kɩɩs a Zeova ye. La bʋko, b tʋlga “bõn-wẽnse.” Baa nin-buiidã sẽn da kaoos n pa paam nemd n wãbã, Wẽnnaam ra kõt-b-la mann sẽn sekd b rɩɩbo. La baasgo, b basa makrã tɩ tõog-ba, b sẽn maan yão-beed kodensã wʋkr sasa wã yĩnga.—Sõd. 11:19, 20, 31-35.

18 Sẽn deng rẽ, a Moiiz sẽn wa n dʋ Sinayi tãngã zug n na n deeg tõogã, Israɛll nebã yõd n maana bõn-naandg sẽn yaa sãnem nag-bil  n pʋʋs la b kɩdem sũ-noogo. Ned ning sẽn da lʋɩt b taoorã sẽn da ka be b sʋkã yĩnga, makrã taoore, b basa b mens n lʋɩ kʋɩɩbg pʋgẽ. (Yik. 32:1, 6) Israɛll nebã sẽn wa n kolg Kãabg Tẽngã pʋgẽ kõomã, Moaab pagbã belga b neb tusa tɩ b yo ne-ba. Wakat kãnga, Israɛll neb tusa n ki yel-wẽndã yĩnga. (Sõd. 25:1, 9) Naoor wʋsgo, Israɛll nebã basame tɩ makr tõog-ba, tɩ kɩt tɩ b ra yẽgemdẽ. Wakat n zĩnd meng tɩ b gom a Moiiz ne Wẽnnaam wẽnga. (Sõd. 21:5) Wẽnnaam sẽn wa n sãam nin-wẽns a Koore, a Datã ne a Abiram la b poorẽ dãmbã, Israɛll nin-buiidã yẽgmame meng n na n wilg tɩ b sẽn kʋ kɩɩsdbã pa zems ye. Wẽnnaam kɩtame tɩ bãag kʋ b neb 14 700, b yẽgengã yĩnga.—Sõd. 17:6, 14.

19 Israɛll nebã ra tõeeme tɩ makr nins yell d sẽn gomã baa a ye ra tõog n kɩt tɩ b kɩɩs Wẽnnaam ye. Bala mak-kãensã ra pa yɩɩd b pãng ye. Bũmb ning sẽn kɩt tɩ makrã tõog-bã yaa tɩ b pa tall tẽeb ne a Zeova ye. B yĩma a sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã yelle, a sẽn get-b yell ne nonglem to-to wã, la b yĩm me t’a noyã fãa yaa tɩrse. Wa sẽn yɩ to-to ne Israɛll nebã, makr nins tõnd me sẽn paamdã pa yɩɩd d pãng ye. Makr pʋgẽ d sã n modg wa sẽn segdã la d teeg Wẽnnaam, d na n tõogame n kell n sak-a ne d sũurã fãa. D tõe n kɩsa sɩd ne rẽ, bala “Wẽnnaam sẽn yaa sɩd soabã” pa basd tɩ “makr sẽn yɩɩd [tõnd] pãng” paam-d ye. Sɩd me, a Zeova zɩ n bas tõnd hal tɩ sek a na kɩt tɩ yell a sẽn mi tɩ yɩɩda ninsaal pãng paam-do, tɩ d pa tõe n maan a raabã ye.—Yɩɩl 94:14.

20, 21. D sã n wa be makr pʋgẽ, wãn to la Wẽnnaam maand sor tɩ d tõog n yi?

20 Makr buud fãa pʋgẽ, a Zeova maanda ‘sor tɩ d tõe n yi,’ a sẽn kõt-d pãng tɩ d tõe n kell n sak-a wã yĩnga. Wala makre, neb kẽer tõe n namsa tõnd d tẽebã yĩnga, sẽn na yɩl n kɩt tɩ d bas a Zeova tũubu. Woto tõe n kɩtame tɩ d wa rat n sak n kɩɩs a Zeova noyã, d sẽn dat n põs pãbre, namsgo, wall kũum mengã. La d segd n tẽegame tɩ goam nins Wẽnnaam sẽn vẽneg a Poll t’a togs 1 Korẽnt dãmb 10:13 pʋgẽ wã wilgdame tɩ yell ning sẽn wa ne makrã na n talla tɛka. A Zeova pa na n bas yellã t’a wa loog d nugu, hal tɩ d wa pa le tõe n sak yẽ ne d sũurã fãa ye. Wẽnnaam tõe n paasa d tẽebã pãng la a kõ-d raood tɩ d tõog n kell n sak-a.

21 A Zeova tũnugda ne a vʋʋsem sõngã n sõngd tõndo. Vʋʋsem sõngda tõnd tɩ d tẽegd Biiblã goam nins sẽn tõe n sõng tõnd tɩ d mao ne makrã. (Zã 14:26) Woto kɩtdame tɩ d pa tudgd n maan bũmb n kɩɩs Wẽnnaam ye. Wala makre, d mii no-koɛɛm nins sẽn yik a Zeova naamã poorẽ wã, la d sẽn segd n kell n sak a Zeova wã võore. Neb wʋsg sẽn mi yel-kãensã, n paas Wẽnnaam sẽn sõng-b yĩng kɩtame tɩ b tõog n sak-a, hal n tãag kũum. La pa b sẽn ki wã n yɩ sor ning a Zeova sẽn pak n yiis-b makrã pʋgẽ wã ye. Yaa a sẽn sõng-b tɩ b tõog toog n kell sak-a n tãag kũumã la sorã. A tõe n sõnga tõnd me woto. A pʋd n kɩtdame me t’a malɛgsã a “sẽn tʋm tɩ b sõng neb nins sẽn na n paam fãagrã” sõngd tõndo. (Heb. 1:14) Wala sõsg ning sẽn pʋgdã sẽn wilgdã, yaa neb nins sẽn sakd Wẽnnaam ne b sũy fãa wã bal n na n paam n wilg tɩ b bee a naamã poor wakat fãa yĩnga. D sã n kell n teeg a Zeova sẽn yaa d Zusoab la d Soaalã, d tõe n paam n zĩnda nin-kãens sʋka.

Y na n leokame tɩ bõe?

• Bõe yĩng tɩ d segd n sak n deeg t’a Zeova yaa tõnd Zusoab la d Soaala?

• Sak Wẽnnaam ne f sũur fãa baooda bõe maanego?

• Bõe n kɩt tɩ d miẽ tɩ ka la bilfu, a Zeova na n wilgame tɩ yẽ n segd n yɩ yĩngr la tẽng naaba?

• Wa 1 Korẽnt dãmb 10:13 wã sẽn yetã, bõe n kɩt tɩ tõnd tõe n kell n sak Wẽnnaam ne d sũur fãa?

[Zãmsgã sogsgã]