Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yel-wẽnã vẽneg n togsã yaa Wẽnnaam daab bɩ?

Yel-wẽnã vẽneg n togsã yaa Wẽnnaam daab bɩ?

 Yel-wẽnã vẽneg n togsã yaa Wẽnnaam daab bɩ?

Hal ne rũndã, egiliiz rãmb wʋsg wilgda b nebã tɩ b segd n kẽnda prɛtr bɩ tũudmã taoor dãmb kẽer nengẽ n togsd b yel-wẽnã la b kot sugri. Rũndã-rũndã, nebã wʋsg yaool n tagsdame tɩ bũmba fãa sakdame, la tɩ bee ne ned fãa tagsgo. Sã n yaa woto, rẽ yĩnga ket n yaa tɩlae tɩ d togs d yel-wẽnã, la pʋd n tara yõod sɩda?

YEL-KÃNGÃ wɛɛngẽ, nebã tagsg pa yembr ye. Wala makre, Kanada zʋrnall a ye (National Post) pʋgẽ, ned a ye sak n deegame tɩ baa sẽn yaa toog tɩ f togs f to f yel-wẽndã, “f sã n paam ned n togs yell f sẽn maan t’a kelg-fo, n naag-f n pʋʋs la a togs-f f sẽn segd n maan n dems yellã, f paamda yolsgo.” La sebr a to (Bénissez-moi mon Père, parce que j’ai péché [ãngil.]) pʋgẽ, b yeelame tɩ rao a ye yeela woto: “Sugrã kosg naaga egiliiz rãmbã yel-maandɩ nins sẽn paoogd ned la sãamd a sũur wʋsgã sʋka. A kɩtdame tɩ nebã ningd b mens taal la b maand yɩɩr tɩ loog noore.” La bõe la Biiblã yet yel-kãngã wɛɛngẽ?

Biiblã sẽn yet bũmb ningã

Tõod nins Wẽnnaam sẽn da kõ Israɛll nin-buiidã pʋgẽ, a ra wilg-b-la ned sẽn maan yel-wẽnd sẽn segd n maanega. Wala makre, ned sã n da beeg a to bɩ a kɩɩsa Wẽnnaam noore, a ra segd n kẽnga Levi buudã ned b sẽn yãk tɩ yaa maan-kʋʋd nengẽ, n tɩ togs a kongrã, tɩ maan-kʋʋdã kʋ paasg maoong n kõ Wẽnnaam t’a paam sugr a kongrã yĩnga.—Maankʋʋre 5:1-6.

Kaoosg zugẽ, rĩm a Davɩɩd sẽn wa n maan yel-wẽn tɩ no-rɛɛs a Natã kẽng n tɩ wilg-a yel-wẽn-kãensã, bõe la a Davɩɩd maan-yã? Zĩig pʋgẽ bala a yeela woto: “Mam beega Zusoabã.” (2 Sãmwɛll 12:13) Rẽ poore, a pʋʋsa Wẽnnaam n kos-a t’a zoe a nimbãaneg la a kõ-a sugri. La baasa wãnã? A Davɩɩd wa n yeela woto: “Mam vẽnegame n togs yãmb m kongrã n ka solg m yel-wẽnd ye. Mam yeelame tɩ mam na n vẽneg n togsa Zusoabã m beegrã. La yãmb yiisa mam kongr yel-wẽnde.”—Yɩɩl Sõamyã 32:5; 51:3-6.

Baa pipi kiris-nebã wakate, Wẽnnaam wilgame tɩ segdame tɩ b vẽnegd b yel-wẽnã n togsdẽ. A Zezi ma-biig a Zak sẽn da naag neb nins sẽn da get Zerizalɛm tigingã yell wakat kãngã sagla a tẽed-n-taasã woto: “Bɩ y vẽneg n togs taab yãmb yel-wẽnã, n pʋʋs taab yĩnga, tɩ yãmb tõe n paam maagre.” (Zak 5:16) La yaa yel-wẽn-bʋs la kiris-nebã segd n vẽnegd n togsdẽ, la ãnd soab la b segd n togse?

Yel-wẽn-bʋs la d segd n togse?

Tõnd sẽn yaa koangdbã yĩnga, daar fãa, d tudgda d no-goamã pʋgẽ, d tagsa wã la d tʋm-tʋmdɩ wã pʋgẽ, n beegd taaba. (Rom dãmba 3:23) La rẽ yĩnga b yãka neba, tɩ d segd n kẽnd nin-kãens nengẽ n togsd kong-kãensã buudã bɩ?

Yaa sɩd tɩ d sã n kong fãa, d beega Wẽnnaam, la a nimbãan-zoeerã kɩtame t’a tẽegdẽ tɩ yaa tõnd sẽn yaa koangdbã yĩnga. Sɩd me, yɩɩl-gʋlsdã sak n deega rẽ n yeel woto: “Zusoaba, mam soaala, yãmb sã n tẽeg yel-wẽnã n ka base, ãnda n na n yalse? La sugr bee yãmb nengẽ, tɩ neb tõe n zoe yãmba.” (Yɩɩl Sõamyã 130:3, 4) Woto yĩnga, d sã n beeg d to, tɩ tõe meng tɩ yaa d sẽn tudgi, bõe la d segd n maane? Tẽeg-y t’a Zezi  sẽn wa n na n wilg a karen-biisã b sẽn tõe n pʋʋs to-to wã, a goma d sẽn tõe n kos d yel-wẽnã sugr to-to wã yelle. A wilgame tɩ d tõe n yeela Wẽnnaam woto: “Bɩ y kõ tõnd sugr d yel-wẽnã yĩnga, tɩ tõnd me kõta neb nins sẽn beegd tõndã sugri.” (Luk 11:4) Hakɩka, d sã n pʋʋs Wẽnnaam n kos-a t’a kõ-d sugr a Zezi yʋʋr yĩnga, a na n sɩd kõ-d-la sugri.—Zã 14:13, 14.

La ra yĩm-y t’a Zezi gomdã pʋgẽ, a wilgame tɩ rẽndame tɩ tõnd me kõt neb nins sẽn “beegd tõndã” sugr ye. Tʋm-tʋmd a Poll ra tẽega a tẽed-n-taasã woto: ‘Bɩ yãmb maan taab neere, la y paam sũ-bʋgsem, la y kõ taab sugr wa Wẽnnaam sẽn kõ yãmb sugr Kirist yĩngã.’ (Efɛɛz dãmba 4:32) D sã n sakd n kõt d taabã sugri, d miime masã tɩ Wẽnnaam tõe n kõo tõnd me sugri.

La d sã n zuume, wall d yagame, pa rẽ bɩ d yoome, wall d yũuda rãam tɩ loogdẽ bɩ d maana yel-wẽn-kãsems a taaba, bõe la d segd n maane? Ned sã n maan woto, a kɩɩsa Wẽnnaam noore, rat n yeel t’a beega Wẽnnaam. Wakat kãnga, bõe la a segd n maane?

Ãnd soab la d segd n kos d yel-wẽnã sugri?

Ned sã n beeg Wẽnnaam, ned baa a yembr pa tar sor n tõe n kõ yel-wẽn-kãng sugri ye. Wẽnnaam wilgame tɩ yaa yẽ a ye bal n tõe n kõ a soab sugri. Biiblã yeta tõnd vẽeneg woto: “Tõnd sã n wilg d yel-wẽnã, bãmb [Wẽnnaam] sẽn pidsd b kãabgo, la b yaa zemsg soabã, bãmb na n kõo d yel-wẽnã sugri, la b pek-d ne rẽgd buud fãa.” (1 Zã 1:9, Sebr sõngo) La yaa ãnd soab la d segd n vẽneg yel-wẽn a woto buudã n togse?

Sẽn mik tɩ yaa Wẽnnaam a ye bal n tõe n kõ yel-wẽn-kãensã sugrã, yaa yẽ la d segd n vẽneg n togse. Wa d sẽn zoe n wilgã, yaa woto la a Davɩɩd maan-yã. La yaa bõe zug la Wẽnnaam na n tik n sak n kõ-d sugri? Ad Biiblã sẽn yete: “Woto yĩnga, bɩ y tek yam n kos sugri, tɩ y yel-wẽnã paam yiisgu. La tɩ Zusoabã wa ne laafɩ.” (Tʋʋma 3:19) Dẽnd d sã n dat d yel-wẽnã sugri, d segd n sak n deegame tɩ d sẽn maanã yaa yel-wẽnde, n sak n vẽneg n togse, la yaa tɩlae me tɩ d tʋlg ne d sũur fãa n da le maan a buud ye. Naoor wʋsgo, modg n da le maanã yaa toogo. La rẽ wɛɛngẽ, d tõe n paama sõngre.

Tẽeg-y karen-biig a Zak goam nins d sẽn da sõdg zugẽ wã. A yeela woto: “Bɩ y vẽneg n togs taab yãmb yel-wẽnã, n pʋʋs taab yĩnga, tɩ yãmb tõe n paam maagre.” A paasa woto me: “Nin-tɩrg pʋʋsg a sẽn pʋʋs ne a sũur fãa tõogda bũmb wʋsgo.” (Zak 5:16) Tõe tɩ yaa “Wẽnnaam tẽedbã kãsem dãmbã” ned kam fãa la a Zak sẽn bool tɩ “nin-tɩrgã.” Bala vɛrse 14 soabã pʋgẽ, a ra zoe n goma bãmb yelle. Kiris-nebã tigimsã pʋsẽ, rap n be tɩ b boond-b tɩ “kãsem dãmba,” b sẽn yãk tɩ sõngd neb nins sẽn beeg Wẽnnaam n dat t’a kõ-b sugrã. Nin-kãensã pa tõe n kõ ned sẽn beeg Wẽnnaam * sugri, bala Wẽnnaam pa kõ ned baa a ye sor t’a kõ ned sẽn beeg yẽ sugr ye. La kãsem dãmbã tara minim Wẽnnaam tũudmã pʋgẽ, n tõe n sagl a soabã, n sõng-a t’a bãng a beegrã wẽnem sẽn ta zĩig ningã, la a bãng t’a segd n teka yam n kos sugri, la b sõng-a me t’a mao n da le maan a buud ye.—Galat dãmba 6:1.

Bõe yĩng tɩ d segd n vẽnegd d yel-wẽnã n togsdẽ?

Ned sã n maan yel-wẽnde, yaa yel-wẽn kãseng tɩ pa kãseng me, a beega a to wall  Wẽnnaam, tɩ boog zood ning sẽn be yẽ ne a to wã wall ne Wẽnnaam sʋkã, wall sãam-a menga. Woto tõe n kɩtame t’a sũur ningd-a taale, t’a namsdẽ. Yaa Wẽnnaam sẽn naan tõnd tɩ d tar sũur kasetã yĩng n kɩt tɩ d sã n beeg bɩ d sũurã sãamdẽ wã. (Rom dãmba 2:14, 15) Wakat kãngã, bõe la d tõe n maane?

A Zak sebrã sẽn yet bũmb ningã leb n tõe n sõng-d lame tɩ d bãng d sẽn tõe n maanega. A yeela woto: “Ned bee yãmb sʋk n ka laafɩ bɩ? Bɩ a bool Wẽnnaam tẽedbã kãsem dãmba, la bɩ bãmb tik a soab ne kaam ne Zusoabã yʋʋre, n pʋʋs Wẽnnaam a yĩnga. Tẽeb pʋʋsg na maag bãadã, la Zusoabã na yik-a t’a paam laafɩ, la yẽ sã n da maana yel-wẽna, a na paam sugri.”—Zak 5:14, 15.

Ka yɛsa, b wilgame tɩ kãsem dãmbã, rat n yeel tɩ rap nins sẽn tar minim tũudmã pʋgẽ tɩ b kɩt tɩ b get tigingã yellã la b segd n bool tɩ b sõng a soabã. Wãn-wãna? Pa b sẽn na n kelg a soabã t’a vẽneg a yel-wẽndã n togs-b bal ye. A yel-wẽndã sẽn boog zood ning a sẽn tar ne Wẽnnaamã, a lebga bãad tũudmã wɛɛngẽ. Woto kɩtame tɩ yaa tɩlae masã tɩ b maan bũmb sẽn na yɩl n “maag bãad” a woto. A Zak wilga yɛl a yiib kãsem dãmbã sẽn na n maane.

Pipi, a yeelame tɩ b “tik a soab ne kaam.” Yaa pãng ning Wẽnnaam Gomdã sẽn tar n tõe n maag ned sũur sẽn sãam t’a wõnd bãadã yell la b sẽn gomdã. Tʋm-tʋmd a Poll sɩd wilga rẽ, n yeel tɩ “Wẽnnaam goamã vɩɩme la a tara pãnga, . . . la a yaa sũur tagsg la ratem bʋ-kaooda,” n tõe n kẽ ned yam la a sũur hal sõma. (Hebre dãmba 4:12) Kãsem dãmbã mi b sẽn na n tall Biiblã n sõng bɛɛgdã to-to, t’a bãng bũmb ning sẽn wa ne a kongrã, la a sẽn segd n maan to-to n maneg yellã sẽn be yẽ ne Wẽnnaam sʋkã.

Yiib-n-soaba, a Zak goma “tẽeb pʋʋsg” yelle. Yaa sɩd tɩ Wẽnnaam tɩrlmã yĩnga, kãsem dãmbã pʋʋsg pa tõe n kɩt t’a pa kao bɛɛgdã bʋʋd tɩ zems ye. La baasgo, Wẽnnaam sẽn tʋll ne a sũur fãa n kõ bɛɛgd sugr Kirist maoongã maasem yĩngã, b pʋʋsgã tara yõod wʋsg a nifẽ. (1 Zã 2:2) Wẽnnaam sakd n sõnga bɛɛgd sẽn tek yam n kot sugr ne a sũur fãa, la a maand sẽn “zems yam tekr tʋʋmã.”—Tʋʋma 26:20.

D sã n maan yel-wẽnd n beeg d to wall Wẽnnaam, bʋʋm kãseng ning sẽn kɩt tɩ d segd n vẽneg n togs la d kos sugrã, yaa tɩ rẽ n na n kɩt tɩ beem da zĩnd tõnd ne Wẽnnaam sʋk ye. A Zezi Kirist wilgame tɩ d sã n dat n tũ Wẽnnaam tɩ d sũurã pa ningd-d taale, d segd n deng n modgame n maneg yell buud fãa d sẽn tar ne d taabã, tɩ laafɩ zĩnd d sʋka. (Matɩe 5:23, 24) Yelbũn 28:13 yeta woto: “Sẽn solgd-a a yel-wẽn ka na n tõog ye. La sẽn sak n vẽneg-a a yelle, la a bas-a na n paama nimbãan-zoeere.” D sã n sik d mens Wẽnnaam taoor n kos-a sugri, d na n paama a nimbãan-zoeere, la wakat sã n ta, a na n zẽk-d lame.—1 Pɩɛɛr 5:6.

[Tẽngr note]

^ sull 16 Neb kẽer tẽedame t’a Zezi goam nins sẽn be Zã 20:22, 23 wã wilgdame tɩ neb n be d sẽn segd n vẽneg d yel-wẽnã n togs tɩ b kõ-d sugri. Y sã n dat n bãng Wẽnnaam tagsg yel-kãngã zug n paase, bɩ y tɩ karem yʋʋmd 1996 tʋʋl-nif kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã neng 28-29 wã.

[Foto, seb-neng 30]

D sã n pʋʋsd Wẽnnaam n kot-a d kong-bõonesã sugr a Zezi yʋʋr yĩnga, a na n kõ-d-la sugri

[Foto, seb-neng 31]

Bʋʋm kãseng ning sẽn kɩt tɩ d segd n vẽneg d yel-wẽnd n togs la d kos sugrã, yaa tɩ rẽ n na n kɩt tɩ beem da zĩnd tõnd ne Wẽnnaam sʋk ye