Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Goam sẽn bʋgs wata ne zems-n-taare

Goam sẽn bʋgs wata ne zems-n-taare

 Goam sẽn bʋgs wata ne zems-n-taare

“Bɩ y kɩt tɩ yãmb goamã zĩnd bark wakat fãa, n paam yamsem noom.”—KOL. 4:6.

1, 2. Saam-biig sẽn sak n gom ne bʋgsem yĩnga, bõe n maane?

DAAR a ye, tõnd saam-biig sẽn da wa n moond koɛɛgã zak-zaka, a kẽe rao a ye zakẽ, tɩ raoã sũur yik ne-a hal t’a no-bɩmsã la a mengã fãa rigda. Saam-biigã yeela woto: “Mam bʋka m meng n karem Biiblã vɛrse rãmba, n da tagsdẽ tɩ na n sika a sũurã, la maneg n puuga a sũurã n paase. A pagã ne a kambã yik n naag-a lame n na n tʋ maam. Wakat kãngã, m bãngame tɩ m sẽn loogd n são. M wilg-b lame tɩ m pa wa n na n zab ne-ba, la m karem Galat dãmb 5:22 ne 23 wã sẽn gomd nonglem, sũ-bʋgsem, yõk-m-meng la laafɩ yellã n wilg-ba, la m looge.”

2 La saam-biigã paasame: “Sẽn yɩ bilfu, m sẽn wa n moond zags nins sẽn tees b zakã, m yãame tɩ b yiime n zĩ b zakã noore. B sẽn yã maamã, b boola maam. La mam soka m meng n ges bõe la b rata. M sẽn ta wã, m mikame tɩ raoã zãada ko-maasga. A kãaba maam kooma. Rẽ poore, a yeelame tɩ m maan-a sugr a sẽn tʋ-mã yĩnga, la a yeel t’a pẽgd-m-la m sẽn wilg tɩ m yaa ned sẽn sɩd tar tẽebã. So-kãnga, m tol n tɩ loogame tɩ d pa kong taab ye.”

3. Ned sã n yik a sũur ne-do, bõe yĩng tɩ d pa segd n bas tɩ d me sũur yiki?

3 Dũni kãngã sẽn pid ne zu-loeesã yĩnga, zĩig zãnga, la baa koe-moonegã sasa, d pa tõe n pa seg sũ-to-neb ye. La d sã n seg neb a woto, rẽndame tɩ d tall “sũ-maasem la sik-m-menga.” (1 Pɩɛ. 3:15) Saam-biig ning yell d sẽn gomã sã n da bas tɩ raoã sũ-to-goama la a tʋyã kɩt tɩ yẽ me yik a sũuri, tõe tɩ raoã ra pa na n tol n toeem yam, wall ra na n zẽna yellã menga. La tõnd saam-biigã sẽn tall yõk-m-meng la a gom ne bʋgsmã, yellã baasa neere.

Bõe n kɩtd tɩ goam bʋgsa?

4. Bõe yĩng tɩ yaa tɩlae tɩ d modgd n gomd ne bʋgsem la ne waoogre?

4 D sã n be ne d tẽed-n-taasã wall ne neb sẽn pa kiris-neba, la baa yaa ne d zagsã rãmb menga, segdame tɩ d tũud saglg tʋm-tʋmd a Poll sẽn kõ. A yeela woto: “Bɩ y kɩt tɩ yãmb goama zĩnd bark wakat fãa, n paam yamsem noom.” (Kol. 4:6) D sã n dat tɩ tõnd ne nebã moor yɩ noogo, yaa tɩlae tɩ d modgd n gomd ne bʋgsem la ne waoogre.

5. Neb sã n gomd ne taab n dat tɩ b moor yɩ noogo, bõe la b pa segd n maane? Rɩk-y makre.

5 Sõsg pʋgẽ tɩ neb sã n dat tɩ b moorã yɩ noogo, b ned kam fãa pa segd n yɩt tao-tao n togsd bũmb ning fãa sẽn wa a yamẽ ye. Sẽn yɩɩd fãa, sã n mik tɩ b sũyã yika ne taaba. Sɩd me, Biiblã yeelame tɩ ned sũur sã n yik t’a pa tõog a menga, n gom sũ-to-goama, yaa yalemdo. (Karm-y Yelbũn 25:28; 29:11.) Rao a Moiiz ra yaa “sik-m-meng soab wʋsg n yɩɩd” a wakatẽ nebã fãa. La baasgo, daar a yembre, a basame tɩ Israɛll nebã sẽn da yaa tõtbã kɩt t’a sũur yiki, hal t’a pa waoog Wẽnnaam wa sẽn segdã ye. Baraarã, yaa sẽn wa a Moiiz yamẽ la a sẽn yeel nin-buiidã. La baasgo, a Zeova sũur pa yɩ noog ne a gomdã ye. Yaa hal yʋʋm 40 pʋgẽ la a Moiiz lʋɩ Israɛll nin-buiidã taoore, la yel-kãngã kɩtame t’a Zeova tõdg t’a kõn tall-b n tɩ kẽes kãabg tẽngẽ wã ye.—Sõd. 12:3; 20:10, 12; Yɩɩl 106:32.

6. B sẽn sagend-d tɩ d gũusd ne d goamã rat n yeelame tɩ bõe?

6 Wẽnnaam Gomdã wilgda vẽeneg tɩ ned sã n tõogd a menga, n gũusd ne a goamã, a yaa yam soaba. Yelbũn sebrã yeta woto: “Ned sã n gomd wʋsgo, a ka tõe n ka kong ye. Ned sã n  gũusd ne a goamã, a tara yam.” (Yel. 10:19; 17:27) La b sẽn sagend-d tɩ d gũusd ne d goamã pa rat n yeel tɩ d segd n sĩnda d noor wakat fãa ye. Rat n yeelame bal tɩ d gomd ne bʋgsem, tɩ d goamã wat ne laafɩ, la ra sãamd nebã sũy ye.—Karm-y Yelbũn 12:18; 18:21.

‘Sĩndg wakat beeme, tɩ goam wakat me beẽ’

7. Kiris-ned segd n laka a meng ne bõe, la bõe yĩnga?

7 Yaa sɩd tɩ d tʋʋmã zĩisẽ la koe-moonegã sasa, d segd n gũusda ne d goamã la d gomd ne bʋgsem. La segd n yɩɩ woto me tigingã pʋgẽ, la d zagsã pʋsẽ. D sũur sã n mi n yik tɩ d gomd sũ-to-goam wall d tʋmd sũ-to-tʋʋma, n tẽed tɩ woto la d sũurã na n sigi, la d pa tagsd rẽ sẽn tõe n wa ne bũmb ningã yelle, tõe n waa ne zu-loees buud toor-toore. Wala makre, sũ-sãams la zaba. Leb n tõe n sãama tõnd ne d taabã fãa sẽn tar zood ning ne Wẽnnaamã. (Yel. 18:6, 7) D sẽn dog ne yel-wẽndã yĩng kɩtame tɩ d mi n tar tagsa sẽn pa zems d taabã zugu, la rẽndame tɩ d tõogd d menga. Kiris-ned segd n laka a meng ne sũ-puugri, kisgri, pʋ-toogo, tʋy la gom-dẽgd buud fãa. (Kol. 3:8; Zak 1:20) Zʋg-kãensã buud tõe n kɩtame tɩ ned sãam a zood ne a taaba, la ne Wẽnnaam. A Zezi yeela woto: “Ned sũur sã n yik ne a ba-biiga, a zemsame tɩ bʋ-kaoodbã kao a buudo. Ned sã n yeel a ba-biiga: ‘Fo ka bark ye,’ a zemsame tɩ karengã bʋ-kaoodbã kao a bʋʋdo. La ned sã n yeel-a tɩ: ‘Fo yaa yalma,’ yẽ zemsa [ne Zeɛn, NW ].”—Mat. 5:22.

8. Wakat bʋg la yaa tɩlae tɩ d gome, la wãn to la d segd n maan dẽ?

8 La yɛl kẽer pʋsẽ, f tõe n tagsame tɩ f sẽn sĩnded n são, n yaool n wa mik tɩ yẽsg n são. Wala makre, y tẽed-n-taag tõe n wa yeela bũmb wall a maan bũmb tɩ namsd-y hal tɩ y pa tõe n sĩnd ye. Wakat kãnga, y segd n baoa yellã tɩɩm tɩ ra zãag zĩig ye. (Yel. 19:11) Ned sã n maan-y bũmb tɩ yik y sũuri, bɩ y reng n modg tɩ y sũurã sigi, tɩ y yaool n maan bũmb nins y sẽn segd n maan n welg yellã. A Poll yeela woto: ‘Ra sak-y tɩ wĩndg lʋɩ tɩ yãmb sũyã ket n ka sig ye.’ Yellã sã n ket n namsd-y-yã, y segd n baoa sasa sẽn zems n tɩ yã a soabã tɩ y yẽse. (Karm-y Efɛɛz dãmb 4:26, 27, 31, 32.) Kẽng-y n tɩ pelg-y y pʋg n gom ne y tẽed-n-taagã yellã zugu. La y segd n maana rẽ ne bʋgsem, tɩ yɩ vẽeneg tɩ y sẽn datã yaa y lebs n zems taaba.—Maan. 19:17; Mat. 18:15.

9. Tõnd ne d to moor sã n yõsge, bõe yĩng tɩ d segd n bas tɩ d sũur sig tɩ d yaool n tɩ yã-a?

9 Yaa vẽeneg tɩ d segd n baoa sasa sẽn zemse. Bala, ‘sĩndg wakat beeme, tɩ goam wakat me beẽ.’ (Koɛ. 3:1, 7) Sẽn paase, ‘nin-sõng tagsdame n yaool n leoke.’ (Yel. 15:28) Sẽn na yɩl n maan dẽ, sasa ninga, yaa tɩlae tɩ d ra yɩ yãg-yãg n gom ye. Sã n pa rẽ, d sũur sã n nan pa sigi, tõe n paasa yellã wẽnem. La baasgo, d pa segd n gũ tɩ kaoos wʋsg me ye.

Maan-neer me wata ne zems-n-taare

10. Bõe yĩng tɩ d yetẽ tɩ d sã n maand d taabã neere, paasda d zems-n-taarã pãnga?

10 D sã n gomd ne bʋgsem la d pelgd d pʋs n sõsd ne d taabã, wata ne zoodo, la paasd d zems-n-taarã pãnga. Sɩd me, d sã n maand d sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ d zems-n-taarã tall pãnga, na n kɩtame tɩ d moorã noomẽ. D sã n nong n yɩt pipi n maand d taabã neer ne d sũy fãa, wala makre, n baood weer n sõngd-ba, n mi n kõt-b kũun ne pʋ-peelem, n boond-b d zagsẽ wall zĩis a taab tɩ d rɩtẽ la d sõsda, tõe n kɩtame tɩ d wa minim n pelgd d pʋs n sõsd ne taaba. Tõnd ne d to sã n pa noomẽ, woto maaneg tõe n yɩɩ wa “bug-saal” n yẽneg a manesem wẽngã t’a toeem zʋgo, tɩ kɩt tɩ d tõog n yẽs n welg yellã.—Rom 12:20, 21.

11. Bõe la a Zakoob maan sẽn na yɩl tɩ yẽ ne a Ezayu lebg n zems taaba, la baasa wãna?

11 A Zakoob ra miime tɩ maan neer wata ne zems-n-taare. Wakat n zĩnd t’a kinkir taag a Ezayu sũur yik ne-a hal wʋsgo. A Zakoob tagsame t’a Ezayu sã n paam-a, a na n kʋ-a lame, tɩ kɩt t’a zoe. La yʋʋm wʋsg poore, a Zakoob yãka yam n na n lebg n kuli. A Ezayu sẽn wʋmã, a yii ne rap 400 n na n seg-a sorẽ. A  Zakoob pʋʋsa a Zeova n kos sõngre. Rẽ poore, a yãka rũms buud toor-toor wʋsgo, n tool tɩ b reng taoor n tɩ kɩs a Ezayu. Kũunã sɩd kɩtame t’a Ezayu toeem yam. B sẽn wa n na n seg taabã t’a Ezayu sũurã sigame. A wudgame n seg a Zakoob n gãd-a n mobg-a.—Sɩng. 27:41-44; 32:7, 12, 14-16; 33:4, 10.

D kengd d taabã raood ne d goamã

12. Bõe yĩng tɩ d segd n kengd d tẽed-n-taasã raood ne goam sẽn bʋgse?

12 Kiris-nebã sẽn baood yaa maan Wẽnnaam daabã, pa maan sẽn noom ninsaalb ye. La baasgo, d ratame tɩ tõnd ne nebã moor noomẽ. Y sã n gomd goam sẽn bʋgse, sõngda y tẽed-n-taasã b zu-loeesã pʋsẽ. La y goamã sã n yikd b sũyã wall komsd b raoodo, tõe n paasa b zu-loeesã, la kɩt meng tɩ kẽer tags t’a Zeova sũur pa le noom ne-b ye. Woto yĩnga, bɩ y pelgd y pʋs n kengd y taabã raood ne goam sẽn bʋgse, tɩ “weer sã n beẽ bɩ y gom sẽn yaa sõma sõngr yĩnga, t’a zĩnd bark neb nins fãa sẽn wʋmdã yĩnga.”—Ef. 4:29.

13. a)  Kãsem dãmbã sã n wa sagend neda, bõe la b pa segd n yĩmi? b) La b sã n wa gʋlsd lɛtre?

13 Sẽn yɩɩd fãa, kãsem dãmbã segd n yɩɩ “sũ-bʋgsem” dãmba, n get b tẽed-n-taasã yell ne nonglem. (1 Tes. 2:7, 8) Sã n wa yaa tɩlae tɩ kãsem dãmbã bool ned n sagle, b tʋll n maana rẽ ne “sũ-bʋgsem,” baa a soabã sã n yaa ‘kɩɩsda.’ (2 Tɩm. 2:24, 25) Kãsem dãmbã sã n wa gʋlsd lɛtr n na n tool tiging a to kãsem dãmb wall Betɛllã, goam nins b sẽn gʋlsd lɛtrã pʋgẽ wã segd n yɩɩ ne bʋgsem. Segdame tɩ b wilg tɩ b yaa neb sẽn maand b taab neere, la sẽn gomd ne gũusgu, wa Matɩe 7:12 wã sẽn yetã.

D zagsã pʋsẽ me bɩ d gomd ne bʋgsem

14. Sagl-bʋg la a Poll kõ pʋg-sɩdbã, la bõe yĩnga?

14 D wae n yĩmdame tɩ d no-goamã, la baa d nengã la d manesem kẽer tõe n sãama d taabã sũur wall nams-ba. Wala makre, wõnda rap kẽer pa mi b no-goamã sẽn tõe n zab b pagbã to-to wã ye. Tõnd saam-bi-poak a ye yeela woto: “Mam sɩdã sũur sã n yik t’a zẽk a koɛɛg ne maam, yɛɛsd-m-la wʋsgo.” Goam sẽn tõe n maan ned bũmb ningã wɛɛngẽ, rao ne pag pa yembr ye. Sẽn paase, pag sã n wʋm gomde, tõe n kaoosame t’a pa yĩm ye. (Luk 2:19) Sẽn yɩɩd fãa sã n mik tɩ yaa ned a sẽn nong la a segd n waoogdẽ n gom gomdã. A Poll sagla pʋg-sɩdbã woto: “Rapa, bɩ y nong y pagbã, la y ra maan gãgs ne bãmb ye.”—Kol. 3:19.

15. Rɩk-y makr n wilg bũmb ning sẽn kɩt tɩ rao segd n bʋkd a meng ne a pagã võore.

15 Yel-kãngã wɛɛngẽ, saam-biig sẽn kẽ kãadem sẽn kaoos rɩka makre, n wilg bũmb ning sẽn kɩt tɩ rao segd n bʋk a meng ne a paga, n get a yell wa teoog sẽn “ka pãngã.” A yeela woto: “Y sã n zãad teoog y sẽn mi tɩ pa zaeed wãabo, y pa na n wẽoog-a ye, bala tõe n wãame. Sã n wã, baa y maneg-a, a zĩigã ket n neeme. Rao sã n pa bʋk a meng ne a pag a gomd pʋgẽ, tõe n sãama pagã sũur hal wʋsgo. Rẽ sẽn tõe n maan b zĩid-n-taarã bũmb ningã wõnda bũmb sẽn wã, tɩ b sã n lebs n maneg-a me bɩ a zĩigã ket n neẽ wã.”—Karm-y 1 Pɩɛɛr 3:7.

16. Bõe yĩng tɩ b yetẽ tɩ pag tõe n manega a yiri?

16 La gomd tõe n kenga rao me pɛlg wall koms a raoodo. Baa sã n yaa a pagã gomde. Pag sẽn yaa “pʋg-sõng” t’a sɩd tõe n ‘teeg-a’ gũusdame n pa rat n maan bũmb sẽn sãamd a sɩdã sũuri, wa yẽ me sẽn pa rat t’a sɩdã maan bũmb n sãam a sũurã. (Yel. 19:14; 31:11) Sɩd me, pag tõe n sõngame tɩ zak pʋgẽ vɩɩm yɩɩ noogo, la a tõeeme me n sãam-a. Biiblã yeta woto: “Pagb nins sẽn tar yamã manegda b yiya. La pʋg-yalembã sãamda b yiya.”—Yel. 14:1.

17. a) Manesem bʋg la kambã segd n talle, b sã n wa gomd ne b roagdbã? b) Wãn to la kãsembã segd n gomd ne kambã, la bõe yĩnga?

17 Roagdbã ne b kambã me sã n gomd ne taaba, b segd n bʋkda b mense. (Mat. 15:4) D sã n dat n gom ne kambã, n tags neer n yaool n gome, na n sõngame tɩ d ra wa ‘sãam b sũyã,’ wall d yeel ‘bũmb sẽn yikd b sũy’ ye. (Kol. 3:21; Ef. 6:4) Baa sã n wa yaa tɩlae tɩ biig roagdb wall  tigingã kãsem dãmb kibl-a, b segd n bʋka b mens n gom ne-a ne waoogre. B sã n maand woto, sõngda kambã tɩ b basd b zʋg-wẽnsã, tɩ paasd b zoodã ne Wẽnnaam. Woto n são d sẽn na n maan tɩ b wa tẽed tɩ d sagl-b lame n konge, tɩ wa kɩt tɩ b tolg n tagsdẽ tɩ b pa tõe n toeem ye. Kambã tõeeme n wa pa le tẽr sagls nins fãa b sẽn kõ-bã, la b pa na n yĩm b sẽn da gom ne-b to-to saglgã sasa wã ye.

Bɩ d bʋgsmã yɩ ne pʋ-peelem

18. D sũur sã n yiki, bõe n tõe n sõng-d tɩ d ra le tags bũmb nins sẽn zabd tõndã yelle?

18 B sẽn sagend tõnd tɩ d sũur sã n yik bɩ d tõog d mengã, pa rat n yeel bal tɩ d maand wa yellã pa zabd tõnd ye. D segd n maaname tɩ zʋʋg tõog tɩ ned ra bãng tɩ d sũurã yikame ye. Bala d sã n maan wa yellã pa zabd tõnd tɩ d sũurã yaool n wisdẽ, na n nams-d-la wʋsgo. Yaa wala ned sẽn na n gãd a weef fẽrʋ, n yaool n wɩsg a meng n tabd n dat tɩ weefã looge. Woto namsda weefã, hal n tõe n sãam-a menga. Rẽnd d sũur sã n yiki, d pa tog n maan wa d yõka d menga, n yaool n bas tɩ yellã ket n wisd d sũurẽ, tɩ d na n wa yiis-a ye. Pʋʋs-y-yã a Zeova t’a sõng-y tɩ y ra le tags bũmb nins sẽn zabd-y-yã yelle, tɩ y sũurã sigi. Bas-y t’a Zeova vʋʋsem sõngã toeemd y tagsa wã la y yamã tɩ zems ne a raabo.—Karm-y Rom dãmb 12:2; Efɛɛz rãmb 4:23, 24.

19. Bõe ne bõe la d segd n maan n gil zabre?

19 Yɛl n be y sẽn tõe n maan tɩ sõng-y tɩ y tõog y sũurã. Yãmb ne ned moor sã n yõsg taab tɩ y wa neẽ tɩ y sũurã rat n yikame, a tɩɩmã yaa y looge. Rẽ la y sũurã na n sigi. (Yel. 17:14) Y sã n gomd ne ned n wa mik t’a soabã sũur dat n yikame, yaa wakat kãng la y segd n mao n gom ne bʋgsem n yɩɩda. Tẽeg-y tɩ “ned sã n leok ne gom-noodo, a sigsda sũuri. La zabr goam yikda ned sũuri.” (Yel. 15:1) Mo-yõsr sasa, y sã n gom n paoog ned wall y ning-a taale, baa y sã n bʋka y koɛɛgã, yaa wa y sẽn dɩk petroll n kɩrg bugmẽ. (Yel. 26:21) Rẽnd y sã n wa mik tɩ y pa na n tõog y menga, y segd n ‘maaga ne goama, la y maag ne sũ-yikri.’ Wakat kãnga, bɩ y pʋʋs a Zeova n kos-a a vʋʋsem sõngã t’a sõng-y tɩ y gom goam sẽn na n maneg yellã, la y ra gom goam sẽn na n zẽn-a ye.—Zak 1:19.

D kõt sugr ne d sũurã fãa

20, 21. Bõe n tõe n sõng-d tɩ d sakd n kõt d taabã sugri, la bõe yĩng tɩ d segd n maand rẽ?

20 Zu-bʋko, tõnd ned baa a ye pa tõe n pa mi n tudg d goam pʋgẽ ye. (Zak 3:2) Woto kɩtame tɩ baa ne d zakã neb la d tẽed-n-taasã sẽn maand modgr ning fãa, b tõe n wa yeela gomd tɩ sãam d sũuri. Wakat kãnga, wall tɩ d yɩ tao-tao n yik d sũurã, d segd n maaga d menga, n bao n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ b yeel dẽ wã. (Karm-y Koɛɛg Soab 7:8, 9.) Bao-y n bãng-y sã n pa sũ-sãanga, bãag wall zu-loees a taab la b tar tɩ y pa miẽ.

21 Yaa sɩd tɩ ned sã n tar zu-loees a woto buudu, pa rat n yeel t’a tara sor n tõe n gomd yaar ye. La d sã n miẽ tɩ zu-loeesã tõeeme tɩ ned maan woto, na n sõng-d lame tɩ d wʋm bũmb ning sẽn kɩt tɩ nina mi n maan bũmb wall a yeel gomd sẽn pa segdã. Rẽ na n sõng-d lame tɩ d sakd n kõt sugri. Yaa vẽeneg tɩ tõnd me zoe n maaname wall d yeel bũmb sẽn sãam d taabã sũyã, la d ratame tɩ b sak n kõ-d sugri. (Koɛ. 7:21, 22) A Zezi yeelame tɩ d sã n dat tɩ Wẽnnaam kõt-d sugri, tõnd me segd n kõta d taabã sugri. (Mat. 6:14, 15; 18:21, 22, 35) Woto yĩnga, d zagsã pʋsẽ la tigingã pʋgẽ, segdame tɩ d sakd n kot sugri, la d yɩt tao-tao me n kõt sugri. Rẽ na n kɩtame tɩ “nonglem sẽn yaa  bũmb fãa loɛtg sɩd-sɩdã” zĩnd d sʋka.—Kol. 3:14.

22. Bõe yĩng tɩ d sẽn maood n dat tɩ d goamã nafd d taabã yaa bũmb sẽn segde?

22 D bãng tɩ dũni-kãngã sẽn pid ne sũ-to-nebã sẽn debd a saab zĩigẽ wã yĩnga, zu-loees nins sẽn tõe n boog d sũ-noogã la d zems-n-taarã me na n tara paasgo. Wẽnnaam Gomdã sagls tũub na n sõng-d lame tɩ d gomd goam sẽn nafd d taabã, la d ra komsd b raood ne d no-goamã ye. Rẽ, tigingã pʋgẽ la d zagsã pʋsẽ, zems-n-taar na n maneg n zĩndame, la na n yɩɩ kaset tɩ neb a taabã bãng tɩ tõnd Wẽnnaam a Zeova yaa sũ-noog soaba.—1 Tɩm. 1:11, NW.

Y tõe n wilga a võor bɩ?

• Tõnd ne d to moor sã n yõsge, bõe yĩng tɩ d segd n bao sasa sẽn zems n tɩ yã-a tɩ d yẽse?

• Bõe yĩng tɩ zagsã rãmb segd n gomd ne taab ne bʋgsem?

• Bõe n na n sõng-d tɩ ra gomd goam sẽn sãamd sũuri?

• Bõe n na n sõng-d tɩ d yɩ neb sẽn sakd n kõt b taab sugri?

[Zãmsgã sogsgã]