Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y pag bɩ y sɩd sã n zãmb-yã

Y pag bɩ y sɩd sã n zãmb-yã

 Y pag bɩ y sɩd sã n zãmb-yã

PAG a ye yʋʋr sẽn boond t’a Margarita ne a sɩd a Raúl yɩɩ so-pakdb n maan yʋʋm wʋsgo. * La b sẽn dog b pipi biigã poor bilfu, a Raúl sɩnga a Zeova noyã kɩɩsgo. A wa n yik n tʋmda tʋʋm-yoodo, tɩ kɩt tɩ b wa baas n yiis-a tigingã pʋgẽ. A Margarita yeela woto: “Yɛlã sẽn yɩ to-to wã sãama m sũur hal tɩ looge, tɩ ra yaa wa m na n kiime. M da pa tol n mi m sẽn maandg ye.”

A Jane me kãadmã poor bilf bala, a sɩdã maana yɛl toor-toor n sãam a sũuri. A wa n tolg n pãbd-a lame. A Jane yeela woto: “Daar ning a sẽn wẽ maam pipi wã, mam sũurã sãamame tɩ looge. Yãnd n yõk maam hal tɩ m da pa tol n mi m sẽn kẽedẽ ye. Rẽ poore, a kosa maam sugri. La tarẽ-tarẽ, a wa minimame n pãbd maam, la a sã n da pãb-ma, a lebgd n kosa sugri. Mam da getame tɩ m sẽn yaa kiris-nedã yĩnga, m segd n sakda sugrã la m basd taale. Sẽn paase, m da tagsdame tɩ m pa segd n togs m zu-loɛɛgã ned baa a ye, la baa tigingã kãsem dãmb meng ye. Talla woto t’a tar maam n pãbd la a kot m sugr tɩ m sĩnda, hal tɩ maan yʋʋma. Hal yellã sɩngrẽ, mam da kell n ninga m yamẽ tɩ m sã n modge, n na n wa tõogame tɩ d zĩid-n-taarã tall yamleoogo. La a sẽn wa n baas n loog n bas maam ne d bi-puglã, m tagsame tɩ m modgrã pa tol n yãk nenga, la tɩ bũmb da bee m sẽn tõe n maan tɩ d kãadmã ra kao ye.”

 Wa a Margarita ne a Jane, tõe tɩ yãmb me zĩi ne sũ-sãamse, y sɩd sẽn bas-y tɩ kɩt tɩ y namsdẽ, wall tɩ kɩt tɩ y tẽebã rat n komse. Y sã n yaa raoa, tõe tɩ yaa y pag n yo tɩ namsd-yã. Wa Biiblã sẽn pĩnd n wilgã, “yaoolem wakat” kãensã pida ne zu-loeese. B wilgame tɩ “yaoolem wakatã,” na n yɩɩ toog tɩ zems-n-taar zĩnd zagsã pʋsẽ, la tɩ zags wʋsg pʋsẽ, nimbãan-zoeer pa na n zĩnd ye. Sãnda meng na n maanda wa b tũuda Wẽnnaam n yaool n kɩɩsd-a. (2 Tɩm. 3:1-5) Zu-loe-kãensã paamda kiris-neb hakɩkã me. Woto yĩnga, y pag wall y sɩd sã n zãmb-yã, bõe n tõe n sõng-y tɩ y mao ne y zu-loɛɛgã?

Tall-y tagsg sẽn zemse

Ned y sẽn nong wʋsg sã n maan-y bũmb tɩ zab-y hal tɩ loog noore, wae n yaa toog tɩ y sak n deeg t’a soabã n sɩd maan-y woto. Y pʋd n tõe n wa ningda y meng taal bũmb ning a sẽn maanã yĩnga.

La yell a woto buud sã n paam-yã, bɩ y tẽeg tɩ baa a Zezi meng sẽn yɩ ned sẽn zems zãngã, ned a sẽn da nong n wa n zãmb-a. A Zezi sẽn wa n na n yãk a tʋm-tʋmdbã sẽn yɩ a zo-rãmbã, a reng n tagsa neere, la a pʋʋse. B yãkrã sasa tɩ b 12 wã fãa ra tũuda a Zeova ne pʋ-peelem. Woto yĩnga, yaa vẽeneg t’a Zida sẽn wa n “lebg zãmb soabã,” sãama a Zezi sũur hal wʋsgo. (Luk 6:12-16) La a Zeova pa ning a Zezi taal a Zida tʋʋm-wẽnsã yĩng ye.

D fãa sẽn yaa koangdbã yĩnga, yaa vẽeneg tɩ pag bɩ sɩd sẽn zems zãng kae ye. B fãa tudgdame. Yɩɩl-gʋlsd a ye sɩd ra soka a Zeova woto: “Zusoaba, mam soaala, yãmb sã n tẽeg yel-wẽnã n ka base, ãnda n na n yalse?” (Yɩɩl 130:3) Woto yĩnga, pag ne a sɩd segd n dɩkda a Zeova togs-n-taare, n kõt taab sugri.—1 Pɩɛ. 4:8.

La baasgo, “tõnd ned kam fãa na n togsa a meng yell Wẽnnaam taoore.” (Rom 14:12) Kãadem pʋgẽ, pagã bɩ sɩdã sã n wae n gomd goam wall a maand yɛl sẽn namsd a to wã, a Zeova na n sok-a lame. A Zeova kisa nen-kɛglem tʋʋma, tʋy wall gom-dẽgdo. Woto yĩnga, bũmb kae n kõt ned sor t’a maan a to bõn-kãensã sẽn wilgd vẽeneg t’a pa nong-a, la t’a pa waoogd-a wã ye. (Yɩɩl 11:5; Ef. 5:33; Kolos 3:6-8) Sɩd me, kiris-ned sã n wae n yikd a sũur n tʋmd sũ-to-tʋʋm la a pa tol n dat n toeeme, b segd n yiis-a-la tigingã pʋgẽ. (Gal. 5:19-21; 2 Zã 9, 10) Yãmb pagã bɩ y sɩdã sã n maand woto, y pa segd n tags tɩ y sã n togs kãsem dãmbã, y pa maan neer ye. A Zeova pʋd n zoeta neb nins b sẽn namsd woto wã nimbãanega.

Ned sẽn kẽ kãadem sã n yo, pa a to wã bal la a beeg ye. A beega a Zeova me. (Mat. 19:4-9; Heb. 13:4) B sẽn zãmb a soabã sã n modgdame n tũud Biiblã noyã, a pa segd n ning a meng taal a to wã sẽn maan bũmb ningã yĩng ye.

Tẽeg-y t’a Zeova mii yellã sẽn namsd-y to-to wã. A ra boonda Israɛll nin-buiidã gill t’a paga. Woto kɩtame tɩ Biiblã sẽn yaa a Gomdã pʋgẽ, a wilgda a sũur sẽn sãam to-to, b sẽn da wa n bas-a n tũ wẽnnaam dãmb a taaba, t’a ges rẽ wa yoobã. (Ezai 54:5, 6; Zer. 3:1, 6-10) Bãng-y tɩ y pagã wall y sɩdã sã n zãmb-y lame tɩ y raagd nintãm, a Zeova neeme. (Mal. 2:13, 14) A miime tɩ y rata belsg la raood kengre.

A Zeova na n bels-y lame

Bũmb a yembr a Zeova sẽn tũnugd n belsd-y yaa tigingã. Saam-bi-poak a Jane sɩd paama belsg ne tigingã maasem. Ad a sẽn yeele: “Tigims sull yel-gɛtã sẽn wa n na n kaag tõnd tigingã, mikame tɩ m sũurã ra sãamame hal tɩ loog nugu. A ra mii m sẽn da be sũ-sãang ning pʋgẽ, m sɩdã sẽn da zoe n kẽng bʋʋd roog n kot n na n kao d kãadmã yĩnga. Tigims sull yel-gɛtã maaga a yĩng n sõng-m tɩ m tags Biiblã vɛrse rãmb kẽer zugu. Wala makre, 1 Korẽnt dãmba 7:15 wã. Vɛrse kãens goamã n paas yel-gɛtã sẽn wɛgs-b to-to wã kɩtame tɩ m pa le ningd m  meng taal yellã poorẽ, la kɩt me tɩ m yam gãande.” *

A Margarita, pag ning yell d sẽn da zoe n goma me bãnga vẽeneg t’a Zeova sɩd sõngda a nebã ne tigingã maasem. A yeela woto: “Sẽn wa n lebg vẽeneg tɩ mam sɩdã pa rat n bas a tʋʋm-yoodã, mam peega m kambã n kẽng galʋ-tẽng a to. Mam sẽn ta wã, m paama roog sẽn tar pʋs a yi n luaase. Vẽkembeoogã, m sũurã ra sãama hal wʋsgo. La m sẽn wa n manegd m teedã, ned n wẽ zakã noore. Mam tagsame tɩ yaa pag ning sẽn so zakã, bala a ra wẽneg n yaa tõnd yaka. La m sẽn yi wã, m mikame tɩ yaa saam-bi-poak ning sẽn zãms Biiblã ne mam ma wã, la a sõng tõnd zakã rãmb tɩ b lebg kiris-nebã. Linga maam wʋsgo! A ra pa mi t’a na n sega mam ye. A ra waame n na n zãms Biiblã ne pag ning sẽn so roogã. Mam sẽn yã-a wã, yols-m-la hal wʋsgo. M sũ-noogã ra pa tõe n bãng n bilg ye. Mam togs-a-la m zu-loɛɛgã, hal t’a naag maam n daag nintãm. Zemsa tigisg raare, t’a sõng tõnd tɩ d tõog n kẽnge. Tigingã neb reega tõnd sõma, tɩ kãsem dãmbã tol n yãk yam n na n ges tɩ maam ne m kambã paam sõngr tẽebã wɛɛngẽ.”

Y tẽed-n-taasã me tõe n sõng-y lame

D tõe n paama sõngr buud toor-toor d tẽed-n-taasã nengẽ. A Margarita makrã sɩd wilgda rẽ. Ra lebga tɩlae t’a bao tʋʋmde. Woto yĩnga, tigingã pʋgẽ, zak a ye rãmb n wilg-a tɩ raar ning a sẽn pa tõe n tɩ rɩk a kambã lekollẽ wã, b na n tɩ rɩk-b lame.

A Margarita yeela woto: “Bũmb ning sẽn noom maam n yɩɩd yaa tigingã neb sẽn mi n yãk yam tɩ maam wall m kambã na n tũ-b n moon koɛɛgã.” Tigingã neb sẽn sõngd neb a woto buudã, b wilgdame tɩ b ‘tʋkda taab zɩɩbo.’ La b sẽn maand woto wã, b tũuda “Kirist tõogã.”—Gal. 6:2.

Sõngr a woto buudã nooma neb nins sẽn namsd b zak ned tʋʋm-wẽns poorẽ wã. A Monique makrã wilgda rẽnda. A sɩdã wa n bas-a-la ne kamb a naase, la samd sẽn ta milyõ a yoob la pʋɩ-sʋka. A Monique yeela woto: “Mam tẽed-n-taasã sɩd wilga tõnd b nonglem. Sã n pa b sẽn sõng-ma, m da pa na n tõog n mao ne m zu-loɛɛgã ye. Saam-biis n maan b sẽn tõe n sõng mam kambã ne b sũy fãa, la m kɩsa sɩd tɩ woto tũu ne a Zeova nugu. Sõng-kãngã kɩtame tɩ zood ning m kambã sẽn tar ne a Zeova wã pãng paas hal wʋsgo. Mam sẽn da ne m kambã tẽeb sẽn paasd woto wã, ra kõt-m-la sũ-noogo. Mam  sã n wa rat sagls fãa, kãsem dãmbã sõngd-m lame. M sã n wa rat ned n togs m koees me, b kelgd-m lame.”—Mark 10:29, 30.

Yaa vẽeneg tɩ y sã n nong ned sẽn tar zu-loe-kãensã buudu, y pa na n baoodẽ t’a gomd a zu-loɛɛgã yell wakat fãa ye. (Koɛ. 3:7) A Margarita yeela woto: “Mam pa nong n tẽegd m zu-loɛɛgã yell ye. Naoor wʋsgo, sẽn noom maam yaa sõsd ne tigingã saam-bi-pogsã koe-moonegã la Biiblã karen-biisã zugu, pa rẽ bɩ d gomd d kambã yelle, wall yɛl a taab yelle. Mam sẽn dat yaa b sõng-m tɩ m yĩm m zu-loɛɛgã.”

Modg-y n da tʋlg n dok y sũur ye

Tõeeme tɩ y pa ningd y meng taal y pagã bɩ y sɩdã kongrã yĩng ye. La y sũur tõe n wa kãbda ne-a, a yellã sẽn kɩt tɩ y namsd wʋsgã. Wakat kãnga, y sã n pa mao n sik y sũuri, tõe n kɩtame tɩ y pa tõog n kell n sak a Zeova wa y sẽn datã ye. Sɩd me, y tõe n wa rat n doka y sũuri.

Y sã n wa mik tɩ y sũ-sãangã kɩtame tɩ y magd n na n dok y sũuri, yɩta sõma tɩ y tẽeg a Zozue ne a Kalɛɛb kibarã. Ra-kãensã b yiibã sẽn yɩ wẽn-zoɛtbã ra sak n gẽnega b yõore, n soos n kẽng n tɩ ges kãabg tẽngã. Neb nins sẽn tũ-b n tɩ ges tẽngã sẽn lebg n wa wã, b goma goam sẽn wilgd tɩ b pa tar tẽebo, tɩ kɩt tɩ nin-buiidã kɩɩs a Zeova. A Zozue ne a Kalɛɛb sẽn mak n na n keng b raoodã, kẽer meng tʋlgame n na n lob-b kuga. (Sõd. 13:25–14:10) Nin-buiidã kɩɩsgã kɩtame t’a Zeova bas-b tɩ b yeeb we-raoogã pʋgẽ yʋʋm 40, hal tɩ yɩ tɩlae t’a Zozue ne a Kalɛɛb me namse, baa sẽn pa bãmb n wa ne yellã.

Yaa vẽeneg tɩ wõnda yellã sãama a Zozue ne a Kalɛɛb sũuri, la baasgo, b pa bas tɩ b saam-biisã kongrã kɩt tɩ b lebg sũ-to-neb ye. Sẽn da pak-b n yɩɩd yaa b we n kell n tũ a Zeova. B sẽn zĩnd we-raoogã pʋgẽ yʋʋm 40, sẽn da yɩ-b kɩɩsdbã fãa kiime, la bãmb ne Levi nebã paam n kẽe kãabg tẽngã pʋgẽ.—Sõd. 14:28-30; Zoz. 14:6-12.

Y pagã wall y sɩdã tʋʋm-wẽng tõe n kɩtame tɩ y nams hal tɩ maan yʋʋma. Baa y sã n kao kãadmã, sũ-sãangã wall ligd zu-loees tõe n kell n nams-y lame. La wall tɩ y bas tɩ tags-wẽns soog-yã, tẽeg-y t’a Zeova n mi a sẽn na n maan to-to n dol ned ning fãa sẽn yãk yam n kɩɩs a noyã, wa a sẽn dol Israɛll neb nins sẽn kɩɩs-a we-raoogã pʋgẽ wã.—Heb. 10:30, 31; 13:4.

Y tõe n tõog n maoa ne y zu-loɛɛgã!

Pids-y y yamã ne tagsa sẽn yit a Zeova nengẽ, la y ra bas tɩ tags-wẽns soog-yã, n komsd y raood ye. A Jane yeela woto: “Mam nong n kelgda Gũusg Gasgã la Réveillez-vous ! wã b sẽn karem tɩ b rɩk kasɛt rãmb zugã. Rẽ sõngd-m-la wʋsgo. Tigissã kẽnd me kengda m daood sõma. M sẽn kelgd sõma la m zẽkd m nug n kõt leoor sõssã sasa wã sõng-d lame tɩ m pa tagsd m zu-loeesã yell woto ye. Koɛɛgã mooneg me sõngd-m lame tɩ m yĩmd m yɛlã. M sẽn sõngd nebã tɩ b bãngd a Zeova wã, kengda mam mengã tẽebã. Sẽn paase, m sẽn sõngd neb nins sẽn zãmsd Biiblã kɩtdame tɩ m tagsd bũmb nins sẽn tar yõod n yɩɩdã yelle.”

A Monique, pag ning yell d sẽn da zoe n gomã yeela woto: “Mam sẽn maand m sẽn tõe fãa n kẽnd tigissã la m yit koe-moonegã, sõngd-m lame tɩ m maood ne m toogã. Kɩtame tɩ maam ne m kambã noom ne taaba, la d noom ne tigingã neb me. Mam zu-loɛɛgã sõng-m lame tɩ m sak n deeg tɩ mam mengã yaa pãn-komsem soaba. Sɩd yɩɩ makr tɛkẽ. La ne a Zeova sõngre, m tõogd n maoodame.”

Yãmb me tõe n tõog n maoa ne zu-loe-kãensã buudã. Yaa sɩd tɩ f sɩd wall f pag sã n zãmb-fo, zabdame. La ne rẽ fãa, modg-y n tũ-y-yã a Poll sagl-kãngã. A yeela woto: “Bɩ tõnd da yɛ ne tʋʋm-sõma maaneg ye, tɩ bõe, wakat sã n ta, tõnd na wʋk yaoodo, tõnd sã n ka yɛ ye.”—Gal. 6:9.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 2 D toeema yʋy kẽere.

^ sull 13 Y sã n dat kibay sẽn wilgd Biiblã sẽn yet bũmb ning kãadmã kaoob wall a welgrã wɛɛngẽ, bɩ y ges “ Gardez-vous dans l’amour de Dieu ” sebrã, neng 125-130 la 219-221.

[Foto, seb-neng 31]

Neb nins kãadem sẽn sãamã sũy nooma ne b tẽed-n-taas nins sẽn sõngd-b tɩ b moond koɛɛgã