Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Rẽ yĩnga nebã le mii yel-wẽnd bɩ?

Rẽ yĩnga nebã le mii yel-wẽnd bɩ?

 Rẽ yĩnga nebã le mii yel-wẽnd bɩ?

PĨNDÃ, wẽnd-dotẽ wã, nebã ra wae n wʋmda b tũudmã karen-saamb sẽn sõdgd yel-wẽn toor-toor b sẽn boond tɩ yel-wẽn-kãsemse. Wala makre, yoobo, bagre, beedo, pʋs yiisgu, bõn-naands pʋʋsgo, f to paoong tʋlgre, la wẽen n yãg ziri. B ra nong n bilgda yel-kãens maneg sẽn wat ne sɩbgr ningã sẽn toom to-to wã, la b sagend ned ning fãa sẽn maand-b t’a modg n base. La seb-gʋlsd a yembr yeela woto: “Rũndã-rũndã, tũudum wʋsg karen-saam dãmb pa le tẽegd nebã yel-wẽnã sẽn wat ne bi-wẽns ninsã ye. B bas n gomda goam sẽn bʋkd nin-buiidã sũyã.”

Kiba-kɩtb wʋsg gũus n gesame tɩ nin-kãngã gomdã yaa sɩda. Ad kẽer sẽn yeele:

▪ “Rũndã-rũndã, b pa le gomd yel-wẽnã, tek yam n kos sugrã la toeem n bas wẽng maanegã yell woto ye. B sẽn bas n gomd bũmb nins yell n yɩɩd yaa ned kam fãa sẽn tõe n dɩ a vɩɩmã yõod to-to la a maneg n nan a meng to-to wã.”—Star Beacon, Ashtabula, Ohio.

▪ “Nebã pa le tagsd tɩ b yaa yel-wẽn-maand ye.”—Newsweek.

▪ “Tõnd pa le wae n sokd d mens Wẽnnaam sẽn dat tɩ d maan ye. D bas n sokda d mens Wẽnnaam sẽn tõe n maan n kõ tõndo.”—Chicago Sun-Times.

Rũndã-rũndã, buud toɛy-toɛy neb sẽn zĩ ne taaba, tɩ b tũudmã yaa toor-toorã kɩtame tɩ ned kam fãa gũusd n pa rat n wɩd a to tʋʋm wall a no-goam ye. Wʋsg sɩd getame tɩ sẽn maand-a woto paoogda a taabã. F sã n wɩd f to tʋʋmã, b pʋd n geta rẽ wa yel-wẽn-kãsenga. Rũndã-rũndã, ned kam fãa maanda a yɛl wa a sẽn tẽed la a sẽn tagsde. Bala b yamẽ, ned kae n tõe n yeel tɩ yẽ sẽn vɩ to-to wall a sẽn maand a yɛlã to-to wã bal la sõma ye. Sã n yaa ne bãmba, ned kam fãa sẽn tẽed wall a sẽn maand a yɛlã to-to wã yaa sõma.

Tags-kãensã buudã kɩtame tɩ yel-wẽnd lebg bõn-zẽng nebã goamẽ. Pʋd n lebga wa reem bũmbu. Wala makre, pĩnda, rao ne pag sã n da vɩ ne taab n pa kẽ kãadem, nebã ra geta rẽ wa yel-wẽnde. La rũndã-rũndã, lebga bũmb sẽn sakde. Neb wʋsg sẽn kẽ kãadem yoodame tɩ yell kaẽ ye. Tẽns wʋsg pʋgẽ, nebã pa le get tɩ “rao ne rao wall pag ne pag sẽn gãe taab” yaa wɩɩbd ye. B yetame bal tɩ “yaa bãmb me raab la rẽ.”

Woto fãa wilgda vẽeneg tɩ nebã sẽn da get yel-kɛgã to-to wã toeemame. Yɛl kẽer b sẽn da get tɩ pa sakd lebga bũmb sẽn sakd masã. La bõe n wa ne toeengã? Wãn-wãn la nebã get yel-wẽnd rũndã-rũndã? La rẽ yĩnga yãmb sẽn get yel-wẽnd to-to wã tara yõod bɩ?