Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

3 Wãn to la d segd n pʋʋse?

3 Wãn to la d segd n pʋʋse?

 3 Wãn to la d segd n pʋʋse?

TŨUDUM wʋsg taoor dãmb tagsdame tɩ ned sẽn segd n zã a meng to-to a sẽn wat n pʋʋsdẽ wã tara yõod wʋsgo. Wala makre, b wilgda b nebã b sẽn segd n yals bɩ n zĩnd to-to, goam nins b sẽn segd n pʋde, la yel-maandɩ a taab me. La Biiblã wilgd-d lame tɩ rẽ fãa pa tar yõod ye. Sẽn pakã yaa pʋʋsgã menga. La wãn to la d segd n pʋʋse?

Biiblã tara kibay sẽn wilgd Wẽnnaam neb sẽn da pʋʋs-a zĩis toɛy-toɛya, la ne manesem toor-toore. Yɛlã sẽn da yaa to-to wã kɩtame tɩ kẽer pʋʋs b sũurẽ, tɩ sãnda zẽk b koees n pʋʋse. Kẽer me naka b nens yĩngr n pʋʋse, pa rẽ bɩ b yĩgimdi. La b baa a ye pa rɩgl imaaz a taoor wall a tall sapele bɩ teed a taab n pʋʋse, pa rẽ bɩ b ges pʋʋsg sɛb pʋsẽ ye. B pʋʋsgã yɩɩ goam sẽn yi b sũurẽ. Yɩɩ b toorẽ goama. Bõe n kɩt tɩ Wẽnnaam kelg-ba?

Wa d sẽn yã sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã, yaa Wẽnnaam a Zeova a yembr bal la b pʋʋs-yã. La ad bũmb a to me sẽn tar yõod wʋsgo. Pipi Zã 5:14 soabã yeta woto: ‘Tõnd tara tẽeb kãng ne bãmba, tɩ tõnd sã n kos bũmb sẽn zems bãmb daabo, b kelgda tõndo.’ D segd n pʋʋsame tɩ zems ne Wẽnnaam daabã. Woto rat n yeelame tɩ bõe?

Sẽn na yɩl n pʋʋs tɩ zems ne Wẽnnaam daabã, rẽndame tɩ d reng n bãng Wẽnnaam daabã sẽn yaa a soaba. Rẽnd yaa tɩlae tɩ d zãms Biiblã, n yaool n wa tõogd n pʋʋsdẽ tɩ zemsdẽ. La rẽ yĩnga woto rat n yeelame tɩ d sã n pa reng n zãms Biiblã hali n wa lebg biibl-mita, Wẽnnaam pa reegd d pʋʋsg bɩ? Abada! Baasgo, Wẽnnaam datame tɩ d bao n bãng a raabã, n modgd n wʋmd a võore, la d tũudẽ. (Matɩe 7:21-23) D segd n pʋʋsdame tɩ zemsd ne bũmb nins d sẽn zãms Biiblã n bãngã.

D sã n bãngd a Zeova la d bãngd a raabã n paasdẽ, d tẽebã pãng me na n paasdame. Tẽebã me tara yõod wʋsg pʋʋsgã wɛɛngẽ. A Zezi ra yeela woto: ‘Bũmb ninga fãa yãmb sẽn na n kos ne tẽeb pʋʋsg pʋgẽ, yãmb na n deegame.’ (Matɩe 21:22) La pa rat n yeel tɩ d tẽ zond yaar ye. Rat n yeelame tɩ d kɩs sɩd ne bũmb d sẽn pa ne, tɩ kaset yaool n be n wilgdẽ tɩ bũmb ning d sẽn tẽedã sɩd beeme. (Hebre dãmba 11:1) Biiblã pida ne kaset toor-toor sẽn wilgd tɩ baa d sẽn pa tõe n yã a Zeova wã, a beeme, d tõe n teeg-a lame, la t’a kelgda neb nins sẽn tẽed-a wã pʋʋsg ne yamleoogo. Sẽn paase, d tõe n kos-a lame meng t’a paas-d tẽebo, la a sakd n kõt-d-la bũmb ning fãa sẽn yaa tɩlae ne-dã.—Luk 17:5; Zak 1:17.

Ad bũmb a to me sẽn tar yõod wʋsg pʋʋsgã wɛɛngẽ. A Zezi ra yeela woto: “Ned ka tõe n ta m Ba nengẽ, a sã n ka mam maasem yĩng ye.” ( 14:6) Woto wilgdame tɩ yaa ne a Zezi maasem bal la d tõe n pʋʋs a Zeova. Rẽ n so t’a Zezi yeel a karen-biisã tɩ b kos ne yẽ yʋʋre. (Zã 14:13; 15:16) Woto pa rat n yeel tɩ d segd n pʋʋsa a Zezi ye. D pʋʋsda Wẽnnaam n kotẽ t’a reeg pʋʋsgã a Zezi maasem yĩnga, bala yaa yẽ n kɩt tɩ d tõe n pʋʋs a Ba wã sẽn zems zãnga, la sẽn yaa d Ba-sõngã.

A Zezi tʋm-tʋmdbã ra kos-a-la woto: “Zusoaba, bɩ y zãms tõnd pʋʋsgo.” (Luk 11:1) Yaa vẽeneg tɩ b pa ra kot t’a wilg-b bũmb nins yell d sẽn gom tɩ loogã. B sẽn da rat n bãngã yaa bũmb ning b sẽn tõe n kos b pʋʋsg pʋgẽ wã.

[Foto, seb-neng a 6]

D sã n dat tɩ Wẽnnaam kelg d pʋʋsgo, segdame tɩ d pʋʋsgã zems ne a raabã, tɩ d pʋʋs ne tẽebo, la d kos a Zezi maasem yĩnga