Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Reng-y n bao-y ‘Wẽnnaam tɩrlmã’

Reng-y n bao-y ‘Wẽnnaam tɩrlmã’

 Reng-y n bao-y ‘Wẽnnaam tɩrlmã’

“Bɩ y reng n bao Wẽnnaam soolem ne bãmb tɩrlem, la bõn-kãens fãa na paas yãmba.”—MAT. 6:33.

1, 2. Wẽnnaam tɩrlmã võor yaa bõe, la bõe ne bõe n wilgd rẽ?

A ZEZI yeelame tɩ d “reng n bao Wẽnnaam soolmã.” (Mat. 6:33) Rũndã-rũndã, a Zeova Kaset rãmbã mii sagl-kãngã a Zezi Kirist sẽn kõ, a sẽn wa n zãmsd nebã tãngã zugã. D sẽn maandã fãa pʋgẽ, d modgdame n wilgdẽ tɩ d nonga Wẽnnaam Rĩungã naamã, la tɩ d rat n sak-a-la ne d sũur fãa. La d pa segd n yĩm b sẽn yeel vɛrse wã pʋgẽ tɩ d ‘bao Wẽnnaam tɩrlmã’ ye. Wẽnnaam tɩrlmã võor yaa bõe, la b sẽn yeel tɩ d reng n bao-a wã rat n yeelame tɩ bõe?

2 D tõe n lebga hebre wã gom-bil ning sẽn yaa ‘tɩrlmã’ tɩ “tɩrga,” bɩ “pʋ-peelem” me. Dẽnd b sẽn gomd Wẽnnaam tɩrlmã yellã rat n yeelame tɩ noy nins fãa a sẽn kõ-dã yaa tɩrse. A Zeova sẽn yaa Naandã yĩnga, a tara sor n na n wilg tõnd sẽn yaa sõma la sẽn pa sõma, sẽn zems la sẽn pa zemse. (Wil. 4:11) La Wẽnnaam sẽn yaa tɩrlem soabã pa rat n yeel t’a kõta noy wʋsgo, tɩ b tũub yaa toogo, n pa tagsd nebã yell ye. A Zeova tɩrlmã pʋd n wilgda a sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã. A tɩrlmã, a nonglmã, a yamã la a pãngã fãa tũuda taaba. Dẽnd Wẽnnaam sẽn dat n  maan bũmb ning ãdem-biisã yĩngã wilgda a tɩrlmã. A sẽn dat tɩ neb nins sẽn tʋll n maan a raabã maan bũmb ninsã me wilgda a tɩrlmã.

3. a) Reng n bao Wẽnnaam tɩrlmã rat n yeelame tɩ bõe? b) Bõe yĩng tɩ d tũud a Zeova noyã sẽn yaa tɩrsã?

3 Reng n bao Wẽnnaam tɩrlmã rat n yeelame tɩ bõe? Rat n yeelame bal tɩ d maand Wẽnnaam daabã sẽn na yɩl n ta a yam. Bao Wẽnnaam tɩrlmã rat n yeelame me tɩ d modg n tũud a noyã sẽn yaa tɩrsã wakat fãa, la d ra tũ d mens raab ye. (Karm-y Rom dãmb 12:2.) D sã n maand woto, d na n paama a Zeova zoodo. Woto pa rat n yeel tɩ d tũuda a noyã, d sẽn yɛɛsd t’a na sɩbg-d yĩng ye. Yaa d sẽn nong Wẽnnaamã n kɩt tɩ d pa tũud d mens raabo, n modgdẽ n tũud a noyã sẽn na yɩl n ta a yamã. D sak n deegame tɩ yaa woto la d segd n maane, la tɩ Wẽnnaam pʋd n naana tõnd rẽ yĩnga. D segd n nonga tɩrlem wa a Zezi Kirist sẽn yaa Wẽnnaam Rĩungã rĩmã sẽn nong tɩrlmã.—Heb. 1:8, 9.

4. Bõe yĩng tɩ tar yõod wʋsg tɩ d bao Wẽnnaam tɩrlmã?

4 Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ d bao a Zeova tɩrlmã? D tẽeg a Ãdem ne a Hawa kibarã. Noor ning a Zeova sẽn da kõ-b Edɛn zẽedẽ wã yaa sẽn na yɩl tɩ b wilg b sã n sakame tɩ yaa yẽ n tar sor n tõe n wilg-b b sẽn segd n maan bũmb ningã bɩ b pa sake. (Sɩng. 2:17; 3:5) B sẽn pa sak n tũ noorã kɩtame tɩ tõnd sẽn yaa b yagensã namsdẽ la d kiidẽ. (Rom 5:12) Sẽn paase, Wẽnnaam Gomdã yeta woto: ‘Ned sã n baood tɩrlem ne sõmblem, a paamda vɩɩm ne tɩrlem la waoogre.’ (Yel. 21:21) Sɩd me, d sã n deng n bao Wẽnnaam tɩrlmã, na n kɩtame tɩ d paam zood sõma ne-a, tɩ kɩt tɩ d wa paam fãagre.—Rom 3:23, 24.

D ra yɩ tɩrg d meng nifẽ ye

5. Yam-tagsg bʋg la d segd n gũus ne?

5 Tʋm-tʋmd a Poll sẽn wa n gʋlsd lɛtr n na n tool Rom kiris-nebã, a wilga yam-tagsg tõnd fãa sẽn segd n gũus ne, d sã n dat n deng n bao Wẽnnaam tɩrlmã. A goma a zʋɩf taasã yelle, n yeel woto: ‘Mam kɩta kaset tɩ bãmb wɩngda ne Wẽnnaam tʋʋmde, la bãmb ka tar vẽnegr ye. Bãmb ka mi Wẽnnaam tɩrlem ye. Bãmb baoodame n dat n wilg bãmb mens tɩrlem, la bãmb ka sakd Wẽnnaam tɩrlem ye.’ (Rom 10:2, 3) A Poll wilgame tɩ nin-kãensã sẽn da yet tɩ b tũuda Wẽnnaamã ra pa wʋmd a tɩrlmã võore, b sẽn da modgd n dat n wilg bãmb mens tɩrlmã yĩnga.

6. Manesem bʋg la d segd n gũus ne, la bõe yĩnga?

6 Bao n wilg f meng tɩrlmã yaa bẽdgo. Bũmb a ye sẽn tõe n wa kɩt tɩ d lʋɩ bẽd-kãng pʋgẽ yaa d sẽn na n maand wa Wẽnnaam tũubã yaa wags-taaba, bɩ d makd d mens ne d taabã. Manesem kãngã tõe n kɩtame tɩ d wa tagsdẽ tɩ d bãngrã la d tɩrlmã yɩɩda d taabã. Sɩd me, d sã n maand woto, d wat n yĩma a Zeova tɩrlmã. (Gal. 6:3, 4) Yaa d sẽn nong a Zeova wã n segd n kɩt tɩ d maand sẽn yaa tɩrgã. Bũmb ning fãa d sẽn na n maan n bao n wilg d mens tɩrlmã tõe n kɩtame tɩ d sẽn yet tɩ d nonga a Zeova wã yɩ ziri.—Karm-y Luk 16:15.

7. Wãn to la a Zezi gom neb nins sẽn tagsd tɩ b yaa tɩrsã yelle?

7 A Zezi sũur da pa noom ne “neb kẽer sẽn tẽed tɩ bãmb yaa nin-tɩrse, n paoogd neb a taabã” ye. A rɩka makr n gom nin-kãens yelle, n yeel woto: “Dap a yiib n da tũ taab n kẽng Wẽnnaam doogẽ n na n tɩ pʋʋse. Yembrã yaa Fariziẽ la a to wã yaa yõor yaood dɛɛgda. Fariziẽ wã yalsame n pʋʋs a sũur pʋgẽ woto: ‘Wẽnnaam, mam pʋʋsda yãmb barka, mam sẽn ka wẽnd neb a taabã sẽn yaa fãadbã, la nin-wẽnse, la yoaadbã, la yõor yaood dɛɛgd kãngã me ye. Mam loeta noor naoor a yiib dasem a yopoe fãa pʋgẽ, mam yãkda piig pʋɩɩr ne bũmb fãa mam sẽn tarã.’ La yõor yaood dɛɛgdã yalsa yɩɩg n ka sak n  doog ba a zug n ges yĩngr ye. A wẽe a yãoog n yeele: ‘Wẽnnaam, bɩ y zoe mam nimbãaneg tɩ m yaa yel-wẽn-maanda.’ ” A Zezi baasa a makrã n yeel woto: “Mam yeta yãmb tɩ yẽ soab kula ne tɩrlem la Fariziẽ wã ka paam ye. Tɩ bõe, ned ning sẽn waoogd a menga, a na paam paoogre, la ned ning sẽn sikd a menga, a na paam waoogre.”—Luk 18:9-14.

D gũus me n da yɩ “nin-tɩrg wʋsg” ye

8, 9. D sã n yaa “nin-tɩrg wʋsgo,” tõe n wa kɩtame tɩ d maan bõe?

8 Bũmb a ye me d sẽn segd n gũus ne yaa Koɛɛg Soab 7:16 sẽn yetã. Be b yeta woto: ‘Bɩ f ra yɩ nin-tɩrg wʋsg ye, la f ra yɩ yam soab tɩ loog me ye. Yaa wãn tɩ f sãam f menga?’ Sẽn na yɩl n wilg tõnd bʋʋm ning sẽn kɩt tɩ d pa segd n maan dẽ wã, Biibl gʋlsdã Wẽnnaam sẽn vẽnegã paasa vɛrse 20 wã pʋgẽ woto: “Nin-tɩrg ka be dũniyã zug n maand tɩrg n ka kongdẽ ye.” Ned sã n tagsdẽ t’a yaa “nin-tɩrg wʋsgo,” a na n yãkda a toorẽ noy tɩrlmã wɛɛngẽ, n tikd rẽ zug n kaood neb a taabã bʋʋdo. La a yĩmdame t’a sã n maand woto, a wilgdame tɩ yẽ noyã sõmblem yɩɩda Wẽnnaam noyã, tɩ kɩt t’a pa nin-tɩrg Wẽnnaam nifẽ ye.

9 D sã n yaa “nin-tɩrg wʋsgo,” tõe n kɩtame meng tɩ d wa tagsdẽ t’a Zeova sẽn maand yɛlã to-to wã pa zems ye. D segd n tẽegame tɩ d sã n wa tagsdẽ t’a Zeova sẽn maand bũmb ninsã pa zemse, d wilgdame tɩ tõnd noyã tɩrlmã wɛɛngẽ wã sõmblem yɩɩda a Zeova noyã. Yaa wa d sẽn makd a Zeova la d tikd bũmb nins tõnd mengã sẽn get tɩ yaa sõma wall wẽngã zug n kaood a bʋʋdo. La yaool n yaa yẽ a ye bal n tar sor n tõe n kõ noy tɩrlmã wɛɛngẽ, pa tõnd ye.—Rom 14:10.

10. Wa sẽn yɩ to-to ne a Zoobã, bõe n tõe n wa kɩt tɩ d rat n kao Wẽnnaam bʋʋdo?

10 Baa tõnd ned baa a ye sẽn pa na n sak ne yamleoog n kao a Zeova bʋʋdã, tõnd sẽn pa zems zãngã yĩnga, d tõe n wa maana woto. Bũmb sẽn maan tɩ d tagsdẽ tɩ pa zems wall zu-loees tõe n kɩtame tɩ d wa maan woto. Baa a Zoob sẽn yɩ wẽn-sakdã wa n tudgame n maan woto. Sɩngrẽ wã, b pẽga a Zoob n yeel woto: ‘Yẽ yaa pʋ-peelem soab la nin-sõngo. Yẽ zoeta Wẽnnaam n ka maand wẽng ye.’ (Zoob 1:1) La a Zoob wa n paama zu-loees toor-toor n da tagsdẽ tɩ rẽ pa zems ye. Woto kɩtame t’a yeel tɩ yẽ “tara bʋʋm n yɩɩd Wẽnnaam.” (Zoob 32:1, 2) La a Zoob ra segd n demsa a tagsgã. Dẽnd tõnd me sã n wa tagsd wa a Zoobe, pa segd n ling-d ye. Sã n wa yaa woto, bõe n tõe n sõng tõnd tɩ d rems d tagsgã?

Pa wakat fãa la d mi yɛlã sẽn yɩ to-to wã ye

11, 12. a) Bũmb sã n maan tɩ d tagsdẽ tɩ pa zemse, bõe la d pa segd n yĩmi? b) Bõe ne bõe n tõe n kɩt tɩ ned wa tagsdẽ t’a Zezi makrã pʋgẽ, pʋʋgã soab sẽn maanã pa zemse?

11 Pipi bũmb tõnd sẽn pa segd n yĩm yaa tɩ pa wakat fãa la d mi yɛlã sẽn yɩ to-to wã ye. A Zoob nengẽ me yɩɩ woto. A ra pa mi tɩ malɛgsã sẽn yaa Wẽnnaam kom-dibli wã tigma taab a Zeova taoor saasẽ, t’a Sʋɩtãan kẽng n tɩ rõd-a ye. (Zoob 1:7-12; 2:1-6) A ra pa mi tɩ yaa a Sʋɩtãan n kɩt t’a namsdẽ wã  ye. D pʋd n pa tõe n yeel t’a Zoob ra mii a Sʋɩtãan sẽn sɩd yaa a soabã meng ye. Rẽ n so t’a ra tudg n tagsdẽ tɩ yaa Wẽnnaam n kɩt t’a namsdẽ. Vẽenega, d sã n pa mi yɛlã sẽn yaa to-to wã fãa, d tõe n wa talla tags-kɛga.

12 D sõs makr ning a Zezi sẽn dɩk n gom tʋm-tʋmdb sẽn tʋm viyn pʋʋgẽ wã yell zugu. (Karm-y Matɩe 20:8-16.) Makrã pʋgẽ, a yeelame tɩ tʋm-tʋmdb kẽer tʋma daarã tõre, tɩ sãnda tʋm lɛɛr a ye bala. La baa ne rẽ, pʋʋgã soab yaoa b fãa yaood yɛnga. Yãmb tagsg yaa wãn ne yell kãngã? Yãmb tagsdame tɩ woto zemsame bɩ? Tõe tɩ yãmb na n tagsame tɩ tʋm-tʋmdb nins sẽn tʋm daarã tõr tɩ wĩntoogã wʋm-b sõma wã sẽn dat tɩ b yao-b n yɩɩg b taabã bee bʋʋm. Woto tõe n kɩtame tɩ y tags tɩ pʋʋgã soab sẽn maanã pa zemse, la t’a pa nong tʋm-tʋmdbã ye. Baa a sẽn leok tʋm-tʋmdb nins sẽn yẽgmã to-to wã tõe n kɩtame tɩ d tags t’a yaa nin-toaaga. La rẽ yĩnga, d mii yɛlã sẽn yɩ to-to wã fãa bɩ?

13. D sã n tags a Zezi makrã zug neere, bõe la d tõe n yeele?

13 D maag d yĩng n vaees makrã. D tõe n yeelame tɩ pʋʋgã soab bãngame tɩ tʋm-tʋmdbã ned kam fãa tara a zak rãmb n segd n ges b yelle. A Zezi wakatẽ wã, b ra yaooda tʋm-tʋmd nins sẽn tʋmd pʋtã pʋsẽ wã daarã tõr yĩnga. Yaa yaood kãng la b zakã rãmb ra teeg-yã. Woto yĩnga, tags-y neb nins sẽn pa paam tɩ b rɩk b tʋʋm pĩndã, tɩ kɩt tɩ b tʋm lɛɛr a ye balã yell n gese. Pʋʋgã soab sã n da yao-b lɛɛr a ye wã yĩnga, tõe tɩ ra pa na n sek b rɩlg b zakã rãmb ye. La b yaool n da sɩng n data tʋʋma, tɩ kɩt tɩ b zĩnd daarã tõr n da pa paamdẽ ye. (Mat. 20:1-7) Dẽnd pa bãmb yell la b sẽn pa tʋm daarã tõrã ye. Bũmb pa wilgd tɩ b maana bũmb sẽn tõe n kɩt tɩ b pa paam tʋʋm ye. Sã n yaa tɩlae tɩ y zĩnd daarã tõr n gũ sẽn na yɩl n paam tʋʋmde, la y yaool n miẽ tɩ neb a taab n teeg bũmb ning yãmb sẽn na n paamã, y manesem na n yɩɩ wãna? Yãa vẽeneg tɩ y sã n paam tʋʋmde, y sũurã na n yɩɩ noogo. La baa tʋʋmdã soab sẽn pa rɩk yãmb pĩndã, a sã n yao yãmb tɩ sek y na rɩlg y zakã rãmba, y sũurã na n yɩɩ noog wʋsgo.

14. Kibar ning sẽn gomd tʋm-tʋmdb sẽn tʋm viyn pʋʋgẽ wã yellã wilgda tõnd bõe?

14 Masã bɩ d lebg n ges pʋʋgã soab manesem sẽn yɩ to-to wã. A pa yao ned baa a ye tɩ pa ta ra-n-yɛng tʋʋmd yaood ye. A sẽn tall manesem ning ne tʋm-tʋmdbã wilgdame t’a miime tɩ b fãa segd n paama ligd n tõog n ges b mens la b zakã rãmb yelle. Tʋm-tʋmdbã sẽn da yaa wʋsg tɩ kẽer ra pa paam tʋʋmdã yĩnga, pʋʋgã soab ra tõe n tũnuga ne rẽ n kɩt tɩ b tʋm t’a pa yao-b wʋsg ye. La a pa maan woto ye. A tʋm-tʋmdbã fãa lebg n kula yir ne ligd sẽn sekd b zakã rãmb rɩɩbo. D sã n tags yel-kãensã a Zezi sẽn pa togs kibarã pʋgẽ wã yelle, tõe n kɩtame tɩ d toeem d tagsgã pʋʋgã soab manesmã wɛɛngẽ. Pʋʋgã soab sẽn maan to-to wã wilgdame t’a pa nin-toaaga, la t’a nonga tʋm-tʋmdbã. Kibarã wilgda tõnd  bõe? Yaa tɩ d sã n pa mi yɛlã sẽn yɩ to-to wã fãa, d tõe n wa tara tags-kɛga. Vẽenega, kiba-kãngã wilgdame tɩ Wẽnnaam tɩrlmã yɩɩda ninsaalbã rẽnda, n pa tik ninsaal sẽn segd ne bũmb ningã, wall noy a sẽn gãneg zug bal ye.

D tagsgã tõe n yaa kɛgre, pa rẽ bɩ koɛɛga

15. Tɩrlmã wɛɛngẽ, bõe yĩng tɩ d tagsgã mi n wa yaa kɛgr pa rẽ bɩ koɛɛga?

15 Bũmb sã n wa maan tɩ d tagsdẽ tɩ pa zemse, bũmb a yiib-n-soab d sẽn pa segd n yĩm yaa tɩ d tagsgã tõe n yaa kɛgre, pa rẽ bɩ koɛɛga. Tõnd sẽn pa zems zãngã la d sẽn yit zĩig ningã tõe n kɩtame tɩ d wa tall tags-kɛga. Sẽn paase, b sã n sãbsd neba, tõe n kɩtame tɩ d tall tags-kɛga. Tõnd sẽn pa tõe n bãng bũmb ning sẽn be nebã sũyẽ wã wa a Zeova ne a Zezi sẽn tõe n bãngã kɩtame tɩ d tagsgã yaa koɛɛga.—Yel. 24:12; Mat. 9:4; Luk 5:22.

16, 17. A Davɩɩd ne a Batseba sẽn wa n yo wã, bõe yĩng t’a Zeova pa kao b bʋʋdã tɩ zems wa Tõogã sẽn da wilgã?

16 D gom a Davɩɩd sẽn yo ne a Batseba wã yelle. (2 Sãm. 11:2-5) A Moiiz Tõogã wilgame tɩ b ra segd n kʋʋ bãmb b yiibã fãa. (Maan. 20:10; Tõo. 22:22) Yaa sɩd t’a Zeova sɩbg-b lame, la pa yɩ wa Tõogã sẽn da wilgd bũmb ningã ye. Rẽ yĩnga, a Zeova sẽn maan woto wã pa zems bɩ? Rat n yeelame t’a baka a Davɩɩd n sõng n pa tũ noy nins yẽ mengã sẽn gãneg tɩrlmã wɛɛngẽ wã bɩ? Biiblã karemdb kẽer tagsdame tɩ yaa woto.

17 La yaa a Zeova meng n da kõ bʋ-kaoodb sẽn pa zems zãngã, la sẽn pa tõe n bãng bũmb ning sẽn be ned sũurẽ wã noor ning sẽn wilgd b sẽn da segd n maan yoaadb bũmb ningã. Baa ne bʋ-kaoodbã sẽn da yaa pãn-komsem dãmbã, no-kãngã ra sõngd-b lame tɩ b tõogd n kaood bʋʋd tɩ zemsdẽ. La a Zeova yẽ tõe n bãnga bũmb ning sẽn be ninsaal sũurẽ. (Sɩng. 18:25; 1 Kib. 29:17) Woto yĩnga, pa zems tɩ d tags t’a Zeova segd n tũu noor a sẽn kõ sẽn na yɩl n sõng bʋ-kaoodbã sẽn pa zems zãngã ye. D sã n tagsdẽ tɩ yaa tɩlae t’a tũ, rẽ yĩnga pa na n yɩ wa d sẽn modgd ned nin sẽn ne sõma t’a ning linet b sẽn maan neb nins nin sẽn pa ne sõma wã yĩng sɩda? A Zeova gesa a Davɩɩd ne a Batseba sũyã, n mik tɩ b sɩd teka yam n kot sugri. Woto n kɩt t’a kao-b bʋʋdã ne nimbãan-zoeere, la ne nonglmã.

D ket n baood a Zeova tɩrlmã

18, 19. Bõe n na n sõng tõnd tɩ d ra wa saag n tik bũmb nins d sẽn tagsd tɩ yaa tɩrgã zug n dat n kao a Zeova bʋʋdo?

18 D sã n wa tagsdẽ tɩ bũmb a Zeova sẽn maan pa zemse, yaa Biiblã kibar la d karem tɩ yaa zu-loɛɛg n paam-do, bɩ d ra tik bũmb nins d sẽn tagsd tɩ yaa tɩrgã zug n dat n kao Wẽnnaam bʋʋd ye. D ra yĩm tɩ pa wakat fãa la d mi yɛlã sẽn yaa to-to wã fãa, la tɩ d tagsgã me tõe n yɩɩ kɛgr wall koɛɛg ye. D ra yĩm me tɩ “ninsaal sũ-yikr ka wat ne Wẽnnaam tɩrlem ye.” (Zak 1:19, 20) D sã n maand woto, d sũurã pa na n wa ‘sãam ne a Zeova’ ye.—Yel. 19:3.

19 Wala a Zezi, d sak n deeg tɩ yaa a Zeova a ye bal n tar sor n na n kõ noy bũmb nins sẽn yaa sõma la sẽn pa sõma wã wɛɛngẽ. (Mark 10:17, 18) D modg wakat fãa n bao n bãng a Zeova noyã sõma. (Rom 10:2; 2 Tɩm. 3:7) D sã n sakd a Zeova noyã la d maand a raabã, d wilgdame tɩ d ‘rengd n baooda Wẽnnaam tɩrlmã.’—Mat. 6:33.

Y tẽrame bɩ?

• Bõe yĩng tɩ tar yõod wʋsg tɩ d bao a Zeova tɩrlmã?

• Yell a yiib bʋs la d segd n gũus ne?

• Wãn to la d tõe n deng n bao Wẽnnaam tɩrlmã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 17]

A Zezi makr ning sẽn gomd rap a yiib sẽn kẽng wẽnd-doogẽ n tɩ pʋʋsã yellã zãmsda tõnd bõe?

[Foto, seb-neng 18]

Rẽ yĩnga, pʋʋgã soab sẽn yao tʋm-tʋmdb nins sẽn tʋm lɛɛr a ye wã ne sẽn tʋm-b raarã tõrã yaood a yembrã zemsame bɩ?