Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Ãnda n bãng a Zeova tagsgo?’

‘Ãnda n bãng a Zeova tagsgo?’

 ‘Ãnda n bãng a Zeova tagsgo?’

“ ‘Ãnda n bãng [a Zeova] tagsg n na n zãms bãmba?’ La tõnd tara Kirist tagsgo.”—1 KOR. 2:16.

1, 2. a) Zu-loe-bʋg la neb wʋsg mi n paamdẽ? b) Bõe la d pa segd n yĩm tõnd tagsgã la a Zeova tagsgã wɛɛngẽ?

RẼ YĨNGA zoe n yɩɩ toog tɩ y wʋm y to sẽn tagsd to-to võor bɩ? Tõe tɩ yãmb nan kẽe kãadem, n getẽ tɩ y pa tõe n wʋm y to wã sẽn tagsd to-to wã võor sõma ye. Sɩd me, pagbã ne rapã sẽn tagsd to-to la baa b sẽn gomd to-to wã yaa toor-toore. Buud kẽer pʋsẽ menga, pagbã sẽn boond gom-biisã to-to wã yaa toor ne rapã sẽn boond-b to-to wã. Sẽn paase, neb minung sã n yaa toor-toor wall b sã n gomd buud goam toor-toore, tõe n kɩtame tɩ b manesmã la b sẽn tagsd to-to wã me yaa toor fasɩ. La yãmb sã n baood n bãngd y taabã n paasdẽ, y na n wʋmda b sẽn tagsd to-to wã võor me.

2 Rẽnd tõnd sẽn tagsd to-to wã sẽn yaa toor ne a Zeova sẽn tagsd to-to wã pa segd n ling-d ye. A Zeova tũnuga ne no-rɛɛs a Ezai n yeel Israɛll nebã woto: “Mam tagsgã ka yembr ne yãmb dẽndã ye, la yãmb sorã ka yembr ne mam sorã ye.” Sẽn na yɩl tɩ b wʋm rẽ võore, a rɩka makr n yeel-b woto: “Wa yĩngr zãntlem sẽn yɩɩd dũniyã, woto me, mam soayã yɩɩda yãmb soayã la mam tagsã yɩɩda yãmb tagsã.”—Ezai 55:8, 9.

3. Bũmb a yiib bʋs la d tõe n maan n paam a ‘Zeova zoodo’?

3 Rẽ yĩnga, woto rat n yeelame tɩ d pʋd n pa segd n bao n bãng a Zeova tagsg bɩ? Ayo. Baa ne d sẽn pa tõe n wʋm a Zeova tagsg fãa võor sõma wã, Biiblã wilgdame tɩ d segd n baoa a ‘Zeova zoodo.’ (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 25:14; Yelbũn 3:32.) Bũmb a ye d sẽn tõe n maan n paam a Zeova zood yaa d sẽn na n nand bũmb nins a sẽn maan tɩ b wilgd rẽ a Gomdã sẽn yaa Biiblã pʋgẽ wã, la d tagsd bõn-kãens zut neere. (Yɩɩl 28:5) Bũmb a to me d sẽn tõe maan yaa d sẽn na n bao n bãng Kirist sẽn “yaa Wẽnnaam sẽn ka tõe n yã wẽnegã” tagsgo. (1 Kor. 2:16; Kol. 1:15) D sã n dɩkd weer n zãmsd Biiblã kibayã la d bʋgsd b zutu, tõe n kɩtame tɩ d sɩng n wʋmd a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã võore, la d wʋmd a tagsgã me võor bilf-bilfu.

Gũus-y ne manesem a ye sẽn pa zemse

4, 5. a) Manesem bʋg sẽn pa zems la d pa segd n talle? Wilg-y y leoorã võore. b) Israɛll nebã wa n talla tags-bʋg sẽn pa zemse?

4 D sã n wa bʋgsd a Zeova sẽn maand bũmb ninsã zugu, d segd n gũusame n da wa tik ninsaal tagsg zug n dat n wʋm rẽ võor ye. Yaa manesem kãngã yell la a Zeova sẽn gom Yɩɩl Sõamyã 50:21 wã. Be a yeela woto: “Fo tagsame tɩ mam yaa wa foom.” Sẽn yɩɩd yʋʋm 175 masã, Biibl-mit a ye ra yeela bũmb sẽn wilgd tɩ sɩd yaa woto. Ad a sẽn yeelã: “Ninsaalbã wae n tikda b mens yam zug n dat n wʋm Wẽnnaam tagsgã võore, la b tagsdẽ tɩ Wẽnnaam me segd n tũuda noy nins ninsaalbã sẽn tũudã.”

5 D segd n gũusame tɩ d sẽn tagsd to-to wã la d raab toor-toorã ra wa kɩt tɩ d tall tags-kɛg a Zeova zug ye. Bõe yĩng tɩ woto tar yõodo? Tõnd sẽn pa zems zãngã yĩnga, d sã n wa zãmsd Biiblã, d tõe n wa yãa yɛl kẽer a Zeova sẽn maane, n tags tɩ pa zems ye. Pĩnd wẽndẽ Israɛllã neb wa n talla tagsg a woto buudu, tɩ kɩt tɩ b yeel t’a Zeova sẽn da tar manesem ning ne-bã pa zems ye. Kelg-y-yã a Zeova sẽn  yeel-b bũmb ningã: “Yãmb yeelame tɩ mam sẽn maan bũmb ninsã ka zems ye. Israɛll neba, kelg-y-yã! Yãmb tagsdame tɩ mam sẽn maan bũmb ninsã ka zems ye. La yaool n yaa bũmb nins yãmb sẽn maanã n ka zemse.”—Eze. 18:25.

6. Bõe la a Zoob wa n sak n deege, la wãn to la a kibarã tõe n naf tõndo?

6 Bũmb a ye sẽn tõe n sõng tõnd tɩ d ra tik d mens tagsgã zugu, n dat n wʋm a Zeova tagsg võorã yaa d sẽn na n sak n deeg tɩ d pa mi bũmb fãa, la tɩ wakat ninga, d pʋd n tudgdame. A Zoob ra segd n sak n deega woto. A namsgã sasa, a sũurã wa n sãama wʋsg t’a ra tagsdẽ tɩ sẽn maand kae ye. Sẽn paase, a wa n tagsda a mengã yell ball n yɩɩda. A ra yĩma yɛl nins sẽn tar yõod n yɩɩdã. La a Zeova sõng-a-la ne nonglem t’a tags sõma. Sẽn na yɩl n sõng a Zoob t’a bãng tɩ yɛl wʋsg n be a sẽn pa mi, a Zeova sok-a-la sogsg toor-toor sẽn yɩɩd bãmb 70, t’a pa tõog n leok baa a ye meng ye. Rẽ poore, a Zoob sika a meng n sak n dems a tagsgã.—Karm-y Zoob 42:1-6.

D sẽn tõe n paam “Kirist tagsg” to-to

7. Bõe yĩng t’a Zezi sẽn maan bũmb ninsã vaeesg tõe n sõng-d tɩ d bãng a Zeova tagsgo?

7 A Zezi rɩka a Ba wã togs-n-taar kɛpɩ a goamã la a sẽn maan bũmb ninsã fãa pʋsẽ. (Zã 14:9) Rẽnd d sã n vaees a Zezi sẽn maan bũmb ninsã, na n sõng-d lame tɩ d bãng a Zeova tagsgo. (Rom 15:5; Fil. 2:5) Bɩ d gom kibay a yiib sẽn be Evãnzill rãmbã pʋsẽ yelle.

8, 9. Wa Zã 6:1-5 sẽn wilgã, bõe n wa n kɩt t’a Zezi sok a Filip sokre, la bõe yĩng t’a Zezi maan woto?

8 D gom bũmb ning a Zezi sẽn maane, yʋʋmd 32 Pakã sẽn wa n kolgã yelle. Wakat kãng t’a tʋm-tʋmdbã ra saaga Galile soolmã n moon koɛɛgã n lebg n wa ne sũ-noogo. B sẽn da ya wã yĩng kɩtame t’a Zezi peeg-b n kẽng Galile mogrã rɩtg sẽnese, zĩig neb sẽn ka be sẽn na yɩl tɩ b paam n vʋʋse. La neb tusa n pʋg-b n kẽng be. A Zezi sẽn maag nin-kãens bãas la a zãms-b bũmb wʋsg poore, zu-loɛɛg a to n da kete. Wãn to la nin-kãensã fãa sẽn da be zĩig sẽn zãr ne galʋ-tẽngã tõe n paam dɩɩb n dɩ? A Zezi sẽn da mi zu-loɛɛgã, t’a Filip me ba-yirã ra pa zãr ne beenẽ wã yĩng kɩtame t’a sok a Filip woto: “Tõnd na n daa rɩɩb yɛɛnẽ tɩ sek nin-kãensã fãa rɩɩbo?”—Zã 6:1-5.

9 Bõe yĩng t’a Zezi sok a Filip sok-kãngã? Yaa a sẽn da pa mi a sẽn na n maaneg yĩng bɩ? Ayo. A ra rat n bãnga bõe? Tʋm-tʋmd a Zã sẽn zĩnd beenẽ wã yeela woto: “[A Zezi] yeela woto n dat n mak yẽnda n gese; tɩ bõe, b meng mii bũmb ning b sẽn na n maane.” (Zã 6:6) A Zezi ra makda a karen-biisã n dat n bãng b tẽebã pãng sẽn ta zĩig ninga. A sẽn sok woto wã kɩtame tɩ b tagse, la kõ-b-la sor me tɩ b ra tõe n wilg tɩ b tẽedame t’a Zezi tõe n welga yellã. La b pa tõog n tũnug ne rẽ n wilg tɩ b tẽedame t’a Zezi tõe n maana woto ye. B pʋd n wilgame tɩ b pa tags tɩ zãag ye. (Karm-y Zã 6:7-9.) Rẽ n so t’a Zezi wilg t’a tõe n maana bũmb b sẽn zɩ n tags t’a tõe n maaname. A maana yel-solemde, n dɩlg neb tusa kãensã kom sẽn da tarã.—Zã 6:10-13.

10-12. a) Bõe yĩng t’a Zezi pa maan gɛrk-poakã sẽn kos-a bũmb ningã zĩig pʋgẽ? Wilg-y y leoorã võore. b) Bõe yell la d na n gom masã?

10 Kiba-kãngã tõe n sõnga tõnd tɩ d wʋm a Zezi tagsg sẽn yɩ a soab sasa a to. A sẽn dɩlg kʋʋngã poor bilfu, yẽ ne a tʋm-tʋmdbã kẽngã Israɛll tẽngã rɩtg sẽnese, n pasg toadgã n ta Tɩr la Sɩdõ babgã. B sẽn wa n be beenẽ, gɛrk-poak a ye n wa n kos a Zezi t’a maag a bi-pugl sẽn da ka laafɩ. Sɩngrẽ wã a Zezi zãgsame. La pagã sẽn da ket n pẽdgd ne kosgã kɩtame t’a Zezi yeel-a woto: “Bas tɩ kamb dɩ n tɩge; tɩ bõe, a ka zems tɩ b rɩk kamb rɩɩb n kõ ba-bi ye.”—Mark 7:24-27.

11 Bõe yĩng t’a Zezi ra zãgs pagã sẽn kos-a bũmb ningã? Rẽ yĩnga a ra rat n mak-a lame n ges a manesem sẽn na n yɩ to-to, la a kõ-a  sor t’a tõog n wilg a tẽeb wa a sẽn da mak a Filipã bɩ? Kibarã pa wilg a Zezi koe-zomã sẽn yɩ to-to wã ye. La yaa vẽeneg t’a koe-zomã pa kɩt tɩ pagã koms raood ye. Zʋɩf rãmbã ra geta bu-zẽmsã neb wa baase. Woto kɩtame t’a Zezi sẽn gom “ba-bi” yellã pa zab pagã wʋsg ye. Rẽnd tõe t’a Zezi ra maanda wa roagd sẽn dat n maan bũmb a biig sẽn kose, n yaool n maand wa a pa na n sake, sẽn na yɩl n ges biigã sã n data bũmbã ne a sũurã fãa. Sẽn yaa a soab me, pagã sẽn wilg t’a tara tẽebã, a Zezi saka ne yamleoog n maan a sẽn kos bũmb ningã.—Karm-y Mark 7:28-30.

12 Kiba-kãensã b yiibã sẽn be Evãnzill dãmbã pʋgẽ wã tõe n sõnga tõnd sõma tɩ d bãng “Kirist tagsgo.” Masã, bɩ d ges kiba-kãensã sẽn tõe n sõng tõnd to-to tɩ d bãng a Zeova mengã tagsgo.

A Zeova sẽn tall manesem ning ne a Moiiz

13. D sã n bãng a Zezi tagsgo, wãn to la rẽ na n sõng-do?

13 D sã n bãng a Zezi tagsgã, tõe n sõng-d lame tɩ d wʋm goam kẽer sẽn be Biiblã pʋgẽ tɩ b võorã wʋmb tõe n yɩ toogo. Wala makre, d ges a Zeova sẽn yeel a Moiiz bũmb ning Israɛll nebã sẽn wa n maan sãnem nag-bilã poorã. A yeela woto: “Mam yãame tɩ nin-bãmbã sũyã yaa kɛgemse. La masã, bɩ f bas maam tɩ m sũ-kãbrã wɩng n dɩ-ba. La m na n kɩtame tɩ fo lebg buud sẽn yaa kãsenga.”—Yik. 32:9, 10.

14. A Moiiz manesem yɩɩ wãn ne a Zeova sẽn togs-a bũmb ningã?

14 Kibarã pʋgẽ, b paasa woto: “A Moiiz soka Zusoabã sẽn yaa yẽ Wẽnnaamã yaa: ‘M Zusoaba, yaa bõe tɩ yãmb sũur kãbd wʋsg ne yãmb nebã yãmb sẽn yiis Ezipt ne pãn-kãsengã la ne nug sẽn tar pãngã? Yaa bõe tɩ Ezipt nebã na n yeele: “Wẽnnaam yiisa bãmb Ezipt n na n tɩ kʋ bãmb tãens sʋgse, tɩ b buud sɛ dũniyã zugu.” Bɩ y bas yãmb sũ-kãbrã n tek yam n da maan yãmb nebã wẽng ye. Bɩ y tẽeg yãmb tʋm-tʋmd a Abrahaam ne a Izaak la a Israɛll yãmb sẽn da wẽen ne bãmb ne yãmb meng yʋʋr n yeel bãmb tɩ yãmb na n kɩtame tɩ bãmb yagens yɩ wʋsg wa ãds sẽn be yĩngrã, yãmb yeelame tɩ yãmb na n kõo bãmb yagensã tẽng ningã yãmb sẽn gom a yellã tɩ yɩ b rogem-pʋɩɩr wakat sẽn ka sɛta.’ La Zusoabã teka yam n ka maan bãmb nebã wẽng wa bãmb sẽn da yeel tɩ b na n maaname wã ye.”—Yik. 32:11-14. *

15, 16. a) A Zeova sẽn yeel bũmb ningã kõo a Moiiz sor t’a maan bõe? b) B sẽn yeel t’a Zeova “teka yamã” rat n yeelame tɩ bõe?

15 Rẽ yĩnga woto wilgdame t’a Zeova tagsgã ra pa zems t’a Moiiz segd n dems bɩ? Yaa vẽeneg tɩ ayo! Baa a Zeova sẽn da wilg a  sẽn dat n maan bũmb ningã, pa bũmb a sẽn da zoe n yãk yam n na n maan ye. A Zeova ra makda a Moiiz wa a Zezi me sẽn mak a Filip la gɛrk-poakã. A sẽn maan woto wã kõo a Moiiz sor t’a tõog n wilg a tagsgo. * A Zeova ra yãka a Moiiz t’a yaa sɛ-yõkd yẽ ne Israɛll nebã sʋka, n da wilgdẽ t’a sũur yaa noog a sẽn yãk a Moiiz tʋʋm-kãng yĩngã. Rẽ yĩnga a Moiiz ra na n basame tɩ sũ-yikrã tõog-a bɩ? A ra na n tũnuga ne yel-kãngã n kos a Zeova t’a raag Israɛll nebã n base, la a kɩt tɩ yẽ yagensã lebg bu-kãseng bɩ?

16 A Moiiz sẽn leok bũmb ningã wilgame t’a tẽeda a Zeova, la t’a kɩsa sɩd t’a kaooda bʋʋd tɩrga. A sẽn leok to-to wã wilgame tɩ pa a mengã yell bal n pak-a, la tɩ yaa a Zeova yʋʋrã yell n pak-a. A ra pa tol n dat tɩ b paoog a Zeova yʋʋrã ye. Woto, a Moiiz wilgame t’a mii a ‘Zeova tagsg’ yel-kãngã wɛɛngẽ. (1 Kor. 2:16) Baasa wãna? Sẽn mik t’a Zeova ra pa zoe n yãk bũmb takɩ a sẽn na n maanã yĩnga, kibarã wilgame t’a “teka yam.” Hebre wã pʋgẽ, gom-kãngã rat n yeelame bal t’a Zeova pa sãam buudã tõr wa a sẽn da rat n maanã ye.

A Zeova sẽn tall manesem ning ne a Abrahaam

17. Wãn to la a Zeova maag a menga, a Abrahaam sẽn wa n togsd-a a yɩɩrã sasa?

17 Kibar a to me n wilgd t’a Zeova basdame t’a nin-buiidã tõe n wilg tɩ b tara tẽebo, la tɩ b kɩsa sɩd ne yẽ. Yaa kibar ning sẽn gomd a Abrahaam sẽn kos bũmb ning Sodom sãoongã wɛɛngẽ wã yellã. Kiba-kãng pʋgẽ, a Zeova maaga a menga, n bas a Abrahaam t’a sok-a sogs toor-toor a nii. A Abrahaam wa n togsa a Zeova goam sẽn yit a sũurẽ, n yeel woto: “Lagem nin-tɩrs ne nin-wẽns n kʋ, yell a woto maaneg zãra ne yãmba. La tɩ nin-tɩrs na yɩ wa nin-wẽnse, yãoã zãra ne yãmba. Dũniyã fãa bʋ-kaoodã ka na n maan tɩrg sɩda?”—Sɩng. 18:22-33.

18. A Zeova sẽn tall manesem ning ne a Abrahaamã zãmsda tõnd bõe?

18 Kiba-kãngã wilgda tõnd bõe a Zeova tagsgã wɛɛngẽ? Rẽ yĩnga a Zeova ra baoodame t’a Abrahaam sõs ne-a tɩ sõng-a t’a bãng a sẽn na n maaneg tɩ zems bɩ? Abada! Sẽn paase, a Zeova ra tõe n wilga a Abrahaam bũmb ning sẽn kɩt t’a yãk yam n na n maan woto wã zĩig pʋgẽ. La a Zeova sẽn bas a Abrahaam t’a sok sogsgã, kõ-a-la weer t’a wʋm a Zeova sẽn da rat n maanegã võore, la a paam n bãng a Zeova tagsgo. Leb n kɩtame t’a Abrahaam bãng a Zeova nimbãan-zoeerã la a tɩrlmã sẽn ta zĩig ningã. Hakɩka, a Zeova sẽn tall manesem ning ne a Abrahaamã yɩɩ wa ned ne a zoa manesem.—Ezai 41:8; Zak 2:23.

Kiba-kãensã sẽn zãmsd tõnd bũmb ninsã

19. Wãn to la d tõe n dɩk a Zoob togs-n-taare?

19 Bõe la d bãng a ‘Zeova tagsgã’ wɛɛngẽ? D bãngame tɩ d segd n basa Wẽnnaam Gomdã t’a sõng-d tɩ d tõog n bãng a Zeova tagsgã. D pa segd me n tags t’a Zeova segd n tũu noy nins tõnd sẽn tũudã, la d tik tõnd tagsgã zug n dat n bãng a Zeova tagsg ye. A Zoob ra yeela woto: “[Wẽnnaam] ka ninsaal wa maam tɩ m  tõe n leok bãmb la m bʋ ne-b ye.” (Zoob 9:32) Tõnd me sã n wa sɩng n wʋmd a Zeova tagsg võore, d pa tõe n pa yeel wa a Zoob sẽn da yeelã ye. A ra yeela woto: “Bõn-bãmbã wilgda bãmb pãng bilf bala. Tõnd sẽn wʋmd a rãamdã yaa wa waleng bala. Ãnd n tõe n bãng bãmb tʋʋm-kãsengã bʋrgo?”—Zoob 26:14.

20. D sã n wa karemd Biiblã n yã gomd võor wʋmb sẽn yaa toogo, d manesem segd n yɩɩ wãna?

20 D sã n wa karemd Wẽnnaam Gomdã n yã goam võor wʋmb sẽn yaa toogo, sẽn yɩɩd fãa a Zeova tagsg wɛɛngẽ, d manesem segd n yɩɩ wãna? D sã n maan vaeesg n ket n pa wʋmd gomdã võor sõma, d segd n ges-a-la wa a Zeova sẽn tũnugd ne n na n mak-d n ges d sã n kɩsa sɩd ne yẽ. Tẽeg-y tɩ wakat ninga, goam-kãensã buud kõta tõnd sor tɩ d wilg d sã n sɩd tẽedame t’a Zeova sɩd yaa nonglem la tɩrga, t’a yamã la a pãngã ka to, la t’a tara zʋg-sõma a taaba. Bɩ d sik d mens n sak n deeg tɩ d pa tõe n wʋm bũmb nins a Zeova sẽn maandã fãa võor ye. (Koɛ. 11:5) Rẽ na n kɩtame tɩ d sak n deeg tʋm-tʋmd a Poll sẽn yeel bũmb ningã. A yeela woto: “Ges Wẽnnaam yam la b bãngr sẽn ka tɛka. Ned ka tõe n bãng bãmb yam-yãkrã ye, la a ka tõe n fees n bãng bãmb sẽn maand bũmb ninsã me ye. Tɩ bõe, yaa wa Gʋlsg Sõng sẽn yetã: ‘Ãnda n mi Zusoabã tagsgo? Wall ãnda n yɩ bãmb sagenda?’ Ãnda n deng n kõ bãmb tɩ bãmb yaool n lebs-a? Bũmb fãa sɩnga ne bãmba, la yaa bãmb maasem yĩnga, la bãmb yell bee ne bãmba. Bɩ bãmb paam waoogr wakat sẽn ka sɛt ye. Amina!”—Rom 11:33-36.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 14 Kibar sẽn wõnd kiba-kãngã n be Sõdb 14:11-20.

^ sull 15 Wala Biibl-mitb kẽer sẽn wilgã, d tõe n wʋma Hebre wã goam nins b sẽn lebg Yikr 32:10 pʋgẽ tɩ “bas maamã” wa gomd sẽn wilgd tɩ b kõo ned sore, rat n yeel tɩ b na n basame t’a Moiiz yõk sɛɛga, bɩ t’a yals ‘a Zeova taoor’ a buudã yĩnga. (Yɩɩl 106:23; Eze. 22:30) Yaa woto tɩ pa woto me, sẽn yaa vẽeneg yaa t’a Moiiz tõog n togsa a Zeova a tagsg nana-nana.

Y tẽrame bɩ?

• Bõe n tõe n sõng-d tɩ d ra wa tik d mens tagsg zug n dat n bãng a Zeova tagsgo?

• D sã n wʋm a Zezi sẽn maan bũmb ninsã võore, wãn to la tõe n sõng-d tɩ d paam a ‘Zeova zoodo’?

• A Zeova sẽn bas t’a Moiiz la a Abrahaam sõs ne-a wã zãmsda tõnd bõe?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 13]

A Zeova sẽn tall manesem ning ne a Moiiz la ne a Abrahaamã wilgda tõnd bõe a tagsgã zugu?