Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yel-wẽnd sẽn sɩd yaa a soabã

Yel-wẽnd sẽn sɩd yaa a soabã

 Yel-wẽnd sẽn sɩd yaa a soabã

RẼ YĨNGA bãad sã n deeg teoog ning logtorã sẽn tar n get a yĩngã sã n wɩngame wã n sãame, woto wilgame t’a yĩngã pa le wɩngd bɩ? Yaa vẽeneg tɩ ayo! Rẽnd nebã me sẽn kɩɩsd Wẽnnaam sẽn yeel tɩ bũmb nins yaa yel-wẽnã pa wilgd tɩ yel-wẽnd kae ye. Biiblã gomda yel-wẽnã yell wʋsgo. La a yetame tɩ yel-wẽnd yaa bõe?

Tõnd fãa kongdame

Sẽn na maan yʋʋm tus a yiib woto, tʋm-tʋmd a Poll wilga a sũ-sãang n yeel tɩ ‘bõn-neer ninga yẽ sẽn dat n maanã, a ka tõe n maan ye. La tɩ wẽng ning a sẽn ka rat n maanã, rẽ la a maanda.’ (Rom dãmba 7:19) D sã n yaa pʋ-peelem soaba, d na n sak n deegame tɩ d me yaa wa a Polle. Tõe tɩ d rat n tũuda Wẽnnaam noy piigã wall a no-sõma a taaba, la d rat tɩ d pa rat me, d pa tõe n tũ-b n pa kong ye. Woto pa rat n yeel tɩ d kɩɩsda no-kãens ne pʋ-toog ye. Yaa d sẽn yaa pãn-komsem dãmbã yĩnga. Bõe yĩng tɩ yaa woto? A Poll wẽneg n leoka sok-kãngã. A yeela woto: “La mam sã n maand mam sẽn ka rat n maane, ka le yaa maam n maand ye, yaa yel-wẽnã n be mam pʋgẽ.”—Rom dãmba 7:20.

Ãdem-biisã fãa yaa pãn-komsem dãmb wa a Polle, tɩ wilgdẽ tɩ d fãa roga ne yel-wẽnde. A Poll leb n yeelame tɩ d “fãa maana yel-wẽna, n kong Wẽnnaam waoogre.” Bõe n kɩt tɩ yaa woto? A Poll leoka sok-kãngã n yeel yaa: “Rao a yembre [rat n yeel t’a Ãdmã,] n wa ne yel-wẽnã dũniyã, tɩ kũum wa yel-wẽnã yĩnga. Rẽ n kɩt tɩ kũum yõkd nebã fãa, fãa sẽn maand yel-wẽnã yĩnga.”—Rom dãmba 3:23; 5:12.

Baa neb wʋsg sẽn pa rat n sak n deeg tɩ yel-wẽnd ning tõnd pipi roagdbã sẽn maanã kɩtame tɩ d zãag ne Wẽnnaam n yaa neb sẽn pa zems zãngã, yaool n yaa woto la Biibl yeta. A Zezi meng ra tẽega a kɛlgdbã gomd sẽn be Sɩngr sak a ye wã pʋgẽ, tɩ wilgd vẽeneg t’a kɩsa sɩd t’a Ãdem ne a Hawa yɩɩ neb sẽn sɩd zĩndi.—Sɩngre 1:27; 2:24; 5:2; Matɩe 19:1-5.

Bõn-kãseng a ye Biiblã sẽn wilgd yaa t’a Zezi waa tẽngã zugu, n na n kɩt tɩ neb nins fãa sẽn na n tẽ-a wã paam b mens ne yel-wẽndã. (Zã 3:16) D sã n data vɩɩm sẽn pa satã, yaa tɩlae tɩ d sak a Zeova sẽn maan bũmb ning n na n kɩt tɩ sõm-mitbã fãa paam b mens ne yell ning tõnd sẽn pa tar a tɩɩmã. La d sã n pa wʋm yel-wẽnd sẽn yaa a soab Wẽnnaam nifẽ wã võor sõma, na n yɩɩ toog tɩ d tõog n bãng bũmb ning a sẽn maan n na n fãag tõndã yõod sẽn ta zĩig ninga.

Sẽn yɩ tɩlae t’a Zezi ki tɩ yɩ maoongã võore

A Zeova naana d yaab a Ãdem t’a ra segd n vɩɩmd wakat sẽn pa sate. Yaa a Ãdem sã n da kɩɩs Wẽnnaam bal la a ra pa na n tõog n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa. La a Ãdem wa n kɩɩsa Wẽnnaam, n lebg yel-wẽn-maanda. (Sɩngre 2:15-17; 3:6) A maana bũmb n kɩɩs Wẽnnaam daabã n lebg koangda, tɩ sãam zood ning a sẽn da tar ne Wẽnnaamã. A Ãdem sẽn kɩɩs Wẽnnaam noorã tɛka, a sɩnga kʋʋlgo, tɩ wa baas ne a kũum. Zu-bʋko, a Ãdem yagensã fãa, tõnd sẽn naag roga ne yel-wẽndã, tɩ kɩt tɩ d segd ne kũum. Bõe yĩnga?

A võorã wʋmb yaa nana. Yel-wẽn-maandb pa tõe n dog kamb sẽn pa tar yel-wẽnd ye. Ãdem-biisã fãa roga ne yel-wẽnd, la wa a Poll sẽn yeelã, “yel-wẽnã yaood yaa kũum.” (Rom dãmba 6:23) La vɛrse kãngã yaoolem goamã kengda d raoodo. A Poll paasame tɩ “Wẽnnaam kũunã yaa vɩɩm sẽn ka sɛta, tõnd Zusoab a Kirist Zezi maasem yĩnga.” Woto rat n yeelame t’a Zezi Kirist kũumã sẽn yɩ  maoongã maasem yĩnga, ãdem-biis nins sẽn yaa sakdbã fãa tõe n paama b mens ne a Ãdem yel-wẽndã bi-wẽnsã fãa. * (Matɩe 20:28; 1 Pɩɛɛr 1:18, 19) Yãmb tagsg segd n yɩɩ wãna ne rẽ?

Kiristã nonglem n “so tõndo”

Wẽnnaam taasa tʋm-tʋmd a Poll sokr ning d sẽn sok zugẽ wã leoore. A Poll yeela woto: “Tɩ bõe, Kirist nonglem n so tõndo, tõnd sẽn mi sɩda, tɩ yembr sã n ki nebã fãa yĩnga. . . . Bãmb kii nebã fãa yĩnga, tɩ neb nins sẽn vɩ wã kõn vɩ b mens yĩng yɛs ye, la b na vɩ sẽn ki-a bãmb yĩng n yaool n vʋʋgã yĩnga.” (2 Korẽnt dãmba 5:14, 15) Ned sã n bãng t’a Zezi maoongã tõe n kɩtame t’a paam a meng ne yel-wẽndã bi-wẽnsã, n dat n wilg t’a sũur nooma ne Wẽnnaam bõn-kãngã yĩnga, a segd n modgame n toeem a vɩɩmã tɩ zems ne Wẽnnaam daabã. Woto baoodame t’a mao n bãng Wẽnnaam sẽn dat tɩ d maanã fãa la a toeem a yamã n sakd n tũud Biiblã noyã.—Zã 17:3, 17.

Ned sã n maand yel-wẽna, kɩtdame t’a pa tõe n paam Wẽnnaam a Zeova zood ye. Rĩm a Davɩɩd sẽn wa n sak n deeg t’a sẽn yo ne a Batseba la a kʋ a sɩdã yaa wẽng wʋsgã poore, yaa vẽeneg tɩ yãnd yõk-a lame. La sẽn da pak-a n yɩɩd hal tɩ bʋʋm beẽ, yaa a sẽn beeg Wẽnnaamã. A sũur sãama hal wʋsgo, tɩ kɩt t’a yeel a Zeova woto: “Mam konga ne yãmba, yaa yãmb bala. La mam maana bũmb sẽn yaa wẽng y nifẽ.” (Yɩɩl Sõamyã 51:6) Pag a ye sẽn da wa n tʋlg t’a Zozɛf yo ne-a wã, a Zozɛf sũur kasetã kɩtame t’a sok woto: “Mam na n yɩɩ wãn n maan yel-wẽn-kãseng woto n beeg m Wẽnnaam?”—Sɩngre 39:9.

Dẽnd yel-wẽnd pa kɛgr f sẽn maan tɩ b ling-f tɩ kɩt tɩ f sũur sãam ne f meng bal ye. Leb n pa wa d sẽn na n maan bũmb tɩ pa zemse, tɩ kɩt tɩ d segd n kolg n togs nebã taoor ye. Ned sã n kɩɩs Wẽnnaam noor n yo, n tʋm pʋ-lika, n paoog a to, n pʋʋs wẽn-naandse, wall a maan yɛl a taab sẽn gɩdge, a pa tõe n paam Wẽnnaam zood ye. D sã n maand yel-wẽnã ne yamleoogo, d lebgda Wẽnnaam bɛ.  Gom-kãngã yaa sɩda, tɩ d segd n tags a zug neere.—1 Zã 3:4, 8.

Dẽnd baa nebã sã n maand wa b pa le mi yel-wẽnde, yel-wẽnd ket n beeme. Nebã boonda b tʋʋm-kɛgã bal ne yʋy toor-toor n dat tɩ b tagsg tɩ b sẽn maandã pa wẽng ye. Wʋsg kʋʋ b sũur kasetã wall b pʋd n pa kelgd-a ye. La ned ning fãa sẽn dat n ta Wẽnnaam yam pa segd n maan woto abada! Wa d sẽn yã wã, yel-wẽnã yaood pa yʋ-sãang wall yãnd ye. Yaa kũum. Bãng yel-wẽnd sẽn yaa soabã yaa yõor yelle.

Kiba-noogã yaa tɩ d tõe n paama d yel-wẽnã sugri, a Zezi kũumã sẽn yɩ maoongã maasem yĩnga, d sã n tek yam ne d sũur fãa n kos sugr la d bas b maanego. A Poll yeela woto: “Bark bee neb nins sẽn paam b yel-wẽnã sugrã zutu, la neb nins yel-wẽn sẽn ludã zutu. Bark bee ned ninga Zusoabã sẽn ka geelgd a yel-wẽna zugu.”—Rom dãmba 4:7, 8.

[Tẽngr note]

^ sull 10 Sẽn na yɩl n wʋm a Zezi kũumã sẽn yɩ maoongã sẽn tõe n fãag sakdbã võor sõma, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã neng 47 n tɩ ta 54. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

[Zĩ-gũbri/Foto, seb-​neng 10]

Egiliizã taoor dãmb toeema b noore

Egiliiz katolikã neb wʋsg zɩ n bãng lẽmb rãmbã sẽn yaa bũmb ningã fasɩ ye. Yʋʋma sẽn nan loogã pʋgẽ, b basa a yell goam bilf-bilfu, la b wa n tolg n yãk-a-la b karengã sɛb pʋsẽ. Yʋʋmd 2007 soabã pʋgẽ, b yiisa sebr n wilg b nebã vẽeneg tɩ b pa na n le gom lẽmb rãmbã yell ye. Sebrã pʋgẽ b sõdga bʋʋm toor-toore, b tũudmã yɛl-mitb sẽn wilgi, n dat tɩ b tẽ masã tɩ bi-pɛɛlg sẽn pa reeg soob sã n ki, a tõe n paama fãagre, n paam sũ-noog sẽn pa satã.”—Komisiõ teolozik ẽntɛrnasional.

Bõe n kɩt tɩ b toeem noore? B maana woto n na n paam b meng ne yel-kãngã Fãrens kiba-kɩt a Henri Tincq sẽn bool tɩ “bũmb egiliiz katolikã sẽn tẽ hal pĩnd wẽndẽ n tãag masã, la b yaool n da namsd b sẽn pa tõe n wilg a võorã yĩnga. Yaa b sẽn da rat tɩ roagdbã wat ne b kom-peelsã tao-tao tɩ b kõt soobã yĩng n kɩt tɩ b ra pẽdgd ne lẽmb rãmbã yell goamã.” La baasgo, b sẽn yeel masã tɩ b ra le tẽ lẽmb rãmbã, waa ne sogsgo.

Yaa ninsaalb tagsg bɩ, bɩ yaa Biiblã gomde? Kʋdemdã yɛl-mitbã wilgame tɩ yaa yʋʋmd 1100 soabã sẽnese, la no-koɛɛm zĩnd pirgatoaarã wɛɛngẽ, n wa ne lẽmb rãmbã tẽebo. Egiliiz katolikã rãmb sẽn wilgd nebã tɩ ninsaal tara sɩɩg sẽn ket n vɩ a kũum poorã yĩnga, ra wa n yɩɩ tɩlae tɩ b wilg kom-peels nins sẽn pa reeg soobã sẽn debdẽ b kũum poore. Bala b ra tagsdame tɩ b pa segd ne bug-tẽng ye. Yaa rẽ n wa ne lẽmb rãmbã tẽebo.

La baasgo, Biiblã pa yet tɩ ninsaal tara sɩɩga, t’a kũum poor bɩ a sɩɩgã ket n vɩ ye. A pʋd n yeta vẽeneg tɩ yaa ninsaal mengã wall a vɩɩmã la b sẽn boond tɩ sɩɩgã, t’a kiidame, la tɩ b tõe n ‘sãam-a lame’ me. (Tʋʋma 3:23, Kãab-paalgã Koe-noogo; Ezekɩɛll 13:18) Sɩɩg sẽn kiidã yĩnga, dẽnd b sẽn yeel tɩ lẽmb rãmbã beeme wã pa tõe n yɩ sɩd ye. Sẽn paase, Biiblã yeelame tɩ ned sã n ki, a pa le mi baa fʋɩ. Yaa wa a sẽn gõe bala.—Koɛɛg Soaba 9:5, 10; Zã 11:11-14.

Biiblã yeelame tɩ Wẽnnaam nifẽ, kiris-nebã kom-peels yaa sõma bɩ yɩlmã. (1 Korẽnt dãmba 7:14) B sã n yeel tɩ yaa tɩlae tɩ kom-peelsã reeg soob n yaool n paam fãagre, rẽnd b kɩɩsda Biiblã gom-kãensã.

Lẽmb rãmbã tẽebã pʋd n yaa Wẽnnaam tʋʋsgo, bala a kɩtdame tɩ nebã tẽed t’a pa nimbãan-zoɛta, la t’a namsda neb sẽn pa beege, tɩ d yaool n miẽ tɩ d Ba a Wẽnnaam yaa tɩrga, la nonglem soaba. (Tõodo 32:4; Matɩe 5:45; 1 Zã 4:8) Sɩd pa zaalem tɩ kiris-neb nins sẽn yaa pʋ-peelem dãmbã zɩ n tẽ lẽmb rãmbã ye!

[Foto rãmba, seb-​neng a 9]

D sã n tũud Wẽnnaam Gomdã noyã, d paamda Wẽnnaam la ninsaalbã zoodo