Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽng buud fãa sɩd na n saame!

Wẽng buud fãa sɩd na n saame!

 Wẽng buud fãa sɩd na n saame!

WẼNNAAM kõo tõnd a Gomdã, t’a pʋgẽ wã b wilgd bʋʋm toor-toor sẽn kɩt tɩ ãdem-biisã tʋmd tʋʋm-wẽnsã. La Wẽnnaam kõo ãdem-biig fãa tõog me, tɩ kɩt t’a tõe n yãk yam n maan sõma wall wẽnga. (Tõodo 30:15, 16, 19) Woto fãa kɩtame tɩ kɛgr buud fãa sẽn wa n kẽ d sũurẽ wã bɩ d tõe n bãnge, la d maan d sẽn tõe fãa n demse. D sã n modgd n pa maand wẽnga, d paamda sũ-noogo, tɩ d sẽn vɩ ne neb ninsã me paamd sũ-noogo.—Yɩɩl Sõamyã 1:1.

La baa tõnd ned kam fãa sẽn modgd to-to n pa rat n maan wẽnga, neb n be n tʋmd tʋʋm-wẽnse, tɩ kɩt tɩ dũniyã pid ne wẽnem. Biiblã ra pĩnd n yeela woto: “Bãng tɩ yaoolem wakate, tood na n zĩndame.” A wilga bũmb ning sẽn kɩt t’a yeel tɩ  tood na n zĩndame wã n yeel woto: “Nebã na n yɩɩ beed-rãmba, ligd noangdba, yʋ-baoodba, wilg-m-mens rãmba, wẽn-paoogdba, ba-rãmb kɩɩsdba, zɩ-beoog-rãmba, neb toog sẽn ka be ne sõmblem, Sẽn ka mi nimbãan-zoeere, nen-kegems rãmba, tẽn-kãn-neba, sẽn ka tar yõk-m-menga, nin-wẽnse, nin-sõamy bɛɛba, zãmb-dãmba, sũ-tʋʋls-rãmba, tɩ wuk-m-meng leo b ninã, tɩ b nong b sũ-noogã n yɩɩd b sẽn nong Wẽnnaamã. B na n maanda wa b sakda Wẽnnaam, la b yaool n na n kɩɩsa sakrã pãnga. Zãag f meng ne nin-bãmba.”—2 Tɩmote 3:1-5, Kãab-paalgã Koe-noogo.

Tẽeg-y tɩ gom-kãensã b sẽn da togs tɩ na n wa pidsame wã pʋgẽ, b goma “yaoolem wakat” yelle. Yãmb wʋmda woto võor wãn-wãna? Neb wʋsg yetame tɩ b sã n wa gomd bũmb “yaoolem wakat” yelle, a rebda a baasg bɩ a saab zĩigẽ. La yaa bõe la sẽn na n sa wã? Ad yɛl nins Wẽnnaam sẽn wilgd a Gomdã pʋgẽ tɩ na n saame wã:

Ka la bilfu, b na n menesa nin-wẽnsã fãa.

‘A keta bilf bala, tɩ nin-wẽng kõn tol n zĩnd ye. Yãmb na bao tɩ bãng a zĩiga, la a ka be ye. La sũ-maasem dãmbã na n sooga dũniyã n maan sũ-noog laafɩ wʋsg yĩnga.’YƖƖL SÕAMYÃ 37:10, 11.

‘Zusoabã gũuda neb nins sẽn nong bãmbã, la bãmb na n sãama nin-wẽnse.’YƖƖL SÕAMYÃ 145:20.

Wẽgbã la namsgã na n saame.

‘Yẽ na n fãaga nimbãan-ned sẽn kelemda, la naong soab sẽn ka tar sõngda. Yẽ na n fãaga bãmb ne toolem la pãnga.’—YIIL SÕAMYÃ 72:12, 14.

‘Bõn-naandsã fãa . . . na paam yolsg ne faoolem yembdo, n paam pʋɩɩr ne Wẽnnaam kambã b lohormã ne b ziirã pʋgẽ.’—ROM DÃMBA 8:21.

Ãdem-biisã na n paama bũmb nins fãa sẽn yaa tɩlae ne-bã.

‘Ned kam fãa na n zĩnda a viyn tɩɩg ne a kankang tẽngr tɩ ned ka yɛɛs-b ye.’MIISE 4:4.

‘B na n mee zags n zĩnd b pʋsẽ. Bãmb na n sela tɩɩse n dɩ b biisã. Bãmb ka na n me yir tɩ ned a to reeg n kẽ ye. Bãmb ka na n sel tɩɩs tɩ ned a to reeg n wob ye. Tɩ bõe, mam nebã na n kaoosa wa tɩɩse. La neb nins mam sẽn yãkã na n paama b tʋʋmã nafre.’EZAI 65:21, 22.

Tɩrlem na n zĩnda zĩig zãnga.

‘Tɩrlem na n zĩnda weoogẽ tɩ zemsg zĩnd zĩ-sõngẽ wã. Tɩrlem tʋʋmd na n yɩɩ laafɩ.’EZAI 32:16.

‘Zusoabã nonga tɩrlem, la bãmb ka basd neb nins sẽn nong bãmbã ye. Bãmb gũuda bãmb wakat sẽn ka sɛta.’—YIIL SÕAMYÃ 37:28.

‘Dũniyã rãmb na n zãmsa tɩrlem.’EZAI 26:9.

‘Wa sẽn zems bãmb kãabgo, tõnd gũuda yĩngr paalg la tẽn-paalga, tɩrlem sẽn na n zĩnd b pʋsẽ.’2 PƖƐƐR 3:13.

Nebã zoe n toeemdame

Yaa vẽeneg tɩ pʋlem-nood a woto fãa noogda d sũuri. La bõe n wilgd tɩ b sɩd na n pidsame? Bũmb n zoe n maand rũndã-rũndã tɩ wilgdẽ tɩ Wẽnnaam pʋlem-noodã sɩd na n pidsame. Bõe la rẽ? Yaa tɩ dũniyã gill zugu, neb milyõ rãmb n zoe n tõog n bas zʋg-wẽns wala rat-m-yembre, yoob la nen-kɛglem, n lebg pʋ-peelem  dãmba, neb sẽn nong laafɩ la sẽn maand b taabã neere. Rũndã-rũndã, a Zeova Kaset rãmbã sõor sẽn yɩɩd milyõ a yopoe wã sẽn be dũniyã gill zugã vɩɩ ne taab saam-biir pʋgẽ, tɩ bu-welsgo, pa rẽ bɩ b tarmã sẽn pa a ye wã n paas dũniyã politikã pa welgd-ba, baa ne bõn-kãensã sẽn kɩt tɩ ãdem-biisã vɩɩm pid ne nen-kɛglem, kisg-taaba, la zɩɩm daagrã. * Neb sõor wʋsg sẽn tõog n toeemd woto wã yaa kaset sẽn kɩt tɩ d tõe n tẽ ne bas-m-yam tɩ Wẽnnaam na n pidsa a pʋlem-noodã tɩ yɩɩg d sẽn zoe n neẽ wã.

La bõe n kɩtd tɩ nin-kãensã toeemd woto? Biiblã bãngr-gomd a to no-rɛɛs a Ezai sẽn da togs n leokd sok-kãngã. A ra yeela woto:

“Digd-n-yĩidg ne pe-bil na n tũu taaba. La ãbg na n maga ne bull n gãande. La nag-bi ne gɩgem-poal na n maga taaba n wãb yamd tɩ bi-bilf kɩɩm bãmba. . . . La gɩgemd na n wãba yamd wa niigi. Biig sẽn ket n yẽsemd na n deema duruug bok noore. La bi-sigdg na n ninga a nug põeer bok pʋgẽ. Wẽng ne sãoong ka na n tol n le zĩnd mam tãn-sõngã zug ye. Tɩ bõe, dũniyã na n pida ne Zusoabã bãngr wa koom sẽn pid mogre.”—Ezai 11:6-9.

Rẽ yĩnga yaa rũmsã ne ãdem-biisã sẽn na n wa tõog n naag taab n vɩɩmd yell bal la bãngr-gomdã sẽn wilgdã bɩ? Ayo. Pa rẽ yell bal ye. Gũus-y n ges-y tɩ vɛrse wã baasgẽ, b wilgda bũmb ning sẽn na n wa ne toeem-kãensã wã. B yeelame tɩ “dũniyã na n pida ne Zusoabã bãngr wa koom sẽn pid mogre.” Rẽ yĩnga, rũng tõe n bãnga Wẽnnaam tɩ b sokd rẽ na n kɩt t’a toeem sɩda? Abada! La ninsaal sã n bãng Wẽnnaam, sɩd kɩtdame t’a toeeme! Bãngr-gom-kãngã wilgdame tɩ neb nins sẽn da tar  zʋg-wẽns tɩ kɩt tɩ b wõnd rũmsã sã n zãms Biiblã n bãng Wẽnnaam la b tũud a saglsã, b na n basa b zʋg-wẽnsã n bao zʋg-sõma nins sẽn kɩtd tɩ ned wõneg Kiristã.

Kelg-y-yã a Pedro * makrã. A ra tɩ naaga teerorist rãmb sulli, n tagsdẽ tɩ rẽ la a na n sõng n zab tɩ tɩrlem zĩndi. Teerorist rãmbã sẽn zãms-a a tʋʋmdã poore, b tʋm-a lame t’a tɩ sãam polɩɩs rãmb kã. La a sẽn wa n sogend a tʋʋmdã, b yõk-a lame. B paga a Pedro kiuug 18 yĩnga, la a ra bee be, n ket n soosd n tʋmd ne a taabã. Wakat kãnga, a Pedro pagã sɩnga Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã. A Pedro sẽn yi roogã, a me sɩnga Biiblã zãmsgo, la a sẽn bãng bũmb ning Wẽnnaam a Zeova zugã kɩtame t’a toeem a sẽn da get ninsaal yõor to-to wã, la a toeem zʋgo. A Pedro yeela woto: “Mam pʋʋsda a Zeova barka, m sẽn pa tol n kʋ ned m sẽn da wa n yaa teeroristã. Masã, mam tara Biiblã sẽn yaa wa sʋʋg vʋʋsem sõngã sẽn kõ-dã, n wilgd nebã laafɩ la tɩrlem hakɩkã koeese, rat n yeel tɩ Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã.” A Pedro pʋd n wa kẽnga polɩɩs rãmbã kã ning a sẽn da rat n sãamã pʋgẽ n tɩ moon koɛɛgã sẽn yaa laafɩ koɛɛga, la sẽn wilgd tɩ nen-kɛglem tʋʋm buud fãa pa na n le wa zĩndã.

Biiblã sẽn tõe n kɩt tɩ nebã toeem to-to  wã yaa bʋʋm a ye me sẽn kɩt tɩ d tẽed tɩ Wẽnnaam sẽn pʋlem tɩ wẽng buud fãa na n saamẽ wã sɩd na n pidsame. Sɩd-sɩda, wakat n wat tɩ nebã na n wa bas wẽng maanego, n toeem n lebg nin-sõma. Ka la bilfu, a Zeova na n menesa sẽn kɩt-a tɩ tʋʋm-beedã beẽ wã, rat n yeel t’a Sʋɩtãana. Bala yaa yẽ n so dũniyã ne a yɛlã n wẽnd-a wa a sẽn date. Biiblã wilgda rẽ vẽeneg n yet woto: “Dũniyã fãa bee wẽng soaba nugẽ.” (1 Zã 5:19) La ka la bilfu, b na n mens-a lame. B na n menesa neb nins fãa sẽn tʋmd tʋʋm-wẽnsã n pa tol n dat n toeemã me. Ad sasa kãng vɩɩmã sɩd na n talla barka!

La ned sã n dat n wa vɩɩmd wakat kãnga, bõe la a segd n maane? Tẽeg-y tɩ b yeelame tɩ yaa a Zeova “bãngrã” n kɩtd tɩ neb wʋsg toeemd rũndã-rũndã wã, la tɩ ka la bilfu, yaa rẽ n na n wa kɩt tɩ tẽngã pid ne neb a woto buudã. Y sã n zãms Biiblã n paam bãngr hakɩkã la y tũud rẽ wa a Pedro, y me tõe n tẽeme tɩ y na n wa vɩɩmda dũni ning pʋgẽ “tɩrlem sẽn na n zĩndã.” (2 Pɩɛɛr 3:13) Woto yĩnga, d sagend-y lame tɩ y modg tɩ sẽn nan ket n tõeyã, bɩ y zãms Biiblã n paam n bãng Wẽnnaam ne a Zezi Kirista, bala yaa rẽ n tõe n kɩt tɩ y wa paam vɩɩm sẽn kõn sa wã.—Zã 17:3.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 20 Y sã n dat kibay n paas bɩ y tɩ karem seb-bil-kãngã: A Zeova Kaset rãmbã: B yaa ãnd rãmba? Yaa bõe la b tẽeda? A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

^ sull 24 Pa a yʋʋr meng la woto ye.

[Foto, seb-neng a 9]

Yãmb me tõe n tẽeme tɩ y na n wa vɩɩmda dũni ning pʋgẽ “tɩrlem sẽn na n zĩndã.2 PƖƐƐR 3:13