Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tũudum hakɩkã neb zemsda taaba

Tũudum hakɩkã neb zemsda taaba

 Tũudum hakɩkã neb zemsda taaba

“Mam na n tigma bãmb tɩ b lebg wa piis sẽn be yãgr pʋgẽ.”—MII. 2:12.

1. Wãn to la bũmb nins Wẽnnaam sẽn naanã wilgd t’a yamã ka koaka?

YƖƖL GƲLSD a ye ra yeela woto: “Zusoaba, yãmb tʋʋmã yaa wʋsgo. Yãmb maana bãmb fãa ne yam, dũniyã pida ne yãmb paoongo.” (Yɩɩl 104:24) D sã n ges tɩɩsã, bõn-yɩgdɩ wã, rũmsã la bõn-vɩɩlɩ buud toor-toorã sẽn vɩ tẽngã zug n nafd taab to-to wã, d bãngda vẽeneg tɩ Wẽnnaam yamã ka tar koak ye. Sẽn paase, yãmb yĩngã tara bõn-bɛd la bõones wʋsgo, tɩ d pa tõe n yã kẽer meng ne nif ye. La b fãa tʋmda ne taab tɩ kɩt tɩ y tar laafɩ.

2. Wa seb-neng 16 sẽn wilgdã, bõe yĩng tɩ pipi kiris-nebã sẽn da zemsd taabã ra yaa wa yel-solemde?

2 A Zeova naana ninsaalbã tɩ b segd n vɩ ne taab la b nafd taaba. Ninsaalbã pa wõnd taab ye. B yalẽ wã, b zʋgdã la b minimã pa yembr ye. Sẽn paase, Wẽnnaam naana a Ãdem ne a Hawa tɩ b ra tar zʋgd nins yẽ mengã sẽn tarã, tɩ kɩt tɩ b ra tõe n vɩɩmd ne taab la b nafd taaba. (Sɩng. 1:27; 2:18) La rũndã-rũndã, ninsaalbã fãa la bal sẽn zãag b mens ne Wẽnnaamã yĩnga, b pa tol n tõe n le vɩɩmd ne taab zems-n-taar pʋgẽ ye. (1 Zã 5:19) Woto kɩtame tɩ pipi kiris-nebã sẽn da zemsd taabã ra yaa wa yel-solemde. Bala b ra yita buud toor-toor pʋsẽ. Wala makre, kẽer da yaa Efɛɛz neb sẽn da yaa yembse, kẽer da yaa gɛrk-pogs yʋy sẽn yi, kẽer me da yaa zʋɩf rãmb sẽn paam zãmsgo, tɩ b taab me ra yaa neb sẽn yɩ bõn-naands pʋʋsdba.—Tʋʋ. 13:1; 17:4; 1 Tes. 1:9; 1 Tɩm. 6:1.

3. Wãn to la Biiblã bilgd zems-n-taar ning sẽn be kiris-nebã sʋkã, la sogs-bʋs la d na n leok sõs-kãngã pʋgẽ?

3 Tũudum hakɩkã kɩtdame tɩ neb tõe n naag taab n tʋm zems-n-taar pʋgẽ, wa tõnd yĩngã will sẽn tʋmd ne taab to-to wã. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 12:12, 13.) Sõs-kãngã pʋgẽ, d na n leoka sogs kãensã: Wãn to la tũudum hakɩkã kɩtd tɩ neb zemsd taaba? Bõe yĩng tɩ yaa a Zeova a ye bal n tõe n kɩt tɩ neb milyõ rãmb sẽn yit buud toor-toor pʋsẽ tõog n zems taaba? Bõe ne bõe sẽn tõe n sãam d zems-n-taarã la a Zeova sõngd-d tɩ d tõogdẽ? La zems-n-taarã wɛɛngẽ, wãn to la kiris-neb hakɩkã yaa toor fasɩ ne kiris-neb ne yʋʋrã?

Wãn to la tũudum hakɩkã kɩtd tɩ neb zemsd taaba?

4. Wãn to la tũudum hakɩkã kɩtd tɩ neb zemsd taaba?

4 Tũudum hakɩkã neb miime la b sak n deeg tɩ sẽn yaa a Zeova n naan bũmb fãa wã yĩnga, yẽ n segd n yɩ yĩngr la tẽng naaba. (Wil. 4:11) Woto kɩtame tɩ baa kiris-neb hakɩkã sẽn yit buud toor-toor pʋsẽ la b yɛlã yaa toor-toorã, b fãa sakda Wẽnnaam noyã, la b tũud Biiblã saglsã. La wa sẽn segdã, b fãa boonda a Zeova tɩ b “Ba.” (Ezai 64:7; Mat. 6:9) Dẽnd b fãa yaa saam-biis la saam-bi-pogse, tɩ kɩt tɩ b tõe n paam zems-n-taar ning yɩɩl-gʋlsdã sẽn bilgã buudu. A yeela woto: “Gese, ned ne a ba-biis sã n zĩ ne taaba, yaa neere, a yaa noogo.”—Yɩɩl 133:1.

5. Yaa zʋg-sõng bʋg n kɩt tɩ wẽnd-tũudb hakɩkã zemsd taaba?

5 Baa kiris-neb hakɩkã sẽn pa zems zãngã, b zemsda taab n tũud Wẽnnaam, bala b nonga taaba. A Zeova sõngd-b lame tɩ b nong taab ne nonglem buud neb a taabã sẽn pa tõe n paame. (Karm-y 1 Zã 4:7, 8.)  A Gomdã yeta woto: “Bɩ y paas nimbãan-zoeer wʋsgo, la neerlem ne sik-m-menga, la sũ-bʋgsem ne sũ-mare. Bɩ y maan sũ-mar ne taab la y kõ taab sugri, ned sã n tar yell ne a to, a wa [a Zeova] sẽn kõ yãmb sugrã, bɩ yãmb me kõ taab sugr woto. La sẽn paas bõn-kãens fãa, bɩ y maan nonglem sẽn yaa bũmb fãa loɛtg sɩd-sɩdã.” (Kol. 3:12-14) Nonglmã sẽn yaa bũmb fãa loɛtg sɩd-sɩdã kɩtdame tɩ b bãngd kiris-neb hakɩkã n bakdẽ. Rẽ yĩnga, yãmb meng pa ne tɩ zems-n-taarã kɩtame tɩ wẽnd-tũudb hakɩkã yaa toor ne neb a taabã sɩda?—Zã 13:35.

6. Wãn to la d sẽn tẽed Wẽnnaam Rĩungã kɩt tɩ d zemsd taaba?

6 Bũmb a to me sẽn kɩt tɩ wẽnd-tũudb hakɩkã zemsd taab yaa b sẽn tẽed tɩ yaa Wẽnnaam Rĩungã a ye bal n tõe n welg ninsaalbã zu-loeesã. B miime tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam Rĩungã na n sãama ninsaalbã naam buud toor-toorã, la a kɩt tɩ wẽnd-sakdbã paam laafɩ hakɩka, laafɩ sẽn ka saabo. (Ezai 11:4-9; Dan. 2:44) Rẽ n so tɩ kiris-neb hakɩkã maand wa a Zezi sẽn gom a karen-biisã yell n yeel bũmb ningã. A yeela woto: “Bãmb ka dũniyã rẽnd wa mam sẽn ka dũniyã rẽndã.” (Zã 17:16) Kiris-neb hakɩkã pa kẽesd b mens zabã pʋsẽ ye. Rẽ kɩtame tɩ baa b sã n vɩ tẽng zabr sẽn beẽ pʋgẽ, b ket n zemsda taaba.

D paamda zãms-yɛnga

7, 8. Wãn to la zãmsg ning sẽn yit Biiblã pʋgẽ wã wat ne zems-n-taare?

7 Pipi kiris-nebã ra zemsda taaba, bala b fãa ra paamda zãms-yɛnga. B ra sak n deegame t’a Zezi tũnugda ne tʋmd-tʋmdbã, la kãsem dãmb a taab sẽn da be Zerizalɛmmã, sẽn da yaa Siglgã taoor lʋɩtb Sullã n zãmsd tigingã la a wilgd-a sore. Nin-kãensã sẽn da yaa wẽnd-zoɛtbã ra tikda Wẽnnaam Gomdã zug n dɩkd sardo, la b tʋmd yel-gɛtb tɩ b kẽnd n wilgd tigimsã sẽn be tẽns toɛy-toɛyã sard nins b sẽn da rɩkdã. Biiblã goma yel-gɛtb kãens yell n yeel woto: “Bãmb sẽn kẽng tẽng-tẽnga, bãmb wilga ba-biisã yam-yãkr nins tʋm-tʋmdbã ne kãsem dãmbã sẽn be Zerizalɛmmã sẽn togsã, la b wilg-b lame tɩ b sak-a.”—Tʋʋ. 15:6, 19-22; 16:4.

8 Rũndã-rũnda me, Siglgã taoor lʋɩtb Sull sẽn yaa kiris-neb sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã sõngdame tɩ zems-n-taar be kiris-neb tigingã pʋg dũniyã gill zugu. B yiisda sɛb buud goam toor-toor pʋgẽ, sẽn na yɩl n sõng nebã tɩ b bãng Wẽnnaam sõma. Seb-kãens fãa goamã tika Wẽnnaam Gomdã zugu. Rẽnd b zãmsgã yita a Zeova nengẽ, pa ninsaal nengẽ ye.—Ezai 54:13.

9. Wãn to la tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn kõ-dã sõngd tɩ zems-n-taar be d sʋka?

9 Tigingã kãsem dãmbã lʋɩta taoor koɛɛgã mooneg pʋgẽ, tɩ rẽ me wat ne zems-n-taare. Neb sã n naagd taab n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã, zems-n-taar ning sẽn be b sʋkã pãng yɩɩda zems-n-taar ning sẽn be neb sẽn tũud taab woto bal sʋk hal zĩig sẽn zãre. B pa lugl kiris-neb tigingã sẽn na yɩl tɩ neb paamd  n segd taab bal ye. Yaa sẽn na yɩl t’a Zeova paam waoogre, la tɩ kiris-nebã tõog n tʋm tʋʋm nins a sẽn bobl-bã, rat n yeel tɩ koe-noogã moonego, karen-biisã maaneg la keng a nebã tẽebo. (Rom 1:11, 12; 1 Tes. 5:11; Heb. 10:24, 25) Woto yĩng la tʋm-tʋmd a Poll sẽn gom ne kiris-nebã n yeel-b woto wã: “Yãmb yalsda kãn-kãe ne yam a yembre, n lagemd taab n maood ne tagsg a yembr koe-noogã tẽeb yĩnga.”—Fil. 1:27.

10. Tõnd sẽn yaa Wẽnnaam nin-buiidã, bõe ne bõe la d maand tɩ kɩt tɩ d zemsd taaba?

10 D sẽn yaa a Zeova nin-buiidã yĩnga, d tara zems-n-taare, bala d sak n deegame tɩ yaa a Zeova a ye bal n segd n yɩ yĩngr la tẽng naaba. Sẽn paase, d nonga d tẽed-n-taasã, n tẽed Wẽnnaam Rĩungã la d sakd neb nins Wẽnnaam sẽn yãk tɩ b lʋɩt tõnd taoorã. A Zeova sõngda tõnd tɩ baa d sẽn yaa koangdbã, d tõogd n gind manesem kẽer sẽn tõe n sãam d zems-n-taarã.—Rom 12:2.

D sẽn tõe n tõog wuk-m-meng la sũ-kiir to-to

11. Bõe yĩng tɩ wuk-m-meng welgd neb ne taaba, la wãn to la a Zeova sõngd tõnd tɩ d tõogd wuk-m-mengã?

11 Wuk-m-meng welgda neb ne taaba. Ned sã n yaa wuk-m-meng soaba, a nong n tagsdame t’a yɩɩda a taabã, n zẽkd a meng t’a sũur yaa noog ne rẽ. La naoor wʋsgo, ned sẽn maand woto sãamda zems-n-taare, bala tõe n kɩtame tɩ neb a taabã maan sũ-kiir ne-a. Karen-biig a Zak yeela vẽeneg tɩ “tɩtaam a woto yaa bõn-wẽnga.” (Zak 4:16) Ned sã n tagsdẽ t’a yɩɩda a taabã, wilgdame t’a pa nong-b ye. Bũmb sẽn be yamleoog yaa t’a Zeova meng sakd n sikda a menga, a sẽn sakd tɩ tõnd sẽn yaa koangdbã tõe n paam n lebg a zo-rãmbã yĩnga. A Davɩɩd yeela Wẽnnaam woto: “Yãmb [sik-m-mengã, NW ] kɩtame tɩ mam yɩ kãsenga.” (2 Sãm. 22:36) Wẽnnaam Gomdã sõngda tõnd tɩ d tõogd wuk-m-mengã, bala a kɩtdame tɩ d tõe n tags sõma. Wẽnnaam vẽnega a Poll t’a sok woto: “Ãnda n maan yãmb tɩ y yɩ toor-toore? La yãmb tara bõe yãmb sẽn ka reege? La a sã n yaa tɩ yãmb deegame, bõe tɩ yãmb wukd yãmb mens wa yãmb sẽn ka reege?”—1 Kor. 4:7.

12, 13. a) Bõe yĩng tɩ yaa nana tɩ d maan sũ-kiiri? b) D sã n get d tẽed-n-taasã wa a Zeova sẽn get-b to-to wã, bõe n na n maane?

12 Sũ-kiir me yaa bũmb sẽn nong n sãamd zems-n-taare. D sẽn pa zems zãngã kɩtame tɩ d fãa tar “sũ-kiir tʋlsem,” tɩ baa ned sẽn yaa kiris-ned hal sẽn kaoos tõe n wa maan sũ-kiir ne kiris-ned a to, a yɛl sẽn yaa to-to yĩnga, a tarem, a sẽn paam tɩ b bobl-a tʋʋmd tigingã pʋgẽ bɩ a minim yĩnga. (Zak 4:5, NW ) Wala makre, saam-biig sẽn tar pag ne kamb tõe n wa maana sũ-kiir ne so-pakda, a sẽn tar tʋʋm ninsã yĩnga, n yaool n yĩm tɩ so-pakdã me tõe n maana sũ-kiir ne saam-biigã, a sẽn tar kambã yĩnga. Wãn to la d na n maan tɩ sũ-kiir a woto ra sãam zems-n-taar ning sẽn be d sʋkã?

13 Sẽn na yɩl n tõog n gil sũ-kiirã, d segd n tẽegame tɩ Biiblã maka kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã ne ninsaal yĩngã wila. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 12:14-18.) Wala makre, b tõe n yãa yãmb ninã n yaool n pa ne y sũurã ye. La rẽ yĩnga b yiibã fãa pa tar yõod sɩda? Woto me, tigingã nebã fãa tara yõod wʋsg a Zeova nifẽ, baa b sẽn mi n ne neb kẽer n yɩɩd sãnda wã. Woto yĩnga, bɩ d fãa ges d tẽed-n-taasã wa a Zeova sẽn get-b to-to wã. Wall tɩ d maan sũ-kiir ne d taabã, d segd n wilgame tɩ d nong-b lame la tɩ b yell pak-d lame. D sã n maand woto, d na n  sõngame tɩ b ne welgr ning sẽn be kiris-neb hakɩkã ne kiris-neb ne yʋʋrã sʋkã vẽenega.

Kiris-neb ne yʋʋrã pa zemsd taab ye

14, 15. Sɩnga wãn tɩ kiris-neb ne yʋʋrã wa pa zemsd taaba?

14 Zems-n-taar ning sẽn be kiris-neb hakɩkã sʋkã yaa toor fasɩ ne mo-yõs nins sẽn be kiris-neb ne yʋʋrã sʋkã. Yʋʋmd 300 wã poore, kiris-neb nins sẽn da wat ne zãmsg sẽn kɩɩsd Kirist zãmsgã wa n lebga wʋsgo, tɩ Rom naabã sẽn da pʋʋsd bõn-naandsã me kẽ-b la a soog-ba. Woto kɩtame tɩ kiris-neb ne yʋʋrã sõor paas wʋsgo. Rẽ poore, Rom soolmã wa n weelame n lebg soolem toor-toore, tɩ soolem fãa pʋgẽ, kiris-neb ne yʋʋrã tũudum n da tar pãnga.

15 Soolem kãens wʋsg zaba taab na maan yʋʋm kobse. Yʋʋmd 1600 soabã loogr poor n tɩ tãag yʋʋmd 1700 wã loogr poore, neb sẽn da be Gãrãnd Bertayn, Fãrens la Etazĩni wa n yikame n wilgd nebã tɩ b segd n nonga b tẽnsã. Woto kɩtame tɩ tẽn-nonglmã lebg wa tũudum. Yʋʋmd 1800 wã poor n tãag yʋʋmd 1900 wã poore, neb wʋsg wa n getame tɩ tẽn-nonglmã yaa bũmb sẽn segde. Bilf-bilfu, kiris-neb ne yʋʋrã tũudmã wa n weelame, tɩ b fãa la bal sakdẽ tɩ b nebã nong b tẽnsã. B neb kẽer pʋd n tɩ zaba ne tẽns a taaba, n kʋ neb sẽn yaa bãmb tẽed-n-taas menga. Rũndã-rũndã, zãmsg buud toor-toor la tẽn-nonglmã ket n welgda kiris-neb ne yʋʋrã.

16. Bõe poorẽ la kiris-neb ne yʋʋrã wẽed no-koɛɛma?

16 Yʋʋmd 1900 wã poore, kiris-neb ne yʋʋrã tũudum toor-toorã kẽer baoome n na n naag taaba. La yʋʋm wʋsg poore, baa ne b sẽn modg wʋsgã, yaa tũudum a wãn bal n sak n naag taaba. Baasgo, kiris-neb ne yʋʋrã ket n wẽeda no-koɛɛm yɛl kẽer poorẽ. Wala makre: Evolisiõ wã, pʋsã yiisgã, rap sẽn gãe rap la pagb sẽn gãe pagbã, n paas yãk pag t’a lʋɩ taoor tũudmã pʋgẽ wã. Kiris-neb ne yʋʋrã tũudum kẽer pʋsẽ, b taoor dãmbã modgda kɩɩsdbã na zems taaba, n wilgdẽ tɩ b sẽn kɩɩsd taab zãmsg nins poorẽ wã yõod pa waoog ye. La b sẽn maand woto wã kɩtdame tɩ nebã tẽeb pãng boogdẽ. Yaa vẽeneg tɩ woto pa tõe n kɩt tɩ kiris-neb ne yʋʋrã tũudmã neb zems taab ye.

Tũudum hakɩkã pãng yɩɩda tẽn-nonglmã

17. Wãn to la b reng n wilg tɩ tũudum hakɩkã na n kɩtame tɩ neb zems taab yaoolem wakatã?

17 Baa ne ninsaalbã sẽn welg taab rũndã-rũndã n yɩɩd pĩndã, tũudum hakɩkã neb yẽ zemsda taaba, tɩ kɩt tɩ b yaa toor fasɩ. Wẽnnaam tũnuga ne no-rɛɛs a Miise n deng n togs woto: “Mam na n tigma bãmb tɩ b lebg wa piis sẽn be yãgr pʋgẽ.” (Mii. 2:12) A Miise pĩnd n goma tũudum hakɩkã sẽn na n paam pãng n yɩɩg tũudum buud fãa, baa wẽnd-faad bɩ tẽnsã b sẽn sakd wa Wẽnnaamã yelle, n yeel woto: “Wakat watame tɩ Zusoabã roogã tãng na n zẽk n yɩɩg tãensã fãa. La buud wʋsg na n maga taab n kẽng be. Baa buudã fãa sã n waoog b mens wẽnnaam dãmba, tõnd na n waooga Zusoab a Wẽnnaam la d sak bãmb wakat fãa.”—Mii. 4:1, 5.

18. Tũudum hakɩkã sõng-d lame tɩ d maan toeen-bʋse?

 18 A Miise leb n wilgame tɩ tũudum hakɩkã na n kɩtame tɩ neb sẽn da kis taab tõog n zems taaba. A yeela woto: “Buud wʋsg na n waame n wa yeele: ‘Wa-y tɩ d rʋ Zusoabã tãng zug n kẽng a Zakoob Wẽnnaam doogẽ wã tɩ b zãms tõnd d sẽn tog n maan bũmb ninsi, la d tũ bãmb sore.’ . . . Bãmb na n kaoo bʋʋd bu-kãsems sẽn zãr ne Israɛll sʋka. Nebã na n dɩka b sʋʋsã n kud wãgse, la b rɩk b kãnã n kud goeto. Buud ka na n le zẽk sʋʋg ne buud a to ye, la b ka na n le zãms zabr yɛs ye.” (Mii. 4:2, 3) Neb nins sẽn basd wẽnd-faadã tũub la tẽnsã sakr n wat a Zeova tũudmã pʋgẽ wã paamdame tɩ zems-n-taar be b sʋka. Wẽnnaam zãmsd-b lame tɩ b nong taaba.

19. Neb milyõ rãmb sẽn zemsd taab tũudum hakɩkã pʋgẽ wã wilgda bõe vẽenega?

19 Yaa kiris-neb hakɩkã bal n sɩd tar zems-n-taar rũndã-rũndã. Woto wilgda vẽeneg t’a Zeova ket n tũnugda ne a vʋʋsem sõngã n wilgd a nin-buiidã sore. Neb sẽn yit buud toor-toor pʋsẽ tõog n zemsa taaba, tɩ b sõorã waooglem zɩ n zĩnd ye. Woto yaa goam nins sẽn be Wilgr 7:9, 14 pʋgẽ wã n paamd pidsgu. Woto wilgdame tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam malɛgsã na n basa “sobd” nins sẽn na n sãam dũni-wẽng kãngã wã. (Karm-y Wilgr 7:1-4, 9, 10, 14.) Rẽ yĩnga d sẽn paam tɩ tõnd ne d tẽed-n-taasã sẽn be dũniyã gill zugã zemsd taabã pa zu-zẽkr n kõ-d sɩda? Bõe la tõnd ned kam fãa tõe n maan tɩ zems-n-ta-kãng paase? Sõsg ning sẽn pʋgdã gomda rẽ yelle.

Y na n leokame tɩ bõe?

• Wãn to la tũudum hakɩkã kɩtd tɩ neb zemsd taaba?

• Bõe la d tõe n maan tɩ sũ-kiir da wa sãam d zems-n-taarã?

• Bõe yĩng tɩ tẽn-nonglmã pa tõe n kɩt tɩ tũudum hakɩkã neb welg taaba?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 16]

Pipi kiris-nebã ra yaa buud toor-toor neba

[Foto rãmba, seb-neng 18]

Wãn to la y sẽn sõngd n tʋmd Rĩungã Roog tʋʋmã wat ne zems-n-taare?