Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

4 Pʋʋsgã pʋgẽ bõe la d tõe n kose?

4 Pʋʋsgã pʋgẽ bõe la d tõe n kose?

 4 Pʋʋsgã pʋgẽ bõe la d tõe n kose?

ZĨIG zãng la bala, nebã mii pʋʋsg ning a Zezi sẽn wilg a karen-biisã, n boond-a tɩ “tõnd Ba sẽn be saasẽ” pʋʋsgã. La baasgo, neb wʋsg pa wʋmd pʋʋs-kãngã võor ye. Neb milyõ rãmb mii a goamã ne zugu, n pʋʋsd-a daar fãa, n tõe n pʋʋs-a naoor wʋsg daar a ye pʋgẽ menga. La a Zezi ra pa rat n yeel tɩ b segd n dɩka a pʋʋsgã n pʋʋsd n yɩlemdẽ ye. Bõe n kɩt tɩ d tõe n yeel woto?

Nand t’a Zezi wilg pʋʋs-kãngã, a yeela woto: “Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y ra tar bõn-yɛng togsg n yɩlemdẽ ye.” (Matɩe 6:7, NW ) Rẽ yĩnga, woto wã, a Zezi wẽneg n kɩɩsa a gomdã n wilg a karen-biisã pʋʋsg b sẽn segd n dɩk ne zug n pʋʋsd n yɩlemdẽ bɩ? Yaa vẽeneg tɩ ayo! Yaa bũmb nins d sẽn tõe n pʋʋs n kose, la bũmb nins sẽn tar yõod n yɩɩd tɩ d segd n gom dẽ me yell d pʋʋsg pʋgẽ wã la a Zezi sẽn wilgã. D maag d yĩng n fees a sẽn yeel pʋʋs-kãng pʋgẽ wã. A bee Matɩe 6:9-13.

‘Tõnd Ba sẽn be saasẽ, tɩ yãmb yʋʋr yɩ ne waoogre.’

A Zezi sẽn yeel woto wã, a tẽega a karen-biisã tɩ yaa a Zeova sẽn yaa a Ba wã bal la b segd n pʋʋse. La rẽ yĩnga y mii bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam yʋʋrã tar yõod woto, la bũmb ning sẽn kɩt t’a segd n yɩ ne waoogre, rat n yeel t’a paam sõmsgã bɩ?

D yaab a Ãdem ne a Hawa naanegã poore, b rõda Wẽnnaam n sãam a yʋʋrã sẽn yaa sõngã. Wẽnnaam a Zeova bɛ a Sʋɩtãan kãn-a lame t’a yagda ziri, t’a pa rɩt a naamã ãdem-biisã neer yĩnga, la t’a pa segd n yɩ yĩngr la tẽng naab ye. (Sɩngre 3:1-6) Neb wʋsg kẽe a Sʋɩtãana, n yet nebã tɩ Wẽnnaam pa nong ãdem-biisã, t’a yaa wẽnem soab sẽn dat bal n nams ninsaalbã, tɩ sãnda tolg n kɩɩsdẽ tɩ Naand kae ye. Neb kẽer kisa a yʋʋrã sẽn yaa a Zeova wã menga, n pʋd n yãk-a Biibl dãmb nins b sẽn yiisdã pʋgẽ, la b gɩdgd nebã tɩ b ra pʋd yʋʋrã ye.

Biiblã wilgdame tɩ Wẽnnaam na n wa remsa yel-kãensã fãa. (Ezekɩɛll 39:7) A sã n wa maan dẽ, yãmb me na n paama y mens ne yɛl nins sẽn namsd-y-yã. Wãn to la a na n maan dẽ? A Zezi pʋʋsgã goam nins sẽn pʋglã leokda sok-kãngã.

“Tɩ yãmb soolem wa.”

Rũndã-rũndã, tũudmã taoor dãmb sẽn zãmsd nebã bũmb nins Wẽnnaam soolmã bɩ a Rĩungã zugã kɩɩsda taaba. La wa a Zezi kɛlgdbã sẽn da mi wã, Wẽnnaam no-rɛɛsdbã ra pĩnd n togsame tɩ Mesi wã sẽn yaa fãagdã ra na n wa yɩɩ rĩma. A na n yɩɩ Rĩung ning sẽn na n  toeem-a dũniyã Rĩma. (Ezai 9:5, 6; Daniɛll 2:44) A na n puka a Sʋɩtãan bãongo, la a menes-a ne a tʋʋmã fãa n kɩt tɩ Wẽnnaam yʋʋrã paam waoogre. Wẽnnaam Rĩungã na n kɩtame tɩ zabã, bãasã, komã, la baa kũumã meng sa. (Yɩɩl Sõamyã 46:10; 72:12-16; Ezai 25:8; 33:24) Yãmb sã n pʋʋsd n kotẽ tɩ Wẽnnaam soolmã bɩ a Rĩungã wa, yaa wala y sẽn kot bal t’a pʋlem-kãensã fãa pidsi.

‘Tɩ yãmb daab maan dũniyã zug wa sẽn maand saasẽ wã.’

A Zezi gom-kãensã wilgdame tɩ Wẽnnaam daabã na n sɩd wa maana dũniyã zug wa sẽn maand saasẽ wã, zĩig ning Wẽnnaam mengã sẽn beẽ wã. B pa tõog n gɩdg Wẽnnaam daabã t’a pa maan saasẽ ye. Be, Wẽnnaam Biigã zaba ne a Sʋɩtãan ne a poorẽ dãmbã, n dig-b tɩ b sig dũniyã zugu. (Wilgri 12:9-12) A Zezi pʋʋsgã kos-kãensã b tãabã fãa sõngd-d lame tɩ d bãng bũmb nins sẽn tar yõod n yɩɩdã. Yaa Wẽnnaam daabã, pa tõnd raabã ye. Yaa Wẽnnaam daabã n nafd a bõn-naandsã wakat fãa n yɩɩda. Rẽ n so t’a Zezi Kirist sẽn yɩ ned sẽn zems zãngã ra yeel a Ba wã woto: “Bɩ y maan yãmb daabo, ka mam dẽnd ye.”—Luk 22:42.

“Bɩ y kõ tõnd dɩɩb rũndã.”

Rẽ poore, a Zezi wilgame tɩ d tõe n pʋʋsa yɛl nins sẽn pak tõndã yĩng me. D sã n pʋʋs Wẽnnaam n kos bũmb sẽn yaa tɩlae ne-d daarã pʋgẽ, pa wẽng ye. Sɩd me, woto maaneg tẽegd-d lame tɩ yaa a Zeova n “kõt [ãdem-biisã] fãa vɩɩm, la vʋʋsem, la bũmb fãa.” (Tʋʋma 17:25) Biiblã wilgdame t’a Zeova yaa wa Ba sẽn nong a kamba, n kõt-b bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-bã ne sũ-noogo. La wa roagd sẽn nong a kamba, a pa na n kõ-b bũmb b sẽn dat t’a miẽ tɩ pa na n naf-b ye.

“Kõ-y tõnd d yel-wẽnã sugri.”

Yaa tɩlae tɩ y paam Wẽnnaam sugr bɩ? Rũndã-rũndã, neb wʋsg pa le mi yel-wẽnd sẽn yaa a soaba, la a wẽnemã sẽn ta zĩig ning me ye. La Biiblã wilgdame tɩ yaa yel-wẽnd n wa ne tõnd zu-loeesã, bala, yel-wẽn-kãng n kɩt tɩ ãdem-biisã kiidẽ wã. Tõnd fãa sẽn dog ne yel-wẽnã yĩnga, d mi n kongdame, tɩ sã n pa Wẽnnaam n kõ-d sugri, d pa tõe n wa paam vɩɩm sẽn pa satã ye. (Rom dãmba 3:23; 5:12; 6:23) Ad d sẽn mi Biiblã sẽn yet bũmb ningã, kengda raoodo! A yeta woto: “[Zeova], yãmb yaa sõngo, la y kõta sugri.”—Yɩɩl Sõamyã 86:5.

“Fãag tõnd wẽng soabã nugẽ.”

Rẽ yĩnga yãmb miime tɩ yaa tɩlae tɩ y paam Wẽnnaam koglg bɩ? Neb wʋsg pa rat n sak n deeg t’a Sʋɩtãan sẽn yaa “wẽng soabã” sɩd beeme ye. La a Zezi wilgame t’a Sʋɩtãan sɩd beeme, n yeel t’a yaa “dũniyã naaba.” (Zã 12:31; 16:11) A Sʋɩtãan sãama dũni kãngã a sẽn so wã nebã tagsgo, la a rata ne a sũur fãa n sãam yãmb tagsgã, sẽn na yɩl tɩ y ra tõog n bao n lebg y saasẽ Ba a Zeova zoa ye. (1 Pɩɛɛr 5:8) La a Zeova pãng yɩɩda a Sʋɩtãan hal zĩig sẽn zãre. A tʋll n kogla neb nins sẽn nong yẽ wã.

D sẽn vaees pʋʋsg ning a Zezi sẽn zãms a karen-biisã goam kẽerã, pa bũmb nins d sẽn tõe n kos d pʋʋsg pʋgẽ wã tɛk la rẽ ye. Tẽeg-y tɩ 1 Zã 5:14 goamã wilgdame tɩ bũmb ning fãa tõnd sẽn kos Wẽnnaam tɩ zems ne a raabo, a kelgda tõndo. Woto yĩnga, ra tags-y tɩ y zu-loɛɛg paoodame, n pa sek y na pʋʋs Wẽnnaam n kos a sõngr ye.—1 Pɩɛɛr 5:7.

La yaa wãn yẽ ne wakat ning la zĩig ning d sẽn pʋʋsdã? Rẽ yĩnga sẽn yaa wakat ning la zĩig ning la d pʋʋsdã tara yõod bɩ?